TriStar SC-2303 manual

TriStar SC-2303
9.5 · 1
PDF manual
 · 4 pages
English
manualTriStar SC-2303

SC2303

EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d’emploi

DE | Bedienungsanleitung

ES | Manual de usuario

PT | Manual de utilizador

IT | Manuele utente

SV | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie

RU | Руководство по

эксплуатации

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1
6
7
8
9
2
3
10
4
5

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
Put the motor body base onto a stable, flat surface. Press down the
bowl and turn it anticlockwise. Make sure the bowl is locked on the
base properly.
Put the filter support into the bowl, then put the filter of your choice in.
Now put the pressing screw inside the filter, by rotating it until it is
properly positioned in the filter.
Lock the lid onto the bowl by ensuring it is properly inserted on the
upper pin of the pressing screw. When assembling the device, always
make sure all the bowl and lids are turned and fully locked.
Place the container underneath the ejecting spout and juice
dispensing spout, make sure all components are properly mounted
before use.
It is advised to use fresh fruits to get the highest amount of juice.
Wash the fruit, and cut it in chunks that fit in the tube. Be sure to
remove the pits and hard cores from the fruit.
Push the on-button, insert the fruit in the tube, and push it down using
the fruit pusher.
Do not force in the fruit during the juicing process to prevent damage
to the auger and the micro-mesh filter
This appliance is not designed to work in a continuous mode. Let the
motor cool down after 2 minutes of continuous functioning.
If the auger becomes jammed, please use the REV button on the back
of the device for 3 - 5 seconds to reverse the rotation. After this press
the on-button again.
USE
Before assembling the juicer, please make sure that the bottom of the
container is sealed, by pushing the rubber seal into place.
Assemble the juicer by placing the container on the main unit, and
inserting the micro-mesh filter into the container. Make sure it has
been positioned correctly. After that, place the auger into the micro-
mesh filter. Make sure that it has been firmly placed in the filter.
Now place the top cover on the container, and turn it until it locks into
place. The device won't operate until the top cover is locked into place
properly.
It is advised to use fresh fruits to get the highest amount of juice.
Wash the fruit, and cut it in chunks that fit in the tube. Be sure to remove
the pits and hard cores from the fruit.
Push the on-button, insert the fruit in the tube, and push it down using
the fruit pusher.
Do not force in the fruit during the juicing process to prevent damage to
the auger and the micro-mesh filter
Do not juice continuously for more than 15 minutes. After using the juicer
for 15 minutes, please wait for 5 minutes to let the juicer cool down.
If the auger becomes jammed, please use the REV button on the back of
the device for 5 seconds to reverse the rotation. After this press the on-
button again.
CLEANING AND MAINTENANCE
To clean the device after use, close off the juice outlet, the turn the
machine on and pour in clean water. This will push out the remaining
residue left in the container.
When the container has been drained, turn the device off and unplug the
power-cord. Disassemble the device, and clean the individual parts.
Components that have come into contact with food can be cleaned in
soapy water.
The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If
exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or
discoloured.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
Dit product is uitgerust met een dubbele beveiligingssysteem en het zal
niet gaan werken voordat alle onderdelen en componenten op de juiste
wijze zijn geïnstalleerd.
GEBRUIK
Plaats de motorbehuizing op een stabiele, vlakke ondergrond. Druk de
kom omlaag en draai de kom naar links. Controleer dat de kom stevig op
de motor is vergrendeld.
Plaats de filtersteun in de kom, zet er vervolgens de filter van uw keuze
in. Zet nu de aandrukschroef in de filter, draai de schroef goed in de
filter.
Vergrendel de deksel op de kom door de deksel stevig op de bovenste
pen van de aandrukschroef te drukken. Wanneer u het apparaat in
elkaar zet, let er dan altijd op dat de kom en de deksels zijn gedraaid en
goed zijn vergrendeld.
Plaats de container onder de spuitmond en de saptuit, en controleer voor
gebruik dat alle componenten goed zijn gemonteerd.
Het wordt aanbevolen vers fruit te gebruiken om de hoogste hoeveelheid
sap te verkrijgen.
Was het fruit en snijd het in stukjes die in de buis passen. Verwijder de
pitten en de harde kernen uit het fruit.
Druk op de aan-knop, doe het fruit in de buis en duw het naar beneden
met behulp van het fruitduwstuk.
Forceer niet tijdens het extraheren van het sap om beschadiging van de
vijzel en het fijnmazige filter te voorkomen.
Het is niet de bedoeling dat dit apparaat zonder onderbreking werkt. Laat
de motor na ongeveer 2 minuten afkoelen.
Druk bij vastlopen van de vijzel 3 - 5 seconden op de REV-knop aan de
achterzijde van het apparaat zodat de draairichting wordt omgekeerd.
Druk vervolgens weer op de Aan-knop.
GEBRUIK
Zorg er voor in het elkaar zetten van de sapcentrifuge voor de onderkant
van de container is afgesloten door de rubberen afdichting op zijn plaats
te drukken.
Zet de sapcentrifuge in elkaar door de container op het hoofdunit en het
fijnmazige filter in de container te plaatsen. Zorg ervoor dat alles op de
juiste wijze wordt geplaatst. Plaats vervolgens de vijzel in het fijnmazige
filter. Zorg ervoor dat hij stevig in het filter wordt geplaatst.
Plaats het deksel op de container en draai het totdat het op zijn plaats
vastklikt. Het apparaat werkt niet totdat het deksel juist op zijn plaats is
vergrendeld.
Het wordt aanbevolen vers fruit te gebruiken om de hoogste hoeveelheid
sap te verkrijgen.
Was het fruit en snijd het in stukjes die in de buis passen. Verwijder de
pitten en de harde kernen uit het fruit.
Druk op de aan-knop, doe het fruit in de buis en duw het naar beneden
met behulp van het fruitduwstuk.
Forceer niet tijdens het extraheren van het sap om beschadiging van de
vijzel en het fijnmazige filter te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten achtereen voor het
extraheren van sap. Wacht, nadat u de sapcentrifuge 15 minuten
gebruikt heeft, 5 minuten om de sapcentrifuge te laten afkoelen.
Druk bij vastlopen van de vijzel 5 seconden op de REV-knop op de
achterkant van het apparaat om de draairichting te wijzigen. Druk
vervolgens nogmaals op de aan-knop.
REINIGING EN ONDERHOUD
Sluit de sapuitlaat af, schakel het apparaat in en giet schoon water in het
apparaat om het apparaat na gebruik te reinigen. Zodoende wordt het
residu uit de container geduwd.
Schakel na het leegmaken van de container het apparaat uit en verwijder
de stekker uit het stopcontact. Haal het apparaat uit elkaar en reinig de
afzonderlijke onderdelen.
Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden
gereinigd in sopwater.
De onderdelen zijn niet vaatwasser bestendig. Indien de onderdelen
worden blootgesteld aan hitte of bijtende reinigingsmiddelen, kunnen
deze vervormd of verkleurd raken.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
Base de bloc-moteur
2. Bol
3. Support de filtre
4. Filtre à petits trous
5. Vis de presse
6. Couvercle de bol
7. Poussoir
8. Conteneur de jus
9. Bouton marche /arrêt /inversion
10. Conteneur de résidu
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
Ce produit bénéficie d'un système de sécurité double et ne démarre pas
avant que toutes les pièces et composants soient correctement installés.
UTILISATION
Placez la base du bloc-moteur sur une surface plane et stable. Appuyez
sur le bol en tournant dans le sens antihoraire. Assurez-vous que le bol
est bien verrouillé sur la base.
Placez le support de filtre dans le bol puis placez-y le filtre de votre
choix. Placez alors la vis de presse dans le filtre en la faisant tourner
pour la positionner correctement dans le filtre.
Verrouillez le couvercle sur le bol en vous assurant de son insertion
correcte sur la goupille supérieure de la vis de presse. En assemblant
l'appareil, assurez-vous toujours que tous les bols et couvercles sont
tournés et verrouillés à fond.
Placez le conteneur sous le bec d'éjection et le bec de distribution de jus.
Assurez-vous que tous les composants sont bien montés avant l'usage.
Nous conseillons l'usage de fruits frais pour maximiser la quantité de jus.
Lavez les fruits et coupez-les en morceaux adaptés au tube. Assurez-
vous de retirer les pépins et noyaux des fruits.
Appuyez sur le bouton de marche, insérez le fruit dans le tube et
poussez-le avec le poussoir de fruits.
Ne forcez pas le fruit durant le processus de préparation de jus de fruit
pour éviter d'endommager la vis d'alimentation et le filtre à micromaille.
Cet appareil n'est pas conçu pour un fonctionnement en mode continu.
Laissez le moteur refroidir après 2 minutes de marche en continu.
Si la vis d'alimentation se bloque, utilisez le bouton REV au dos de
l'appareil pendant 3 à 5 secondes afin d'inverser le sens de rotation.
Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton de marche.
UTILISATION
Avant l'assemblage de la presse, assurez-vous que le fond du conteneur
est scellé en pressant le joint caoutchouc dedans en place.
Assemblez la presse en plaçant le conteneur sur l'unité principale puis
en insérant le filtre à micromaille dans le conteneur. Assurez-vous du
positionnement correct. Ensuite, placez la vis d'alimentation dans le filtre
à micromaille. Assurez-vous de son placement ferme dans le filtre.
Placez alors le cache supérieur sur le conteneur et tournez-le afin de le
verrouiller en place. L'appareil ne fonctionne pas tant que le cache
supérieur n'est pas correctement verrouillé.
Nous conseillons l'usage de fruits frais pour maximiser la quantité de jus.
Lavez les fruits et coupez-les en morceaux adaptés au tube. Assurez-
vous de retirer les pépins et noyaux des fruits.
Appuyez sur le bouton de marche, insérez le fruit dans le tube et
poussez-le avec le poussoir de fruits.
Ne forcez pas le fruit durant le processus de préparation de jus de fruit
pour éviter d'endommager la vis d'alimentation et le filtre à micromaille.
Ne travaillez en continu plus de 15 minutes. Après un usage de la presse
de 15 minutes, attendez 5 minutes afin que la presse refroidisse.
Si la vis d'alimentation se bloque, utilisez le bouton REV au dos de
l'appareil pendant 5 secondes afin d'inverser le sens de rotation. Ensuite,
appuyez à nouveau sur le bouton de marche.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour nettoyer l'appareil après usage, fermez la sortie de jus, mettez la
machine en marche et versez de l'eau. Le résidu demeuré dedans est
ainsi poussé dans le conteneur.
Une fois le conteneur vidé, arrêtez l'appareil et débranchez le cordon
d'alimentation. Démontez l'appareil et nettoyez les éléments individuels.
Les composants qui ont touché les aliments peuvent être nettoyés à
l’eau savonneuse.
Les pièces ne vont pas au lave-vaisselle. En cas d'exposition à la
chaleur ou des détergents caustiques, une déformation ou une
décoloration est possible.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!

wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.

• Trennen Sie das Gerät immer von der

Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt

zurückgelassen wird sowie vor dem

Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.

• Es ist absolut notwendig, das Gerät immer

sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit

Nahrungsmitteln kommt.

• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt

und ähnlichen Anwendungen verwendet zu

werden, wie beispielsweise:

In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Motorkörperfuß
2. Behälter
3. Filterhalter
4. Filter mit kleinen Löchern
5. Pressschraube
6. Behälterdeckel
7. Nahrungspresse
8. Saftbehälter
9. Ein-/Aus-/Reversiertaste
10. Abfallbehälter
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
Dieses Produkt verfügt über ein doppeltes Sicherheitssystem; es arbeitet
erst, wenn alle Teile und Komponenten richtig angebracht sind.
GEBRAUCH
Stellen Sie den Motorkörperfuß auf eine stabile ebene Oberfläche.
Drücken Sie den Behälter herunter und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass der Behälter richtig auf dem Fuß
gesichert ist.
Setzen Sie den Filterhalter in den Behälter ein und setzen Sie dann den
Filter Ihrer Wahl ein. Setzen Sie nun die Pressschraube in den Filter ein,
indem Sie sie drehen, bis sie richtig im Filter positioniert ist.
Sichern Sie den Deckel auf dem Behälter, indem Sie sicherstellen, dass
er richtig auf dem oberen Stift der Pressschraube eingesetzt ist. Wenn
Sie das Gerät zusammenbauen, achten Sie stets darauf, dass alle
Behälter und Deckel gedreht und richtig gesichert wurden.
Stellen Sie den Behälter unter den Auswurf und den Saftausgießer und
stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vor dem Gebrauch richtig
angebracht sind.
Es wird empfohlen, frische Früchte zu verwenden, um die größte
Saftergiebigkeit zu erhalten.
Waschen Sie die Frucht und schneiden Sie sie in Stücke, die in das Rohr
passen. Achten Sie darauf, die Kerne und harten Anteile der Frucht zu
entfernen.
Drücken Sie auf die Einschalttaste, führen Sie die Frucht in das Rohr ein
und drücken Sie sie mit der Fruchtpresse nach unten.
Üben Sie beim Entsaftungsvorgang nicht zu viel Kraft auf die Frucht aus,
um eine Beschädigung der Schnecke und des Mikromaschenfilters zu
vermeiden.

Manual

View the manual for the TriStar SC-2303 here, for free. This manual comes under the category Juice extractors and has been rated by 1 people with an average of a 9.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar SC-2303 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the TriStar and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Samsung Galaxy A7 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

TriStar SC-2303 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the TriStar SC-2303.

General
Brand TriStar
Model SC-2303
Product Juice extractor
EAN 8713016059062
Language English
Filetype PDF
Features
Product type Slow juicer
Rotational speed 55 RPM
Product colour Black,Stainless steel
Dishwasher-proof parts
Non-slip feet
On/off switch
Easy to assemble
Pulp sweeper
Detachable pulp container
Pulp container
Juice container
Auger type Vertical auger
Auto-cleaning system
Detachable juice container
Food pusher
Suitable for fruit/vegetable type Soft/Hard
Anti-drip function
Reverse
Number of speeds 1
Country of origin China
Material
Housing material Plastic
Filter material Stainless steel
Technical details
Doesn't contain Bisphenol A (BPA)
Power
Power 150 W
Logistics data
Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) 8713016059079
Products per master (outer) case 2 pc(s)
Master (outer) case width 370 mm
Master (outer) case length 375 mm
Master (outer) case height 375 mm
Master (outer) case gross weight 7983 g
Master (outer) cases per pallet 24 pc(s)
Layers per pallet 4 pc(s)
Master (outer) cases per pallet layer 6 pc(s)
Products per intermodal container (20ft) 1080 pc(s)
Products per intermodal container (40ft) 2230 pc(s)
Products per intermodal container (40ft, HC) 2600 pc(s)
Weight & dimensions
Weight 3265 g
Packaging data
Package width 360 mm
Package depth 180 mm
Package weight 3749 g
Package height 352 mm
show more

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the TriStar SC-2303 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results