TriStar MX-4828 manual

TriStar MX-4828
7.5 · 1
PDF manual
 · 3 pages
English
manualTriStar MX-4828

MX4828

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1
2
3
4
5
6

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 875015 BH Tilburg | The Netherlands

ENInstruction manual

SAFETY
• By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
• Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.
• The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
• This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
• This appliance shall not be used by children.
This appliance can be used by persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children.
• To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
• Do not allow children to use the device without
supervision.
• Switch off the appliance and disconnect from
supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
• Always disconnect the device from the supply
if it is left unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.
• It is absolutely necessary to keep this
appliance clean at all times, because it comes
into direct contact with food.
• NOTE: The chopping blades are very sharp,
avoid physical contact during emptying and
cleaning the device, you can seriously injure.
• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
PARTS DESCRIPTION
1. Speed controller
2. Normal speed button
3. Turbo speed button
4. Lock
5. Stainless steel stick
6. Measuring cup
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Never use the mixer for longer than 1 minute continuously, after this
allow the mixer to cool down for 5 minutes.
The blades of the slicing and chopping disk and the blade chopping
are very sharp, avoid physical contact, you can seriously injure.
USE
Using the chopper
The hand blender is intended for:
Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed
drinks and shakes.
Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
Put the S/S stick on the base until it clicks.
Immerse the blade guard completely in the ingredients to avoid
splashing.
Press and hold the normal or turbo speed button to switch on the
appliance. When using the normal speed button, you can adjust the
speed with the speed controller. The higher the speed, the shorter the
processing time required.
When you use the turbo speed button, the appliance operates at
maximum speed. In this case, you can’t adjust the speed with the
speed controller.
Blend the ingredients by moving the appliance slowly up and down
and in circles.
CLEANING AND MAINTENANCE
Always remove the plug from the socket when the device will be
cleaned.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If
exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or
discoloured.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
• Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen. Dit apparaat kan worden gebruikt
door personen met verminderde geestelijke,
zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan
ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan
of instructies krijgen over hoe het apparaat op
een veilige manier kan worden gebruikt alsook
de gevaren begrijpen die met het gebruik
samenhangen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Houd het apparaat en het
netsnoer buiten bereik van kinderen. Reiniging
en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen.
• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
• Buiten het bereik van kinderen houden indien er
geen toezicht is.
• Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker
uit het stopcontact, voordat u accessoires
verwisselt of bewegende onderdelen benadert.
• Koppel het apparaat te allen tijde los als er
geen toezicht is en alvorens het apparaat te
monteren, te demonteren of te reinigen.
• Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te
houden, aangezien het in direct contact komt
met eetwaren.
• LET OP: De hakmessen zijn zeer scherp.
Vermijd fysiek contact tijdens het legen en
reinigen van het apparaat. U kunt ernstig letsel
oplopen.
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Snelheidsregelaar
2. Knop voor normale snelheid
3. Knop voor turbosnelheid
4. Vergrendeling
5. RVS Staaf
6. Maatbeker
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Laat de mixer nooit langer dan 1 minuut continu draaien. Laat de mixer
hierna altijd 5 minuten afkoelen.
De messen zijn zeer scherp, pas op met het schoonmaken. Voorkom
ieder lichamelijk contact met de messen, deze kunnen u ernstig
verwonden.
GEBRUIK
De hakmolen gebruiken
De staafmixer is bedoeld voor:
Het mengen van vloeistoffen, bijv. zuivelproducten, sauzen,
vruchtensappen, soepen, drankjes en milkshakes.
Voor het mixen van zachte ingrediënten, bijv. pannenkoekbeslag of
mayonaise.
Het pureren van gekookte ingrediënten, bijv. voor het bereiden van
babyvoedsel.
Druk de RVS staaf op de behuizing zodat deze vast klikt.
Steek de stekker in het stopcontact en dompel de meskap volledig onder
in de ingrediënten om spatten te voorkomen. Houd de knop voor
normale snelheid of de knop voor turbosnelheid ingedrukt om het
apparaat in te schakelen.
Als u op de knop voor normale snelheid drukt, kunt u de snelheid
aanpassen met de snelheidsregelaar. Hoe hoger de snelheid, hoe korter
de vereiste bewerkingstijd. Om een andere snelheid te selecteren, draait
u de snelheidsregelaar naar de gewenste stand voordat of terwijl u op de
knop voor normale snelheid drukt.
Wanneer u op de knop voor turbosnelheid drukt, werkt het apparaat op
maximumsnelheid. In dit geval kunt u de snelheid niet aanpassen met de
snelheidsregelaar.
Meng de ingrediënten door het apparaat langzaam te draaien en op en
neer te bewegen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt
gereinigd.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
De onderdelen zijn niet vaatwasser bestendig. Indien de onderdelen
worden blootgesteld aan hitte of bijtende reinigingsmiddelen, kunnen
deze vervormd of verkleurd raken.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ
• Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule
pas.
• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
• Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les
enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par
des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou
manquant d'expérience et de connaissance,
sauf si elles sont surveillées ou si elles ont reçu
des instructions pour utiliser cet appareil en
toute sécurité en étant conscientes des dangers
liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants. Le
nettoyage et la maintenance utilisateur ne
doivent pas être confiés à des enfants.
• Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
• Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
• Éteignez l’appareil et débranchez-le du secteur
avant de changer les accessoires ou
d’approcher de parties amovibles durant le
fonctionnement
• Débranchez toujours l'appareil du secteur si
vous quittez la pièce et avant de le monter, le
démonter ou le nettoyer.
• Il est impératif de conserver cet appareil propre
en permanence car il est en contact direct avec
des aliments.
• NOTE: Les lames du hachoir sont très
tranchantes. Évitez tout contact physique lors
du vidage et du nettoyage de l’appareil. Vous
pourriez vous blesser gravement.
• Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
Fermes.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Bouton de vitesse
2. Bouton de vitesse normale
3. Bouton de vitesse turbo
4. Verrouillage
5. Mixeur en acier inoxydable
6. Verre mesureur
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
N'utilisez jamais le mixeur continuellement pendant plus de 1 minute.
Après cette durée, laissez refroidir le mixeur pendant 5 minutes.
Les lames du disque râpe/éminceur et du couteau métallique sont
extrêmement tranchantes, éviter tout contact physique avec elles sans
quoi vous pourriez vous blesser gravement.
UTILISATION
Comment utiliser le hachoir
Le mélangeur de main est destiné à:
Mélanger des liquides, ex: des produits laitiers, des sauces, des jus de
fruit, des soupes, des mélanges de boissons et des frappés.
Mélanger des ingrédients mous, ex. : de la pâte à crêpe ou de la
mayonnaise.
Mettre en purée des ingrédients cuits, ex.: pour préparer des aliments
pour bébé.
Placez l’axe en inox sur le socle jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Immerger complètement le protecteur de la lame dans les ingrédients
pour éviter des éclaboussures.
Tenez les boutons de vitesse normale ou turbo enfoncés pour allumer
l’appareil. Lors de l’utilisation du bouton normal de vitesse, la vitesse
peut être réglée avec le sélecteur de vitesse. Plus la vitesse est élevée,
moins de temps est requis pour le mélange. Pour sélectionner un
réglage de vitesse différent, tournez le sélecteur de vitesse sur le
réglage désiré avant ou pendant que le bouton de vitesse normale est
appuyé.
Lors de l’utilisation du bouton de vitesse turbo, l’appareil fonctionne à la
vitesse maximum. Dans ce cas, la vitesse ne peut pas être réglée avec
le sélecteur de vitesse.
Mélangez les ingrédients en déplaçant l’appareil doucement de haut en
bas et en tournant.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Débranchez toujours la fiche de la prise lors du nettoyage de l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
Les pièces ne vont pas au lave-vaisselle. En cas d'exposition à la
chaleur ou des détergents caustiques, une déformation ou une
décoloration est possible.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickeln kann.
• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es an einer Stromquelle
angeschlossen ist.
• Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet
werden. Dieses Gerät darf von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern. Reinigungs- und
Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern
ausgeführt werden.
• Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
• Kinder dürfen das Gerät nicht ohne
Beaufsichtigung benutzen.
• Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von
der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile
wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
• Trennen Sie das Gerät immer von der
Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt
zurückgelassen wird sowie vor dem
Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.
• Es ist absolut notwendig, das Gerät immer
sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit
Nahrungsmitteln kommt.
• HINWEIS: Die Hackmesser sind sehr scharf;
vermeiden Sie beim Entleeren und bei der
Reinigung des Geräts einen Körperkontakt. Sie
können sich ernsthaft verletzen!
• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Geschwindigkeitsregler
2. Normalgeschwindigkeitsregler
3. Turbogeschwindigkeitsregler
4. Verriegeln
5. Edelstahl Stab
6. Messbecher
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz
Den Mixer niemals länger als 1 Minute durchgehend verwenden und
danach 5 Minuten abkühlen lassen.
Die Klingen der Schneid- und Hackscheibe und des Schneidmessers
sind sehr scharf. Berühren Sie diese nicht, da das zu schweren
Verletzungen führen kann.
BENUTZUNG
Benutzung des Zerhackers
Der Handmixer ist für folgenden Gebrauch bestimmt:
Flüssigkeiten mischen, z.B.. Milchprodukte, Soßen, Fruchtsäfte,
Mixgetränke und Shakes.
Weiche Beigaben mischen, z.B. Pfannkuchenteig oder Mayonnaise.
Gekochte Zutaten pürieren, z.B. für die Herstellung von Babynahrung.
Den Edelstahlstab auf die Basis stecken, bis er einrastet.
Den Klingenschutz vollständig in die Zutaten tauchen, um Spritzer zu
vermeiden.
Zum Einschalten des Geräts die Taste für normale oder Turbo Drehzahl
gedrückt halten. Beim Benutzen der Taste für normale Drehzahl kann die
Drehzahl mit dem Drehzahlwählschalter eingestellt werden. Je höher die
Drehzahl, desto kürzer die erforderliche Zubereitungszeit. Um eine
andere Drehzahleinstellung zu wählen, den Drehzahlwählschalter vor
oder während des Drückens der Taste für normale Drehzahl auf die
bevorzugte Einstellung drehen.
Beim Benutzen der Taste für Turbodrehzahl arbeitet das Gerät mit
maximaler Drehzahl. In diesem Fall kann die Drehzahl nicht mit dem
Drehzahlwählschalter eingestellt werden.
Die Zutaten durch langsame Auf- und Abdrehbewegungen des Geräts
mischen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker ziehen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Die Komponenten sind nicht spülmaschinenfest. Wenn Sie Hitze oder
ätzenden Reinigungsmitteln ausgesetzt werden, können Sie sich
verformen oder verfärben.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD
• Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
• Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
• Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
• El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
• Este aparato no debe ser utilizado por niños.
• Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
• No deje que los niños usen el dispositivo sin
supervisión.
• Apague el aparato y desconéctelo de la
alimentación antes de cambiar accesorios o
acercarse a piezas que se muevan durante el
uso.
• Desconecte siempre el dispositivo de la
alimentación si está sin supervisión y antes de
montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
• Es absolutamente necesario mantener este
aparato limpio en todo momento porque entra
en contacto directo con los alimentos.
• NOTA: Las hojas de corte están muy afiladas;
evite el contacto físico con ellas al vaciar y
limpiar el dispositivo, podría herirse de
gravedad.

Manual

View the manual for the TriStar MX-4828 here, for free. This manual comes under the category Hand Blenders and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar MX-4828 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the TriStar MX-4828 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other TriStar MX-4828 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

TriStar MX-4828 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the TriStar MX-4828.

General
Brand TriStar
Model MX-4828 | MX-4828
Product Hand Blender
EAN 8713016095107
Language English
Filetype Usermanual (PDF)

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the TriStar MX-4828 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results