Vitek VT-1638 W manual

Vitek VT-1638 W
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF





1. Capacdeprotecţieîmpotrivaprafului

(pentrupăstrare)

2. Conmare–pentrustoarcereasucului

dincitricemari(grepfruturisauporto-

cale).

3. Conmiccuraşchetări–pentrustoar-

cerea sucului din citrice (lămâi sau

lămâi verzi); raşchetările sunt des-

tinate pentru prevenirea acumulării

pulpeiîngrilajşiextragereasucului

dinpulpă.

4. Grilajul–estefolositpentrureţinerea

sâmburilorşibucăţilormaridepulpă.

5. Regloraldistanţeidintregrilaje.

6. Vaspentrusuc.

7. Axulmecanismuluideacţionarealco-

nului(rotaţiaconuluiarelocînsensul/

însenscontraracelordeceasornic,la

apăsarea succesivă a conuluipentru

pornireastorcătorului).

8. Bazăcumotorelectric.





Înaintedefolosireaaparatuluielectricci-

tiţicuatenţieacestghiddeutilizare.

• Păstraţiacestghiddeutilizareşifolo-

siţi-lpentruconsultăriulterioare.

• Duratadefuncţionarecontinuăaapa-

ratuluinutrebuiesădepăşească5mi-

nute,dupăcareestenecesarăopauză

de5minute.

• Folosiţiaparatuldoarînscopurilemen-

ţionateîninstrucţiuni.

• Înaintedeaporniaparatulasiguraţi-vă

cătensiuneadealimentareareţeleilo-

calecorespundecutensiuneadefunc-

ţionareînscrisăpeacesta.

• Folosiţistorcătorulpeosuprafaţăpla-

năşistabilă.

• Feriţi aparatul şi cablul de alimentare

desuprafeţeerbinţi,sursedecăldură

şiobiecteascuţite.

• Nufolosiţiaparatulînafaraîncăperilor.

• Înainte de prima folosire a aparatului

spălaţibinetoateaccesoriiledetaşabi-

lecarevorcontactacucitricele.

• Folosiţidoarpiesele şi accesoriiledin

setuldelivrare.

• Înaintedeafolosiaparatulasiguraţi-vă

cătoatepieselesuntmontatecorect.

• -



• Încazdeapariţiepecorpulaparatului

aumezeliideconectaţi-l de lareţeaşi

ştergeţicorpulcuocârpăuscată.

• Nu spălaţi  accesoriile în maşina de

spălatvase.

• Imediatdupăutilizare,opriţiaparatulşi

scoateţişadealimentaredinpriză.

• Nuapucaţişadealimentarecumâini-

leude.

• Nulăsaţiaparatulsăfuncţionezenesu-

pravegheat.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a

nusejucacuaparatul.

• Acestaparatpoateutilizatdecătre

copiisaupersoanecuabilităţireduse

numaiîncazulîncarele-aufostfăcu-

teinstrucţiuniclareşicorespunzătoa-

redecătrepersoanaresponsabilăde

securitatea lor privind utilizarea fără

pericolaaparatuluişidespreriscurile

carepotapăreaîncazdeutilizarein-

corectă.

• Nuscufundaţibloculmotorînapăsau

altelichide,nuîlspălaţisubjetdeapă.

Pentrucurăţareabloculuimotorfolosiţi

ocârpăumedă.

• Nufolosiţiaparatuldacăestedeteriorat

cabluldealimentare,şasaualtepie-

se.

• Nureparaţisinguriaparatul.Încazde

deteriorare a cablului de alimentare

saupentrureparaţiaaparatuluiapelaţi

launcentruserviceautorizat.

• Păstraţiaparatulelectricla un loc us-

cat,răcoros,inaccesibilpentrucopii.

• Aparatul este destinat numai pentru

utilizarecasnică,nufolosiţistorcătorul

defructeînscopuricomerciale.



Duratadefuncţionarecontinuăaapara-

tului nu trebuie să depăşească 5 minu-

te,dupăcareestenecesarăopauzăde

5minute.



-Despachetaţistorcătoruldefructe.

-Spălaţitoatepărţiledetaşabilealestor-

cătorului(afarădebazamotoruluielec-

tric8)înapăcaldăcusăpundupăcare

uscaţibine.

-Ştergeţibazamotoruluielectric(8)cuo

cârpămoale.Nuscufundaţibazamoto-

ruluielectric(8)înapăsaualtelichide.

   



• Aşezaţibazacumotorulelectric(8)pe

osuprafaţăuscatăşiplană.

• Aşezaţi vasul pentru suc (6) pe baza

(8)aliniindcrestăturiledepebază(8)

şivas(6).

• Instalaţi grilajele (4) pe vasul pentru

suc(6)înaşamodîncâtreglorul(5)să

seaeînadâncituramâneruluivasului

(6).

• Instalaţi conul mic(3) pemecanismul

deacţionare(7).Dacăestenevoiesă

folosiţiconulmare(2)aşezaţi-lpeco-

nulmicaliniindcaneluriledepecon(2)

curaşchetărileconuluimic(3).

• Introduceţişadealimentareînpriză.

• Spălaţişităiaţifructulîndouă.Apăsaţi

cu ojumătate de fruct pe con (2 sau

3) pentru a porni motorul electric. La

rotireaconuluidinfructseeliminăsu-

culcaretrecepringrilajele(4)şiajun-

geînvasulpentrusuc(6).Cuajutorul

reglorului(5)puteţimărisaumicşora

distanţadintreoriciilegrilajelor(4),în

aşafelputeţimărisaumicşoracantita-

teadepulpăînsuculpreparat.

• Rotaţia conuluiîn două direcţii asigu-

răextragereauneicantităţimaximede

sucdinfructe. Dacă întimpulfuncţio-

năriiveţislăbigraduldepresarepecon

storcătorulsevaopri,iarlaconectarea

repetatăastorcătoruluidirecţiadero-

taţieaconuluisepoateschimba.





• Sucurile proaspăt stoarse conţin vita-

mineşimineralepreţioasecareseoxi-

deazălauncontactdeduratăcuoxi-

genuldinaerşisubinuenţaluminii,de

aceeaconsumaţisucurileimediatdupă

preparareaacestora.

• Pentrupăstrareasucurilorfolosiţivase

dinporţelansaudinsticlă.



• Deconectaţiaparatuldelareţeauade

alimentare.

• Spălaţi toate părţiledetaşabile înapă

caldăcusăpundupăcareclătiţi-le,nu

folosiţimaşinadespălatvasedeoarece

temperaturaînaltăaapeipoateducela

deformareaacestora.

• Se recomandă spălarea părţilor deta-

şabileimediatdupăfolosireastorcăto-

ruluidefructe,deoarecepulpauscată

seîndepărteazăcugreu,aceastamai

poatelăsaurmepeplastic.

• Înaintedeasamblareastorcătoruluius-

caţibinetoatepărţiledetaşabile.

• Ştergeţi baza motorului electric cu o

cârpăumedă.

• Nu folosiţi agenţi de curăţire abrazivi

sauperiiaspre,deoareceacesteapot

deteriorasuprafaţapieselordetaşabile

saubaza.

• Păstraţiaparatulelectricla un loc us-

cat,răcoros,inaccesibilpentrucopii.

IMPORTANT: NU SCUFUNDAŢI BAZA

MOTORULUI ELECTRIC ÎN APĂ SAU

ALTE LICHIDE.



Tensiunedealimentare:

220-240V~50Hz

Putereconsumată:30W

Folosiredescurtădurată:5minutede

funcţionare/5minutepauză.

Producătorul îi rezervează dreptul de a

schimba caracteristicile aparatelor fără

anunţare prealabilă.

Termenul a produsului - 3 ani.



În legătură cu oferirea garanţiei pentru

produsul dat, rugăm să Vă adresaţi la

distribuitorul regional sau la compania,

undeafostprocuratprodusuldat.Servi-

ciuldegaranţieserealizeazăcucondiţia

prezentăriibonuluideplatăsauaorică-

ruialtdocumentnanciar,careconrmă

cumpărareaprodusuluidat.

Acest produs corespunde cerinţe-
lor EMC, întocmite în conformitate
cu Directiva 2004/108/ЕС i Direc-
tiva cu privire la electrosecuritate/
joasă tensiune (2006/95/ЕС ).

romÂnĂ/ 

6



1. Шаңнанқорғайтын(сақтауғаарналған)
қақпақ
2. Үлкенконус–іріжемістердіңшырынын
сығуғаарналған(грейпфруттарнемесе
апельсиндер).
3. Қырғыштары бар кіші конус – кіші
көлемдегі жемістерді сығуға арналған
(лимондар немесе лайма жемістері);
қырғыштар жеміс балдырының
торда жиналуына жол бермеу және
балдырдан шырын шығару үшін
арналған.
4. Торлар – сүйектерді және балдырдың
ірі бөліктерін ұстап қалу үшін
пайдаланылады.
5. Торларарасындағысаңылауреттегіші.
6. Шырынғаарналғаныдыс.
7. Конусжетегініңбілігі(шырынсыққышты
іске қосуға арналған конусқа кзекпен
басқан кезде, конустың айналуы
сағат тілі бойынша/оған кері жүзеге
асырылады).
8. Электрмоторыбарнегіз.

   
   

• Берілген пайдалану бойынша басшы-
лықты сақтаңыз, келешекте оны
анықтамалық мәліметтер ретінде
пайдаланыңыз.
•    


• Берілген құрылғыны нұсқаулықта
көрсетілгендей, тек оның міндеті
бойыншағанапайдаланыңыз.
• Құрылғыны электр желісіне қосар
алдында,құрылғыдакөрсетілгенкернеу,
сіздің үйіңіздегі электр желісіндегі
кернеугесәйкескелетінінекөзжеткізіңіз.
• Шырынсыққышты түзу тұрақта бетте
пайдаланыңыз.
• Құрылғыны және желілік бауды ыстық
беттерден, жылу көздеріненжәне өткір
заттарданалшақұстаңыз.
• Құрылғыны бөлмелерден тыс
пайдалануғатыйымсалынады.
• Құрылғыныалғашқыпайдалануалдында,
азық-түлікпен жанасатын барлық ше-
шілмелібөлшектердіжақсылапжуыңыз.
• Жеткізілімжинағынакіретінбөлшектерді
немесе қондырмаларды ғана пайда-
ланыңыз.
• Құрылғыныпайдалануалдында,барлық
бөлшектер дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
•  
   

• Құрылғы корпусында ылғал пайда
болғанда оны желіден ажыратыңыз
жәнекорпустықұрғақматаменсүртіңіз.
• Жабдықтарды жуу үшін ыдыс жуатын
машинаныпайдаланбаңыз.
• Жұмыс істеп болған бетте құрылғыны
сөндіріңіз және желілік баудың
айыртетігінашалықтансуырыңыз.
• Желілікбаудыңайыртетігінсулықолмен
ұстамаңыз.
• Қосулы тұрған құрылғыны қараусыз
қалдыруғатыйымсалынады.
• Құрылғыныбалаларғаойыншықретінде
пайдалануғарұқсатетпеңіз.
• Құрылғыныбалаларнемесемүмкіндіктері
шектеулі адамдармен, немесе олардың
қасында пайдаланылған жағдайларда
айрықшасақтандырушараларынсақтау
керек.
• Моторлық блокты суға немесе басқа
сұйықтықтарға батыруға, сонымен
қатар оны су ағынының астында
жууға тыйым салынады. Моторлық
блокты тазарту үшін дымқыл матаны
пайдаланыңыз.
• Желілік баудың, айыртетіктің немесе
басқа бөлшектердің бүлінуі кезінде
құрылғыныпайдаланбаңыз.
• Құрылғыны өз бетіңізден жөндемеңіз.
Желілік баудың бүлінуі жағдайында
немесе құрылғыны жөндеу үшін
туындыгерлесқызметкөрсетуорталығына
хабарласыңыз.
• Электр аспабын құрғақ, салқын,
балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
• Құрылғыүйдепайдалануғағанаарналған,
шырынсыққышты коммерциялық
пайдалануғатыйымсалынады.

Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 5 минуттан
аспауы керек, содан кейін 5 минут үзіліс
жасаукерек.

- Құрылғыныорауданшығарыңыз.
- Шырынсыққыштың барлық шешілмелі
бөліктерін(электрмотордыңнегізінен8
басқа)жылы,сабындысудажуыңыз.
- Электрмоторнегізін(8) жұмсақматамен
сүртіңіз. Электр мотор негізін (8) суға
немесебасқасұйықтықтарғабатырмаңыз.
  

• Электр мотор негізін (8) құрғақ түзу
беткеорнатыңыз.
• Негіздегі(8)жәнеыдыстағы(6)белгілерді
сәйкестендіріп, шырынға арналған
ыдысты(6)негізге(8)орнатыңыз.
• Реттегіш(5)ыдыс(6)сабыныңойығында
орналасатындай етіп, торларды (4)
шырынғаарналғаныдысқа(6)орнатыңыз.
• Кіші конусты (3) білікке (7) орнатыңыз.
Егер ірі конусты (2) пайдалану қажет
болса, конустағы (2) ойықтарды кіші
конустағы (3) қырғыштарға сәйкес
келтіріп,оныкішіконусқакигізіңіз.
• Желіліңайыртетіктіашалыққақосыңыз.
• Жемістерді жуыңыз және екі бөлікке
бөліп тураңыз. Электр моторды іске
қосу үшін жемістің бөлігімен конусқа (2
немесе3)басыңыз.Конусайналғанкезде
жемістеншырынбөлінеді,олтордан(4)
өтедіжәнешырынғаарналғаныдысқа(6)
құйылады.Реттегіш(5)көмегіменторлар
(4) арасындағы саңылауды үлкейтуге
немесе кішірейтуге, сол арқылы дайын
шырындағы балдырдың көлемін
көбейтугенемесеазайтуғаболады.
• Конустың екі бағытта айналуы
жемістерден шырынның максималды
бөлінуін қамтамасыз етеді. Егер жұмыс
істеу уақытында конусқа басуды
азайтса, шырынсыққыш сөнеді, онда
шырынсыққыш қайталап іске қосқанда,
конустыңайналубағытыөзгеруімүмкін.
   

• Жаңа сығылған шырындарда құнды
дәрумендержәне минералдар болады,
оларауаныңоттегісіменұзақуақытбойы
жанасқанда және жарықтың әсерінен
тотығады, сондықтан шырындарды
жасағаннанкейінбірденішіңіз.
• Шырындысақтауүшін фарфор немесе
шыныыдыстыпайдаланыңыз.

• Құрылғыныэлектржелісіненажыратыңыз.
• Барлық шешілмелі бөліктерді жылы
сабынды суда жуыңыз және содан
кейін шайыңыз, ыдыс жуатын
машинаны пайдаланбаңыз, себебі
судың жоғары температурасы олардың
деформациясынаәкелуімүмкін.
• Шырынсыққыштыпайдаланыпболғаннан
кейін бірден шешілмелі бөліктерді жуу
ұсынылады,себебікеуіпқалған балдыр
қиынжойыладыжәнеоданпластмасста
дақтарқалуымүмкін.
• Шырынсыққышты құрастыру алдында
барлық шешілмелібөліктердіжақсылап
құрғатыңыз.
• Электр мотор негізін дымқыл матамен
сүртіңіз.
• Ешқашан қажайтын тазлағыш
заттарды немесе қатты ысқыштарды
пайдаланбаңыз, себебі олар шешілмелі
бөліктердіңнемесеэлектрмоторнегізінің
бетінбүлдіруімүмкін.
• Электр аспабын құрғақ, салқын,
балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
МАҢЫЗДЫ: ЕШӨАШАН ЭЛЕКТР
МОТОР НЕГІЗІН СУҒА НЕМЕСЕ БАСҚА
СҰЙЫҚТЫҚТАРҒА БАТЫРМАҢЫЗ.

Қоректендірукернеуі:220-240В~50Гц
Тұтынатынқуаты:30Вт
Қысқа уақыт пайдалну: 5 минут жұмыс/
5минутүзіліс.
Өндiрушi прибордың характеристикаларын
өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң
құқын сақтайды
Прибордын қызмет - 3 дейiн

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлегенчекнемесеквитанциясынкөрсетуi
қажет.



5
СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ
Описание устройства
1. Пылезащитная крышка (для хранения)
2. Большой конус - для отжима сока из
крупных фруктов (грейпфруты или
апельсины).
3. Малый конус со скребками – для отжи-
ма сока из фруктов меньшего размера
(лимоны или плоды лайма); скребки
предназначены для предотвращения
скапливания мякоти в решетке и из-
влечения сока из мякоти.
4. Решетки - используются для задержа-
ния косточек и крупных частиц мякоти.
5. Регулятор зазора между решетками.
6. Емкость для сока.
7. Вал привода конуса (вращение кону-
са осуществляется по/против часовой
стрелки, при последовательном нажа-
тии на конус для включения соковыжи-
малки).
8. Основание с электромотором.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Прежде чем начать пользоваться соко-
выжималкой, внимательно ознакомь-
тесь с настоящим руководством по
эксплуатации.
Сохраните настоящее руководство по
эксплуатации, используйте его в даль-
нейшем в качестве справочного мате-
риала.
Максимально допустимое время не-
прерывной работы - не более 5 ми-
нут с перерывом не менее 5 минут.
Используйте данное устройство только
по назначению, как описано в руковод-
стве.
Прежде чем подключить устройство к
электросети, убедитесь, что напряже-
ние, указанное на устройстве, соот-
ветствует напряжению электросети в
вашем доме.
Используйте соковыжималку на ровной
устойчивой поверхности.
Держите устройство и сетевой шнур
вдали от горячих поверхностей, источ-
ников тепла и острых предметов.
Запрещается использовать устройство
вне помещений.
Перед первым применением устрой-
ства тщательно промойте все съемные
детали, которые будут контактировать с
продуктами.
Используйте только те детали или на-
садки, которые входят в комплект по-
ставки.
Прежде чем начать пользоваться
устройством, убедитесь, что все детали
установлены правильно.
Запрещается разбирать соковыжи-
малку, если она подключена к элек-
тросети.
При появлении влаги на корпусе устрой-
ства отключите его от сети и протрите
корпус сухой тканью.
Не мойте принадлежности в посудомо-
ечной машине.
Сразу же после окончания работы вы-
ключите устройство и выньте вилку се-
тевого шнура из электророзетки.
Не беритесь за вилку сетевого шнура
мокрыми руками.
Запрещается оставлять включенное
устройство без присмотра.
Не разрешайте детям использовать
устройство в качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено
для использования детьми и людьми с
ограниченными возможностями. В ис-
ключительных случаях лицо, отвечаю-
щее за их безопасность, должно дать
соответствующие и понятные им ин-
струкции о безопасном использовании
соковыжималки и предупредить их о тех
опасностях, которые могут возникать
при неправильном использовании со-
ковыжималки.
Запрещается погружать моторный блок
в воду или другие жидкости, а также
промывать его под струей воды. Для
очистки моторного блока пользуйтесь
влажной тканью.
Не пользуйтесь устройством при по-
вреждении сетевого шнура, вилки или
других деталей.
Не ремонтируйте устройство самосто-
ятельно. При повреждении сетевого
шнура или в случае необходимости ре-
монта устройства обратитесь в автори-
зованный (уполномоченный) сервис-
ный центр.
Храните устройство в сухом, прохлад-
ном месте, недоступном для детей.
Устройство предназначено только для
домашнего использования, запреща-
ется коммерческое использование со-
ковыжималки.
Кратковременное использование
Непрерывное время работы устройства
не должно превышать 5 минут, после чего
необходимо сделать перерыв 5 минут.
Подготовка к работе
- Распакуйте соковыжималку.
- Промойте и просушите все съемные ча-
сти соковыжималки (кроме основания
электромотора 8) в теплой, мыльной
воде.
- Протрите основание с электромотора
(8) мягкой тканью. Не погружайте ос-
нование электромотора (8) в воду или
иные жидкости.
Сборка и использование
соковыжималки
Установите основание с электромото-
ром (8) на ровную сухую поверхность.
Установите емкость для сока (6) на ос-
нование (8) совместив метки на основа-
нии (8) и емкости (6).
Установите решетки (4) на емкость для
сока (6) таким образом, чтобы регуля-
тор (5) оказался в углублении ручки ем-
кости (6).
Установите малый конус (3) на вал (7).
Если необходимо использовать боль-
шой конус (2), наденьте его на малый
конус таким образом, чтобы пазы на ко-
нусе (2) совпали со скребками малого
конуса (3).
Вставьте сетевую вилку в розетку.
Вымойте и разрежьте фрукт на две по-
ловинки. Надавите половинкой фрукта
на конус (2 или 3) для включения элек-
тромотора. При вращении конуса из
фрукта выделяется сок, который про-
ходит через решетки (4) и попадает в
емкость для сока (6). Регулятором (5)
можно увеличить или уменьшить зазор
между отверстиями решеток (4) и тем
самым увеличить или уменьшить коли-
чество мякоти в готовом соке.
Вращение конуса в двух направлениях
обеспечивает извлечение максималь-
ного количества сока из фруктов. Если
во время работы ослабить нажим на
конус, соковыжималка выключится, но
при повторном включении соковыжи-
малки направление вращение конуса
может измениться.
Советы по использованию и хранению
сока
Свежевыжатые соки содержат ценные
витамины и минералы, которые окис-
ляются при длительном контакте с кис-
лородом воздуха и под воздействием
света, поэтому пейте соки сразу после
их приготовления.
Для хранения соков используйте фар-
форовую или стеклянную посуду.
Чистка
Отключите устройство от электриче-
ской сети.
• Промойте все съемные части в теплой
мыльной воде и после этого ополос-
ните, не используйте посудомоечную
машину, так как высокая температура
воды может привести к деформации
промываемых съемных частей.
Рекомендуется промывать съемные
части сразу после использования со-
ковыжималки, так как засохшую мякоть
трудно удалить. Кроме того, от засох-
шей мякоти могут оставаться пятна на
пластмассе.
Перед сборкой соковыжималки тща-
тельно просушите все съемные части.
Основание электромотора протирайте
влажной тканью.
Никогда не используйте абразивные
чистящие средства или жесткие щетки,
поскольку они могут повредить поверх-
ность съемных частей или основание
электромотора.
• Храните соковыжималку в сухом про-
хладном месте, недоступном для
детей.
ВАЖНО: НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ
ОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОТОРА В ВОДУ
ИЛИ ИНЫЕ ЖИДКОСТИ.
Технические данные
Напряжение электропитания:
220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 30 Вт
Кратковременное использование:
5 минут работы/5 минут перерыв.
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики приборов без
предварительного уведомления
Срок службы прибора - 3 года
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским и
российским стандартам безопас-
ности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

РУССКИЙ

4
ENTSAFTER FÜR ZITRUSFRÜCHTE
Beschreibung des Geräts
1. Staubschutzdeckel (zum Aufbewahren)
2. Großkegel  zum Entsaften von großen
Früchten (Grapefruits oder Apfelsinen)
3. Kleinkegel mit Kratzern zum Entsaften
von kleineren Zitrusfrüchten (Zitronen
oder Limette); Kratzer sind für die Verhin-
derung der Sammlung von Fruchtfleisch
am Gitter und für die Entsaftung.
4. Gitter  wird zum Anhalten von Kernen
und großen Fruchtfleischstücken genutzt
5. Regler des Abstandes zwischen Gittern
6. Saftbehälter
7. Kegelantriebswelle (das Drehen des Ke-
gels erfolgt in/gegen Uhrzeigersinn beim
Drücken auf den Kegel zum Einschalten
des Entsafters)
8. Motoreinheit
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanlei-
tung durch.
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
für die weitere Nutzung als Informations-
material auf.
• Maximale Betriebsdauer des Geräts
beträgt 5 Minuten, die Betriebsinter-
valle sollen nicht weniger als 5 Minu-
ten betragen.
• Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungs-
gemäß, wie es in dieser Bedienungsanlei-
tung beschrieben ist.
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen, ob die Spannungsangabe auf
dem Gerät mit der örtlichen Netzspan-
nung übereinstimmt.
• Nutzen Sie das Gerät auf einer geraden
stabilen Oberfläche.
• Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
von heißen Oberflächen, Wärmequellen
und scharfen Gegenständen fern.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb
der Räumlichkeiten zu nutzen.
• Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
waschen Sie sorgfältig alle abnehmbaren
Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berüh-
rung kommen werden.
• Benutzen Sie nur diejenigen Ersatzteile
und Aufsätze, die zum Lieferungsumfang
gehören.
• Vergewissern Sie sich vor der Inbetrieb-
nahme des Geräts, ob alle abnehmbaren
Ersatzteile richtig montiert sind.
• Es ist nicht gestattet, den Entsafter
abzubauen, wenn er ans Stromnetz
angeschlossen ist.
• Beim Entstehen der Feuchtigkeit am Ge-
häuse des Geräts schalten Sie es vom
Stromnetz ab und wischen Sie es mit
einem trockenen Tuch ab.
• Es ist nicht gestattet, das Gehäuse in der
Geschirrspülmaschine zu waschen.
• Schalten Sie das Gerät gleich nach der
Beendigung des Betriebs aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose
heraus.
• Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen
Händen aus der Steckdose.
• Lassen Sie das eingeschaltet Gerät nie
unbeaufsichtigt.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kin-
dern als Spielzeug zu geben.
• Dieses Gerät darf von Kindern und behin-
derten Personen nicht genutzt werden,
es sei denn ihnen eine angemessene und
verständliche Anweisung über die sichere
Nutzung des Geräts und die Gefahren sei-
ner falschen Nutzung durch die Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Es ist nicht gestattet, die Motoreinheit ins
Wasser oder andere Flüssigkeiten tau-
chen zu lassen, sowie diese mit Wasser
abspülen. Wischen Sie die Motoreinheit
mit einem feuchten Tuch ab.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nut-
zen, wenn das Netzkabel oder der Netz-
stecker oder andere Geräteteile beschä-
digt sind.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstän-
dig zu reparieren. Falls das Netzkabel
beschädigt ist oder das Gerät repariert
werden soll, wenden Sie sich an einen au-
torisierten Servicedienst.
• Bewahren Sie das Gerät in einem tro-
ckenen, kühlen und für Kinder unzugäng-
lichem Ort auf.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im
Haushalt geeignet, das Gerät ist für den
gewerblichen Gebrauch nicht geeignet.
Kurzzeitiger Betrieb
Der dauernde Betrieb des Geräts soll 5 Mi-
nuten nicht übersteigen, danach soll das Ge-
rät für 5 Minuten ausgeschaltet werden.
Vorbereitung zur Inbetriebnahme
 Nehmen Sie den Entsafter aus der Verpa-
ckung heraus.
 Waschen Sie alle abnehmbaren Teile des
Entsafters (außer der Motoreinheit (8))
mit warmem Seifenwasser und neutralen
Waschmittel und trocknen Sie diese ab.
 Wischen Sie die Motoreinheit (8) mit
einem weichen Tuch ab. Tauchen Sie die
Motoreinheit (8) ins Wasser oder andere
Flüssigkeiten nicht.
Montage und Nutzung des Entsafters
• Stellen Sie die Motoreinheit (8) auf eine
trockene gerade Oberfläche auf.
• Stellen Sie den Saftbehälter (6) auf die
Motoreinheit (8), so dass die Pfeile an der
Motoreinheit (8) und dem Saftbehälter (6)
zusammenfallen.
• Stellen Sie die Gitter (4) auf den Saftbe-
hälter (6), so dass sich der Regler (5) in
der Aussparung des Griffs des Saftbehäl-
ters befindet.
• Stellen Sie den Kleinkegel (3) auf die Ke-
gelantriebswelle (7) auf. Falls notwendig
ist, den Großkegel (2) zu nutzen, setzen
Sie ihn auf den Kleinkegel auf, so dass die
Aussparungen am Kegel (2) mit den Krat-
zern des Kleinkegels (3) zusammenfallen.
• Stecken Sie den Netzstecker in die Steck-
dose.
• Waschen Sie eine Apfelsine und schnei-
den Sie diese in zwei Hälften. Drücken Sie
mit einer Hälfte auf den Kegel (2 oder 3),
um den Motor einzuschalten. Beim Dre-
hen des Kegels wird der Saft ausgepresst,
der durch das Gitter (4) durchläuft und in
den Saftbehälter (6) gelangt. Der Abstand
zwischen den Öffnungen der Gitter (4)
kann vergrößert oder verringert werden,
dadurch wird die Fruchtfleischmenge im
zubereiteten Saft vergrößert oder verrin-
gert werden.
• Das Drehen des Kegels in zwei Rich-
tungen sichert die maximale Entsaftung.
Falls das Anpressen des Kegels während
des Betriebs lockerer wird, schaltet sich
der Entsafter aus, bei der wiederholten
Einschaltung des Entsafters kann sich die
Richtung der Drehung des Kegels geän-
dert werden.
Empfehlungen zur Nutzung und Aufbe-
wahrung des Saftes
• Die frisch gepressten Säfte enthalten Vi-
tamine und Mineralien, die beim Kontakt
mit Sauerstoff und unter Lichtwirkung oxi-
dieren können, deswegen muss der Saft
gleich nach der Zubereitung verwendet
werden.
• Nutzen Sie für die Aufbewahrung von Saft
Porzellan oder Glasgeschirr mit einem
dichten Deckel.
Reinigung
• Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
• Waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit
warmen Seifenwasser und danach spülen
Sie diese ab; es ist nicht gestattet, ab-
nehmbare Teile in der Geschirrspülmaschi-
ne zu waschen, weil diese durch die Hohe
Temperatur beschädigt werden können.
• Es wird empfohlen, abnehmbare Teile
gleich nach der Nutzung des Entsafters
abzuwaschen, weil ausgetrocknetes
Fruchtfleisch schwer zu entfernen ist und
Flecken am Gehäuse des Geräts hinter-
lassen kann.
• Trocknen Sie alle abnehmbaren Teile vor
der Montage des Entsafters sorgfältig ab.
• Wischen Sie die Motoreinheit des Geräts
mit einem feuchten Tuch ab.
• Nutzen Sie keine Abrasiv und Reini-
gungsmittel oder harten Bürsten, weil
diese die Oberfläche der abnehmbaren
Teile oder der Motoreinheit beschädigen
können.
• Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen
und für Kinder unzugänglichem Ort auf.
WICHTIG: TAUCHEN SIE NIE DIE MOTOR-
EINHEIT INS WASSER ODER ANDERE FLÜS-
SIGKEITEN EIN.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 30 W
Kurzzeitiger Betrieb: 5 Minuten Betrieb/
5 Minuten Pause
Dieses Erzeugnis entspricht allen erfor-
derlichen europäischen und russischen
Vorsichts und hygienischen Vorschriften.
Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim Dealer,
der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorlie-
genden Gewährleistung den Check oder die
Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit, die in
2004/108/EC - Richtlinie des Rates
und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

CITRUS JUICE EXTRACTOR

Description of the unit

1. Dust protective cover (for storage)

2. Big cone – to extract juice from big

fruits (grapefruit or orange).

3. Small cone with scrapers – to squeeze

juice from smaller fruits (lemon or

lime); scrapers are intended for pre-

vention of pulp collection in the grate

and extraction juice from pulp.

4. Grates – are used for retention of

stones and chunks of pulp.

5. Lash control between the grates.

6. Juice jug.

7. Cone drive shaft (the cone rotates

clockwise/anti clockwise, when the

cone is consequently pressed to

switch on the juice extractor).

8. Base with electric motor.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

Read the present operation manual

carefully before you start using the

unit

• Keep the present operation manual,

use it for future reference.

Maximal time of continuous opera-

tion should not exceed 5 minutes

with not less than a 5-minute inter-

val.

• Use this unit only for its intended pur-

poses, as described in the manual.

• Before connecting the unit to the

mains, make sure that the operating

voltage of the unit corresponds to the

voltage of the electric network.

• Use the juice extractor on the flat sta-

ble surface.

• Keep the unit and the power cord away

from hot surfaces, heat sources and

sharp objects.

• Never use the unit outdoors.

• Before using the unit for the first time,

thoroughly wash all the removable de-

tails, which will contact products.

• Use only the details or the attach-

ments, supplied with the unit.

• Before you start using the unit, make

sure that all the details are properly set.

Do not dismantle the juice extractor

if it is connected to the mains.

• If moisture appears on the body of the

unit, unplug the unit and wipe the body

with a soft cloth.

• Do not wash the accessories in a dish

wash machine.

• Switch off the unit and take the plug

out of the socket immediately after op-

eration.

• Do not touch the plug with wet hands.

• Never leave the operating unit unat-

tended.

• Do not allow children to use the unit as

a toy.

• This unit is not intended for usage by

children or disabled persons unless

they are given all necessary instruc-

tions by responsible persons on safety

measures and information about dan-

ger, which can be caused by improper

usage of the unit.

• Do not immerse the motor unit into wa-

ter or other liquids, and do not wash it

under a water jet. Use a damp cloth to

wash the motor unit.

• Do not use the unit if the power cord,

the plug or other details are damaged.

• Do not repair the unit by yourself. It

may lead to a fire, electric shock, or

injuries. If there are some damages in

the unit, contact the authorized service

center.

• Keep the unit in a dry, cool place, out of

reach of children.

• The unit is intended for household use

only; commercial usage of the juice ex-

tractor is prohibited.

Part-time operation

Time of continuous operation should not

exceed 5 minutes, and then it is neces-

sary to make a 5-minute interval.

Preparation to operation

- Unpack the juice extractor.

- Wash and dry all the removable parts

of the juice extractor (except the base

with electric motor 8) in warm, soapy

water.

- Wipe the base with electric motor (8)

with a soft cloth. Do not immerse the

base with electric motor (8) into water

or other liquids.

Assembling and operation of the juice

extractor

• Place the base with electric motor (8)

on a dry, even surface.

• Place the juice jug (6) on the base (8)

matching the marks on the base (8)

and on the jug (6).

• Set the grates (4) on the juice jug (6), in

a way that the control (5) is in the deep-

ening of the jug handle (6).

• Place the small cone (3) on the drive

shaft (7). If you need to use the big

cone (2), put it on the small cone, in a

way that the ledges on the big cone (2)

match the scrapers of the small cone

(3).

• Insert the plug into the socket.

• Wash and cut the fruit into two. Use one

half to press the cone (2 or 3) to switch

the electric motor on. As the cone ro-

tates, juice, which passes through the

grates (4) and gets into the juice jug (6),

is extracted from the fruit. Use the con-

trol (5) to increase or decrease the lash

between the openings of the grates (4),

and thus to increase or decrease the

amount of pulp in the ready juice.

• Cone rotation in two directions allows

extracting maximum amount of juice

from fruit. If you reduce the pressure

on the cone while operating, the juice

extractor will turn off, and then, at the

next switching on of the unit, direction

of rotation may change.

Tips on usage and storage of the juice

• Fresh juices contain valuable vitamins

and minerals, which oxidize at long

contact with oxygen and under light

influence, therefore drink juices imme-

diately after extraction.

• Use chinaware or glass ware to store

juices.

Cleaning

• Disconnect the unit from the mains.

• Wash all the removable parts in warm

water and then rinse, do not use a dish

wash machine, as high temperature

can lead to their deformation.

• We recommend washing the remov-

able parts immediately after their us-

age, as dried pulp is difficult to remove

and it may leave stains on plastic.

• Dry all the removable parts thoroughly

before assembling the unit.

• Wipe the base with electric motor with

a damp cloth.

• Never use abrasive substances or

coarse pads as they may damage the

surface of the removable parts or the

base with electric motor.

• Keep the unit in a dry, cool place, out of

reach of children.

IMPORTANT: NEVER IMMERSE THE

BASE WITH ELECTRIC MOTOR INTO

WATER OR OTHER LIQUIDS

Specifications

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

Power consumption: 30 W

Part-time operation: 5 min.operation/

5 min.interval.

The manufacturer reserves the right to

change the device's characteristics with-

out prior notice.

Service life of the unit - 3 years

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions

can be obtained from the dealer from

whom the appliance was purchased. The

bill of sale or receipt must be produced

when making any claim under the terms

of this guarantee.

This product conforms to the

EMC-Requirements as laid

down by the Council Directive

2004/108/ЕС and to the

Low Voltage Regulation

(2006/95/ЕС )

ENGLISH

2
VT-1638_IM.indd 1 16.12.2013 12:30:22
Vitek VT-1638 W

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Vitek VT-1638 W or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Vitek VT-1638 W owners to properly answer your question.

View the manual for the Vitek VT-1638 W here, for free. This manual comes under the category Juicers and has been rated by 1 people with an average of a 6.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Vitek VT-1638 W or do you need help? Ask your question here

Vitek VT-1638 W specifications

General
Brand Vitek
Model VT-1638 W
Product Juicer
Language English
Filetype PDF
Features
Lid
Product colour White
Housing material Plastic
Bowl capacity 0.5 L
Power
Power 40 W
AC input voltage 220-240 V
AC input frequency 50 Hz
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Vitek VT-1638 W.

Is your question not listed? Ask your question here