TriStar BR-1054 manual

TriStar BR-1054
7.2 · 1
PDF manual
 · 3 pages
English
manualTriStar BR-1054

BR1054

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
|
PL
|
CS |
SK
SK
SK
|
RU
RU
RU
RU
RU
RU
|
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
3
24
1

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 875015 BH Tilburg | The Netherlands

ENInstruction manual

SAFETY
• By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
• Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.
• The appliance must be placed on a stable,
level surface.
• The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
• This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
• This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
• To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
• Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
• The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
• The bread may burn, therefore do not use the
toaster near or below combustible material,
such as curtains.
• The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
• To prevent fire or shock hazard do not expose
this appliance to rain or moisture.
• Surface is liable to get hot during use.
• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments.
By clients in hotels, motels and other residential type
environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
PARTS DESCRIPTION
1. Crumb tray
2. Colour controller
3. Lift handle
4. Cancel button
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Before using the toaster for the first time, please perform a toasting
process without bread. Press the handle completely down to start the
toasting process. When finished the handle will automatically jump up.
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
USE
The device is adjustable with the colour controller of just crispy
roasted to dark brown. To achieve the degree of browning desired,
you can experiment with the setting. Also, the quality and condition of
the bread is a factor. Dry and stale bread toasts more quickly, fresh
and frozen bread take a little longer. Do not use a knife, cutlery or any
other object to remove the bread from the device or to clean the
device. If the bread becomes lodged in the toaster, unplug the
appliance before attempting to remove it. Caution! Bread can burn.
Make sure the crumb tray is in place before use.
Plug the power cord into a grounded outlet. Turn the colour controller
to your desired position. Press the handle completely down to start the
toasting process.
Once the bread has been toasted to the desired colour, the handle will
pop up automatically.
During toasting, you can check the colour of the bread. If it is to your
satisfaction, you can press the cancel button to cancel the operation at
any time.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
Never immerse the electrical appliance in water or any other liquid.
The appliance is not dishwasher proof.
Pull out the crumb tray and remove the crumbs. By using the device
frequently, repeat this every week.
Do not use a metal object (fork, knife .... ) to clean the inside of the
appliance as this may damage the heating elements.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
• Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
• Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
• Het brood kan aanbranden. Gebruik het
broodrooster niet in de buurt van of onder
brandbaar materiaal, zoals gordijnen.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
• Het apparaat niet aan regen of vocht
blootstellen om brand- of schokgevaar te
voorkomen.
• Het oppervlak wordt heet tijdens gebruik.
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële
omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Kruimeltray
2. Bruiningsregelaar
3. Hendel
4. Ontdooiknop
5. Opwarmknop
6. Annuleerknop
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Voordat u het broodrooster voor het eerst gebruikt, moet u het
roosterproces een keer uitvoeren zonder brood. Duw de hendel
helemaal omlaag om het roosterproces te starten. Als het proces is
voltooid, komt de hendel automatisch omhoog.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
U kunt het apparaat aanpassen met de kleurregelaar, van licht
geroosterd tot donkerbruin. Experimenteer met de instellingen om het
brood naar wens te roosteren. De kwaliteit en versheid van het brood
spelen ook een rol. Droog en oud brood is sneller geroosterd. Vers en
bevroren brood heeft wat meer tijd nodig. Gebruik geen mes, bestek of
andere voorwerpen om het brood uit het apparaat te verwijderen of om
het apparaat te reinigen. Als er brood vast komt te zitten in het
broodrooster, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact
voordat u probeert het brood te verwijderen. Let op: Brood kan
aanbranden.
Zorg dat de kruimellade is geplaatst voordat u het apparaat gebruikt.
Steek het netsnoer in een geaard stopcontact. Draai de
bruiningsregelaar naar de gewenste positie. Druk de hendel volledig
omlaag om het roosteren te starten.
Zodra het brood de gewenste kleur heeft, springt de hendel automatisch
omhoog.
Tijdens het roosteren kunt u de kleur van het brood controleren. Indien
naar wens kunt u op de annuleerknop drukken om het proces op ieder
willekeurig moment te annuleren.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit
krassende en schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of
staalwol, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.
Dompel het elektrische apparaat nooit onder in water of andere
vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Trek de kruimellade uit de bodem van het apparaat en leeg deze. Indien
het apparaat regelmatig wordt gebruikt, dient de kruimellade minimaal
een keer per week te worden geleegd.
Gebruik geen metalen voorwerpen (vork, mes enz.) om de binnenkant
van het broodrooster schoon te maken, hiermee kunt u schade
aanrichten aan het verwarmingselement.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ
• Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule
pas.
• L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
• Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
• Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
• Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
• La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
• Le pain peut brûler. De ce fait, n'utilisez pas le
grille-pain à proximité ou sous une matière
combustible, ainsi des rideaux.
• L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
• Pour prévenir des incendies ou des chocs
électriques, n'exposez pas cet appareil à la
pluie ou à l'humidité.
• La surface est susceptible de devenir
chaude pendant l'utilisation.
• Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres
environnements de travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
Fermes.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Bac à miettes
2. Force du grill
3. Poignée de levage
4. Bouton de décongélation
5. Bouton de réchauffage
6. Bouton d'annulation
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
Avant de griller du pain après l'achat de votre appareil, veuillez utiliser le
grille-pain une première fois à vide. Appuyez complètement sur la
poignée pour démarrer le grille-pain. Lorsque le pain est grillé, la
poignée remonte automatiquement.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
L'appareil est réglable avec le bouton de contrôle de couleur, de juste
croustillant à brun foncé. Pour obtenir la couleur désirée, vous pouvez
ajuster le réglage comme vous le souhaitez. La qualité et l'état du pain
entrent aussi en jeu. Le pain sec et rassis grille plus rapidement, le pain
frais et congelé prend un peu plus de temps. N'utilisez pas de couteau,
de couvert ou tout autre objet pour retirer le pain de l'appareil ou pour
nettoyer l'appareil. Si du pain reste coincé dans le grille-pain,
débranchez l'appareil avant d'essayer de le retirer. Attention! Le pain
peut être brulant lorsqu'il sort tout juste de l'appareil.
Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est en place avant d'utiliser
l'appareil.
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre.
Tournez le bouton de force du grill sur la position voulue. Abaissez le
levier à fond pour lancer le processus de grill.
Une fois le pain grillé selon le brunissement voulu, le levier remonte
automatiquement.
Durant le grill, vous pouvez vérifier le brunissement du pain. S'il vous
satisfait, vous pouvez appuyer sur le bouton d'annulation pour
interrompre à tout moment l'opération.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de
nettoyant abrasif ni de tampon à récurer ou de laine d'acier, ce qui
pourrait endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
L'appareil n'est pas prévu pour un lavage au lave-vaisselle.
Retirez le ramasse-miettes et retirez les miettes. En utilisant l'appareil
fréquemment, répétez cette opération hebdomadairement.
N'utilisez pas d'objets métalliques (fourchette, couteau, etc.) pour
nettoyer l'intérieur de l'appareil, ceci pourrait endommager les éléments
de chauffage.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickeln kann.
• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es an einer Stromquelle
angeschlossen ist.
• Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
• Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden.
• Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
• Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
• Das Brot kann in Brand geraten. Verwenden Sie
den Toaster daher nicht in der Nähe von oder
unter brennbarem Material wie beispielsweise
Gardinen.
• Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
• Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag
setzen Sie das Gerät nicht Regen oder
Feuchtigkeit aus.
• Die Oberfläche kann während des Betriebs
heiß werden.
• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen
gewerblichen Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Krümellade
2. Bräunungsregler
3. Auswurfhebel
4. Auftauknopf
5. Aufwärmknopf
6. Abbruchknopf
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie sämtliche Aufkleber, Schutzfolien und Transportsicherungen vom
Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt,Spannung220V-240V 50/60Hz).
Bevor Sie den Toaster das erste Mal benutzen, führen Sie bitte einen
Toastvorgang ohne Brot durch. Drücken Sie den Hebel vollständig nach
unten, um den Vorgang zu starten. Nach Beendigung springt der Hebel
automatisch nach oben.
Beim ersten Aufheizvorgang des Gerätes kann es zu einer leichten
Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für ausreichende
Raumbelüftung. Der Geruch hält nur kurze Zeit an und verschwindet
bald.
GEBRAUCH
Mit Hilfe der Farbsteuerung lässt sich ein Toastresultat von leicht
knusprig bis dunkelbraun einstellen. Probieren Sie verschiedene
Einstellungen aus, bis das gewünschte Resultat erzielt wird. Einfluss
haben auch Qualität und Zustand des Brots. Trockenes, altbackenes
Brot lässt sich schneller toasten als frisches oder gefrorenes Brot.
Benutzen Sie weder ein Messer noch andere Küchenutensilien oder
Gegenstände, um Brot aus dem Gerät herauszuholen oder es zu
reinigen. Falls sich eine Brotscheibe im Toaster verklemmt hat, ziehen
Sie den Netzstecker, bevor Sie versuchen, sie zu entfernen. Vorsicht!
Brot kann brennen.
Achten Sie vor der Benutzung darauf, dass die Krümelschublade entleert
ist.
Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Drehen Sie
den Bräunungswähler auf die gewünschte Stellung. Schieben Sie den
Hebel ganz herunter, um den Toastvorgang zu starten.
Sobald das Brot die gewünschte Bräunung hat, springt der Hebel
automatisch nach oben.
Während des Toastens können Sie die Brotfarbe kontrollieren. Wenn
diese Ihren Wünschen entspricht, können Sie die Abbruchtaste betätigen
und den Vorgang jederzeit abbrechen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das elektrische Gerät niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Die Krümelschale herausziehen und die Krümel entfernen. Diesen
Vorgang bei häufigem Gebrauch jede Woche wiederholen.
Um das Gerät innen zu reinigen, keinen Metallgegenstand (Gabel,
Messer....) benutzen, dadurch könnten die Heizelemente beschädigt
werden.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!

View the manual for the TriStar BR-1054 here, for free. This manual comes under the category Toasters and has been rated by 1 people with an average of a 7.2. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar BR-1054 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the TriStar and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other TriStar owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
TriStar
BR-1054
Toaster
8712836970380
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the TriStar BR-1054 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results