Rowenta CF3810 manual

Rowenta CF3810
8.9 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualRowenta CF3810
Αν εμφανιστεί το «888»: Η συσκευή είναι ελαττωματική. Παρακαλείστε να την επιστρέψετε
σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
• Προσοχή: Αν δεν ακουστεί το διπλό μπιπ του χρονοδιακόπτη, μετά από χρονικό
διάστημα εφαρμογής μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων, απελευθερώστε την τούφα
μαλλιών.
Η συσκευή χρησιμοποιείται με νερό χωρίς άλατα. Χρησιμοποιήστε με απιονισμένο νερό
του εμπορίου χωρίς αρώματα ή πρόσθετα,
Η μη ακολούθηση της εν λόγω σύστασης θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες επιδόσεις
της συσκευής σας.
• Περιμένετε να κρυώσει το προϊόν πριν να γεμίσετε ή αδειάσετε το δοχείο.
• Αδειάστε το δοχείο πριν από την αποθήκευση.
• Δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού.
- Μη γεμίζετε το δοχείο νερού.
- Μην πιέζετε το δοχείο για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
•Δεν υπάρχει διάχυση ατμού
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο περιέχει νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά όπως εμφανίζεται στον οδηγό χρήσης.
- Πιέστε το δοχείο για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
Το Τούφα μπορεί να ξεραθεί: βυθίστε το Τούφα (1a) μαζί με την Δίοδος τούφας μαλλιών
(1b) για 5 δευτερόλεπτα σε ένα ποτήρι νερό.
Η τούφα μαλλιών βγαίνει με άλατα (στο προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε απιονισμένο νερό).
Βυθίστε τη δίοδο τούφας μαλλιών (1b) σε λευκό ξύδι για ένα βράδυ. Ξεπλύνετε επαρκώς
με καθαρό νερό.
• Οι μπούκλες είναι πολύ χαλαρές.
- Αυξήστε τον χρόνο εφαρμογής ή/και τη θερμοκρασία.
• Οι μπούκλες είναι πολύ σφιχτές.
- Μειώστε τον χρόνο εφαρμογής ή/και τη θερμοκρασία.
5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν καθαρίστε τη συσκευή αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε
την να κρυώσει.
• Καθαρισμός της συσκευής: Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, σκουπίστε την με
υγρό πανί και στεγνώστε την.
ΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!
Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
Παραδώστε την παλιά συσκευή σας σε κέντρο διαλογής ή ελλείψει τέτοιου
κέντρου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις το οποίο θα αναλάβει την
επεξεργασία της.
Αυτές οι οδηγίες διατίθενται επίσης και από το διαδικτυακό μας τόπο www.rowenta.com.
Her türlü kullanım öncesi kullanım kılavuzunu ve güvenlik
talimatlarını dikkatle okuyunuz.
1. GENEL TANIMLAMA
1 – Düğmeye basarak buhar verme / hazne
1a – Saç tutamı
1b – Tutam tutucu
1c – Su haznesi
2 – Kaşmir Keratin seramik kaplamalı saç buklesi
3 – Buhar çıkışı için mikro delikler
4 – LCD ekranlı
4a – Seçilen sıcaklık göstergesi
4b – Seçilen etki süresi göstergesi
4c – Ayar kilidi göstergesi
5 – Sıcaklık ayarı (130°C -> 200°C)
6 – Etki süresi ayarı ( 5sn – 8sn – 10sn)
7 – Açma/kapama düğmesi
8 – Dönebilen kordon
2. GÜVENLIK TASYELERI
Güvenliğiniz düşünülerek bu cihaz yürürlükteki standartlara ve düzenlemelere (Düşük
Gerilim Direktieri, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre...) uygun olarak üretilmiştir.
Cihazın aksesuarları kullanım sırasında çok ısınır. Derinizle temasından kaçının.
Cihazın elektrik kablosunun ısınan parçalara değmediğinden emin olun.
Elektrik tesisatınızın voltajının cihazınızın üzerinde belirtilen voltaj ile aynı olduğundan
emin olun. Her türlü bağlantı hatası garantinin kapsamayacağı, tamir edilemeyecek
hasarlara neden olabilir.
• Ek koruma için, banyo için (RCD) 30 mA
geçmeyen bir akım işletimine sahip akım ci-
hazı elektrik devresi tavsiye edilir. Tavsiye için
yükleyici isteyin.
Yine de cihazın montajı ve kullanımı ülkenizde uygulanan normlara uygun olarak yapıl-
malıdır.
• UYARI: Bu cihazı banyo küveti, duş, lavabo
veya su içeren diğer kapların yakınlarında
kullamayın.
• Cihaz bir banyoda kullanıldığında, civardaki
su cihaz kapatıldığında bile tehlike oluşturabi-
leceğinden, kullandıktan sonra şini elektrik
prizinden çıkarın.
• Bu cihazın, fiziksel, duyusal ya da zihinsel
kapasite açısından yeterli olmayan kişilerce ya
da deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişilerce
(çocuklar da dahil olmak üzere), güvenliklerin-
den sorumlu bir kimsenin gözetiminde veya
bu kimse tarafından cihazın kullanımı ile ilgili
önceden bilgilendirildikleri durumlar dışında,
kullanılmaması gerekir. Çocukların cihazla
oynamadığından emin olmak için kontrol etmek
gerekir.
Bu cihaz ziksel, duyusal veya zihinsel engeli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz hak-
kında hiçbir tecrübe veya bilgisi olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir
kişinin gözetimi altında olmadıkları veya bu kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda
eğitilmedikleri takdirde kullanılmamalıdır.
Elektrik kablosu hasar görürse her türlü tehli-
keyi önlemek için üretici, yetkili servis veya aynı
yetkiye sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
Cihazı kullanmamanız ve Yetkili Servise başvurmanız gereken durumlar: cihazınız düşerse
ve normal çalışmazsa.
Cihazda termik koruma sistemi bulunmaktadır. Aşırı ısınma durumunda, cihaz otomatik
olarak duracaktır: Yetkili Servise başvurun.
Cihazın şten çekilmesi gereken durumlar: temizlik ve bakım işlemlerinden önce, çalışma
bozukluğu olması, cihazı kullanımınız biter bitmez.
• Kablo hasar görmüşse kullanmayın.
• Temizlemek için bile olsa suya değdirmeyin, batırmayın.
• Nemli ellerle tutmayın.
• Sıcakken gövdeden değil sapından tutun.
• Kabloyu çekerek şten çıkartmayın, prizi tutarak çekin.
• Elektrik uzatması kullanmayın.
• Parlatıcı ve tahriş edici ürünlerle temizlemeyin.
• 0 °C’nin altında ve 35 °C’nin üstündeki sıcaklıklarda kullanmayın.
GARANTi
Cihazınız sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ve mesleki amaçlarla
kullanılmamalıdır. Hatalı kullanım durumunda garanti kapsamı dışında kalacaktır. Saçlar,
birbirinden ayrılmış, temiz ve KURU olmalıdır (tahriş olmamaları için).
3. KULLANIM
• Paketteki kullanım kılavuzuna bakın.
• “888” sayısı görüntülenirse: Cihaz arızalı. Lütfen yetkili bir servise götürünüz.
• Dikkat: Zamanlayıcı, 10 saniyenin üzeri bir etki süresinden sonra iki kere bip sesi
vermiyorsa uygulamayı bırakın.
• Cihaz ile kireçsiz, aromasız ve katkı maddesiz, demineralize şişe suyu kullanın.
• Bu tavsiyeye uyulmaması cihazınızın performansının düşmesine sebep olur.
• Hazneyi doldurmadan veya boşaltmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
• Kaldırmadan önce hazneyi boşaltın
• Buhar fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanız:
- Su haznesini doldurmayın
- Zamanlayıcıyı tetiklemek için haznenin üzerine basmayın.
4. SORUN OLUŞMASI HALİNDE
•Buhar verilmiyor
- Haznede su olduğundan emin olun.
- Haznenin, kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde yerine oturduğundan emin olun.
- Buhar işlevini tetiklemek için haznenin üzerine basın.
Saç tutamı kuruyabilir: Saç tutamı (1a) / Tutam tutucu (1b) takımını 5 s kadar bir bardak su
içine batırın.
Tutam tutucu kireçlenmiş olabilir (ürün demineralize su ile doldurulmamış). Tutam tutu-
cuyu (1b) bir gece boyunca beyaz sirkede bırakın. Bol su ile durulayın.
• Bukleler fazla gevşek.
- Etki süresini ve/veya sıcaklığı arttırın.
• Bukleler fazla sıkı.
- Etki süresini ve/veya sıcaklığı azaltın.
5. BAKIM
• DİKKAT! Cihazı temizlemeye başlamadan önce şini prizden çekiniz ve soğumaya
TR
bırakınız.
• Cihazın temizlenmesi: Cihazın şini prizden çekiniz , nemli bir bezle siliniz ve kurulayınız.
CEVREYİ KORUMAYA KATKIDA BULUNALIM!
Cihazınız çok sayıda yeniden değerlendirilebilir veya geri dönüşümlü malzeme
içermektedir.
Değerlendirilebilmesi için cihazınızı bir toplama merkezine veya Yetkili
Servisine teslim edin.
Bu bilgilere www.rowenta.com web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
Les instruksjonsheftet og sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk.
1. GENERELL BESKRIVELSE
1 – Beholder / start av dampfunksjon ved å trykke
1a – Hårlokk
1b – Hårlokkspole
1c –Vannbeholder
2 – Krølljern med keramisk Kasjmir-Keratinbelegg
3 – Mikrohull for damputslipp
4 – LCD-display
4a – Indikator av valgt temperatur
4b – Indikator av valgt krølltid
4c – Indikator for låsing av innstillinger
5 – Temperaturinnstilling (130 °C -> 200 °C)
6 – Innstilling av krølltid (5 sek. – 8 sek. – 10 sek.)
7 – På/av-knapp
8 – Svivelstrømkabel
2. SIKKERHET
Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler
(lavspenningsdirektiver, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø …).
Apparatets tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden.
Sørg for at strømledningen aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. Enhver
tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
For din egen sikkerhet er installering av en
jordfeilbryter med et rele som ikke overstiger 30
mA, anbefalt for den elektriske forsyningen av
badet. Be en elektriker om råd.
Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende
standarder i ditt land.
• ADVARSEL: ikke bruk dette apparatet i
umiddelbar nærhet av badekar, dusj, vask
eller andre vannkilder.
Når apparatet blir brukt på et bad, bør det
kobles fra umiddelbart etter bruk. Tilstedevæ-
relsen av vann kan være farlig selv når apparatet
er avslått.
Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske
eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de får tilsyn eller forhåndsins-
truksjoner om anvendelsen av apparatet fra en person med ansvar for deres sikkerhet.
Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til lek.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra alderen
8 år og oppover og personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller for
personer uten erfaring og kjennskap hvis de har
blitt gitt opplæring i bruken av apparatet eller er
under oppsyn og forstår farene som er involvert.
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring
og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn
uten oppsyn.
• Dersom strømledningen er skadet, skal den
erstattes av produsenten, dens kundeservice
eller av en person med lignende kvalikasjoner
for å forhindre at det oppstår problemer.
Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicesenter hvis: apparatet har falt eller ikke
fungerer normalt.
Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting stanser apparatet
automatisk. Kontakt kundeservice.
Apparatet må frakobles: før rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig,
straks du har sluttet å bruke det.
• Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
Må ikke dyppes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
• Skal ikke holdes med fuktige hender.
• Holdes i håndtaket, ikke i de varme delene.
• Skal ikke frakobles ved å dra i ledningen, med ved å dra i støpselet.
• Bruk ikke skjøteledning.
• Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
• Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C og over 35 °C.
GARANTI
Apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Det bør ikke brukes for profesjonelle formål.
Garantien blir ugyldig ved feilaktig bruk.
3. BRUK
• Se bruksanvisningen i pakken.
• Dersom “888” vises i displayet: Apparatet er defekt. Vennligst send det inn til et godkjent
servicesenter.
• OBS: Hvis den dobbelte pipelyden fra tidsbryteren ikke utløses etter krølling i over 10
sekunder, må du slippe hårlokken.
• Apparatet brukes med vann uten kalk, bruk mineralfritt vann fra butikk uten parfyme eller
tilsetningsstoer,
• Hvis denne anbefalingen ikke følges, vil apparatet gi dårligere ytelse.
• Vent til produktet er avkjølt før du fyller eller tømmer beholderen.
• Tøm beholderen før du rydder den vekk.
• Du ønsker ikke å bruke dampfunksjonen.
- Ikke fyll beholderen med vann.
- Ikke trykk på beholderen for å starte tidtakeren.
4. I TILFELLE PROBLEMER
•Det kommer ikke ut damp
- Forsikre deg om at det er vann i beholderen.
- Forsikre deg om at beholderen sitter godt på plass i henhold til bruksanvisningen.
- Trykk på beholderen for å starte dampfunksjonen.
Det kan være at hårlokk er tørket ut: Legg hårlokk (1a)/ hårlokkspole (1b) 5 sek i et glass
vann.
Hårlokken kan få kalkbelegg (produktet er ikke fylt med mineralfritt vann). La hårlokkspolen
(1b) ligge i hvit eddik over natten. Skyll godt med rent vann.
• Krøllene er for myke.
- Øk tiden og/eller temperaturen.
• Krøllene er for tette.
- Reduser tiden og/eller temperaturen.
5. RENGJØRING
• FORSIKTIG! : Trekk alltid apparatets støpsel ut av stikkontakten og la det avkjøles.
• Når du skal rengjøre apparatet: Frakoble det og tørk av det med en fuktet klut og til slutt
med en tørr klut.
MILJØBESKYTTELSE FØRST!
Apparatet ditt inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
Overlat det til et lokalt kommunalt avfallshåndteringspunkt.
Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig på www.rowenta.com
Läs noggrant igenom bruksanvisningen och
säkerhetsföreskrifterna före det första användningstillfället.
1. ALLMÄN BESKRIVNING
1 – Behållare/styrning av ångutsöndring genom tryck
1a – Hårslinga
1b – Hårslingshållare
1c – Vattenbehållare
2 – Locktång med beläggning av keramisk Cashmere Keratin
3 – Småhål för att släppa ut ånga
4 – LCD-skärm
4a – Indikator för vald temperatur
4b – Indikator för vald exponeringstid
4c – Visare för låsning av reglage
5 – Temperaturreglering (130°C -> 200°C)
6 – Reglering av exponeringstid (5s – 8s – 10s)
7 – Strömbrytare På/Av
8 – Sladd med roterande fäste
2. SÄKERHET
Apparatens säkerhet uppfyller gällande bestämmelser och standarder (lågspännings-
NO
SV
direktiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljö…).
Apparatens tillbehör blir mycket varma under användningen. Undvik kontakt med huden.
Se till att sladden aldrig kommer i kontakt med apparatens varma delar.
Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten. All
felanslutning kan orsaka irreparabla skador och gör att garantin inte gäller.
För extra skydd vid el i badrum bör en
jordfelsbrytare som inte överstiger 30 mA
installeras i den krets som förser badrummet
med ström. Be en behörig elektriker om råd.
Apparatens installation och användning måste emellertid uppfylla de normer som gäller
i ditt land.
VARNING! Använd inte den här apparaten
nära badkar, dusch, tvättställ eller andra
kärl som innehåller vatten.
Om apparaten används i badrum måste du dra
ur kontakten ur vägguttaget efter användning,
eftersom närheten till vatten utgör en risk även
när apparaten är avstängd.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av
att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, föru-
tom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller
på förhand fått anvisningar angående apparatens användning. Barn måste övervakas av
en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.
• Den här apparaten kan användas av barn från 8
år och uppåt samt av personer med begränsad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
bristande erfarenheter och kunskaper, om de
övervakas eller får instruktioner om hur appa-
raten ska användas på ett säkert sätt och om de
förstår de risker den kan medföra. Barn ska inte
leka med apparaten. Rengöring och underhåll
får inte göras av barn utan tillsyn.
• Om sladden skadats, ska den bytas ut av
tillverkaren, på tillverkarens serviceverkstad
eller av behörig fackman, för att undvika fara.
• Använd inte apparaten och kontakta en auktoriserad serviceverkstad om:
- den har fallit,
- den har funktionsstörningar.
Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd. Vid överhettning, stängs apparaten
automatiskt av: kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Koppla ur apparaten: före rengöring och underhåll, vid funktionsstörning, så snart du
inte använder den.
• Använd inte om sladden är skadad.
• Doppa inte ner i vatten eller under rinnande vatten, inte ens vid rengöring.
• Håll den inte med fuktiga händer.
• Håll inte i den varma delen, använd endast handtaget.
Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden, fatta tag i stickkontakten.
• Använd inte en förlängningssladd.
• Rengör inte med skurmedel eller frätande medel.
• Använd inte vid en temperatur lägre än 0 °C och högre än 35 °C.
GARANTI
Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.
Den skal inte användas i yrkesmässigt syfte.
Garantin träder ur kraft och gäller inte vid felaktig användning.
3. ANVÄNDNING
• Upplysningar nns i den bruksanvisning som ingår i paketet.
• Om ”888” syns: Apparaten är skadad. Lämna in apparaten till ett godkänt servicecenter.
• Obs! Släpp hårlocken om tidrelän inte har gett ifrån sig ett dubbelt pip efter en
exponeringstid på över 10 sekunder.
• Apparaten ska används med vatten utan kalk, destillerat vatten från handeln, parfymfritt
och utan tillsatser,
• Om denna rekommendation inte följs kommer det medföra att apparaten inte fungerar
som den ska.
• Vänta tills det att produkten svalnat innan du fyller eller tömmer behållaren.
• Töm behållaren innan du lägger undan produkten.
• Om du inte vill använda ångfunktionen:
- Fyll inte vattenbehållaren.
- Tryck inte på behållaren för att sätta igång tiduret.
4. VID PROBLEM
•Det kommer ingen ånga:
- Kontrollera att det är vatten i behållaren.
- Kontrollera att behållaren sitter där ska, enligt vad som anvisas i användningsguiden.
- Tryck på behållaren för att sätta igång ångutsöndringen.
Hårslinga kan vara uttorkad: blötlägg hårslinga (1a)/ hårslingshållare (1b) under fem sekun-
der i ett glas vatten.
Hårslingan kan förkalkas (av en produkt som inte fyllts med destillerat vatten). Blötlägg
hårslingshållaren (1b) i vitvinsvinäger under natten. Skölj ur den noggrant med rent vatten.
• Lockarna blir för slappa.
- Förläng exponeringstiden och/eller höj temperaturen.
• Lockarna blir för små.
- Förkorta exponeringstiden och/eller sänk temperaturen.
5. UNDERHÅLL
VARNING! : Koppla alltid från apparaten och låt den kallna, innan du rengör den.
• För att rengöra apparaten: koppla ifrån den, rengör den med fuktad trasa och torka den
med en torr trasa.
VAR RÄDD OM MILJÖN!
Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad
för omhändertagande och behandling.
De här instruktionerna nns också tillgängliga på vår hemsida www.rowenta.com
Læs brugsanvisningen samt sikkerhedsanvisningerne
omhyggeligt igennem før enhver brug.
1. GENEREL BESKRIVELSE
1 – Beholder til / kontrol af dampdiusion ved tryk
1a – Hårtot
1b – Hårtotholder
1c – Vandbeholder
2 – Krøllejern, keramisk Cashmere Keratin-belægning
3 – Mikrohuller til dampens udgang
4 – LCD-skærm
4a – Indikator for den valgte temperatur
4b – Indikator for den valgte krølletid
4c – Indikator for låsning af indstillingerne
5 – Indstilling af temperaturer (130°C -> 200°C)
6 – Indstilling af krølletid (5 sek. – 8 sek. – 10 sek.)
7 – Tænd/sluk knap
8 – Drejelig ledning
2. SIKKERHED:
Af hensyn til brugerens sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse med gældende
standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet,
Miljøbeskyttelse…).
Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden.
Sørg for at el-ledningen aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
Kontroller at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert
spænding kan forårsage uoprettelige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
For yderligere beskyttelse tilrådes det at
installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en
nominel restdriftsstrøm, der ikke overstiger 30
mA, i det kredsløb, der forsyner badeværelset.
Spørg en installatør til råds.
Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende
standarder i dit land.
• ADVARSEL: brug ikke dette apparat i
nærheden af badekar, brusenicher,
vaskekummer eller andre beholdere med
vand.
Når apparatet benyttes i et badeværelse, skal
det tages ud af stikket efter brug, da nærheden
af vand udgør en fare, også selv om apparatet
er slukket.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fy-
siske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller
kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner
om brugen af dette apparat af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal
DA
DE
NL
IT
ES
PT
EL
TR
NO
SV
EN
DA
FI
1800145726
www.rowenta.com
170

10s

4
7
8
2
3
5
6
4b
1
4a
4c
1a
1b
1c
PREMIUM CARE STEAM CURLER
være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og
opefter, og af personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de overvåges eller har
fået instruktion i sikker brug af apparatet, og
forstår de dermed forbundne farer. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring og bruger-
vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
overvågning.
Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, dennes servicere-
præsentant eller en person med lignende kvali-
kation for at undgå enhver fare.
• Brug ikke apparatet og kontakt et autoriseret serviceværksted, hvis:
- apparatet er faldet ned,
- apparatet ikke fungerer korrekt.
Apparatet er udstyret med en varmefølsom sikkerhedsanordning. I tilfælde af overopvar-
mning vil apparatet standse automatisk: kontakt kundeserviceafdelingen.
Apparatets stik skal tages ud: før rengøring og vedligeholdelse, hvis det ikke fungerer
korrekt, så snart det ikke bruges mere, hvis du forlader rummet, selv et øjeblik.
• Må ikke bruges, hvis el-ledningen er beskadiget.
• Må ikke dyppes ned i vand, selv under rengøring.
• Tag ikke fat med våde hænder.
• Tag ikke fat om huset, der er varmt, men tag fat om håndtaget.
• Tag ikke stikket ud ved at trække i ledningen, men tag fat om selve stikket.
• Brug ikke forlængerledning.
• Må ikke rengøres med skurende eller ætsende midler.
• Må ikke bruges ved en temperatur på under 0 °C og over 35 °C.
GARANTI
Apparatet er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning. Det må ikke
bruges til erhvervsmæssige formål. Garantien bortfalder og er ugyldig i tilfælde af en for-
kert brug.
3. BRUG
• Der henvises til brugervejledningen, som ndes i pakken.
• Hvis “888” vises: Apparatet er defekt. Indlevér det hos et autoriseret servicecenter.
• Vigtigt: Hvis dobbelt-bippet fra timeren ikke lyder efter en krølletid på mere end 10 sek.,
skal du erne hårtotten.
• Apparatet skal anvendes med kalkfrit vand. Brug kommercielt demineraliseret vand uden
parfume eller tilsætningsstoer.
• Manglende overholdelse af denne forskrift vil medføre en nedsættelse af dit apparats
ydeevne.
• Vent, til produktet er afkølet, før beholderen påfyldes eller tømmes.
• Tøm beholderen, før apparatet stilles på plads.
• Du ønsker ikke at anvende dampfunktionen.
- Fyld ikke vandbeholderen.
- Tryk ikke på beholderen for at igangsætte minuturet.
4. I TILFÆLDE AF PROBLEMER
•Der er ingen dampdiusion
- Kontrollér, at der er vand i beholderen.
- Kontrollér, at beholderen sidder som angivet i brugervejledningen.
- Tryk på beholderen for at igangsætte dampdiusionen.
Hårtot er muligvis for tør: Læg hårtot (1a)/ hårtotholder (1b) i blød i vand i 5 sekunder.
Hårtotten kan være fyldt med kedelsten (produkt, der ikke er fyldt med demineraliseret
vand). Læg hårtotholderen (1b) i sylteeddike natten over. Skyl rigeligt med rindende vand.
• Krøllerne er for slappe.
- Sæt krølletiden og/eller temperaturen op.
• Krøllerne er for tætte.
- Sæt krølletiden og/eller temperaturen ned.
5. VEDLIGEHOLDELSE
• ADVARSEL! : Apparatets stik skal altid tages ud af stikkontakten og det skal være helt
kølet af, inden der foretages rengøring af apparatet.
• Sådan rengøres apparatet: Tag stikket ud af stikkontakten og tør apparatet af med en
fugtig klud. Tør efter med en tør klud.
VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJØET!
Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
Aever det på en genbrugsstation eller på et autoriseret serviceværksted,
når det ikke skal bruges mere.
Disse instruktioner er også tilgængelige på www.rowenta.com
Lue käyttöohje ja turvaohjeet huolella aina ennen käyttöä.
1. YLEINEN KUVAUS
1 – Painettava höyrysäiliö / höyryn tulon säädin
1a – Keskiö
1b – Keskiön pidike
1c – Vesisäiliö
2 – Kiharrin keraamisella Cashmere Keratin -pinnoitteella
3 – Mikroreiät höyryn ulostuloa varten
4 – LCD-näyttö
4a – Valitun lämpötilan osoitin
4b – Valitun käyttöajan osoitin
4c – Säätöjen lukituksen ilmaisin
5 – Lämpötilan säätö (130 °C -> 200 °C)
6 – Kiharrusajan säätö (5 s – 8 s – 10 s)
7 – Päällä/pois kytkin
8 – Kääntyvä johto
2. TURVALLISUUS
Turvallisuutesi vuoksi tämä laite täyttää siihen soveltuvat normit ja määräykset (pienjän-
nite- sähkömagneettinen yhteensopivuus, ympäristödirektiivi…).
Laitteen lisälaitteet kuumenevat käytössä. Vältä ihokosketusta niiden kanssa. Varmista,
että sähköjohto ei koskaan joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.
Tarkista, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu syöttöjännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Jos kytkentä on virheellinen, laite voi saada korvaamattomia vaurioita, joita takuu ei kata.
Lisäsuojan tarjoamiseksi on suositeltavaa
asentaa kylpyhuoneen sähkövirtapiiriin vikavir-
tasuojakytkin (RCD tai vvsk), jonka nimellistoi-
mintavirta on enintään 30 mA. Kysy neuvoa
sähköasentajaltasi.
Laitteen ja sen käytön tulee kuitenkin täyttää omassa maassasi voimassa olevat normit.
• VAROITUS: älä käytä tätä laitetta kylpyammei-
den, suihkujen, lavuaarien tai muiden vettä
sisältävien astioiden tai säiliöiden lähettyvillä.
Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, kytke
se irti pistorasiasta heti käytön jälkeen. Veden
läheisyys voi aiheuttaa vaaratilanteita, vaikka
laite olisikin kytketty pois päältä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan luettuina
lapset), joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet eikä myöskään
sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla ei ole tietoa tai tuntemusta käyttää laitetta,
elleivät he ole heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai he saavat
ohjeita laitteen käytöstä. Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki tällä laitteella.
• Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuo-
tiaat lapset ja aikuiset, joiden fyysiset, aisteihin
liittyvät tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai
joilla ei ole riittävästi tietoa ja kokemusta, mikäli
he ovat saaneet tietoa ja opastusta laitteen
turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät
laitteen käyttöön liittyvät riskit ja vaarat. Älä
anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Jos sähköjohto on vahingoittunut, se on annettava valmistajan, tämän huoltoedustajan
tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
Älä käytä laitetta ja ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen, jos: laite on pudonnut tai
se ei toimi normaalilla tavalla.
Laite on varustettu lämpöturvajärjestelmällä. Jos laite ylikuumenee laite sammuu auto-
maattisesti: ota yhteys jälkimyyntipalveluun.
Laite tulee irrottaa sähköverkosta: ennen puhdistusta ja hoitoa, jos se ei toimi kunnolla,
heti kun olet lopettanut sen käytön, jos poistut huoneesta edes hetkeksi.
• Älä käytä laitetta, jos sähköjohto on vahingoittunut.
• Älä upota laitetta veteen tai laita sitä juoksevan veden alle edes puhdistusta varten.
• Älä pidä laitteesta kiinni märin käsin.
• Älä pidä kiinni rasiasta, sillä se kuumenee, käytä kädensijaa.
• Älä irrota laitetta sähköverkosta vetämällä sähköjohdosta, vedä pistokkeesta.
• Älä käytä jatkojohtoa.
• Älä käytä puhdistuksessa hankaavia tai syövyttäviä tuotteita.
• Älä käytä laitetta alle 0 °C ja yli 35 ° lämmössä.
FI
TAKUULaite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää ammattikäytössä. Takuu ei ole
voimassa eikä päde, jos laitetta käytetään virheellisesti.3. KÄYTTÖ• Lue paketissa olevat käyttöohjeet.• Mikäli näkyviin tulee “888”: Laite on viallinen. Palauta laite valtuutettuun palvelukeskukseen.• Huomautus: jos ajastimesta ei kuulu kahta piippausta yli 10 sekunnin kiharrusajan
jälkeen, vapauta hiukset kihartimesta.• Laitteessa on käytettävä kalkitonta vettä. Käytä kaupasta saatavaa demineralisoitua vettä, jossa ei ole hajusteita tai lisäaineita,• Jos tätä suositusta ei noudateta, laitteen suorituskyky heikkenee.• Odota, että laite on jäähtynyt, ennen kuin täytät tai tyhjennät säiliön.• Tyhjennä säiliö ennen laitteen laittamista säilytykseen.• Et halua käyttää höyrytoimintoa.- Älä täytä vesisäiliötä. - Älä käynnistä ajastinta painamalla säiliötä. 4. ONGELMATAPAUKSISSA•Laitteesta ei tule höyryä- Varmista, että säiliössä on vettä. - Varmista, että säiliö on paikallaan käyttöohjeessa osoitetulla tavalla.- Käynnistä höyryn tulo painamalla säiliötä.Keskiö voi kuivua: liota keskiötä (1a)/keskiön pidikettä (1b) vesilasissa 5 s ajan.Keskiö voi kalkkeutua (laitetta ei ole täytetty demineralisoidulla vedellä). Liota keskiön pi
-
dikettä (1b) valkoviinietikassa yön yli. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä.• Kiharat ovat liian löysiä.- Pidennä kiharrusaikaa ja/tai nosta lämpötilaa.• Kiharat ovat liian pieniä.- Lyhennä kiharrusaikaa ja/tai pienennä lämpötilaa.5. HUOLTO• HUOM.! Irrota laite verkkovirrasta ennen sen puhdistamista ja anna sen jäähtyä.• Laitteen puhdistus: Irrota laite verkkovirrasta, pyyhi se kostealla liinalla ja kuivaa.EDISTÄKÄÄMME YMPÄRISTÖNSUOJELUA! Laitteessa on paljon arvokkaita ja kierrätyskelpoisia materiaaleja. Toimita se keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa valtuutettuun huol
-
tokeskukseen, jotta se käsiteltäisiin asianmukaisesti.Nämä ohjeet löytyvät myös nettisivultamme www.rowenta.com     
   .
1
/   
-1
 -
1a
  -
1b
  -
1c
      

-2
     
-3
  
-4
   -
4a
     -
4b
    -
4c
( 
200
>-  
130
)  
-5
(
10
– 
8
– 
5
) 
   
-6
 
-7
  

-8
   .
2
 ) :          .(...        .     
      .   
        .            .         

      

   

.  . 

30

  

  

.           

        :

   

.

      

     •

  

    

   

.  

    
                         
.
         

 •

        

           

          

.         

  

.    

 

.        

 

          •

          

.       

:            -.     -:        -      -    -     -.        .            .     .          .             .    .       . 
35
    «»        
    .         .     .
3
.( )     
.    :«
888
»    
.
 
     
   /    
  
           .  .        
   .                  
.      .    -.       -
AR
FR
AR
FA
    .4.    .     -.            -.      - 5     (1b)   / (1a)    : 
  
.  (1)   
 .(  
   ) 
   .  
 
  .   
.
    .   /    -
.
    .   /     - .5
.   /    
   
  10      
   :.  .                  
     .     :       www.rowenta.com            .1    / - 1 - 1a  - 1b  - 1c        - 2    - 3LCD   - 4    - 4a     - 4b   - 4c(C < 130° C 200°)   - 5( 10 –  8 –  5)     - 6  - 7   - 8   .2  )             (...      
    .          
.         
 .             
             
.  
      
     30       (RCD)
  .       
.
.             
     :
.     
          
         
.     
      (  )     
               
              
.          .     
           
   8       
.           
   .       
.       
          
           
.  
:              
     -.      -
:          
      -    -.      -.        
.             
.       
.              
.            
.       .        
               
.

.       .     
  .        : .3( )     

.      :  «888» 
.  
      

.        /     
              
.      .            .             
.         
:        .     -.       -   .4.    .         -
FA
               -.  .        -       (1b) 5   /(1a)  :    .  .(        )            .         (1)  ..     
.      /    -
.      -.      /    - .5
.        /     
.            10     :   .         .            .   www.rowenta.com     

Manual

View the manual for the Rowenta CF3810 here, for free. This manual comes under the category Curling iron and has been rated by 1 people with an average of a 8.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Rowenta CF3810 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Rowenta CF3810 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Rowenta CF3810 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Rowenta CF3810 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Rowenta CF3810.

General
Brand Rowenta
Model CF3810 | CF3810
Product Curling iron
Language English
Filetype Usermanual (PDF)
Technical details
Product type Curling iron
Number of heating levels 9
Type Steam
Temperature range (T-T) 130 - 200 °C
Barrel diameter 25 mm
Product colour Aluminium,Pink,White
Ion conditioning
Ceramic heating system -
Adjustable thermostat
Temperature (min) 130 °C
Auto power off
Ready indicator
Warm-up time 45 s
Swivel cord
Cord length 1.8 m
Display
Built-in display
Display type LCD
Power
Power - W
AC input voltage 110-240 V
Power - W
AC input voltage 110-240 V
Weight & dimensions
Weight 390 g
Width 50 mm
Depth 420 mm
Height 120 mm
Barrel diameter 25 mm
Weight 390 g
Width 50 mm
Depth 420 mm
Height 120 mm
Packaging data
Package weight 642 g
Package weight 642 g
Performance
Number of heating levels 9
Ionic function
Ceramic heating system -
Adjustable thermostat
Temperature (min) 130 °C
Warm-up time 45 s
Technology Steam
Type Curling iron
Hair straightening
Hair curling
Hair texturizing
Hair drying
Design
Product colour Aluminium,Pink,White
Ergonomics
Auto power off
Built-in display
Ready indicator
Swivel cord
Cord length 1.8 m
show more

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Rowenta CF3810 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results