TriStar BR-1050 manual

TriStar BR-1050
7.5 · 1
PDF manual
 · 3 pages
English
manualTriStar BR-1050

BR1050

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1
32

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 875015 BH Tilburg | The Netherlands

ENInstruction manual

SAFETY
• By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
• Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.
• The appliance must be placed on a stable,
level surface.
• The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
• This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
• This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
• To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
• Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
• The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
• The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
• The bread may burn, therefore do not use the
toaster near or below combustible material,
such as curtains.
• Surface is liable to get hot during use.
PARTS DESCRIPTION
1. Lift handle
2. Cancel button
3. Color controller
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
USE
The device is adjustable with the color controller of just crispy roasted
to dark brown. To achieve the degree of browning desired, you can
experiment with the setting. Also the quality and condition of the bread
is also a factor. Dry and stale bread toasts more quickly, fresh and
frozen bread take a little longer. Do not use a knife, cutlery or any
other object to remove the bread from the device or to clean the
device. If the bread becomes lodged in the toaster, unplug the
appliance before attempting to remove it. Caution! Bread can burn.
Plug the power cord into a grounded outlet. Turn the color controller to
your desired position. Press the handle completely down to start the
toasting process.
Once the bread has been toasted to the desired color, the handle will
pop up automatically.
During toasting, you can check the color of the bread. If it is to your
satisfaction, you can press the cancel button to cancel the operation at
any time.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
Do not use a metal object (fork, knife .... ) to clean the inside of the
appliance as this may damage the heating elements.
Clean off crumbs of bread, buns, etc.
The crumb tray is intended for collecting the crumbs, which fall on the
base of the toaster while toasting.
Pull the crumb tray out, empty and place it back.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
• Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
• Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
• Het brood kan aanbranden. Gebruik het
broodrooster niet in de buurt van of onder
brandbaar materiaal, zoals gordijnen.
• Het oppervlak wordt heet tijdens gebruik.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Hendel
2. Annuleerknop
3. Bruiningsregelaar
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
Het apparaat is instelbaar met de bruiningsregelaar van net knapperig tot
donkerbruin geroosterd. Om de gewenste bruiningsgraad te bepalen
kunt u experimenteren voor de juiste instelling. Ook de “staat” van het
brood heeft hier invloed op. Droog of oud brood gaat sneller dan vers en
diepvriesbrood, deze hebben wat meer tijd nodig. Gebruik nooit een
mes, ander bestek of enig voorwerp om het brood uit het apparaat te
halen of om het apparaat te reinigen. Indien het brood klem raakt in het
apparaat, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen voordat u
het brood verwijdert. Let op! Brood kan branden.
Steek het netsnoer in een geaard stopcontact. Draai de
bruiningsregelaar naar de gewenste positie. Druk de hendel volledig
omlaag om het roosteren te starten.
Zodra het brood de gewenste kleur heeft, springt de hendel automatisch
omhoog.
Tijdens het roosteren kunt u de kleur van het brood controleren. Indien
naar wens kunt u op de annuleerknop drukken om het proces op ieder
willekeurig moment te annuleren.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Gebruik geen metalen voorwerpen (vork, mes enz.) om de binnenkant
van het broodrooster schoon te maken, hiermee kunt u schade
aanrichten aan het verwarmingselement.
Verwijder broodkruimels, broodresten, enzovoort.
De kruimellade is bedoeld om kruimels te verzamelen die tijdens het
roosteren op de bodem van de broodrooster vallen.
Trek de kruimellade uit het apparaat, maak hem leeg en plaats hem
terug.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ
• Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule
pas.
• L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
• Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
• Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
• Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
• La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
• L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
• Le pain peut brûler. De ce fait, n'utilisez pas le
grille-pain à proximité ou sous une matière
combustible, ainsi des rideaux.
• La surface est susceptible de devenir
chaude pendant l'utilisation.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Poignée ascenseur
2. Bouton d'annulation
3. Force du grill
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
L’appareil peut être réglé avec le Bouton «Force du grillde juste doré à
brun très foncé. Afin de trouver la couleur du pain désirée, il est conseillé
de faire des essais. La nature et la qualité du pain jouent énormément.
Un pain sec et rassis brunit rapidement, du pain frais ou congelé prend
un peu plus de temps à brunir. Ne pas utiliser de couteau, d’objet
tranchant ou d’autre objet pour retirer le pain grillé ou pour nettoyer
l'appareil. Si du pain se coince dans le grille-pain, débrancher l’appareil
avant de tenter de le retirer. Attention ! Le pain peut brûler.
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre.
Tournez le bouton de force du grill sur la position voulue. Abaissez le
levier à fond pour lancer le processus de grill.
Une fois le pain grillé selon le brunissement voulu, le levier remonte
automatiquement.
Durant le grill, vous pouvez vérifier le brunissement du pain. S'il vous
satisfait, vous pouvez appuyer sur le bouton d'annulation pour
interrompre à tout moment l'opération.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
N'utilisez pas d'objets métalliques (fourchette, couteau, etc.) pour
nettoyer l'intérieur de l'appareil, ceci pourrait endommager les éléments
de chauffage.
Nettoyez les miettes de pain, etc.
Le ramasse-miettes est destiné à recueillir les miettes qui tombent sur la
base du grille-pain lorsque vous grillez du pain.
Retirez le ramasse-miettes, videz-le et replacez-le.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickeln kann.
• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es an einer Stromquelle
angeschlossen ist.
• Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
• Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden.
• Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
• Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
• Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
• Das Brot kann in Brand geraten. Verwenden Sie
den Toaster daher nicht in der Nähe von oder
unter brennbarem Material wie beispielsweise
Gardinen.
• Die Oberfläche kann während des Betriebs
heiß werden.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Hebel
2. Abbruchtaste
3. Bräunungsregler
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
BENUTZUNG
Das Gerät kann mit dem Bräunungsregler auf knusprig bis dunkelbraun
eingestellt werden. Um den gewünschten Bräunungsgrad zu erreichen,
können Sie mit den Einstellungen experimentieren. Auch die Qualität
und der Zustand des Brotes spielen eine Rolle. Trockenes und
altbackenes Brot kann schneller getoastet werden. Frisches oder
gefrorenes Brot dauert etwas länger. Verwenden Sie keine Messer,
Besteck oder andere Gegenstände, um das Brot aus dem Gerät zu
entfernen oder um das Gerät zu reinigen. Wenn sich Brot im Toaster
verklemmt hat, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, bevor Sie das
Brot entfernen. Vorsicht! Brot kann anfangen zu brennen.
Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Drehen Sie
den Bräunungswähler auf die gewünschte Stellung. Schieben Sie den
Hebel ganz herunter, um den Toastvorgang zu starten.
Sobald das Brot die gewünschte Bräunung hat, springt der Hebel
automatisch nach oben.
Während des Toastens können Sie die Brotfarbe kontrollieren. Wenn
diese Ihren Wünschen entspricht, können Sie die Abbruchtaste betätigen
und den Vorgang jederzeit abbrechen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Um das Gerät innen zu reinigen, keinen Metallgegenstand (Gabel,
Messer....) benutzen, dadurch könnten die Heizelemente beschädigt
werden.
Entfernen Sie Krümel von Brot, Brötchen usw.
Im Krümelfach werden alle Brösel aufgefangen, die beim Toasten nach
unten fallen.
Zeihen Sie die Krümelschublade heraus, entleeren Sie sie und setzen
Sie dann wieder ein.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD
• Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
• Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
• Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
• El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
• El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
• Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
• Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
• Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
• La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
• El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
• El pan puede quemar, por tanto no utilice el
tostador cerca ni debajo de material
combustible, como cortinas.
• La superficie puede calentarse durante el
uso.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Mango de elevación
2. Botón de cancelar
3. Controlador de color
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
USO
El dispositivo se ajusta mediante el controlador de color, variando de
ligeramente tostado a marrón oscuro. Para conseguir el grado de
tostado deseado, puede experimentar con la configuración. También

View the manual for the TriStar BR-1050 here, for free. This manual comes under the category Toasters and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar BR-1050 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the TriStar and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other TriStar owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
TriStar
BR-1050 | BR-1050
Toaster
8713016110763
English
User manual (PDF)
Features
Product colourBlack
Number of slices2 slice(s)
Variable crust browning control
Number of browning levels7
Housing materialPlastic
Control typeButtons, Rotary
Removable crumb tray
Crumb tray
Non-slip feet
Stop/cancel button
Defrost function
Reheat function
Cool wall housing
Number of slots2
Electronic browning control
Ready alarm
Cool touch handle(s)
Cord storage
Auto power off
Keep warm function
Weight & dimensions
Slot width100 mm
Slot depth100 mm
Cord length0.75 m
Power
Power plug typeType F (CEE 7/4)
Power700 W
AC input voltage220 - 240 V
AC input frequency50 / 60 Hz
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the TriStar BR-1050 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results