United Office Z30484A manual

United Office Z30484A
7.5 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualUnited Office Z30484A
FIGB/IEGB/IEGB/IE
Saat lisätietoa käytettyjen tuotteiden jätehuoltomahdollisuuksista kunnan- tai
kaupungintoimistosta.
Tuotenimike:
Pöytäteroitin
Malli nro.: Z30484A / Z30484B
Versio: 10 / 2011
Tietojen päivämäärä: 08 / 2011
Tunnistenro: Z30484A/B082011-3
Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan luettuina)
käyttöön, joiden fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kunto on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta / tietoja laitteen käytöstä. He saavat käyttää laitetta ai-
noastaan turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai jos heille
on annettu opastusta laitteen käytössä. Lapsia on valvottava ja pidettävä huoli
siitä, etteivät he pääse leikkimään laitteen kanssa.
Älä koskaan työnnä sormiasi tai muita esineitä kuin siihen tarkoitettuja puisia
lyijy- ja värikyniä teroitusaukkoon.
VARO! Jyrsimen terät ovat teräviä. Loukkaantumisvaara!
Tarkista laitteen moitteeton kunto aina ennen jokaista käyttökertaa.
Puhdistus
Puhdista laite vain ulkopuolelta pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Jätehuolto
Pakkaus on ympäristöystävällista materiaalia, jonka voit viedä
paikalliseen kierrätyspisteeseen.
FIFI
Pöytäteroitin
Määräystenmukainen käyttö
Laite ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
Kynien halkaisija: 7–12 mm
Turvallisuus
SÄILYTÄ KAIKKI TURVA- JA MUUT OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN!
Yleiset turvaohjeet
VAROLTUS
!
HENGEN- JA TAPATURMANVAARA
PIKKULAPSILLE JA LAPSILLE! Älä koskaan jätä lapsia pak-
kausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Pakkausmateriaa-
leihin liittyy tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein vaarat. Pidä lapset aina
loitolla tuotteesta. Tuote ei ole lasten leikkikalu.
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may
dispose of at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of
your worn-out product.
Product description:
Desktop Pencil Sharpener
Model No.: Z30484A / Z30484B
Version: 10 / 2011
Level of information: 08 / 2011
ID No.: Z30484A/B082011-3
Children frequently underestimate the dangers. Children should be kept away
from the product at all times. This is not a toy.
Children or persons who lack the knowledge or experience to use the device
or whose physical, sensory or intellectual capacities are limited must never be
allowed to use the device without supervision or instruction by a person respon-
sible for their safety. Children should be supervised in order to ensure that
they do not play with the device.
Do not insert your fingers or any object other than the graphite or coloured
wooden pencils indicated above into the sharpener opening.
CAUTION! The blades on the cutter are sharp. Risk of injury!
Check that the device is free of defects before each use.
Cleaning
The device should only be cleaned on the outside with a soft dry cloth.
Desktop Pencil Sharpener
Proper use
The device is not intended for commercial use.
For pencil diameters: 7–12 mm
Safety
KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE
FOR FUTURE REFERENCE!
General Safety Information
WARNING!
DANGER TO LIFE AND ACCIDENT
HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!
Never allow children to play un supervised with the packaging
material. There is a danger of suffocation from the packaging material.

Z30484A / Z30484B

33

TISCHANSPITZER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
PENNVÄSSARE FÖR BORDET
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
PÖYTÄTEROITIN
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
BORD-BLYANTSPIDSER
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
DESKTOP PENCIL SHARPENER
Operation and Safety Notes

BA EC

D

View the manual for the United Office Z30484A here, for free. This manual comes under the category Grinders and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the United Office Z30484A or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the United Office and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other United Office owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
United Office
Z30484A
Grinder
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the United Office Z30484A below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results