Waeco Dometic Cool-Ice WCI 33 manual

Waeco Dometic Cool-Ice WCI 33
7.9 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualWaeco Dometic Cool-Ice WCI 33

Betjeningsvejledning

De passive kølebokse i serien COOL ICE kan holde levnedsmidler kolde og holde is frosset til brug i længere tid. De
er udelukkende egnede til fritidsbrug.
Boksen er levnedsmiddelægte til at holde uemballerede levnedsmidler kolde.
Sikkerhedshenvisninger
Når dækslet er lukket, er der fare for kvælning for børn.
Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
De passive kølebokse sakl være lukkede og sikrede under al transport.
Varianter
De passive kølebokse i serien COOL ICE kan fås i følgende varianter: Se Tbl. 1. Kan fås som tilbehør (ikke indeholdt i
leveringsomfanget): Se Fig. 1 og Tbl. 2.
Før første brug
Rengør den passive køleboks af hygiejniske årsager (se kapitel „Rengøring“).
Brug af den passive køleboks
Overhold følgende henvisninger vedrørende anvendelsen af den passive køleboks:
Fjern rester af opvaskemiddel fuldstændigt, før du lægger uemballerede levnedsmidler i.
Fyld så vidt muligt den passive køleboks fuldstændigt.
Køl levnedsmidler og drikkevarer, inden du lægger dem i den passive kølebokse.
Lægemidler kan ikke køles pålideligt.
Varerne holdes kolde længere, hvis du også lægger ekstra kølebatterier eller is i det indvendige rum.
Åbn ikke den passive køleboks hyppigere end nødvendigt.
For at opnå optimal funktion skal du opbevare den passive køleboks i kolde omgivelser i flere timer.
Rengøring
Rengør den passive køleboks grundigt indvendigt med varmt vand og opvaskemiddel efter hver anvendelse. Tør
derefter det indvendige rum grundigt af.
Rengør den passive køleboks indvendigt og udvendigt med en fugtig klud før første brug og efter længere tid,
hvor den ikke har været brugt.

Bruksanvisning

De passiva kylboxarna i COOL ICE-Serie kan hålla livsmedel kalla och hålla is fryst under en längre tid. De är inte
avsedda för professionell användning.
Boxen är utformad för att kunna hålla icke förpackade livsmedel kalla.
Säkerhetsanvisningar
När locket är stängt föreligger kvävningsrisk för barn.
Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
Den passiva kylboxen måste transporteras försluten och säkrad.
Varianter
De passiva kylboxarna i COOL ICE-Serie finns tillgängliga i följande varianter: Se Tbl. 1. Finns som tillbehör (medföljer
inte leveransen): Se Bild 1 och Tbl. 2.
Före den första användningen
Rengör den passiva kylboxen (se kapitlet ”Rengöring”).
Använda den passiva kylboxen
Beakta följande anvisningar gällande användning av den passiva kylboxen:
Avlägsna alla diskmedelsrester innan du förvarar icke förpackade livsmedel.
Fyll om möjligt hela den passiva kylboxen.
Kyl livsmedel eller drycker innan du lägger ner dem i den passiva kylboxen.
Kylväskan kan inte användas för säker kylning av medicin.
Livsmedlen hålls kalla längre om du dessutom lägger ner kylklampar eller is i boxen.
Öppna inte den passiva kylboxen oftare än nödvändigt.
För optimal funktion, förvara den passiva kylboxen i ett svalt utrymme i flera timmar innan du använder den.
Rengöring
Rengör den passiva kylboxen noggrant med hett vatten och diskmedel efter varje användning. Låt därefter
väskans insida torka helt.
Använd en fuktig trasa och rengör den passiva kylboxens insida och utsida före den första användningen och när
väskan inte använts på lång tid.

Bruksanvisning

Passiv-kjøleboksene i COOL ICE-serien kan holde næringsmidler kald og holde is frossen for bruk i lengre tid. De er
utelukkende beregnet på fritidsbruk.
Boksen er næringsmiddelgodkjent for å holde uemballerte næringsmidler kald.
Sikkerhetsregler
Kvelningsfare for barn når dekslet er lukket.
Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Passiv-kjøleboksene må være lukket og sikret under all transport.
Varianter
Passiv-kjøleboksene i COOL ICE-serien er tilgjengelig i følgende varianter: Se Tbl. 1. Fås som tilbehør (ikke inkludert
i leveransen): Se Fig. 1 og Tbl. 2.
Før første gangs bruk
Rengjør passiv-kjøleboksen av hygieniske grunner (se kapitlet "Rengjøring").
Bruke passiv-kjøleboksene
Vær oppmerksom på følgende ved bruk av passiv-kjølebokser:
Fjern rester av rengjøringsmidler fullstendig før uemballerte næringsmidler legges inn.
Fyll passiv-kjøleboksen så full som mulig.
Forhåndsavkjøl næringsmidler eller drikke før du legger det i passiv-kjøleboksen.
Medikamenter kan ikke holdes kalde på en pålitelig måte.
Varene holder seg kalde lenger hvis du i tillegg legger kjølebatterier eller is i boksen.
Passiv-kjøleboksen må ikke åpnes oftere enn nødvendig.
For optimal funksjon bør passiv-kjøleboksen lagres flere timer i kjølige omgivelser før bruk.
Rengjøring
Rengjør passiv-kjøleboksen grundig innvendig med varmt vann og oppvaskmiddel etter hver bruk. Tørk den der-
etter godt.
Rengjør passiv-kjøleboksen innvendig og utvendig før første gangs bruk og hvis den ikke har vært brukt på lang
tid. Bruk en fuktig klut.
DA
SV
NO

Käyttöohje

COOL ICE-sarjan passiivisissa kylmälaatikoissa säilytät elintarvikkeet viileinä. Kylmälaatikko pitää myös jään pidem-
pään jäätyneenä tulevaa käyttöä varten. Tuotteet sopivat ainoastaan vapaa-ajan käyttöön.
Laatikossa voi säilyttää turvallisesti myös pakkaamattomia elintarvikkeita.
Turvallisuusohjeet
Kiinni oleva kansi aiheuttaa lapsille tukehtumisvaaran.
Pidä lapsia silmällä ja varmista, että he eivät voi leikkiä laitteella.
Passiivinen kylmälaatikko on aina lukittava ja kiinnitettävä kuljetuksen ajaksi.
Muunnelmat
COOL ICE-sarjan passiivisista kylmälaatikoista ovat saatavissa seuraavat versiot: Katso Tbl. 1. Saatavissa lisävarusteena
(ei sisälly toimituskokonaisuuteen): Katso Kuva 1 ja Tbl. 2.
Ennen ensikäyttöä
Puhdista passiivinen kylmälaatikko hygieniasyistä (katso kappale ”Puhdistus”).
Passiivisen kylmälaatikon käyttö
Noudata seuraavia passiivisen kylmälaatikon käyttöä koskevia ohjeita:
Poista astianpesuaineen jäänteet huolellisesti, ennen kuin säilytät laatikossa pakkaamattomia elintarvikkeita.
Täytä passiivinen kylmälaatikko niin täyteen kuin mahdollista.
Jäähdytä elintarvikkeet tai juomat, ennen kuin sijoitat ne passiiviseen kylmälaatikkoon.
Lääkeaineita ei ole mahdollista jäähdyttää luotettavasti.
Tavarat pysyvät pidempään kylminä, kun sijoitat laatikkoon lisäksi kylmävaraajia tai jääpaloja.
Avaa passiivinen kylmälaatikko vain tarvittaessa.
Passiivinen kylmälaatikko toimii tehokkaimmin, mikäli laatikkoa säilytetään ennen käyttöä viileässä paikassa
useiden tuntien ajan.
Puhdistus
Puhdista passiivinen kylmälaatikko jokaisen käytön jälkeen kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Kuivaa sisätila
sen jälkeen kokonaan.
Puhdista passiivinen kylmälaatikko ennen ensimmäistä käyttökertaa ja pitkän käyttötauon jälkeen kostealla liinalla
sekä sisä- että ulkopuolelta.

Инструкция по эксплуатации

   COOL ICE       
    .       .
       .
Указания по технике безопасности
       .
    ,       .
        .
Варианты
      COOL ICE: C. «Tbl. 1». 
   (    ): C. «. 1» «Tbl. 2».
Перед первым использованием
      (. . «»).
Использование изотермического холодильника
      :
    ,       
.
 ,    .
     ,      .
Не    .
     ,     
  .
    ,    .
           
.
Очистка
         
     .     .
         
   .

Instrukcja obsługi

Pasywne lodówki serii COOL ICE pozwalają na utrzymywanie niskiej temperatury żywności oraz na dłuższe przecho-
wywanie zamarzniętego lodu. Nadają się one wyłącznie do użytku rekreacyjnego.
W tej lodówce można przechowywać w niskiej temperaturze niezapakowaną żywność.
Wskazówki bezpieczeństwa
Przy zamkniętej pokrywie występuje ryzyko uduszenia się przez dziecko.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Lodówka pasywna musi być zamknięta i zabezpieczona podczas każdego transportu.
Wersje
Lodówki pasywne serii COOL ICE są dostępne w następujących wersjach: Patrz Tbl. 1. Dostępne jako osprzęt (nie-
objęte zakresem dostawy): Patrz Rys. 1 i Tbl. 2.
Przed pierwszym użyciem
Ze względów higienicznych lodówkę pasywną należy wyczyścić (zob. rozdział „Czyszczenie”).
Korzystanie z lodówki pasywnej
Podczas korzystania z lodówki pasywnej należy stosować się do następujących wskazówek:
Przed włożeniem niezapakowanej żywności usunąć resztki środka czyszczącego.
Lodówkę należy zapełniać artykułami spożywczymi w miarę możliwość w maksymalnym zakresie.
Żywność lub napoje należy schłodzić przed umieszczeniem w lodówce pasywnej.
Nie jest możliwe prawidłowe przechowywanie schłodzonych leków.
Żywność pozostanie dłużej chłodna, jeśli dodatkowo wewnątrz zostaną umieszczone wkłady chłodzące lub lód.
Nie otwierać lodówki pasywnej częściej, niż jest to konieczne.
Dla zapewnienia optymalnego działania przed użyciem umieścić lodówkę pasywną na kilka godzin w chłodnym
pomieszczeniu.
Czyszczenie
Lodówę pasywną należy czyścić po każdym użyciu gorącą wodą oraz płynem do mycia naczyń. Po oczyszczeniu
należy całkowicie osuszyć wnętrze lodówki.
Przed pierwszym użyciem i po dłuższym okresie nieużywania należy wyczyścić lodówkę od wewnątrz i od
zewnątrz wilgotną ściereczką.
FI
RU
PL

Návod na obsluhu

Pasívne chladiace boxy COOL ICE série dokážu udržať potraviny v chlade a použiteľný ľad zamrznutý počas dlhšej
doby. Sú vhodné výlučne na rekreačné používanie.
Box je zdravotne vyhovujúci pre udržiavanie nezabalených potravín v chlade.
Bezpečnostné pokyny
Keď je veko zatvorené, pre deti hrozí nebezpečenstvo zadusenia.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Pasívny chladiaci box musí byť pri každom prenose uzavretý a zaistený.
Varianty
Pasívne chladiace boxy série COOL ICE sú dostupné v nasledujúcich variantoch: Pozri Tbl. 1. Dodávané príslušen-
stvo (nie je súčast‘ou dodávky): Pozri Obr. 1 a Tbl. 2.
Pred prvým použitím
Pasívny chladiaci box vyčistite z hygienických dôvodov (pozri kapitolu „Čistenie“).
Používanie pasívneho chladiaceho boxu
Pri používaní pasívneho chladiaceho boxu dodržiavajte nasledujúce pokyny:
Úplne odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku skôr, než uskladníte nezabalené potraviny.
Podľa možnosti úplne naplňte pasívny chladiaci box.
Potraviny alebo nápoje predchlaďte skôr, než ich uskladníte v pasívnom chladiacom boxe.
Lieky sa nedajú spoľahlivo chladiť.
Produkty sa dlhšie udržia v chlade v prípade, ak do vnútra boxu vložíte aj chladiaci akumulátor alebo ľad.
Neotvárajte pasívny chladiaci box častejšie, než je nevyhnuté.
Pre optimálne fungovanie uložte pasívny chladiaci box pred použitím na niekoľko hodín do chladného
prostredia.
Čistenie
Po každom použití dôkladne vyčistite vnútorný priestor pasívneho chladiaceho boxu horúcou vodou a umývacím
prostriedkom. Potom vnútorný priestor úplne vysušte.
Pasívny chladiaci box vyčistite pred prvým použitím a po dlhšom nepoužívaní zvnútra a zvonku navlhčenou
utierkou.

Návod k obsluze

Pasivní chladicí boxy řady COOL ICE udržují potraviny v chladu a zmrzlina zůstává po delší dobu zmrzlá. Výrobky jsou
určeny výhradně pro volnočasové aktivity.
Box je určen k uržování nezabalených potravin v chladnu.
Bezpečnostní pokyny
Zavřené víko představuje pro děti nebezpečí udušení.
Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s výrobkem nehrály.
Pasivní chladicí box musí být při každé přepravě uzavřený a zajištěný.
Varianty
Pasivní chladicí boxy řady COOL ICE dodáváme v následujících variantách: Viz Tbl. 1. Dodávané příslušenství (není
součástí dodávky): Viz Obr. 1 a Tbl. 2.
Před prvním použitím
Pasivní chladicí vox z hygienických důvodů řádně vyčistěte (viz kapitola „Čištění“).
Použití pasivního chladicího boxu
Při používání pasivního chladicího boxu dodržujte následující pokyny:
Dříve, než uskladníte nezabalené potraviny, odstraňte beze zbytku zbytky mycích prostředků.
Pasivní chladicí box naplňte pokud možno úplně.
Dříve než uložíte potraviny nebo nápoje do pasivního chladicího boxu, musíte je vychladit.
Léčiva nelze chladit spolehlivě.
Výrobky zůstanou déle chladné, pokud navíc dovnitř vložíte vychlazené chladicí bloky nebo led.
Neotevírejte pasivní chladicí box častěji, než je nezbytně nutné.
K dosažení optimální funkce uskladněte pasivní chladicí box před použitím na několik hodin do chladného
prostředí.
Čiště
Pasivní chladicí box po každém použití důkladně zevnitř vyčistěte horkou vodou a čisticím prostředkem.
Následně vnitřní prostor řádně vysušte.
Pasivní chladicí box musíte z hygienických důvodů před prvním použitím, nebo pokud jste jej delší dobu nepo-
užívali, vyčistit zvenčí i zevnitř vlhkou utěrkou.

Használati utasítás

A COOL ICE sorozat passzív hűtőládái élelmiszerek hidegen tartására és jég hosszabb ideig tartó fagyasztására szol-
gálnak. Kizárólag szabadidős felhasználásra alkalmasak.
A láda élelmiszeripari minőséggel bír a csomagolatlan élelmiszerek hidegen tartásához.
Biztonsági tudnivalók
Lezárt fedél esetén fulladásveszély áll fenn a gyermekeknél.
A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a termékkel.
A passzív hűtőládát minden egyes szállításkor le kell zárni és rögzíteni kell.
Változatok
A COOL ICE sorozat passzív hűtőládái a következő változatokban kaphatók: Lásd a „Tbl. 1”. Tartozékként kapható
(nincs mellékelve): Lásd a„1. ábra” a „Tbl. 2”.
Az első használat előtt
Tisztítsa meg a passzív hűtőládát higiéniai okokból (lásd a „Tisztítás” c. részt).
A passzív hűtőláda használata
A passzív hűtőláda használata során tartsa szem előtt a következőket:
távolítson el minden öblítőszer-maradványt, mielőtt csomagolatlan élelmiszereket a hűtőládába helyezne.
A passzív hűtőládát lehetőleg teljesen töltse meg.
Hűtse elő az élelmiszereket vagy italokat, mielőtt behelyezi őket a passzív hűtőládába.
Gyógyszerek megbízható hűtésére a hűtőláda nem alkalmas.
Az áruk hosszabb ideig maradnak hűtve, ha a hűtőláda belterébe további hűtőakkukat vagy jeget helyez.
Ne nyissa ki a passzív hűtőládát a szükségesnél gyakrabban!
Az optimális működés érdekében használat előtt tárolja a passzív hűtőládát hideg környezetben.
Tisztítás
Alaposan tisztítsa meg belülről a passzív hűtőládát minden használat után forró vízzel és öblítőszerrel. Ezt
követően szárítsa meg teljesen a belső részt.
Tisztítsa meg a passzív hűtőládát kívül és belül nedves ruhával az első használat előtt és hosszabb
használatmentes időszak után.
SK
CS
HU
: Betegnelse; ✱✱: Nettoindhold; ✱✱✱: Art.nr.
: Beteckning; ✱✱: Nyttovolym; ✱✱✱: Art.nr
: Betegnelse; ✱✱: Nytteinnhold; ✱✱✱: Art.nr.
: Nimitys; ✱✱: Hyötytilavuus; ✱✱✱: Tuotenro
: ; ✱✱:  ; ✱✱✱: . 
: Nazwa; ✱✱: Pojemność użytkowa; ✱✱✱: Nr art.
: Označenie; ✱✱: Užitočný obsah; ✱✱✱: Č. výrobku
: Název; ✱✱: Užitečný obsah; ✱✱✱: Č. výrobku
: Megnevezés; ✱✱: Hasznos térfogat; ✱✱✱: Cikkszám
✱✱ ✱✱✱ ✱✱ ✱✱✱
COOL ICE WCI13 13 l 9600000500 COOL ICE CI70 71 l 9600000543
COOL ICE WCI22 22 l 9600000501 COOL ICE CI85 87 l 9600000544
COOL ICE WCI33 33 l 9600000502 COOL ICE CI85W 86 l 9600000545
COOL ICE CI42 43 l 9600000541 COOL ICE CI110 111 l 9600000546
COOL ICE CI55 56 l 9600000542
Tbl. 1
✱✱✱ ✱✱✱
1 COOL ICE CI42: 9108400892 3 COOL ICECI42: 9108400899
COOL ICE CI55: 9108400893 COOL ICECI55 – CI110: 9108400900
COOL ICE CI70: 9108400894 4 COOL ICECI42 – CI110: 9108400901
COOL ICE CI85: 9108400895 5 COOL ICECI42 – CI110: 9108400902
COOL ICE CI110: 9108400896 6 COOL ICECI42 – CI110: 9108400903
2 COOL ICE CI 42: 9108400897 7 COOL ICECI42 – CI110: 9108400904
COOL ICE CI55 – CI110: 9108400898 8 COOL ICECI42 – CI110: 9108400905
Tbl. 2
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
1
3
2
5
7
6
8
4
1

View the manual for the Waeco Dometic Cool-Ice WCI 33 here, for free. This manual comes under the category Cool box and has been rated by 1 people with an average of a 7.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Waeco Dometic Cool-Ice WCI 33 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Waeco and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Waeco owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Waeco
Dometic Cool-Ice WCI 33
Cool box
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Waeco Dometic Cool-Ice WCI 33 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results