TriStar BP-2979AH manual

TriStar BP-2979AH
9.1 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualTriStar BP-2979AH

www.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
3 4 5 6
1 2
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een bekwame gekwaliceerde dienst(*) om gevaar te voorkomen.Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden hangt.Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en ervaring mits ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en mits ze de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan, of instructies hebben ontvangen over het op een veilige wijze gebruiken van het apparaat, en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en onder toezicht staan.Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact dat beveiligd is met een aardlekschakelaar met een nominale lekstroom van niet meer dan 30 mA.Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden door middel van een externe timer of een systeem met afstandsbediening.De oppervlakken binnen handbereik kunnen heet zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
* Bekwame gekwaliceerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
terug te brengen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Deksel
2. Warmhoudpan
3. Metalen frame
4. Warmhoudplaat
5. Indicatielampje
6. Thermostaatknop
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, veegt u alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt aangezet, zal het een lichte
geur afgeven. Dit is normaal, zorg voor voldoende ventilatie. Deze geur is
slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor
minimaal 10 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of buitengebruik.
GEBRUIK
Gebruik buet warmer
Plaats het metalen frame op het rechaud en plaats de pannen in het
metalen frame.
Draai de thermostaat met de klok mee voor de gewenste stand. De
thermostaat regelt een constante temperatuur. Het rode controlelampje
gaat aan, indien de temperatuur bereikt is dooft het controlelampje.
Gedurende het gebruik zal het controle lampje aan en uit gaan, dit is
normaal, de ingestelde temperatuur wordt immers constant bijgeregeld. De
temperatuur is instelbaar van 45°C tot 85°C. Etenswaren kunnen tot 6 uur
warm worden gehouden in de buet warmer, indien de etenswaren langer
worden warm gehouden zullen deze uitdrogen en hun originele smaak
verliezen.
Gebruik rechaud
Laat het apparaat volledig afkoelen. Verwijder het metalen frame en de
pannen van het onderstel. Plaats een hittebestendige schaal met warm
te houden etenswaren op het rechaud, de etenswaren kunnen tot 3 uur
worden warm gehouden, indien de etenswaren langer worden warm
gehouden zullen deze uitdrogen en hun originele smaak verliezen.
De temperatuur van het rechaud is instelbaar van 100°C tot 130°C.
Let op ! Het rechaud wordt zeer warm.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
Gebruik een zachte, vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
De onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig.
GARANTIEVOORWAARDEN
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en
verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoen zijn geschikt voor
hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen
levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
NL Gebruiksaanwijzing FR Mode d'emploi DE Bedienungsanleitung ES Manual de usuario
SAFETY INSTRUCTIONS
By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced by an Competent qualied repair service(*). Do not repair this appliance yourself.Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.The appliance must be placed on a stable, level surface.The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.To protect children against the dangers of electrical appliances, please make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore you have to select a storage place for the appliance where children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a downward position.To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.The appliance must be connected to an outlet that is protected by a residual current device (RCD) with a rated residual current of not more than 30 mA.This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
* Competent qualied repair service: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualied, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
appliance to this repair service.
PARTS DESCRIPTION
1. Cover
2. Keep warm pan
3. Metal frame
4. Hot plate
5. Indicator light
6. Thermostat knob
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Before using your appliance for the rst time, wipe o all removable parts
with a damp cloth. Never use abrasive products.
When the device is turned on for the rst time, a slight odor will occur. This
is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary and
will disappear soon.
Place the device on a at stable surface and ensure a minimum of 10 cm.
free space around the device. This device is not suitable for installation in a
cabinet or for outside use.
USE
Use buet warmer
Place the metal frame on the rechaud and place the pans in the metal frame.
Turn the thermostat clockwise for the desired position. The thermostat
regulates a constant temperature. The red light turns on, if the temperature
is reached the light turns o. During use, the light turns on and o, this is
normal, the pre-set temperature is constantly adjusted. The temperature is
adjustable from 45 °C to 85 °C. Food may be held hot in the buet warmer
up to 6 hours, if the food longer be kept warm they will dry and lose their
original taste.
Use rechaud
Let cool completely. Remove the metal frame and pans of the base. Place a
heat-proof bowl with food, to be kept warm, on the rechaud, the food can
be kept warm 3 hours, if the food longer be kept warm it will dry and lose
their original taste.
The temperature of the rechaud is adjustable from 100 °C to 130 °C.
Attention! The rechaud is very hot.
CLEANING AND MAINTENANCE
Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp
cloth to wipe appliance surfaces. Do not allow water or any other liquid to
get into the unit.
The components are suitable for cleaning in a dishwasher.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
www.service.tristar.eu
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
of its durability, but must be oered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.
The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used
domestic appliances you contribute an important push to the protection of
our environment. Ask your local authorities for information regarding the
point of recollection.

EN Instruction manual

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts quelconques. An d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne réparez pas vous-même cet appareil.Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne devienne pas entortillé.L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il faudra choisir un lieu de rangement pour l’appareil inaccessible aux enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide an de vous éviter un choc électrique.Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 8ans ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ont mentales sont réduites ou manquant d'expérience et de connaissance sauf si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions pour utiliser cet appareil en toute sécurité en étant conscientes des dangers liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien régulier ne doivent pas être eectués par des enfants sans surveillance.Conservez l'appareil et son cordon hors de porte des enfants de moins de 8 ans.L’appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d’expérience ou de connaissances si elles sont supervisées ou instruites pour l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers en rapport. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants à moins qu’ils aient plus de 8 ans et ne soient supervisés.Brancher l'appareil sur une prise électrique protégée par un dispositif diérentiel à courant résiduel (DDR) qui ne dépasse pas 30 mA.Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par l'intermédiaire d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance séparé.La température des surfaces accessibles peut devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
* Centre de réparation qualié agréé: Service après vente du fabricant ou de
l’importateur ou tout autre personne qualiée, agréé et apte à eectuer ce type
de réparation an d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas, être
renvoyé à ce Centre de réparation.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle
2. Plaque pour garder au chaud
3. Cadre métallique
4. Plaque chauante
5. Témoin lumineux
6. Bouton de thermostat
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le lm
ou le plastique protecteur de l’appareil.
Essuyez toutes les pièces amovibles avec un chion humide avant d’utiliser
votre appareil. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
Une faible odeur émanera lors de la première mise en marche de l’appareil.
Cela est normal, veiller à une bonne aération. Lodeur n’est que temporaire
et disparaitra rapidement.
Posez l’appareil sur une surface plate et stable en laissant 10cm d’espace
libre de chaque côté. Cet appareil ne convient pas à une installation
intégrée ou en extérieur.
UTILISATION
Utilisez le buet chauant
Placez le cadre métallique sur la plaque chauante et placez les bacs dans le
cadre métallique.
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre sur la position
souhaitée. Le thermostat régule une température constante. Le témoin
lumineux rouge en position marche et si la température est atteinte,
le voyant séteint. Pendant l’utilisation, le voyant lumineux s’allume et
s’éteint, c’est normal, la température préréglée est constamment ajustée. La
température est réglable entre 45 °C et 85 °C. On peut tenir la nourriture au
chaud dans le buet chauant jusqu’à 6 heures, si la nourriture est gardée
au chaud plus longtemps, elle sera sèche et perdra son goût d’origine.
Utilisez la plaque chauante
Laissez refroidir complètement. Enlevez le cadre métallique et les bacs
amovibles de la base. Placez un bol résistant à la chaleur avec de la
nourriture, à tenir au chaud, sur la plaque chauante, la nourriture peut
être conservée au chaud 3 heures, si la nourriture est gardée au chaud plus
longtemps, elle sera sèche et perdra son goût d’origine.
La température de la plaque chauante est réglable entre 100 °C et 130 °C.
Attention! La plaque chauante est très chaude.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir. Utilisez un chion doux un peu
humide pour essuyer les surfaces de l’appareil. Ne pas laisser de l’eau ou
autres liquides pénétrer dans l’appareil.
Les pièces vont au lave-vaisselle.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
site Internet de service: www.service.tristar.eu
DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la n de sa
durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
d’emploi et lemballage attirent votre attention sur ce sujet important.
Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la
protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour
des renseignements concernant le centre de Recyclage
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem autorisierten Techniker (*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz angeschlossen ist.Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für die es hergestellt wurde, verwendet werden.Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunter hängt.Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie unter Beaufsichtigung und Anleitung bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Benutzerwartung darf von Kindern ohne Beaufsichtigung nicht durchgeführt werden.Gerät und Kabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Beaufsichtigung oder Anleitung hinsichtlich der sicheren Anwendung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten für Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.Das Gerät muss mit einer Steckdose verbunden werden, die durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) mit einem Bemessungsstrom nicht über 30 mA abgesichert istDas Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.Die Temperatur der zugänglichen Oberächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
* Kompetenter, qualizierter Reparaturzentrum: nach der Verkaufsabteilung des
Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualiziert, genehmigt und
kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen, um alle Gefahren
zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem Reparaturzentrum
zurückbringen.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Abdeckung
2. Warmhaltepfanne
3. Metallrahmen
4. Heizplatte
5. Kontrolllampe
6. Thermostatdrehschalter
VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
Vor Erstinbetriebnahme des Geräts alle abnehmbaren Teile mit einem
feuchten Tuch reinigen. Niemals Scheuermittel benutzen.
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Das ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
Das Gerät immer auf eine ebene und feste Fläche stellen und einen Abstand
von mindestens 10 cm um das Gerät einhalten. Dieses Gerät ist nicht für den
Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank oder im Freien geeignet.
ANWENDUNG
Gebrauch des Buetwärmers
Stellen Sie das Metallgestell auf die Heizplatte und setzen Sie die Behälter in
das Metallgestell.
Drehen Sie das Thermostat im Uhrzeigersinn in die gewünschte
Position. Das Thermostat sorgt für eine konstante Temperatur. Die rote
Anzeigeleuchte schaltet sich an. Ist die Temperatur erreicht, geht sie
aus. Während des Gebrauchs schaltet sich das Licht ein und aus. Dies ist
normal, da die voreingestellte Temperatur kontinuierlich angepasst wird.
Die Temperatur ist von 45 °C bis 85 °C einstellbar. Die Speisen können
im Buetwärmer bis zu 6 Stunden warm gehalten werden. Werden sie
länger warm gehalten, können sie austrocknen und ihren ursprünglichen
Geschmack verlieren.
Gebrauch der Heizplatte
Lassen Sie die Heizplatte vollständig abkühlen. Nehmen Sie das
Metallgestell und die Behälter herunter. Stellen Sie eine hitzebeständige
Schale mit warm zu haltenden Speisen auf die Heizplatte. Die Speisen
können bis zu 3 Stunden warm gehalten werden. Werden sie länger warm
gehalten, können sie austrocknen und ihren ursprünglichen Geschmack
verlieren.
Die Temperatur der Heizplatte ist von 100 °C bis 130 °C einstellbar.
Achtung! Die Heizplatte ist sehr heiß.
REINIGUNG UND WARTUNG
Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Mit einem weichen,
leicht angefeuchteten Tuch die Geräteoberfächen abwischen. Wasser oder
sonstige Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.
Die Komponenten sind spülmaschinenfest.
GARANTIE
Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt,
wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
Detaillierte Garantiebedingungen nden Sie auf unserer Website: www.
service.tristar.eu
UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle
für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten
abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung
und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt.
Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das
Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich
einer Sammelstelle.
PRECAUCIONES IMPORTANTES
Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado (*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el aparato.No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no se enrolle.Este aparato se debe colocar sobre una supercie estable nivelada.No utilice el dispositivo sin supervisión.Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos, asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a él. Asegúrese de que el cable no cuelgue hacia abajo.Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.Esta unidad solamente no podrá ser utilizada por niños menores de 8 años y personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, ni por personas que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios salvo que lo hagan bajo la supervisión directa de un adulto y se les hayan explicado las instrucciones de modo que puedan utilizar la unidad de una forma segura, entendiendo los riesgos que conlleva. No deje a los niños jugar con la unidad. Los niños no podrán realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin la supervisión de un adulto.Guarde el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensitivas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar el aparato si reciben supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser hechos por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.El aparato debe estar enchufado a una toma protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD) cuya corriente residual clasicada no supere los 30 mA.Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o sistema de control remoto independiente.La temperatura de las supercies accesibles puede ser elevada cuando funcione el aparato.
* Centro de reparación competente cualicado: departamento post-venta
del fabricante o importador o cualquier persona cualicada, autorizada y
competente para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro.
En cualquier caso deberá devolver el aparato a este centro de reparación.
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1. Tapa
2. Cazuela para mantener caliente
3. Estructura metálica
4. Placa térmica
5. Indicador luminoso
6. Mando del termostato
ANTES DEL PRIMER USO
Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. No utilice nunca productos abrasivos.
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos minutos.
Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
Coloque el aparato sobre una supercie plana estable y asegúrese de tener
un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este aparato no
es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.
USO
Uso del buet caliente
Coloque la montura metálica sobre la placa; a continuación coloque las
cubetas en la montura metálica.
Gire el termostato en sentido horario hacia la posición deseada. El
termostato regula la temperatura para que sea uniforme. Se encenderá
el indicador luminoso rojo, y se apagará una vez que el aparato alcance
la temperatura adecuada. Durante el uso, la luz se encenderá y se
apagará; esto es normal, pues la temperatura se ajusta constantemente.
La temperatura puede ajustarse entre 45°C y 85°C. Los alimentos pueden
mantenerse calientes en el buet hasta 6 horas; si permanecen por más
tiempo, se secarán y perderán su sabor original.
Uso de la placa
Deje que se enfríe completamente. Saque la montura metálica y las cubetas
de la base. Coloque un cuenco resistente al calor, lleno de comida, para
mantenerlo caliente en la placa. La comida se podrá mantener caliente
hasta 3 horas; si permanece más de tres horas, se secará y perderá su sabor
original.
La temperatura de la placa puede ajustarse entre 100°C y 130°C.
¡Cuidado! La placa está muy caliente.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Utilice un paño suave,
ligeramente húmedo, para limpiar las supercies del aparato. No permita
que agua o cualquier otro líquido penetren en la unidad.
Los componentes se pueden lavar en lavavajillas.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
el que se creó. Además, debe enviarse un justicante de la compra original
(factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
web de servicio: www.service.tristar.eu
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
nalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
acerca del punto de recogida.
EN
NL
FR
DE
ES
PT
PL
IT
CS
SV
SK
Instruction manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manual de utilizador
Instrukcja obsługi
Manuale utente
Návod na použití
Bruksanvisning
Návod na použitie
BP-2979

Deluxe

2
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES
PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO
DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ

View the manual for the TriStar BP-2979AH here, for free. This manual comes under the category Food warmers and has been rated by 1 people with an average of a 9.1. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar BP-2979AH or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the TriStar and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other TriStar owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
TriStar
BP-2979AH | BP-2979AH
Food warmer
8713016302939
English
User manual (PDF)
Design
Product colourStainless steel
Housing materialStainless steel
Number of trays3
Tray materialEnamelled
Ergonomics
Overheat protection
LED indicators
Handle(s)
Handles quantity2
Power indication light
Weight & dimensions
Weight2486 g
Packaging data
Package width165 mm
Package depth267 mm
Package height481 mm
Package weight2895 g
Power
Power consumption (typical)200 W
Performance
Heat-resistant
Adjustable temperature
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the TriStar BP-2979AH below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results