TriStar CP-2268 manual

TriStar CP-2268
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF

CP2268

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
2
3
4
5
6

SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]

ENInstruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the

manufacturer can not be hold responsible for

the damage.

• If the supply cord is damaged, it must be

replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to

avoid a hazard.

• Never move the appliance by pulling the cord

and make sure the cord can not become

entangled.

• The appliance must be placed on a stable,

level surface.

• The user must not leave the device

unattended while it is connected to the supply.

• This appliance is only to be used for

household purposes and only for the purpose

it is made for.

• This appliance shall not be used by children

from 0 year to 8 years. This appliance can be

used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play

with the appliance. Keep the appliance and its

cord out of reach of children aged less than 8

years. Cleaning and user maintenance shall

not be made by children unless older than 8

and supervised.

• To protect yourself against an electric shock,

do not immerse the cord, plug or appliance in

the water or any other liquid.

• Always disconnect the device from the supply

if it is left unattended and before assembling,

disassembling or cleaning.

• It is absolutely necessary to keep this

appliance clean at all times, because it comes

into direct contact with food.

• This appliance is intended to be used in

household and similar applications such as:

Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
PARTS DESCRIPTION
1. Cover
2. Small press cone
3. Large press cone
4. Filter
5. Reservoir
6. Axis
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50Hz).
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
USE
As soon as the half citrus fruit is pressed onto the juice cone, the
motor will be activated.
The motor automatically changes directions when it is switched on and
off. The change of direction increases the juice collected.
Do not run the device for more than 15 seconds without interruption.
CLEANING AND MAINTENANCE
Unplug the appliance. Use a soft, slightly damp cloth to wipe appliance
surfaces. Do not allow water or any other liquid to get into the unit.
Never immerse the device under water, the device and the various
parts are not dishwasher-proof.
Components that have come into contact with food can be cleaned in
soapy water.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service
website: www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
service.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade

voortvloeiend uit het niet opvolgen van de

veiligheidsinstructies.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het

worden vervangen door de fabrikant, de

onderhoudsmonteur van de fabrikant of door

personen met een soortgelijke kwalificatie om

gevaar te voorkomen.

• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer

te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in

verstrikt kan raken.

• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

ondergrond worden geplaatst.

• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd

achterlaten wanneer de stekker zich in het

stopcontact bevindt.

• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk

gebruik en voor het doel waar het voor bestemd

is.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door

kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan

worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en

door personen met verminderde lichamelijke,

zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek

aan de benodigde ervaring en kennis indien ze

onder toezicht staan of instructies krijgen over

hoe het apparaat op een veilige manier kan

worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen

die met het gebruik samenhangen. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Houd het

apparaat en het netsnoer buiten bereik van

kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en

onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij

ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat

niet onder in water of andere vloeistoffen om

elektrische schokken te voorkomen.

• Koppel het apparaat te allen tijde los als er

geen toezicht is en alvorens het apparaat te

monteren, te demonteren of te reinigen.

• Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te

houden, aangezien het in direct contact komt

met eetwaren.

• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en

soortgelijk gebruik, zoals:

Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Deksel
2. Kleine perskegel
3. Grote perskegel
4. Filter
5. Reservoir
6. As
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: controleer of het
voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage
220V-240V 50Hz)
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
GEBRUIK
Zodra de halve citrusvrucht op de perskegel wordt gedrukt, wordt de
motor geactiveerd.
De motor verandert bij het in- en uitschakelen automatisch van richting.
De verandering van richting zorgt ervoor dat er meer sap vrijkomt.
Laat het apparaat niet langer dan 15 seconden zonder onderbreking
draaien.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder de stekker uit het stopcontact. Gebruik een zachte, vochtige
doek om het apparaat schoon te maken. Dompel het apparaat nooit
onder in water of een andere vloeistof.
Dompel het apparaat nooit onder water. Het apparaat en de
verschillende onderdelen zijn niet vaatwasserbestendig.
Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden
gereinigd in sopwater.
GARANTIE
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ

• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le

fabricant ne saurait être tenu responsable des

dommages.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il

doit être remplacé par le fabricant, son

réparateur ou des personnes qualifiées afin

d'éviter tout risque.

• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le

cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas

entortillé.

• L'appareil doit être posé sur une surface stable

et nivelée.

• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance

s'il est connecté à l'alimentation.

• Cet appareil est uniquement destiné à des

utilisations domestiques et seulement dans le

but pour lequel il est fabriqué.

• L'appareil ne doit pas être utilisé par des

enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut

être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et

des personnes présentant un handicap

physique, sensoriel ou mental voire ne

disposant pas des connaissances et de

l'expérience nécessaires en cas de surveillance

ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en

toute sécurité et de compréhension des risques

impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer

avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son

cordon d'alimentation hors de portée des

enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la

maintenance utilisateur ne doivent pas être

confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou

plus et sont sous surveillance.

• Afin de vous éviter un choc électrique,

n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil

dans de l'eau ou autre liquide .

• Débranchez toujours l'appareil du secteur si

vous quittez la pièce et avant de le monter, le

démonter ou le nettoyer.

• Il est impératif de conserver cet appareil propre

en permanence car il est en contact direct avec

des aliments.

• Cet appareil est destiné à une utilisation

domestique et aux applications similaires,

notamment:

coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail
hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
environnements de type chambre d’hôtes
fermes.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle
2. Petit cône de presse
3. Grand cône de presse
4. Filtre
5. Réservoir
6. Axe
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Branchez le cordon d’alimentation à la prise (NB: Veillez à ce que la
tension indiquée sur l’appareil corresponde à la tension du secteur avant
de le brancher. Tension 220V-240V50Hz)
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
UTILISATION
Dès que la moitié d'agrume est pressée sur le cône de jus, le moteur
entre en action.
Le moteur change automatiquement de sens à chaque mie en marche /
arrêt. Le changement de sens augmente la quantité de jus recueillie.
Ne faites pas marcher l'appareil plus de 15 secondes dans interruption.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez l'appareil. Utilisez un chiffon doux, légèrement humide pour
essuyer les surfaces de l'appareil. Ne laissez pas l'eau ou d'autres
liquides entrer en contact avec l'appareil.
N’immergez jamais l’appareil sous l’eau. L’appareil et les différents
accessoires ne sont pas prévus pour le lave-vaisselle.
Les composants qui ont touché les aliments peuvent être nettoyés à
l’eau savonneuse.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT

• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann

der Hersteller nicht für Schäden haftbar

gemacht werden.

• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom

Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich

qualifizierten Personen ersetzt werden, um

Gefahren zu vermeiden.

• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen

am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das

Kabel nicht verwickelt.

• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen

Fläche platziert werden.

• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,

während es am Netz angeschlossen ist.

• Dieses Gerät darf nur für den

Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck

benutzt werden, für den es hergestellt wurde.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8

Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf

von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel

an Erfahrung und Kenntnissen verwendet

werden, sofern diese Personen beaufsichtigt

oder über den sicheren Gebrauch des Geräts

unterrichtet wurden und die damit verbundenen

Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit

dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät

und sein Anschlusskabel außerhalb der

Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht

von Kindern vorgenommen werden, es sei

denn, sie sind älter als 8 und werden

beaufsichtigt.

• Tauchen Sie zum Schutz vor einem

Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das

Gerät niemals in Wasser oder sonstige

Flüssigkeiten.

• Trennen Sie das Gerät immer von der

Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt

zurückgelassen wird sowie vor dem

Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.

• Es ist absolut notwendig, das Gerät immer

sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit

Nahrungsmitteln kommt.

• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt

und ähnlichen Anwendungen verwendet zu

werden, wie beispielsweise:

In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Abdeckung
2. Kleiner Presskonus
3. Großer Presskonus
4. Filter
5. Behälter
6. Achse
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Das Netzkabel in eine Steckdose stecken. (Hinweis: Stellen Sie vor dem
Anschluss des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät angegebene
Netzspannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt. Netzspannung
220 V - 240 V 50 Hz).
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
GEBRAUCH
Sobald die halbe Zitrusfrucht auf dem Saftpresskegel gedrückt wird, wird
der Motor aktiviert.
Der Motor wechselt automatisch die Richtung, wenn er ein- und
ausgeschaltet wird. Durch den Richtungswechsel wird die Saftmenge
erhöht.
Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 15 Sekunden durchgehend.
REINIGUNG UND WARTUNG
Ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie mit einem weichen, leicht
angefeuchteten Tuch die Geräteoberfächen ab. Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.
Das Gerät niemals in Wasser tauchen, das Gerät und die verschiedenen
Teile sind nicht spülmaschinenfest.
Komponenten, die mit Speisen in Berührung gekommen sind, können in
Seifenwasser gereinigt werden.
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD

• Si ignora las instrucciones de seguridad,

eximirá al fabricante de toda responsabilidad

por posibles daños.

• Si el cable de alimentación está dañado,

corresponde al fabricante, al representante o a

una persona de cualificación similar su

reemplazo para evitar peligros.

• Nunca mueva el aparato tirando del cable y

asegúrese de que no se pueda enredar con el

cable.

• El aparato debe colocarse sobre una superficie

estable y nivelada.

• El usuario no debe dejar el dispositivo sin

supervisión mientras esté conectado a la

alimentación.

• Este aparato se debe utilizar únicamente para

el uso doméstico y sólo para las funciones para

las que se ha diseñado.

• Este aparato no debe ser utilizado por niños de

0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por

niños a partir de los 8 años y por personas con

capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas, o que no tengan experiencia ni

conocimientos, sin son supervisados o

instruidos en el uso del aparato de forma

segura y entienden los riesgos implicados. Los

niños no pueden jugar con el aparato.

Mantenga el aparato y el cable fuera del

alcance de los niños menores de 8 años. Los

niños no podrán realizar la limpieza ni el

mantenimiento reservado al usuario a menos

que tengan más de 8 años y cuenten con

supervisión.

• Para protegerse contra una descarga eléctrica,

no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en

el agua o cualquier otro líquido.

• Desconecte siempre el dispositivo de la

alimentación si está sin supervisión y antes de

montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

• Es absolutamente necesario mantener este

aparato limpio en todo momento porque entra

en contacto directo con los alimentos.

• Este aparato se ha diseñado para el uso en el

hogar y en aplicaciones similares, tales como:

zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos
de trabajo.
Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
Entornos de tipo casa de huéspedes.
Granjas.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Cubierta
2. Cono para exprimir pequeño
3. Cono para exprimir grande
4. Filtro
5. Depósito
6. Eje
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Ponga el cable de alimentación en la toma de corriente. (Nota:
asegúrese de que la tensión indicada en el dispositivo coincida con la
tensión local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V 50Hz).
Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
USO
Cuando el medio cítrico se exprima contra el cono para zumo, el motor
se activará.
El motor cambia de dirección automáticamente cuando se enciende y se
apaga. El cambio de dirección aumenta el zumo que se extrae.
No haga funcionar el dispositivo durante más de 15 segundos sin
interrupción.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desenchufe el aparato. Utilice un paño suave ligeramente humedecido
para limpiar las superficies del aparato. No permita que entre agua o
cualquier otro líquido en la unidad.
No sumerja nunca el dispositivo en el agua, el dispositivo y las distintas
piezas no pueden ponerse en el lavavajillas.
Los componentes que han estado en contacto con alimentos pueden
lavarse con agua y jabón.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
página web de servicio: www.service.tristar.eu
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
TriStar CP-2268

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the TriStar CP-2268 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other TriStar CP-2268 owners to properly answer your question.

View the manual for the TriStar CP-2268 here, for free. This manual comes under the category Juicers and has been rated by 1 people with an average of a 7.4. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar CP-2268 or do you need help? Ask your question here

TriStar CP-2268 specifications

General
Brand TriStar
Model CP-2268
Product Juicer
Language English
Filetype PDF
Power
Power 20 W
AC input voltage 220-240 V
Power 20 W
AC input voltage 220-240 V
AC input frequency 50 Hz
Features
Reverse
Pulp sweeper
Anti-drip function
Direct flow
Dishwasher-proof parts
Cord storage
Non-slip feet
Product colour White
Package dimensions (LxWxH) 246 x 157 x 157 mm
Product type -
Juice container
Number of speeds -
Anti-drip function
Direct flow
Dishwasher-proof parts
Cord storage
Non-slip feet
Product colour White
Juice container
2
Number of press cones 2
Double rotation cone
Bowl
Lid
Pulp filter
Easy to clean
Packaging data
Second press cone
Package weight 890 g
Logistics data
Products per pallet 180 pc(s)
Weight & dimensions
Weight 697 g
Weight 697 g
Package weight 890 g
Package height 246 mm
Package width 157 mm
Package depth 157 mm
Packaging content
Manual
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the TriStar CP-2268.

Is your question not listed? Ask your question here