Speed-Link Luta SL-870004-BK

Speed-Link Luta SL-870004-BK manual

(1)
 • ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  ΑΠΌΡΡΙΨΗ
  Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει
  ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα
  μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Επειδή στις
  ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι
  οποίες σε ακατάλληλη διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να
  προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον και την υγεία σας, πρέπει να
  απορρίπτονται ξεχωριστά. Εσείς ως τελικός χρήστης είστε
  υποχρεωμένος να παραδίδετε τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές
  σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Μπορείτε να
  λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής
  σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο
  κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Μέσω της
  απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής συνεισφέρετε στην
  σωστή ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά
  την απόκτηση μιας νέας συσκευής ο διανομέας προσφέρει την
  δυνατότητα παραλαβής των παλαιών συσκευών και δωρεάν
  απόρριψης, εφόσον η συσκευή που επιστρέφεται είναι του ίδιου
  τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν.
  Επιτρέπεται δωρεάν παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
  παλαιών συσκευών (όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω από
  25εκ.) και χωρίς υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε
  καταστήματα λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με
  επιφάνεια τουλάχιστον 400 τετραγωνικά μέτρα και σε επίσημα
  καθορισμένα από το κατάστημα λιανικής σημεία συγκέντρωσης,
  τα οποία βρίσκονται κοντά στο κατάστημα λιανικής. Ενδεχόμενα
  υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει, εφόσον είναι
  δυνατόν, να απομακρύνονται πριν από την απόρριψη από τη
  συσκευή. Η μη επιτρεπόμενη απόρριψη συσκευών, μπαταριών και
  συσσωρευτών από τον χρήστη οδηγεί σε κυρώσεις σύμφωνα με
  την ισχύουσα νομοθεσία.
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
  έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com.
  Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική
  αναφορά.
  CZ
  POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
  Tento produkt je vhodný pouze jako headset pro zapojení do
  počítače nebo jiného zvukového zdroje a pro použití v uzavřených
  prostorách. Produkt je bezúdržbový. V případě vnějšího poškození
  jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení
  za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
  nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo
  v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny
  výrobcem.
  ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
  POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti
  může způsobit trvalé poškození sluchu. Před každým
  použitím zkontrolujte nastavenou hlasitost a vyhýbejte
  se příliš vysoké úrovni zvuku.
  KONFORMITA
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  LIKVIDACE
  Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek
  nesmí vyhazovat s netříděným domovní odpadem. Protože
  elektrické přístroje mohou obsahovat škodlivé látky, které
  mohou vést k poškození životního prostředí nebo zdraví osob při
  nesprávné likvidaci či skladování, je nutné takové přístroje
  likvidovat odděleně. Jako koncový uživatel máte dle zákona
  povinnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče do úředně
  určené sběrny. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na
  místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo
  v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tím, že
  přístroje necháte zlikvidovat na oficiálních sběrných místech,
  přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního prostředí. Při
  nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce protiodběr
  starších přístrojů a jejich bezplatnou likvidaci, je-li odevzdávaný
  přístroj stejného druhu a plní stejné funkce jako nově zakoupený
  produkt. V maloobchodě o prodejní ploše alespoň 400 metrů
  čtverečních vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje
  nebo na oficiálně vyhrazených sběrných místech maloobchodů
  nacházejících se v bezprostředním okolí lze staré malé elektrické
  a elektronické přístroje (žádný vnější rozměr nepřekračuje 25cm)
  odevzdat bezplatně a bez závazku k nákupu stejného přístroje.
  Případné baterie či akumulátory je nutné před likvidací z přístroje
  vyjmout. Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů
  prováděná uživatelem vede k postihům dle platných zákonů.
  TECHNICKÝ SUPPORT
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
  prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
  našich webových stránek www.speedlink.com.
  Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
  PT
  UTILIZAÇÃO CORRETA
  Este produto destina-se exclusivamente ao uso como auricular
  para a ligação a um computador ou uma outra fonte de som em
  espaços fechados. O produto não necessita de manutenção.
  Não o utilize em caso de danos exteriores. A Jöllenbeck GmbH
  não se responsabiliza por danos no produto ou ferimentos
  pessoais resultantes de utilização incorrecta, negligente, errada
  ou indevida do produto para fins que não aqueles previstos pelo
  fabricante.
  EVITAR DANOS AUDITIVOS
  ATENÇÃO: Ouvir prolongadamente níveis de som
  elevados pode provocar danos auditivos permanentes.
  Verifique antes de cada utilização o nível de som
  ajustado e evite níveis muito elevados.
  INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE
  Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta
  frequência (instalações radioeléctricas, telemóveis, descargas
  de microondas) podem causar falhas no funcionamento do
  aparelho (dos aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância
  relativamente aos aparelhos que interferem.
  AVISO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
  O símbolo de contentor de lixo barrado indica que este
  produto e as pilhas correspondentes não podem ser deitados
  no lixo comum. Os aparelhos elétricos contêm substâncias
  tóxicas e, em caso de não serem corretamente eliminados ou
  armazenados, podem ser perigosos para o meio ambiente e a
  saúde das pessoas, devendo, portanto, ser separados para a
  eliminação. Como consumidor final, é sua obrigação, portanto,
  entregá-los a um posto de recolha de lixo eletrónico e de pilhas
  identificado pelo distintivo oficial. Informações sobre os pontos
  de recolha de resíduos mais próximos de si podem ser obtidas
  através das autoridades municipais, pontos de reciclagem
  ou dos estabelecimentos onde adquiriu este produto. Com a
  eliminação em um ponto de recolha oficial, está a contribuir com
  a gestão especializada de resíduos e com a proteção do meio
  ambiente. Ao adquirir um aparelho novo, o comerciante oferece
  a possibilidade de levar, de forma gratuita, o aparelho velho no
  momento da entrega, com a condição de que o aparelho velho
  tenha as mesmas características e funções que o novo aparelho
  adquirido. Nos estabelecimentos com uma área de, pelo menos,
  400 metros quadrados de exposição de eletrodomésticos e
  aparelhos elétricos, ou em lojas com a identificação de recolha
  oficial do município, é possível entregar aparelhos elétricos ou
  eletrónicos pequenos (não maiores de 25 cm) de forma gratuita
  e sem a obrigação de comprar um aparelho novo. As pilhas e
  baterias que estiverem nos aparelhos deverão ser removidas
  antes da eliminação. A eliminação não autorizada de aparelhos,
  pilhas e baterias pelo consumidor podem causar penalizações
  segundo as legislações vigentes.
  SUPORTE TÉCNICO
  Em caso de quaisquer dificuldades com este produto,
  ponha-se em contacto com o nosso serviço de atendimento
  que pode aceder rapidamente através de nosso website
  www.speedlink.com.
  Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
  DK
  BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
  Dette produkt er kun beregnet som headset for tilslutningen
  til en computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i
  lukkede rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Produktet er
  vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det har udvendige skader.
  Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet
  eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og
  ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke
  svarer til producentens anvisninger.
  UNDGÅ HØRESKADER
  GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang
  tidsperiode, kan det føre til permanente høreskader.
  Kontroller før hver anvendelse den indstillede lydstyrke
  og undgå for høje niveauer.
  OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
  med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
  afstanden til forstyrrende enheder.
  BORTSKAFFELSE
  Symbolet med den overstregede aaldsbeholder betyder, at
  dette produkt ikke må bortskaes sammen med det
  usorterede husholdningsaald. Da elapparater kan
  indeholde skadelige stoer, som kan beskadige miljøet og
  dit helbred, hvis de ikke bortskaes eller opbevares korrekt, skal
  de bortskaes separat. Som slutbruger har du pligt til at aflevere
  udtjente elapparater på et ocielt indsamlingssted. Du kan
  indhente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de
  lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den butik, hvor du
  har købt dette produkt. Ved bortskaelse på et ocielt
  indsamlingssted yder du dit bidrag til korrekt genbrug og
  miljøbeskyttelse. Ved køb af et nyt produkt giver forhandleren
  mulighed for at aflevere gamle, udtjente produkter, hvorefter de
  bortskaes gratis, hvis det returnerede produkt er af samme type
  og har de samme funktioner som det nyerhvervede produkt. Små,
  udtjente el- og elektronikprodukter (ingen udvendige mål over
  25cm) kan afleveres gratis til detailforretninger med et salgsareal
  på mindst 400 kvadratmeter til el- og elektronikprodukter eller til
  indsamlingssteder, som er ocielt udpeget af detailforretningen i
  dennes umiddelbare nærhed, uden forpligtelser om køb af et
  lignende produktet. Eventuelle batterier/akkuer skal så vidt
  muligt tages ud af produktet før bortskaelsen. Hvis brugeren
  bortskaer apparater, batterier og akkuer ulovligt, medfører det
  sanktioner i henhold til den gældende lov.
  TEKNISK SUPPORT
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
  support som du finder på vores webside www.speedlink.com.
  Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
  SE
  FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
  Den här produkten är endast avsedd som headset för anslutning
  till en dator eller någon annan ljudkälla och den får bara
  användas inomhus. Använd den inte om det finns utvändiga
  skador. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt
  eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
  användning eller att produkten använts för syften som inte
  motsvarar tillverkarens anvisningar.
  UNDVIK HÖRSELSKADOR
  AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov till
  varaktiga hörselskador. Kontrollera alltid
  volyminställningen innan du sätter på produkten och
  undvik alltför höga ljudstyrkor.
  FUNKTIONSSTÖRNINGAR
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion.
  I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
  KASSERING
  Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att
  produkten inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna.
  Eftersom elektriska apparater kan innehålla farliga ämnen
  som kan skada miljön och människors hälsa om de kasseras eller
  förvaras på fel sätt måste gamla elektriska apparater sorteras
  och kasseras separat. Som slutanvändare är du skyldig att lämna
  in elektriska apparater till ett allmänt insamlingsställe för
  kassering. Information om insamlingsställen i din närhet får du av
  de lokala myndigheterna, den lokala återvinningen eller där du
  köpte produkten. När du lämnar in dina gamla apparater till ett
  allmänt insamlingsställe bidrar du till att återvinna materialet och
  skona miljön. När du köper en ny produkt får du möjlighet att i
  gengäld lämna in dina gamla apparater till butiken utan kostnad,
  om de är av likvärdig typ och har samma funktioner som den
  nyköpta produkten. Gamla elektriska och elektroniska apparater
  av mindre format (inga utvändiga mått över 25cm) kan gratis och
  utan krav på att köpa en ny, likvärdig produkt lämnas in till
  butiker med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska
  produkter på minst 400 kvadratmeter eller till ett allmänt
  insamlingsställe i närheten som anvisas av butikspersonalen.
  Eventuella vanliga eller uppladdningsbara batterier måste tas ut
  ur produkten innan den kasseras, i den mån det är möjligt. Att
  kassera apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än
  det tillåtna leder till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och
  bestämmelser.
  TEKNISK SUPPORT
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
  vår support via vår webbplats www.speedlink.com.
  Spara den här informationen för senare bruk.
  FI
  MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan kuulokemikrofonina
  tietokoneeseen tai muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja
  käyttöön suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä
  käytä sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei
  ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista
  tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
  ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  KUULOVAURIOIDEN VÄLTTÄMINEN
  HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien
  pitkäaikainen kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä
  kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus
  ennen jokaista käyttöä ja vältä liian korkeita tasoja.
  YHTEENSOPIVUUS
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  HÄVITTÄMINEN
  Ylivedetyn jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta
  saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen seassa.
  Koska sähkölaitteet voivat sisältää haitallisia aineita, jotka
  voivat muussa kuin asianmukaisessa hävittämisessä tai
  varastoinnissa vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä, ne on
  hävitettävä lajiteltuna. Sinulla on loppukäyttäjänä lakisääteinen
  velvollisuus toimittaa käytöstä otetut sähkölaitteet viralliseen
  keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi saat
  paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta
  olet ostanut tämän tuotteen. Kun hävität tuotteen virallisen
  keräyspisteen kautta, teet oman osasi asiamukaisen kierrätyksen
  ja ympäristönsuojelun suhteen. Ostaessasi uuden laitteen sen
  myyjä mahdollistaa käytettyjen laitteiden palautuksen ja
  maksuttoman hävittämisen, mikäli palautettava laite on
  tyypiltään vastaava ja toiminnoiltaan samankaltainen kuin uusi
  ostettu tuote. Vähittäismyymälöihin, joissa on vähintään 400
  neliömetrin myyntiala sähkö- ja elektroniikkalaitteille, tai
  vähittäismyymälän virallisesti osoittamiin keräyspisteisiin niiden
  välittömässä läheisyydessä voidaan palauttaa käytettyjä
  piensähkö- ja elektroniikkalaitteita (ulkomitat korkeintaan 25cm)
  maksuttomasti ja ilman velvoitetta samankaltaisen laitteen
  ostoon. Mahdollisesti olemassa olevat paristot/akut on, mikäli
  mahdollista, poistaa laitteesta ennen hävittämistä. Käyttäjän
  suorittama luvaton laitteiden, paristojen ja akkujen hävittäminen
  johtaa seuraamuksiin voimassa olevan lainsäädännön
  mukaisesti.
  TEKNINEN TUKI
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny
  tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme
  kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
  Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.
  NO
  FORSKRIFTSMESSIG BRUK
  Dette produktet er kun ment som headsett for tilkobling til en
  datamaskin eller en annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede
  rom. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre
  synlige skader. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på
  produktet eller for personskader som skyldes uaktsom, ikke
  forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det
  som er angitt fra produsenten.
  FORHINDRE HØRSELSKADER
  OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til
  varige hørselsskader. Kontroller innstilte lydvolum før
  hver bruk, og unngå for høy innstilling.
  KONFORMITET
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så
  fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  DEPONERING
  Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke skal
  kastes sammen med usortert husholdningsavfall.
  Elektroniske apparater inneholder potensielt helse- og
  miljøskadelige stoer som krever separat, forskriftsmessig
  kassering. Som sluttforbruker er du lovpålagt å levere inn brukte
  elektroniske apparater til et godkjent innsamlingssted. Kontakt
  de lokale myndighetene, en gjenvinningsstasjon eller butikken du
  kjøpte produktet hos for mer informasjon om godkjente
  innsamlingssteder der du bor. Når du leverer inn produktet for
  forskriftsmessig kassering og resirkulering, er du med på å
  beskytte miljøet. Ved kjøp av et nytt apparat kan det gamle
  apparatet (forutsatt at det er likeverdig med det nye med hensyn
  til type og funksjonalitet) leveres inn og kasseres gratis hos
  forhandleren. Små elektriske og elektroniske apparater
  (utvendige mål på maks. 25cm) kan leveres inn gratis på
  følgende steder, uten forpliktelse til kjøp av et nytt tilsvarende
  produkt: i detaljbutikker der salgsarealet for elektrisk og
  elektronisk utstyr utgjør minst 400m2, eller på et nærliggende
  innsamlingssted som detaljbutikken har godkjent. Eventuelle
  batterier må fjernes fra apparatet før kassering. Ved ikke-
  forskriftsmessig kassering av apparater og batterier kan
  brukeren straes med sanksjoner iht. gjeldende lovgivning.
  TEKNISK SUPPORT
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
  henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
  nettside www.speedlink.com.
  Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
  RO
  UTILIZARE CONFORMĂ
  Acest produs este adecvat numai ca headset, pentru conectarea
  la un computer sau la o altă sursă de sunet şi pentru utilizarea
  în spaţii închise. Produsul nu necesită întreţinere. Nu utilizaţi
  produsul dacă prezintă deteriorări exterioare. Compania
  Jöllenbeck GmbH nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorări
  ale produsului sau vătămări corporale cauzate de utilizarea
  neatentă, necorespunzătoare, greşită sau neconformă destinaţiei
  produsului, indicate de producător.
  EVITAREA AFECTĂRII AUZULUI
  ATENŢIE: Expunerea îndelungată la sunete cu volum
  ridicat poate duce la afectarea permanentă a auzului.
  Verificaţi volumul setat înainte de fiecare utilizare şi
  evitaţi nivelurile prea mari de zgomot.
  INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA
  Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de
  înaltă frecvenţă puternice (staţii de radio, telefoane mobile,
  descărcări de microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi
  defecţiuni. În acest caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă de
  aparatele perturbatoare.
  ELIMINARE
  Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs nu
  poate fi aruncat la gunoiul menajer. Deoarece aparatele
  electrice pot conține substanțe nocive, care în caz de
  eliminare sau depozitare incorectă a aparatelor, pot cauza daune
  sănătății și mediului, trebuie eliminate separat. Utilizatorii sunt
  obligați prin lege să predea aparatele electrice nefolositoare la
  punctele de colectare autorizate. Informații cu privire la punctele
  de colectare din apropierea dumneavoastră puteți găsi la
  autoritățile locale, centre de reciclare și la magazinul la care ați
  achiziționat produsul. Predând aparatul la un punct de colectare
  oficial contribuiți la reciclarea acestuia și la protejarea mediului.
  La achiziționarea unui nou aparat, vânzătorul vă oferă
  posibilitatea de a prelua și elimina gratuit aparatele vechi, cu
  condiția ca aparatul uzat să fie de același tip și să aibă aceleași
  funcții ca și cel recent achiziționat. În magazinele de vânzare cu
  amănuntul a aparatelor electrice și electronice cu suprafață de
  desfacere de minim 400 metri pătrați sau la punctele de
  colectare oficiale ale magazinelor de vânzare cu amănuntul din
  imediata vecinătate a acestora pot fi predate aparatele electrice
  și electronice uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior)
  gratuit și fără niciun fel de obligație, la cumpărarea unui aparat
  de același tip. Înaintea eliminării aparatului trebuie scoase
  bateriile/acumulatoarele, dacă există. Eliminarea
  necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor și acumulatorilor de
  către utilizator este sancționată conform legislației în vigoare.
  ASISTENŢĂ TEHNICĂ
  Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă
  adresaţi serviciului nostru de asistenţă, accesibil cel mai rapid
  prin pagina noastră web, www.speedlink.com.
  Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea consulta
  ulterior.
  HR
  NAMJENSKA UPORABA
  Ovaj proizvod prikladan je za korištenje kao slušalice za
  priključak na računalo ili drugi izvor zvuka i za uporabu u
  zatvorenim prostorima. Proizvod ne zahtijeva održavanje. Ne
  koristite proizvod u slučaju vanjskih oštećenja. Tvrtka Jöllenbeck
  GmbH ne preuzima nikakvo jamstvo za štete na proizvodu ili
  ozljede nastale nepažljivom, nenamjenskom ili pogrešnom
  uporabom, ili uporabom proizvoda koja nije u skladu sa svrhom
  proizvoda koju je opisao proizvođač.
  IZBJEGNITE OŠTEĆENJE SLUHA
  POZOR: Dugo slušanje pri velikim glasnoćama može
  uzrokovati trajno oštećenje sluha. Prije svake uporabe
  projverite podešenu glasnoću i izbjegavajte previsoku
  razinu glasnoće.
  NAPOMENA O SUKLASNOSTI
  Djelovanje jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja
  (radio uređaji, mobilni telefoni, mikrovalno pražnjenje) može
  omesti rad uređaja. U tom slučaju pokušajte povećati udaljenost
  između izvora smetnji i uređaja.
  ZBRINJAVANJE
  Simbol prekrižene kante za smeće znači da se ovaj proizvod
  ne smije odložiti zajedno s nerazvrstanim kućnim smećem.
  Budući da električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari koje u
  slučaju neprikladnog zbrinjavanja ili skladištenja mogu dospijeti u
  okoliš i naštetiti Vašem zdravlju, iste treba zbrinuti odvojeno. Kao
  krajnji korisnik imate zakonsku obvezu odvojeno prikupljene
  električne uređaje predati na mjestu koje je službeno određeno
  za prikupljanje takvoga otpada. Informacije o mjestima za
  prikupljanje u Vašoj blizini možete saznati od lokalnih vlasti, u
  reciklažnim dvorištima ili u trgovini u kojoj ste kupili ovaj
  proizvod. Zbrinjavanjem na službenom mjestu za prikupljanje
  pridonosite ispravnom recikliranju i zaštiti okoliša. Prilikom
  kupnje novog uređaja, prodavač nudi mogućnost preuzimanja i
  besplatnog zbrinjavanja starih uređaja, ukoliko je predani stari
  uređaj iste vrste i služi istoj svrsi kao i novi kupljeni uređaj. U
  trgovinama na malo električnim i elektroničkim uređajima,
  prodajne površine najmanje 400m2, ili na službeno istaknutim
  mjestima za prikupljanje u neposrednoj blizini, moguće je
  besplatno i bez obveze kupnje istovrijednog uređaja predati
  malene stare električne i elektroničke uređaje (čije vanjske
  dimenzije ne prelaze 25cm). Baterije i akumulatore koji se
  eventualno nalaze u uređaju potrebno je, ukoliko je to moguće,
  ukloniti iz uređaja. Nedopušteno odlaganje uređaja, baterija i
  akumulatora od strane korisnika podliježe sankcijama u skladu s
  važećim zakonskim propisima.
  TEHNIČKA PODRŠKA
  U slučaju tehničkih poteškoća s ovim proizvodom, molimo Vas
  obratite se našoj podršci koju najbrže možete kontaktirati putem
  naše internetske stranice www.speedlink.com.
  Molimo Vas sačuvajte ove informacije za buduću uporabu.
  RS
  NAMENSKA UPOTREBA
  Ovaj proizvod je isključivo namenjen kao slušalice s mikrofonom
  za povezivanje na računar ili drugi izvor zvuka i osmišljen je za
  upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nije potrebno održavanje
  proizvoda. Nemojte ga koristiti ako postoje spoljašnja oštećenja.
  Preduzeće Jöllenbeck GmbH ne preuzima odgovornost za štete
  na proizvodu ili povrede osoba usled nepažljive, nestručne i
  pogrešne primene ili usled korišćenja koje nije u skladu sa
  svrhom koju je naveo proizvođač.
  SPREČAVANJE OŠTEĆENJA SLUHA
  PAŽNJA: Dugo slušanje zvuka visoke jačine može
  dovesti do trajnog oštećenja sluha. Pre svake upotrebe
  proverite podešenu jačinu i izbegavajte previsoke
  nivoe zvuka.
  NAPOMENA O USKLAĐENOSTI
  Delovanjem jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja
  (radio sistemi, mobilni telefoni, mikrotalasna pražnjenja) može
  doći do pogoršanja funkcija uređaja (uređajâ). U tom slučaju
  pokušajte povećati udaljenost od uređaja koji izazivaju smetnje.
  ODLAGANJE
  Znak precrtane kante za otpad znači da ovaj proizvod ne
  smete odlagati zajedno s nerazvrstanim kućnim otpadom.
  Budući da električni uređaji mogu sadržati štetne materije
  koje pri nestručnom odlaganju ili skladištenju mogu štetiti
  životnoj okolini ili vašem zdravlju, njih morate odlagati odvojeno.
  Kao krajnji korisnik, po zakonu ste dužni da odložene električne
  uređaje predate propisanom mestu za prihvatanje otpada.
  Informacije o mestima za prihvatanje otpada u vašoj blizini
  možete dobiti od lokalnih službi, reciklažnih dvorišta ili
  prodavnice gde ste kupili proizvod. Odlaganjem na propisanom
  mestu za prihvatanje otpada doprinosite stručnoj reciklaži i zaštiti
  životne okoline. Prodavac će vam pri kupovini novog uređaja
  zauzvrat ponuditi mogućnost preuzimanja starog uređaja i
  besplatno odlaganje, u slučaju da je uređaj koji predajete iste
  vrste i istih funkcija kao i novi uređaj koji ste kupili. U
  prodavnicama koje prodaju električne i elektronske uređaje
  prodajne površine od najmanje 400 kvadratnih metara ili na
  mestima za prihvatanje otpada koje je prodavnica propisno
  odredila u svojoj neposrednoj blizini možete besplatno i bez
  obaveze kupovine sličnog uređaja predati male električne i
  elektronske uređaje (spoljnih dimenzija ne većih od 25cm). Ako je
  moguće, eventualno postojeće baterije / punjive baterije izvadite
  iz uređaja pre njihovog odlaganja. U slučaju da korisnik
  nedozvoljeno odloži uređaje, baterije i punjive baterije, dolazi do
  sankcija shodno važećim zakonima.
  TEHNIČKA PODRŠKA
  Kod tehničkih poteškoća s ovim proizvodom obratite se našoj
  službi za podršku do koje najbrže možete doći putem naše
  internet stranice www.speedlink.com.
  Sačuvajte ove informacije za kasniju upotrebu.
  SL
  PREDVIDENA UPORABA
  Ta izdelek je primeren le za uporabo kot slušalke za priključitev
  na računalnik ali drugi vir zvoka in za uporabo v zaprtih prostorih.
  Izdelka ni treba vzdrževati. Ne uporabljajte ga pri zunanjih
  poškodbah. Družba Jöllenbeck GmbH ne prevzema nikakršne
  odgovornosti za škodo na izdelku ali telesne poškodbe oseb
  na podlagi nepazljive, neustrezne, napačne uporabe izdelka
  ali njegove uporabe za namene, ki ne ustrezajo navedbam
  proizvajalca o uporabi izdelka.
  PREPREČEVANJE POŠKODB SLUHA
  POZOR: Daljše poslušanje zvokov visoke glasnosti
  lahko privede do trajnih poškodb posluha. Pred vsako
  uporabo preverite nastavljeno glasnost zvoka in se
  izogibajte previsokim ravnem glasnosti.
  NAPOTEK O SKLADNOSTI
  Pod vplivom močnih statičnih, električnih ali visokofrekvenčnih
  polj (radijske naprave, mobilni telefoni, sprostitev mikrovalov)
  lahko pride do neugodnega vpliva na delovanje naprave (naprav).
  V tem primeru poskusite povečati razdaljo do motečih naprav.
  ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE
  Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da tega izdelka ni
  dovoljeno odvreči med neločene gospodinjske odpadke. Ker
  lahko električne naprave vsebujejo škodljive snovi, ki lahko
  pri neustrezni odstranitvi ali shranjevanju škodijo okolju ali
  vašemu zdravju, jih je treba odstranjevati ločeno. Kot končni
  uporabnik ste po zakonu dolžni neuporabne električne naprave
  oddati na uradno določenem zbirališču. Informacije o zbirališčih v
  svoji bližini dobite pri lokalnih upravnih organih, na deponijah
  odpadkov za predelavo ali v trgovini, v kateri ste kupili svoj
  izdelek. Z odstranitvijo na uradnem zbirališču odpadkov boste
  prispevali k strokovnemu recikliranju in varstvu okolja. Ob
  nakupu nove naprave vam prodajalec nudi možnost, da prevzame
  odpadne naprave in jih brezplačno odstrani med odpadke, če je
  vrnjena naprava enake vrste in ima iste funkcije kot kupljena
  nova naprava. V maloprodajnih trgovinah za električne in
  elektronske naprave s prodajno površino najmanj 400 kvadratnih
  metrov ali na zbirališčih v bližini maloprodajne trgovine, uradno
  navedenih v ta namen, lahko brezplačno in brez obveznega
  nakupa enakovredne naprave oddate manjše električne in
  elektronske odpadne naprave (z zunanjimi merami do največ
  25cm). Pred odstranitvijo naprave med odpadke je treba morebiti
  prisotne baterije/akumulatorje po možnosti odstraniti iz naprave.
  Nedovoljeno odstranjevanje naprav, baterij in akumulatorjev
  s strani uporabnikov pomeni sankcije v skladu z veljavno
  zakonodajo.
  TEHNIČNA PODPORA
  Pri tehničnih težavah s tem izdelkom se obrnite na našo službo za
  tehnično podporo, ki jo najhitreje dosežete na naši spletni strani
  na www.speedlink.com.
  Prosimo vas, da te informacije shranite za prihodnjo rabo.
  LUTA
  STEREO HEADSET
  INFO GUIDE
  VER. 1.0
  SL-870004-BK
  VOLUME
  PINK
  GREEN
Speed-Link Luta SL-870004-BK

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Speed-Link Luta SL-870004-BK or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Speed-Link Luta SL-870004-BK owners to properly answer your question.

View the manual for the Speed-Link Luta SL-870004-BK here, for free. This manual comes under the category Headset and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars, Kroatisch. Do you have a question about the Speed-Link Luta SL-870004-BK or do you need help? Ask your question here

Speed-Link Luta SL-870004-BK specifications

General
Brand Speed-Link
Model Luta SL-870004-BK
Product Headset
Language Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars, Kroatisch
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Speed-Link Luta SL-870004-BK.

Is your question not listed? Ask your question here

Manua.ls

Looking for a manual? Manua.ls ensures that you will find the manual you are looking for in no time. Our database contains more than 1 million PDF manuals from more than 10,000 brands. Every day we add the latest manuals so that you will always find the product you are looking for. It's very simple: just type the brand name and the type of product in the search bar and you can instantly view the manual of your choice online for free.

Manua.ls

© Copyright 2021 Manua.ls. All Rights Reserved.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Read more