Spinder Basic manual

Spinder Basic
7.9 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualSpinder Basic
THERMOVAL BASIC je nositelem označení CE a splňujepožadavky norem Evropského společenství o lékařskýchvýrobcích 93/42/EWG. Přístroj splňuje požadavkyevropské normy pro lékařské teplomětry DIN EN 12470-3: 2000 Lékařské teploměry – část 3: Elektronické (s extrapolací anebo bez) kompaktní teploměry se zobra-zením maxima.Teploměry THERMOVAL BASIC jsou označeny značkouCE. Tato vyjadřuje, že se jedná o lékařský výrobek s funkcí měření ve smyslu zákona o lékařských výrobcích,který vyhověl při vyhodnocování shody předpisům CE.„Oprávněné místo“ (TÜV Produkt Service GmbH) potvrzu-je, že tento výrobek splňuje všechny příslušné zákonnépředpisy.Tento digitální teploměr je určen pro rektální, axilární aorální způsob měření teploty.Technické údajeTyp: maximální teploměrRozsah měření: 32 °C až 42 °CPřesnost měření: +/– 0,1 °C (35,5 °C – 42 °C)+/– 0,2 °C (32,0 – 35,4 °C)Displej: třímístný LCD-displej (jednotka zobrazení 0,1 °C)Teplota při skladování: – 20 °C až + 60 °C Teplota okolí při použití: 10 °C až 40 °C Baterie: baterie alkali-mangan, typ LR 41,1,55 VKapacita baterií: cca 3000 měřeníVáha: cca 9 g včetně baterieVýobce: PAUL HARTMANN AG89522 HeidenheimNěmeckoZárukaNa tento vysoce kvalitní přístroj poskytujeme při dodrženídále uvedených podmínek záruku 1 rok ode dne zakou-pení. Nárok na záruku musí být uplatněn spolu s předlo-žením dokladu o zakoupení během záruční lhůty. Tentovýrobek byl vyroben v souladu s mezinárodně platnýminormami kvality. Pokud budete mít důvod pro reklamaci,pošlete přístroj spolu s platnýmn dokladem na adresufirmy HARTMANN-RICO. Záruka se nevztahuje na baterie.Záruka se také nevztahuje na škody zapříčiněné neod-borným zacházením, či neoprávněným zásahem. Nárokyna náhradu škody se omezují na hodnotu zboží, náhradaza následné škody je vyloučena.Návod k použitíZapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutívedle displeje; krátký signál ohlásí, že je teploměr připra-ven k použití. Zároveň je také provedena zkouška funkč-nosti, při níž se pro optickou kontrolu na displeji zobrazívšechny displejové segmenty.Ponecháte-li tlačítko pro zapnutí/vypnutí nadále stisknu-té, objeví se na displeji automaticky uložená hodnotaposledního měření spolu s „MR“ a „°C“. Na displeji sezobrazí symboly „L“ a „M“, když se naposledy naměřenáhodnota vymaže z paměti.Pustíte-li tlačítko, symbol měření „°C“ bliká a na displejise zobrazí „L“. Teploměr je nyní připraven k měření.Během měření se se na displeji pravidelně zobrazuje aktuální teplota a symbol „°C“ bliká. Měření je ukonče-no, je-li dosaženo stabilní telploty. Přitom zazní akustickýsignál, symbol °C přestane blikat a zobrazí se naměřenáteplota. Teploměr po ukončení měření vypněte pomocítlačítka pro zapnutí/vypnutí. Přitom zazní opět signálnítón. V případě, že zapomenete teploměr vypnout, dojdepo 10 minutách k automatickému vypnutí. Naměřenáhodnota zůstane do příštího měření uložena.Čištění a desinfekceHrot teploměru vyčistíte nejlépe vlhkým hadříkem spolu s desinfekčním roztokem, např. 70 % roztokem ethanolu.THERMOVAL BASIC je zaručeně vodotěsný. Proto ho přikomplexním čištění a desinfekci můžete ponořit do čistícítekutiny. Pro zajištění optimální hygieny používejte prosímTHERMOVAL Ochranný kryt na teploměr (číslo výr. 925037).Důležité:Teploměr nesmí přijít do styku s horkou vodou.Chraňte ho před vysokou teplotou a přímým sllunečnímzářením. Teploměr chraňte před pády. K čištění nepouží-vejte ředidla, benzín nebo benzol!Výměna bateriíObjeví-li se na displeji symbol (
_
) spolu s poslednínaměřenou hodnotou a symbolem paměti pro uloženínaměřené hodnoty (M), musí být baterie vyměněna.Uvolněte aretaci přihrádky na baterie lehkým tlakem nauzávěr. Vyjměte starou baterii a nahraďte ji novou bateríístejného typu. Znaménko + na baterii musí ukazovatsměrem nahoru. Poté přihrádku na baterie opětuzavřete, dejte přitom pozor, aby byl kryt řádně zasunut.Při likvidaci použitých baterií se řiďte příslušnýmiplatnými předpisy.Nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž na speci-álních k tomu určených místech (napr. centra sberuodpadků). Tímto způsobem pomůžete životnímu prostredí.U profesionálně používaných přístrojů v Německu je dleplatných předpisů (MPG) nutné provést každé 2 rokykontrolu měřící techniky.CZ – HARTMANN-RICO A.S.Masarykovo nám. 7766471 Veverská Bítýška 800 100 333 – bezplatná tel. linkaTHERMOVAL BASIC vyhovuje európskym predpisom,ktoré zodpovedajú smernici 93/42/EWG pre medicínskeprodukty a má priznanú značku CE. Prístroj vyhovujeokrem iných taktiež požiadavkám európskej normy premedicínske teplomery, DIN EN 12470-3: 2000Medicínske teplomery - časť 3: Elektronické kompaktnéteplomery (s extrapoláciou alebo bez nej) so zobrazenímmaxima.Teplomety THERMOVAL BASIC sú označené značkou CE.Táto vyjadruje, že sa jedná o medicínsky výrobok s funk-ciou merania v zmysle zákona o medicínskych produk-toch, ktorý vyhovel pri vyhodnocovaní predpisom CE.„Oprávnené miesto“ (TÜV produkt Service GmbH) potvrd-zuje, že tento produkt spÍňa všetky príslušné zákonnépredpisy.Tento digitálny teplomer je určený pre rektálny, axilárny a orálny zpôsob merania teploty.Technické parametreTyp: maximálny teplomerRozsah merania: 32 °C až 42 °CPresnosť merania: +/– 0,1 °C (35,5 °C - 42 °C)+/– 0,2 °C (32,0 – 35,4 °C)Displej: trojmiestny LCD-displej (jednotka zobrazenia 0,1 °C)Teplota pri skladovaní: – 20 °C až + 60 °C Teplota okolia pri prevádzke: 10 °C až 40 °C

Thermoval®

BASIC

Česky
Batéria-Typ: alkalicko-mangánová - batéria,typ LR 41, 1,55 VKapacita batérií: cca 3000 meraníVáha: cca 9 g vrátane batérieVýrobca: PAUL HARTMANN AG89522 HeidenheimNemeckoZárukaNa tento kvalitný výrobok poskytujeme 1-ročnú zárukuodo dňa predaja po splnení ďalej uvedených podmienok.Pri uplatňovaní záruky v rámci záručnej doby treba pred-ložiť platný doklad o kúpe. Tento produkt bol vyrobený s najväčšou starostlivosťou podľa medzinárodne platnýchštandardov kvality. Ak napriek tomu budete mať dôvodna reklamáciu, pošlite, prosím, prístroj aj s platným dok-ladom o kúpe na adresu firmy HARTMANN-RICO. Zárukasa nevzťahuje na škody zapríčinené neprimeraným zaob-chádzaním alebo neoprávnenými zásahmi. Nároky nanáhradu škody sú obmedzené len do hodnoty samotné-ho prístroja, náhrada následných škôd sa výslovne vylu-čuje.Návod na používaniePrístroj zapnite stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutievedľa displeja, pričom krátky tón signalizuje, že je teplo-mer pripravený k prevádzke. Súčasne prebieha funkčnýtest, pri ktorom sú viditeľné všetky segmenty displeja preoptickú kontrolu.Ak ponecháte tlačidlo na zapnutie/vypnutie ďalej stlače-né, zobrazí sa na displeji automaticky uložená hodnotaposledného merania spolu s „MR“ a „°C“. Na displeji sezobrazia symboly „L“ a „M“, keď sa posledná nameranáhodnota vymaže z pamäti.Ak pustíte tlačidlo, symbol merania „°C“ bliká a nadispleji sa zobrazí „L“. Teraz je teplomer pripravený nameranie.Počas merania sa na displeji priebežne zobrazuje aktuál-na teplota, pričom symbol „°C“ bliká. Meranie sa ukončí,keď je dosiahnutá stabilná teplota. Pritom zaznie akus-tický signál a „°C“ prestane blikať a ukáže sa najvyššianameraná teplota. Po skončení merania teplomer vypnitestlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie. Pritom budetepočuť opäť krátky tón. Ak zabudnete teplomer vypnúť,prístroj sa automaticky po 10 minutách vypne. Nameranáhodnota ostane uložená do ďalšieho merania.Čistenie a dezinfekciaHrot teplomeru vyčistíte najlepšie vlhkou látkou s použitímdezinfekčného prostriedku, napr. 70 % roztokom ethyl-alkoholu. THERMOVAL BASIC je zaručene vodotesný. Prikomplexnom čistení a dezinfekcii ho preto môžete pono-riť do čistiacej tekutiny alebo vlažnej vody. Pre zaistenieoptimálnej hygieny používajte prosím THERMOVALOchranný kryt na teplomer (číslo výr. 925 037).Dôležité:Teplomer nesmie prísť do kontaktu s horúcouvodou. Chráňte ho pred vysokými teplotami a priamymslnečným svetlom. Teplomer nesmie spadnúť. Na čiste-nie nepoužívajte žiadne riedidlá, ani benzín ani benzol.Výmena batérieAk sa na displeji objaví symbol (
_
) spolu s poslednounameranou hodnotou a symbolom pamäti pre uloženienameraných hodnôt (M), je treba batériu vymeniť.Uvoľnite aretáciu batériového priestoru ľahkým tlakomna uzáver. Vyberte starú batériu a nahraďte ju batériourovnakého typu. Znamienko + na batérii musí ukazovaťsmerom hore. Potom kryt znovu zatvorte tak, aby bol krytriadne zasunutý.Nelikvidujte s domovým odpadom, ale na špeciálnychmiestach k tomu urcených (napr. centrá zberu odpadu).Týmto spôsobom pomôžete životnému prostrediu.Pri likvidácii opotrebovaných batérií dodržujte prosímpríslušne platné národné predpisy pre likvidáciu odpadu.U profesionálne používaných prístrojov v Nemecku jepodľa platných predpisov (MPG) potrebné urobiť každé 2 roky kontrolu meracej techniky.SK – HARTMANN-RICO S.R.O.Vlčkova 1881106 BratislavaTHERMOVAL BASIC posiada znak CE i odpowiada euro-pejskim przepisom, na których opiera się dyrektywa93/42/EWG dotycząca produktów medycznych. Produktodpowiada m.in. wytycznym określonym przez normę europejską dla termometrów medycznych: DIN EN12470-3: 2000 Termometry medyczne – część 3:Elektryczne (z i bez ekstrapolacji) termometry kompakto-we z urządzeniem maksymalizacji.Termometry THERMOVAL BASIC posiadają znak CE. Tenznak oznacza, że termometr jest produktem wyposa-żonym w funkcję pomiarową w rozumieniu prawa dotyczącego produktów medycznych. Oznacza również,że urządzenie przeszło test oceny zgodności. Uprawnionado tego placówka (TÜV Produkt Service GmbH) potwierd-za, że ten produkt spełnia wszystkie stosowne przepisyprawne.Jest to termometr cyfrowy przeznaczony do pomiarutemperatury w ustach, pod pachą i w odbycie.Dane techniczneTyp: termometr maksymalnyZakres pomiarowy: od 32 °C do 42 °CDokładność pomiaru: + 0,1 °C (pomiędzy 35,5 °C a 42 °C)+ 0,2 °C (pomiędzy 32,0 °C a 35,4 °C)Wyświetlacz: wyświetlacz ciekłokrystaliczny 3-cyfrowy o jednostce wyświetlenia 0,1 °CTemperatura przechowy-wania: – 20 °C do + 60 °CTemperatura otoczeniaw trakcie używania: 10°C bis 40°CTyp baterii: bateria alkaliczno-manganowa,typ LR 41, 1,55 VŻywotność baterii: ok. 3.000 pomiarówCiężar: ok. 9 g z bateriąProducent: PAUL HARTMANN AG89522 HeidenheimNiemcyGwarancjaNa ten wysokiej jakości produkt udzielamy zgodnie z poniższymi warunkami 1-rocznej gwarancji od datynabycia. Roszczenia gwarancyjne muszą być zgłoszonew okresie gwarancyjnym łącznie z dowodem zakupu.Produkt wykonano z największą starannością zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami jakości.Jeśli mimo to zaistnieją powody do reklamacji, prosimy o przesłanie termometru wraz z dowodem zakupu naponiżej podany adres. Gwarancja nie obejmuje baterii.Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania lub niedozwolonych napraw nie są objętegwarancją. Roszczenia odszkodowawcze ograniczone sądo wartości zakupu termometru, jednoznacznie wykluczasię wypłatę odszkodowań z tytułu szkód następczych.PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.oul. Partyzancka 105/12795-200 Pabianice„SERWIS”Instrukcja obsługiNacisnąć przycisk wł/wył znajdujący się obok wyświetla-cza; krótki sygnał dźwiękowy informuje, że termometrjest gotowy do pracy. Jednocześnie przeprowadzany jesttest działania, podczas którego widoczne są wszystkiesegmenty cyfrowe służące do kontroli wzrokowej.Jeśli przytrzymamy przycisk wł/wył, na wyświetlaczupojawi się zapamiętana automatycznie podczas ostatnie-go pomiaru najwyższa wartość temperatury razem zsymbolami „MR“ i „°C“. Po zniknięciu tej wartości na
Slovensky

Polski

Druck Pantone 280 C

Gebrauchsanleitung_3_SK_0806 31.08.2006 8:53 Uhr Seite 1

Manual

View the manual for the Spinder Basic here, for free. This manual comes under the category Bike carriers and has been rated by 1 people with an average of a 7.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Spinder Basic or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Spinder Basic and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Spinder Basic owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Spinder Basic specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Spinder Basic.

General
Brand Spinder
Model Basic
Product Bicycle carrier
Language English
Filetype Usermanual (PDF)

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Spinder Basic below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results