Speed-Link SL-6397-BK-01 manual

Speed-Link SL-6397-BK-01
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF

DECUS

GAMING MOUSE

QUICK INSTALL GUIDE

VER. 1.0
SL-6397-BK-01
SL-6397-BKBK-01
SL-6397-OEBK-01
EL
1. Τοποθετήστε το καλώδιο σε μια σύνδεση USB του
υπολογιστή σας. Το ποντίκι αναγνωρίζεται αυτόματα
και μετά από λίγο είναι έτοιμο για χρήση.
2. Κατεβάστε τον οδηγό για να εγκαταστήσετε το
λογισμικό DECUS. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε
πάντα την τρέχουσα έκδοση του οδηγού, η οποία
διατίθεται online στη διεύθυνση
www.speedlink.com/support προς λήψη. Εκεί θα
βρείτε επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
τη χρήση του οδηγού.
3. Για μια λεπτομερή ρύθμιση ανοίξτε το μενού οδηγού
κάνοντας διπλό κλικ στο σύμβολο SPEEDLINK δεξιά
κάτω στη γραμμή εργασιών των Windows*. Μέσω του
μενού μπορείτε να διεξάγετε εκτενείς ρυθμίσεις.
CZ
1. Sæt kablet i en USB-tilslutning på din pc. Musen
genkendes automatisk og er kort efter klar til brug.
2. Download driveren for at installere softwaren til
DECUS. Brug altid den nyeste version af driveren,
som kan downloades online på
www.speedlink.com/support. Der kan du finde
udførlige oplysninger om, hvordan du bruger
driveren.
3. For at få en detaljeret konfiguration skal du åbne
drivermenuen med et dobbeltklik på SPEEDLINK-
symbolet nederst til højre i Windows*-tasklisten. Via
menuen kan du foretage mange indstillinger.
PT
1. Ligue o cabo numa porta USB do seu computador.
O rato será detetado automaticamente e poderá ser
utilizado rapidamente.
2. Descarregue o controlador para instalar o software
para o DECUS. Utilize sempre a versão atual do
controlador que está à disposição online em
www.speedlink.com/support para descarregar.
Encontrará aqui informações pormenorizadas sobre
a utilização do controlador.
3. Para uma configuração pormenorizada aceda
ao menu do controlador fazendo clique duplo no
símbolo da SPEEDLINK na parte inferior à direta na
barra de tarefas do Windows*. Nesse menu poderá
realizar numerosos ajustes da configuração.
DK
1. Sæt kablet i en USB-tilslutning på din pc. Musen
genkendes automatisk og er kort efter klar til brug.
2. Download driveren for at installere softwaren til
DECUS. Brug altid den nyeste version af driveren,
som kan downloades online på
www.speedlink.com/support. Der kan du finde
udførlige oplysninger om, hvordan du bruger
driveren.
3. For at få en detaljeret konfiguration skal du åbne
drivermenuen med et dobbeltklik på SPEEDLINK-
symbolet nederst til højre i Windows*-tasklisten. Via
menuen kan du foretage mange indstillinger.
SE
1.` Koppla kabeln till en USB-port på datorn. Musen
upptäcks automatiskt och kan användas direkt.
2. Ladda ned drivrutinen för att installera mjukvaran
till DECUS. Använd alltid den senaste versionen av
drivrutin som kan laddas ner från
www.speedlink.com/support. Där hittar du också
utförlig information om hur drivrutinen används.
3. Öppna drivrutinmenyn genom att dubbelklicka på
SPEEDLINK-symbolen nere till höger i Windows*
aktivitetsfält för en detaljerad konfiguration. I den
här menyn kan ett stort antal inställningar göras.
NO
1. Kople kabelen i en USB-port på datamaskinen din.
Musen registreres automatisk og er straks klar til
bruk.
2. Last ned driveren for å installere programvaren til
DECUS. Bruk alltid den nyeste driverversjonen som
er tilgjengelig under www.speedlink.com/support.
På denne Internett-adressen finner du også utførlig
informasjon om bruk av driveren.
3. For å gjøre en detaljert konfigurasjon, må du
åpne drivermenyen ved å dobbeltklikke på
SPEEDLINK-symbolet nede på høye side i Windows*-
oppgavelinjen. Via menyen kan du foreta omfattende
innstillinger.
RO
1. Conectați cablul la un port USB liber de la PC.
Mouse-ul este recunoscut automat și poate fi folosit
în scurt timp.
2. Descărcați driverul pentru a instala software-ul
pentru DECUS. Vă rugăm să folosiți întotdeauna
cea mai recentă versiune a driverului, care poate fi
descărcată de pe www.speedlink.com/support. Tot
acolo găsiți și informații detaliate despre folosirea
driverului.
3. Pentru setarea detaliată deschideți meniul driverului
dând dublu click pe pictograma SPEEDLINK situată
în partea de jos-dreapta de pe bara de activități
Windows*. Prin intermediul acestui meniu puteți
efectua numeroase setări.
HR
1. Utaknite kabel u USB priključak računala. Miš će se
automatski prepoznati i ubrzo nakon toga je spreman
za uporabu.
2. Preuzmite pogonski program kako biste instalirali
softver za DECUS. Uvijek koristite najnoviju verziju
pogonskog programa dostupnog na
www.speedlink.com/support. Tamo ćete također
pronaći detaljne informacije o uporabi upravljačkog
programa.
3. Otvorite detaljnu konfiguraciju izbornika pogonskog
programa dvostrukim klikom na ikonu SPEEDLINK
desno dolje u Windows* traci sa zadacima. Pomoću
izbornika možete obaviti opsežne preinake.
RS
1. Umetnite kabl u USB priključak vašeg računara. Miš
će automatski biti prepoznat i kratko nakon toga
spreman je za upotrebu.
2. Preuzmite upravljački program kako biste instalirali
softver za DECUS. Molimo da uvek koristite aktuelnu
izvedbu upravljačkog programa koji je dostupan na
adresi www.speedlink.com/support. Tu ćete takođe
naći opširne informacije o korišćenju upravljačkog
programa.
3. Za detaljnu konfiguraciju otvorite meni upravljačkog
programa dvostrukim klikom na znak SPEEDLINK u
donjem desnom uglu trake zadataka Windows*. U
meniju možete uraditi opsežna podešavanja.
SL
1. Kabel vtaknite v priključek USB svojega računalnika.
Miška se samodejno zazna in je kmalu pripravljena
za uporabo.
2. Prenesite gonilnik, da namestite programsko opremo
DECUS. Vedno uporabljajte najnovejšo različico
gonilnika, ki je na voljo na spletu na naslovu
www.speedlink.com/support. Tam dobite tudi
podrobne informacije o uporabi gonilnika.
3. Za podrobno konfiguracijo odprite meni gonilnika
z dvoklikom na simbol SPEEDLINK desno spodaj v
opravilni vrstici sistema Windows*. V meniju lahko
izvedete obsežne nastavitve.
1
http://www.speedlink.com/support
DOWNLOAD
2
3

QUICK INSTALL GUIDE

DECUS – GAMING MOUSE

DOWNLOAD THE LATEST DRIVER
VERSION AT:
WWW.SPEEDLINK.COM/SUPPORT
1: LEFT CLICK
2: RIGHT CLICK
3: MOUSE WHEEL CLICK
4: FORWARD
5: BACK
6: DPI SWITCH:
set the dpi resolution of the sensor. Depending on the resolution, LEDs
ash briey in red, green, blue and cyan.
7: RAPID FIRE:
125 left clicks per second while button is depressed
1
7
4
5
6
2
3
PROFILE 1-5:
Use the arrow buttons to select one of 5 customisable proles.
PROGRAM:
Assign a programme or game to your prole
EDIT:
Edit the current prole
LOAD:
Load a saved prole
SAVE:
Save your current prole
BUTTON 1-7 / WHEEL / BUTTONS MENU:
You can also assign new functions to buttons using the DECUS Gaming Mouse
displayed. Just select the button you want to assign a new function to. In the lower
section of the driver menu, you can congure the desired command using the
‘Buttons’ menu.
PERFORMANCE:
Set the dpi resolution of the laser sensor and the Windows mouse settings.
LIGHTING EFFECT / LIGHTING EFFECT COLOUR:
Assign lighting effect and colour within the current prole.
Click APPLYor ‘OK’ to conrm any changes made using the conguration menu.
IN 5V DC 100mA
Speed-Link SL-6397-BK-01

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Speed-Link SL-6397-BK-01 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Speed-Link SL-6397-BK-01 owners to properly answer your question.

View the manual for the Speed-Link SL-6397-BK-01 here, for free. This manual comes under the category Mice and has been rated by 1 people with an average of a 9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Speed-Link SL-6397-BK-01 or do you need help? Ask your question here

Speed-Link SL-6397-BK-01 specifications

General
Brand Speed-Link
Model SL-6397-BK-01
Product Mouse
Language English
Filetype PDF
Mouse
Device interface USB Type-A
Purpose Gaming
Buttons type Pressed buttons
Buttons quantity 7
Scroll type Wheel
Movement detection technology Optical
Movement resolution 5000 DPI
Recommended usage PC
Programmable mouse buttons
Number of scroll wheels 1
Scrolling directions Vertical
Button functions DPI switch
Customizable movement resolution
Certification CE, FCC
Built-in memory
Built-in memory capacity 128 KB
Polling rate 1000 Hz
Design
Product colour Black,Red
Form factor Right-hand
Material Rubber
Illumination
LED indicators
Ergonomic design
Ergonomics
Cable length 1.8 m
Packaging data
Quantity 1
Package type Box
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Speed-Link SL-6397-BK-01.

Is your question not listed? Ask your question here