V-TAC VT-2306 manual

V-TAC VT-2306
7.4 · 1
PDF manual
 · 1 page
English
manualV-TAC VT-2306
PLASTIC POWER SUPPLY
INTRODUCTION & WARRANTYThank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future refer-ence. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.2. Plug the AC source of the adaptor into the AC input source.3. Connect the DC output of the power supply unit to the strip light as shown below.Note: If the strip light is not included with a DC connector - Please wire the DC input of the strip-light with a DC female connector(not included in the scope of delivery) and connect it to the DC connector of the power supply.4. Plug the power adapter into the socket to illuminate the whole system.1) Please make sure to turn off the power before starting the installation.2) Observe the connection diagram provided before connecting to the power supply3) Installation should be done by a qualified electrician.4) Disconnect the power supply when wiring or soldering the LED.5) Please ensure to check the DC output of the power supply matches with the DC Input of the striplight.
Neutral - black or blue
Earth - yellow or yellowgreen
Live - brown or red
Caution, risk of electric shock.This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.TECHNICAL DATAINSTALLATION:CONNECTION DIAGRAM:WARNING:
2
YEARSWARRANTY
*
IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

Power Supply

V-TAC

AC Outlet

Strip light

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODEPlease scan the QR code to access the manual in multiple languages.Model SKU Was Output Voltage Output Current DimensionVT-23019 3237 18 DC:12V 1.5A 73x27x43mmVT-23031 3238 30 DC:12V 2.5A 119x52x32mmVT-23043 3249 42 DC:12V 3.5A 119x52x32mmVT-23060 3035 60 DC:12V 5A 119x52x32mm
VT-23060-W 3269 60 DC:12V 5A 119x52x32mm
VT-23061-W 3270 60 DC:12V 5A 119x52x32mm
VT-23061 3239 60 DC:12V 5A 119x52x32mmVT-25060 3264 60 DC:24V 2.5A 119x52x32mmVT-22078 3272 78 DC:24V 3.25A 119x52x32mmVT-23079 3240 78 DC:12V 6.5A 119x52x32mm
[CZ] ÚVOD A ZÁRUKA
Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před
zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další
dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou
vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se
nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo atypickým opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na
poškození na jakémkoli povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin
každodenní využívaní. Používání výrobku během 24 hodin denně ruší platnost záruky. Výrobek má záruku pouze pro výrobní
vady.
VAROVÁNÍ
1) Před zahájením instalace se ujistěte, že jste zařízení vypnuli.
2) Před připojením k napájecímu zdroji dodržujte dodané schéma zapojení
3) Instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
4) Při zapojování nebo pájení [LED] odpojte napájení.
5) Zkontrolujte, zda je stejnosměrný výstup napájecího zdroje shodný se stejnosměrným vstupem světelného pásu.
INSTALACE
1. Před zahájením instalace se ujistěte, že jste vypnuli napájení.
2. Zapojte napájecí zdroj adaptéru do vstupního napájecího zdroje.
3. Připojte stejnosměrný výstup napájecího zařízení ke světelnému pásu, jak je znázorněno níže.
Poznámka: Pokud světelný pás není součástí DC konektoru - Připojte prosím stejnosměrný vstup pásového světla k DC
konektoru (není součástí dodávky) a připojte jej ke konektoru DC napájecího zdroje.
4. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky pro osvětlení celého systému.
[
PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA
Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia
atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas,
entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão
prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de
compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não
dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos
são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação
da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.
AVISO
1) Por favor, assegure-se de desligar a alimentação antes de começar a instalação.
2) Siga o diagrama de fiação fornecido antes de conectar a fonte de alimentação.
3) Deve ser instalado somente por um eletricista certificado.
4) Desconecte a fonte de alimentação ao conectar ou soldar o LED.
5) Por favor, verifique se a saída CC da fonte de alimentação corresponde à entrada CC da tira de luz.
INSTALAÇÃO
1. Por favor, assegure-se de apagar a alimentação antes de começar a instalação.
2. Conecte a fonte de energia CA do adaptador à fonte de entrada CA.
3. Conecte a saída CC do dispositivo da fonte de alimentação à tira de luz, como mostrado abaixo.
Nota: Se a tira de iluminação não estiver conectada a uma fonte de corrente direta - Por favor, conecte a entrada de corrente
contínua da faixa de luz a um conector de corrente contínua com interruptor (que não está incluído no escopo da entrega) e
conecte-o ao terminal de conexão de corrente da alimentação.
4. Conecte o adaptador de alimentação à tomada para iluminar todo o sistema.
[
ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA
Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de
comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas
próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano
de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La
garantía tendrá una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños
ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de
cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante
unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo
defectos de producción de fábrica.
ADVERTENCIA
1) Por favor, asegúrese de apagar la alimentación antes de empezar la instalación.
2) Siga el diagrama de cableado proporcionado antes de conectar la fuente de alimentación.
3) Debe ser instalado solo por un electricista certificado.
4) Desconecte la fuente de alimentación al cablear o soldar el LED.
5) Por favor, verifique si la salida de CC de la fuente de alimentación coincide con la entrada de CC de la tira de luz.
INSTALACIÓN
1. Por favor, asegúrese de apagar la alimentación antes de empezar la instalación.
2. Conecte la fuente de alimentación de CA del adaptador a la fuente de entrada de CA.
3. Conecte la salida de CC del dispositivo de la fuente de alimentación a la tira de luz como se muestra a continuación.
Nota: Si la tira de luz no está conectada a una fuente de corriente continua: conecte la entrada de corriente continua de la
tira de luz a un conector de corriente continua con un interruptor (que no está incluido en la entrega) y conéctelo al terminal
de conexión de corriente continua de la fuente de alimentación.
4. Enchufe el adaptador de la alimentación en la toma para iluminar todo el sistema.
[
HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA
Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a
szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései
vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a
legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés
vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen
eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása
érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.
FIGYELMEZTETÉS
1) A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
2) A tápegységhez történő csatlakoztatás előtt vegye figyelembe a mellékelt csatlakoztatási rajzot.
3) A telepítést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
4) A LED huzalozásakor vagy forrasztásakor kapcsolja ki az áramellátást.
5) Ellenőrizze, hogy a tápegység DC kimenete megegyezik-e a sáv jelzőfény DC bemenetével.\
TELEPÍTÉS
1. A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
2. Csatlakoztassa az adapter AC tápforrását az AC bemeneti forráshoz.
3. Csatlakoztassa a tápegység DC kimenetét a szalagfényhez az alább látható módon.
Megjegyzés: Ha a szalagfény nem tartozik a DC-csatlakozóhoz Kérjük, csatlakoztassa a szalagfény DC-bemenetet egy
DC-aljzathoz (nem tartozék a szállítási terjedelembe), és csatlakoztassa a tápegység DC-csatlakozójához.
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorba, hogy megvilágítsa az egész rendszert.
[
IT] INTRODUZIONE E GARANZIA
Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere
attentamente queste istruzioni prima di iniziare l’installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti
futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato
acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla
data d’acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall’installazione errata o dall’usura anomala. L’azienda non
fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell’installazione errata del prodotto. I
prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. Lutilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia.
La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.
AVVERTIMENTO
1) Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2) Osservare lo schema di collegamento fornito prima di effettuare il collegamento all'alimentazione.
3) L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
4) Scollegare l'alimentazione durante il cablaggio o la saldatura del LED.
5) Assicurarsi di verificare che l'uscita CC dell'alimentatore corrisponda all'ingresso CC della striscia luminosa.
INSTALLAZIONE
1. Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. Collegare la fonte CA dell'adattatore alla fonte di ingresso CA.
3. Collegare l'uscita CC dell'alimentatore alla striscia luminosa come mostrato di seguito.
Nota: Se la striscia luminosa non è dotata di un connettore CC – Collegare l'ingresso CC della striscia luminosa con un connet-
tore femmina CC (non incluso nella fornitura) e collegarlo al connettore CC dell'alimentatore.
4. Inserire l'alimentatore nella presa per illuminare l'intero sistema.
[
EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ
Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Βι-ΤΑΚ(V-TAC). Η Βι-ΤΑΚ (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήστε τις
οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον
προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι
πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς.
Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθος τοποθέτησης ή ασυνήθιστης φθοράς. Η
εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτεεπιφάνεια εξαιτίας τις λάθος απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του
προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως
αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
2) Παρατηρήστε το παρεχόμενο διάγραμμα σύνδεσης πριν συνδέσετε την τροφοδοσία.
3) Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
4) Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος κατά την καλωδίωση ή τη συγκόλληση του διόδου φωτοεκπομπής [LED].
5) Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει εάν η έξοδος συνεχούς ρεύματος της τροφοδοσίας ταιριάζει με την είσοδο συνεχούς ρεύματος
της λωρίδας φωτός.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
2. Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος του προσαρμογέα στην πηγή εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Συνδέστε την έξοδο συνεχούς ρεύματος της συσκευής τροφοδοσίας στη λωρίδα φωτός όπως φαίνεται παρακάτω.
Σημείωση: Εάν η λωρίδα φωτός δεν είναι συνδεδεμένη σε πηγή συνεχούς ρεύματος - Συνδέστε την είσοδο συνεχούς ρεύματος
της λωρίδας φωτός σε υποδοχή συνεχούς ρεύματος με πρίζα (η οποία δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο παράδοσης) και συνδέστε
την στον ακροδέκτη σύνδεσης συνεχούς ρεύματος του τροφοδοτικού.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα για να φωτίσετε ολόκληρο το σύστημα.
[
FR] INTRODUCTION & GARANTIE
Merci d’avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions
avant de commencer l’installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d’autres
questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont
formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d’achat. La
garantie ne s’applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne
aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d’un enlèvement et d’une installation incorrects du
produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. Lutilisation du produit pendant 24
heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.
AVERTISSEMENT
1) Veuillez vous assurer d’avoir coupé le courant avant de commencer l'installation.
2) Observez le schéma de câblage fourni avant de brancher l’alimentation électrique.
3) L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
4) Débranchez l'alimentation électrique lors du câblage ou de la soudure de la DEL.
5) Veillez à vérifier que la sortie CC de l'alimentation électrique correspond à l'entrée CC de la bande lumineuse.
INSTALLATION
1. Veuillez vous assurer d’avoir coupé le courant avant de commencer l'installation.
2. Branchez la source CA de l'adaptateur à la source d'entrée CA.
3. Connectez la sortie CC du bloc d'alimentation à la bande lumineuse comme indiqué ci-dessous.
Note : Si la bande lumineuse n'est pas incluse dans un connecteur CC - Veuillez câbler l'entrée CC de la bande lumineuse avec
un connecteur CC femelle (non inclus dans la livraison) et le connecter au connecteur CC de l'alimentation électrique.
4. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise pour éclairer l'ensemble du système.
[
DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG
Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen
Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft
parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oderVerkäufer, von dem Sie das
Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die
Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch
unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt
keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen
Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige
Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.
WARNUNG
1) Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2) Machen Sie sich mit dem mitgelieferten Anschlussplan vertraut, bevor Sie das Netzteil anschließen.
3) Von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen.
4) Die Stromversorgung während des Verdrahtens oder Lötens der LED sollte unterbrochen werden.
5) Bitte stellen Sie sicher, dass der Gleichstromausgang des Netzteils mit dem Gleichstromeingang der Lichtleiste überein-
stimmt.
INSTALLATION
1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Stecken Sie die AC-Stromquelle des Adapters in die AC-Stromeingangsquelle.
3. Schließen Sie den DC-Stromausgang des Netzteils wie unten gezeigt an die Lichtleiste an.
Hinweis: Wenn die Lichtleiste nicht mit einem Gleichstromanschluss mitgeliefert ist - verdrahten Sie den Gleichstromeingang
der Lichtleiste mit einer Gleichstrombuchse Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie sie an den Gleich-
stromanschluss des Netzteils an.
4. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose, um das gesamte System leuchten zu machen.
[
HR] UVOD I JAMSTVO
Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo,
pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo
obratite se našemprodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na
najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na
štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj
površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada
dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke
koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.
UPOZORENJE
1) Prije ugradnje prvo provjerite jeste li isključili strujno napajanje.
2) Pridržavajte se priloženog dijagrama ožičenja prije priključka strujnog napajanja.
3) Ugradnju mora izvesti stručni električar.
4) Prilikom ožičenja ili lemljenja LED-a isključite strujno napajanje.
5) Molimo da provjerite dali izlaz za istosmjernu struju uređaja za napajanje odgovara ulazu za istosmjernu struju na
svjetlosnoj traci.
UGRADNJA
1. Molimo vas, prije ugradnje prvo provjerite jeste li isključili strujno napajanje.
2. Spojite izvor napajanja naizmjeničnom strujom na adapteru s ulaznim izvorom za naizmjeničnu struju.
3. Priključite istosmjerni izlaz strujnog napajanja na svjetlosnu traku kao što je prikazano u nastavku.
Napomena: Ako svjetlosna traka nije spojena na izvor istosmjerne struje - Molimo spojite ulaz istosmjerne struje u priključak
za istosmjernu struju s utičnicom (koja nije uključena u isporuku) i spojite je na priključni kabel istosmjerne struje.
4. Uključite ispravljač u utičnicu da biste uključili cijeli sustav.
[
BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ
Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия
възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи
справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили
продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години
след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или
необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по каквато и да е повърхност поради
неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден.
Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се
дава само за производствени дефекти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1) Моля уверете се, че сте изключили захранването преди да започнете инсталацията.
2) Спазвайте предоставената диаграма за свързване преди да свържете електрозахранването.
3) Инсталацията трябва да бъде осъществена от квалифициран електротехник.
4) Прекъснете електрозахранването при окабеляване или запояване на светодиода [LED].
5) Моля уверете се, че сте проверили дали правотоковия изход на електрозахранването съвпада с правотоковия вход на
светлинната лента.
ИНСТАЛАЦИЯ
1. Моля уверете се, че сте изключили електрозахранването преди да започнете инсталацията.
2. Свържете променливотоковия източник на адаптера към входния променливотоков източник.
3. Свържете правотоковия изход на устройството на електрозахранването към светлинната лента, както е показано
по-долу.
Забележка: Ако светлинната лента не е включена в правотоков източник – Моля свържете правотоковия вход на
светлинната лента с правотоков съединител с розетка (който не е включен в обхвата на доставка) и го свържете с
правотоковата съединителна клема на електрозахранването.
4. Включете адаптера на захранването в муфата, за да осветите цялата система.
[
RO] INTRODUCERE, GARANŢIA
Vă mulţumim că aţi ales şi v-aţi cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel
mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiţi .aceste instrucţiuni cu atenţie, înainte să începeţi instalarea, şi păstraţi-le pentru că
s-ar putea să fie necesar să le recitiţi. Dacă aveţi şi alte întrebări, luaţi legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la
care v-aţi achiziţionat produsul. Aceştia sunt bine instruiţi şi întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai
bun posibil. Garanţia este valabilă pe un termen de 2 ani din data achiziţionării produsului. Garanţia însă nu se aplică cu
privire la daunele cauzate de instalare incorectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă
garanţie pentru daune produse pe suprafeţe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării
incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea
produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanţiei. Pentru acest produs, garanţia se acordă
numai pentru defecte de fabricaţie.
AVERTIZARE
1) Înainte să începeţi instalarea, asiguraţi-vă că aţi deconectat alimentarea.
2) Urmăriţi diagrama pusă la dispoziţia dvs., care se referă la realizarea legăturii, înainte să legaţi dispozitivul la sursa de
alimentare.
3) Instalarea trebuie realizată de către un electrician autorizat.
4) Întrerupeţi alimentarea, în timp ce realizaţi cablarea şi sudarea diodei LED.
5) Asiguraţi-vă că aţi verificat dacă ieşirea pentru curent continuu a alimentării cu electricitate coincide cu intrarea pentru
curent continuu a benzii de iluminat.
INSTALAREA
1. Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi deconectat alimentarea cu energie electrică, înainte să începeţi instalarea.
2. Legaţi sursa de curent alternativ la adaptor, la intrarea sursei de curent alternativ.
3. Legaţi ieşirea de curent continuu a dispozitivului de alimentare cu energie electrică, la banda de iluminat, conform celor
indicate mai jos.
Observaţie: Dacă banda de iluminat nu este conectată la o sursă de curent continuu – vă rugăm să legaţi intrarea sursei de
curent continuu la un conector de curent continuu cu priză (care nu este inclus în setul de livrare) şi apoi realizaţi conexiunea
cu clema-conector de curent continuu a alimentării cu energie electrică.
4. Introduceţi adaptorul de alimentare în priză ca să iluminaţi întregul sistem.
[
PL] WSTĘP I GWARANCJAD
Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Prosze przeczytać tę instrukcje uważnie przed
przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z
naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy.
Gwarancja ważna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub
nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas
instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świecenia opraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin, 24-godzinna
eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących
w produkcie.
OSTRZEŻENIE
1) Upewnij się przed rozpoczęciem montażu, iż zasilanie jest wyłączone.
2) Przestrzegaj dostarczonego schematu połączeń przed podłączeniem zasilania.
3) Montaż musi być dokonany przez wykwalifikowanego elektryka.
4) Odłącz zasilanie prądem podczas okablowania lub lutowania diody świetlnej [LED].
5) Upewnij się, że sprawdziłeś uprzednio, czy wyjście prądu stałego zasilacza odpowiada wejściu prądu stałego listwy świetl-
nej.
MONT
1. Upewnij się przed rozpoczęciem montażu, iż zasilanie jest wyłączone.
2. Podłącz źródło prądu przemiennego adaptera do źródła wejściowego prądu przemiennego.
3. Podłącz wyjście prądu stałego zasilacza urządzenia do listwy świetlnej, jak pokazano poniżej.
Uwaga: Jeśli listwa świetlna nie jest podłączona do źródła prądu stałego, należy podłączyć wejście prądu stałego listwy
świetlnej do złącza prądu stałego z gniazdem (nie wchodzi w zestaw dostawy) i podłączyć do zacisku przyłączeniowego prądu
stałego zasilacza urządzenia.
4. Podłącz zasilacz do gniazda, aby oświetlić cały system.

View the manual for the V-TAC VT-2306 here, for free. This manual comes under the category Not categorized and has been rated by 1 people with an average of a 7.4. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the V-TAC VT-2306 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the V-TAC and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other V-TAC owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
V-TAC
VT-2306
Not categorized
3800157628051
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the V-TAC VT-2306 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results