TriStar GR-2848 manual

TriStar GR-2848
8.5 · 2
PDF manual
 · 3 pages
English
manualTriStar GR-2848

GR2848

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
PL
CS
SK
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
2
45
1
6
7
3

SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]

ENInstruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the

manufacturer can not be hold responsible for

the damage.

• If the supply cord is damaged, it must be

replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to

avoid a hazard.

• Never move the appliance by pulling the cord

and make sure the cord can not become

entangled.

• The appliance must be placed on a stable,

level surface.

• The user must not leave the device

unattended while it is connected to the supply.

• This appliance is only to be used for

household purposes and only for the purpose

it is made for.

• This appliance shall not be used by children

from 0 year to 8 years. This appliance can be

used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play

with the appliance. Keep the appliance and its

cord out of reach of children aged less than 8

years. Cleaning and user maintenance shall

not be made by children unless older than 8

and supervised.

• To protect yourself against an electric shock,

do not immerse the cord, plug or appliance in

the water or any other liquid.

• Keep the appliance and its cord out of reach

of children less than 8 years.

• The temperature of accessible surfaces may

be high when the appliance is operating.

• The appliance is not intended to be operated

by means of an external timer or a separate

remote-control system.

Surface are liable to get hot during use.

PARTS DESCRIPTION
1. Thermostat
2. Indication light green
3. Indication light red
4. Grill plates
5. Fat collecting tray
6. Lock clip
7. Spatula
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
When the device is turned on for the first time, a slight odor will occur.
This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only
temporary and will disappear soon.
USE
To switch on the appliance, insert the mains plug into the wall socket.
Place a collecting tray below the grease outlet. During the grilling the
excess fat from the grill plates runs to the grease outlet. Set the
thermostat to the desired temperature.
Plug in the socket, the red and green indication light will light up.
Leave the device closed without any content to preheat. When the
green indication light will go off you will be able to start grilling.
Now place the prepared ingredients on the bottom grill plate and close
the grill by pressing the handle downwards. The upper plate tilts in
order to provide even pressure. Normal preparation time is 5-8
minutes; the exact time depends on the dish, the set temperature and
your personal taste. Because the device is closed the baking process
is faster.
CLEANING AND MAINTENANCE
Remove the plug from the wall outlet and allow the device to cool both
halves open.
Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
The larger residues can be removed with the included spatula.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service
website: www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
service.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade

voortvloeiend uit het niet opvolgen van de

veiligheidsinstructies.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het

worden vervangen door de fabrikant, de

onderhoudsmonteur van de fabrikant of door

personen met een soortgelijke kwalificatie om

gevaar te voorkomen.

• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer

te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in

verstrikt kan raken.

• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

ondergrond worden geplaatst.

• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd

achterlaten wanneer de stekker zich in het

stopcontact bevindt.

• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk

gebruik en voor het doel waar het voor bestemd

is.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door

kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan

worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en

door personen met verminderde lichamelijke,

zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek

aan de benodigde ervaring en kennis indien ze

onder toezicht staan of instructies krijgen over

hoe het apparaat op een veilige manier kan

worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen

die met het gebruik samenhangen. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Houd het

apparaat en het netsnoer buiten bereik van

kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en

onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij

ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat

niet onder in water of andere vloeistoffen om

elektrische schokken te voorkomen.

• Houd het apparaat en het netsnoer buiten

bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

• De temperatuur van de toegankelijke

oppervlakken kan hoog zijn wanneer het

apparaat in gebruik is.

• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te

worden met behulp van een externe timer of

een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Het oppervlak kan heet worden tijdens

gebruik.

ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Thermostaat
2. Indicatielamp groen
3. Indicatielamp rood
4. Grillplaten
5. Vetopvangbak
6. Vergrendelingsklem
7. Spatel
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
Plaats de netstekker in het stopcontact om het apparaat in te schakelen.
Plaats een opvangbak onder de vetuitloop. Tijdens het grillen loopt het
overtollige vet van de grillplaten naar de vetuitloop. Stel de thermostaat
in op de gewenste temperatuur.
Plaats de stekker in het stopcontact. Het rode en groene indicatielampje
gaan branden. Laat het apparaat zonder inhoud gesloten opwarmen. U
kunt beginnen met grillen wanneer het groene indicatielampje uitgaat.
Plaats nu de te bereiden ingrediënten op de onderste grillplaat en sluit
de grill door de hendel naar beneden te drukken. De bovenste plaat
kantelt, zodat de druk gelijkmatig wordt verdeeld. De normale
bereidingstijd is 5-8 minuten. De exacte tijd is afhankelijk van het
gerecht, de ingestelde temperatuur en uw persoonlijke smaak. Doordat
het apparaat gesloten is, gaat het bakproces sneller.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen
met beide helften open.
Reinig de bakplaten met een vochtige doek of een zachte borstel.
De grotere resten kunnen worden verwijderd met de meegeleverde
spatel.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
GARANTIE
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ

• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le

fabricant ne saurait être tenu responsable des

dommages.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il

doit être remplacé par le fabricant, son

réparateur ou des personnes qualifiées afin

d'éviter tout risque.

• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le

cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas

entortillé.

• L'appareil doit être posé sur une surface stable

et nivelée.

• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance

s'il est connecté à l'alimentation.

• Cet appareil est uniquement destiné à des

utilisations domestiques et seulement dans le

but pour lequel il est fabriqué.

• L'appareil ne doit pas être utilisé par des

enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut

être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et

des personnes présentant un handicap

physique, sensoriel ou mental voire ne

disposant pas des connaissances et de

l'expérience nécessaires en cas de surveillance

ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en

toute sécurité et de compréhension des risques

impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer

avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son

cordon d'alimentation hors de portée des

enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la

maintenance utilisateur ne doivent pas être

confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou

plus et sont sous surveillance.

• Afin de vous éviter un choc électrique,

n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil

dans de l'eau ou autre liquide .

• Maintenez l'appareil et son cordon

d'alimentation hors de portée des enfants de

moins de 8 ans.

• La température des surfaces accessibles peut

devenir élevée quand l'appareil est en fonction.

• L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec

un dispositif de programmation externe ou un

système de télécommande indépendant.

La surface peut devenir chaude à l'usage.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Thermostat
2. Voyant vert
3. Voyant rouge
4. Plaques de cuisson
5. Bac de récupération de graisse
6. Clip de verrouillage
7. Spatule
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
Pour mettre l'appareil en marche, insérez la fiche secteur dans la prise
murale.
Placez un bac de récupération sous la sortie de graisse. Durant le grill,
l'excès de graisse des plaques de grill s'écoule par la sortie de graisse.
Réglez le thermostat à votre convenance.
Branchez la fiche et les témoins rouge et vert s'allument. Laissez
l'appareil fermé sans contenu pour le préchauffage. Lorsque le témoin
vert s'éteint, vous pouvez commencer à griller.
Placez maintenant les ingrédients préparés sur la plaque de grill
inférieure et fermez le grill en appuyant sur la poignée vers le bas. La
plaque supérieure s’incline pour uniformiser la pression. La durée
normale de préparation est de 5 à 8minutes; la durée exacte dépend du
plat, de la température réglée et de votre goût personnel. L'appareil étant
fermé, le processus de cuisson est plus rapide.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Débranchez la fiche du secteur et laissez l’appareil refroidir ouvert.
Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide ou une brosse
douce.
Les résidus plus importants peuvent être retirés avec la spatule fournie.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT

• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann

der Hersteller nicht für Schäden haftbar

gemacht werden.

• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom

Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich

qualifizierten Personen ersetzt werden, um

Gefahren zu vermeiden.

• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen

am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das

Kabel nicht verwickelt.

• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen

Fläche platziert werden.

• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,

während es am Netz angeschlossen ist.

• Dieses Gerät darf nur für den

Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck

benutzt werden, für den es hergestellt wurde.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8

Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf

von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel

an Erfahrung und Kenntnissen verwendet

werden, sofern diese Personen beaufsichtigt

oder über den sicheren Gebrauch des Geräts

unterrichtet wurden und die damit verbundenen

Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit

dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät

und sein Anschlusskabel außerhalb der

Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht

von Kindern vorgenommen werden, es sei

denn, sie sind älter als 8 und werden

beaufsichtigt.

• Tauchen Sie zum Schutz vor einem

Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das

Gerät niemals in Wasser oder sonstige

Flüssigkeiten.

• Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel

außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8

Jahren.

• Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen

kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

• Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer

oder einem separaten Fernbedienungssystem

betrieben werden.

Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß

werden.

TEILEBESCHREIBUNG
1. Thermostat
2. Grüne Kontrollleuchte
3. Rote Kontrollleuchte
4. Grillplatten
5. Fettauffangschale
6. Sicherungsclip
7. Spachtel
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
GEBRAUCH
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose, um das Gerät
einzuschalten.
Platzieren Sie eine Auffangschale unter dem Fettauslass. Während des
Grillens läuft das überschüssige Fett von den Grillplatten zum
Fettauslass. Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Temperatur.
Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose; die rote und grüne
Kontrollleuchte leuchten auf. Lassen Sie das Gerät geschlossen und
ohne vorzuheizenden Inhalt. Wenn die grüne Kontrollleuchte erlischt,
können Sie mit dem Grillen beginnen.
Legen Sie jetzt die vorbereiteten Zutaten auf die untere Grillplatte und
schließen Sie den Grill, indem Sie den Griff nach unten drücken. Die
obere Platte neigt sich etwas, um f¨¹r einen gewissen Druck zu sorgen.
Die normale Zubereitungszeit beträgt 5-8 Minuten; die genaue Zeit hängt
vom Geschirr, der eingestellten Temperatur und Ihrem persönlichen
Geschmack ab. Da das Gerät geschlossen ist, ist der Backvorgang
schneller.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
abkühlen, indem Sie beide Hälften offen stehen lassen.
Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Tuch oder einer
weichen Bürste.
Die größeren Rückstände können mit dem beiliegenden Spachtel
beseitigt werden.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD

• Si ignora las instrucciones de seguridad,

eximirá al fabricante de toda responsabilidad

por posibles daños.

• Si el cable de alimentación está dañado,

corresponde al fabricante, al representante o a

una persona de cualificación similar su

reemplazo para evitar peligros.

• Nunca mueva el aparato tirando del cable y

asegúrese de que no se pueda enredar con el

cable.

• El aparato debe colocarse sobre una superficie

estable y nivelada.

• El usuario no debe dejar el dispositivo sin

supervisión mientras esté conectado a la

alimentación.

• Este aparato se debe utilizar únicamente para

el uso doméstico y sólo para las funciones para

las que se ha diseñado.

• Este aparato no debe ser utilizado por niños de

0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por

niños a partir de los 8 años y por personas con

capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas, o que no tengan experiencia ni

conocimientos, sin son supervisados o

instruidos en el uso del aparato de forma

segura y entienden los riesgos implicados. Los

niños no pueden jugar con el aparato.

Mantenga el aparato y el cable fuera del

alcance de los niños menores de 8 años. Los

niños no podrán realizar la limpieza ni el

mantenimiento reservado al usuario a menos

que tengan más de 8 años y cuenten con

supervisión.

• Para protegerse contra una descarga eléctrica,

no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en

el agua o cualquier otro líquido.

• Mantenga el aparato y el cable fuera del

alcance de los niños menores de 8 años.

• La temperatura de las superficies accesibles

puede ser elevada cuando funcione el aparato.

• El aparato no está diseñado para usarse

mediante un temporizador externo o un sistema

de control remoto independiente.

La superficie puede calentarse durante el

uso.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Termostato
2. Piloto verde
3. Piloto rojo
4. Placas de parrilla
5. Colector de grasa
6. Pinza de bloqueo
7. Espátula
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
USO
Para encender el aparato, inserte el enchufe eléctrico en la toma de
pared.
Coloque un colector bajo la salida de grasa. Durante la preparación, el
exceso de grasa de las placas de parrilla va hacia la salida de grasa.
Sitúe el termostato en la temperatura deseada.
Enchufe en la toma de corriente; el piloto rojo y el piloto verde se
encenderán. Deje cerrado el dispositivo sin nada para precalentar.
Cuando el piloto verde se apague, puede empezar a preparar alimentos
en la parrilla.

View the manual for the TriStar GR-2848 here, for free. This manual comes under the category Barbecues and has been rated by 2 people with an average of a 8.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar GR-2848 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the TriStar and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other TriStar owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
TriStar
GR-2848 | GR-2848
Barbecue
8713016028488
English
User manual (PDF)
Design
Built-in capability
Product colourBlack,Silver
Cooking surface shapeRectangular
Housing materialStainless steel
Form factorTabletop
Top surface typeGriddle
Cooking surface (W x D)295 x 265 mm
Lid
Lid featuresHinged lid,Locking lid
Non-stick coating
Performance
Total power2000 W
TypeContact grill
Heat sourceElectric
Adjustable thermostat
Smoke function
Ergonomics
Castor wheels
Legs
Lid materialStainless steel
Non-slip feet
LED indicatorsPower
Grease tray storage
Weight & dimensions
Width- mm
Depth- mm
Height- mm
Weight3400 g
Package weight4100 g
Package width150 mm
Package depth350 mm
Package height410 mm
Width- mm
Depth- mm
Height- mm
Weight3400 g
Package weight4100 g
Package width150 mm
Package depth350 mm
Package height410 mm
Width- mm
Depth- mm
Height- mm
Weight4000 g
Packaging content
Manual
Manual
Manual
Technical details
Product colourBlack,Silver
Housing materialStainless steel
Form factorRectangular
Adjustable thermostat
Non-slip feet
LED indicatorsPower
Non-stick coating
Power
Power2000 W
Power2000 W
Features
Built-in capability
Product colourBlack,Silver
Housing materialStainless steel
Form factorRectangular
Top surface typeGriddle
Cooking surface (W x D)295 x 265 mm
Lid
Lid featuresHinged lid,Locking lid
Adjustable thermostat
Legs
Non-slip feet
LED indicatorsPower
Grease tray storage
Non-stick coating
Packaging data
Package weight4100 g
Package width150 mm
Package depth350 mm
Package height410 mm
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the TriStar GR-2848 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results