Quintezz Full HD Dashcam+ manual

Quintezz Full HD Dashcam+
8 · 2
PDF manual
 · 3 pages
English
manualQuintezz Full HD Dashcam+
VIDEO MENU
Resolution
FHD 1080P
1920x1080 /1080i
144x1080 / 720P
1280x720/ WVGA
848x480 / VGA
640 x480 / QVGA
320x240
Video resolution
Loop Recording *
Off / 1Minute /
2 Minutes * / 3
Minutes
Cycle recording:
Saving time of each
section on SD card
Exposure
+2/3 / +1/3 / +0.0 /
- 1/3/ - 2/3 / -1.0 /
-4/3 / -5/3 / -2.0
ALuminance
adjustment
Motion Detection * Off *
Automatic recording
when movement is
detected
On
Audio
Off
Sound recording
On
Date stamp
Off
Date indication while
recording
On
G-sensor * Off
Adjust gravity accele-
ration for activation
of the G-sensor
2G
4G
8G *
Button sound
On
Off

We, the undersigned

Company: TE-GROUP nv

Address: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name: Quintezz EC

-Q35

Product Type: AC/DC compressor cooler / freezer

Conforms with the following requirements:

EN 60335-2-24: 2003 + A11: 2004 + A1: 2005 + A2: 2007

EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006

EN 55014-1: 2006

EN 61000-3-2: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

Charging options:
Connect the device to a computer/laptop using the USB connection cable (4).
OR
Plug the device into the included car charger (3) for use in car or truck.
As soon as the car engine turns on, the device will start recording. The QUINTEZZ
FULL HD DASHCAM + will now also be charged while recording. When the car charger
is disconnected from the unit, the QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + will shut down
automatically and save the files.
Caution:
With low battery, the QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + will enter a protection mode.
Please charge the battery to ensure you can turn on the device and continue to use it.
QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + can only be used with the supplied 5V (12/24V) car
power supply. Any other power supply may cause errors and/or permanent damage to
the device.
USING MICRO SD CARD (TF) (not included, optionally available)
See illustration II
Insert your micro SD card into the SD slot until it clicks into place.
To remove the micro SD Card, press the card lightly. It is partially ejected allowing
you to pull the card out.
With no card in the SD slot, the display will inform you with an ‘Insert micro SD
card’ message.
Note:
1.
We recommend using a 8GB SDHC micro card (or higher) with class 10 (or higher).
2. Without SD card, the device will NOT work�Without SD card, the device will NOT work�
3. If the micro SD card is inserted in a wrong way (difficult to insert), it may damage
the device and the memory card.
4. The device will automatically set up the micro SD-card after it’s been inserted.
VIDEO * IMAGE *
MICRO
SD CARD
1920xFHD
1080p
1440 x1080i 1280x 720p
4032x3024
12MP
2592x1944
5MP
2048X1536
3MP
32GB 576 min 608 min 832 min 16800 36000 65536
16 GB 288 min 304 min 416 min 8400 18000 32768
8GB 144 min 152 min 208 min 4200 9000 16384
* Depends on the brand, model and type (class) of the micro SD card. Data are appro�imate.micro SD card. Data are appro�imate. SD card. Data are appro�imate.
MOUNTING
See illustration III
Slide the DVR unit (1) into the mounting bracket (2).
Moisten the suction cup, place it on the inside of your windshield and close the cup
using the lever. We recommend placing the QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + on
the right side of the rear view mirror.
Adjust the bracket by using the adjustment knobs.
Make sure the camera is mounted horizontal for the best view.
Connect the car charger (3) to the car lighter for power.
PHOTO MENU
Timer
Single / 2S Timer / 5S Timer / 10S Timer
Resolution
12MP 4032x3024 / 10MP 3648 x2736 / 8MP 3264 x 2448
/ 5MP 2592x1944 / 3MP 2048x1536/ 2MP HD 1920x1080
/ VGA 640x 480 / 1.3MP 1280x960
Burst Off
Burst mode
On
Quality
Fine / Normal / Low
Sharpness
Strong / Normal / Soft
White Balance
Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent
Color
Standard / Black & White / Sepia
ISO
Auto / 100 / 200 / 400
Exposure
+2/3 / +1/3 / +0.0 / - 1/3 / - 2/3 / -1.0 / -4/3 / -5/3 / -2.0
Luminance adjustment
Anti-Shaking *
Off
On *
Quick Review
Off / 2 Seconds / 5 Seconds
Date Stamp
Off / Date / Set Date/Time
Date indication on photo
PLAYBACK MENU
Delete
Delete One / Delete All
File removal
Protect
Lock One / Unlock One / Lock All/ Unlock All
File locking
Set Date/Time
MM/DD/YY
DD/MM/YY
YY/MM/DD
Auto Power Off * Off */ 1Minute / 3 Minutes
Automatic power off when use on battery
Language
English, Dutch, French, Spanish, Italian, Portuguese, Czech,
Hungarian, Swedish, Russian, Polish, German, Turkish, Greek
HZ frequency
50 Hz / 60 Hz
Backlight Saver *
Off */ 3 Minutes/ 5 Minutes/ 10 Minutes*/ 3 Minutes/ 5 Minutes/ 10 Minutes/ 3 Minutes/ 5 Minutes/ 10 Minutes
Screensaver when use on battery
Screen rotation
Off / On
Format Internal memory / Micro SD card
In case of problems with your micro SD-card (f.e�. “Memory full”) we recommend formatting your
card from this menu.
Default Setting
Cancel / OK
Reset to factory settings
Firmware version
VIDEO MENU
Resolutie
FHD 1080P
1920x1080 / 1080i
144x1080 / 720P
1280x720 / WVGA
848x480 / VGA
640 x480 / QVGA
320x240
Videoresolutie
Loop Opname*
Uit / 1 min. / 2
min. * / 3 min.
Cyclusopname: tijd
van ieder deel op
de micro SD-kaart
opslaan
Belichting
+2/3 / +1/3 / +0.0 /
- 1/3 / - 2/3 / -1.0 /
-4/3 / -5/3 / -2.0
Manuele instelling
helderheid
Bewegingsdetect.* Uit*
Automatisch
opnemen wanneer
er beweging wordt
gedetecteerd
Aan
Audio
Uit
Opname geluid
Aan
Datumstempel
Uit
Weergave datum op
de opname
Aan
G-sensor * Uit
Instelling
zwaartekracht
versnelling voor
activatie G-sensor
2G
4G
8G *
Bieptoon
Aan
Uit
FOTO MENU
Timer
Eén / Timer 2 sec. / Timer 5 sec. / Timer 10 sec.
Resolutie
12MP 4032x3024 / 10MP 3648x2736 / 8MP 3264 x
2448 / 5MP 2592x1944 / 3MP 2048x1536 / 2MP HD
1920x1080 / VGA 640x480 / 1.3MP 1280x960
Serie Uit
Burst mode
Aan
Kwaliteit
Fijn / Normaal / Laag
Scherpte
Sterk / Normaal / Zwak
Witbalans
Auto / Daglicht / Bewolkt / Tungsten / Fluorescerend
Kleur
Standaard / Zwart/wit / Sepia
ISO
Auto / 100 / 200 / 400
Belichting
+2/3 / +1/3 / +0.0 / - 1/3 / - 2/3 / -1.0 / -4/3 / -5/3 / -2.0
Instelling helderheid
Anti-schok*
Uit
Aan *
Snel bekijken
Uit / 2 sec. / 5 sec.
Date Stamp
Uit / Datum / Datum&tijd
Weergave datum op de foto
AFSPEELMENU
Wissen
1 wissen / Alles verwijderen
Verwijdering bestand
Beveiligen
1 vergrend. / 1 ontgrend. / Alles vergrend. / Alles
ontgrend.
Vergrendeling bestand
Opties voor het opladen:
Sluit het apparaat met behulp van de USB-aansluitkabel (4) op een computer/laptop aan.
OF
Plug het apparaat in de meegeleverde autolader (3) voor gebruik in een auto/vrachtwagen.
Zodra de motor van de auto wordt opgestart, begint de camera beelden op te nemen.
De QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + wordt nu tijdens het opnemen ook opgeladen.
Wanneer de autolader van het toestel wordt losgekoppeld, valt de QUINTEZZ FULL HD
DASHCAM + automatisch uit en slaat hij alle bestanden op.
Opgelet:
Wanneer het batterijlaadniveau laag is, gaat de DASHCAM + in de beschermingsstand
staan. Laad de batterij op, zodat u het apparaat zeker kunt inschakelen en verder
kunt gebruiken.
De DASHCAM + kan enkel gebruikt worden met de bijgeleverde 5V (12/24V)
autolader anders kan er een defect optreden.
GEBRUIK VAN EEN MICRO SD-KAART (TF) (niet meegeleverd, optioneel te
verkrijgen)
Zie afbeelding II
Schuif uw micro SD-kaart in de micro SD-sleuf tot ze op haar plaats klikt.
Druk licht op de micro SD-kaart als u ze uit de sleuf wilt halen. De kaart wordt dan
gedeeltelijk uitgeworpen, waarna u ze gemakkelijk kunt uitnemen.
Op het display staat het bericht ‘Micro SD kaart insteken’ wanneer er geen kaart in
de micro SD-sleuf zit.
Opmerking:
1. Wij adviseren het gebruik van een 8GB micro SDHC-kaart (of hoger) met klasse
10 (of hoger).
2. Zonder SD-kaart, werkt het toestel NIET�
3. Als de micro SD-kaart verkeerd wordt ingevoerd (moeilijk om in te voeren), bestaat
het risico dat het apparaat en de geheugenkaart beschadigd raken.
4. Het apparaat stelt de micro SD-kaart in nadat ze werd ingevoerd.
VIDEO* IMAGE*
MICRO
SD CARD
1920xFHD
1080p
1440 x1080i 1280x 720p
4032x3024
12MP
2592x1944
5MP
2048X1536
3MP
32GB 576 min 608 min 832 min 16800 36000 65536
16 GB 288 min 304 min 416 min 8400 18000 32768
8GB 144 min 152 min 208 min 4200 9000 16384
* Afhankelijk van het merk, model en “klasse”type van de micro SD-kaart en bij benadering.
MONTAGE
Zie afbeelding III
Schuif het DVR-toestel (1) op de monteerhouder (2).
Maak de zuignap vochtig, plaats ze op de binnenkant van de voorruit en sluit de
zuignap met behulp van de hendel. We adviseren u om de QUINTEZZ FULL HD
DASHCAM + rechts van de achteruitkijkspiegel op te stellen.
Stel de beugel in met behulp van de steldraaiknoppen.
Monteer de camera horizontaal, zodat u het beste zicht krijgt.
Sluit de autolader (3) op de sigarettenaansteker in de auto aan voor de nodige
stroom.
Datum&Tijd
MM/DD/YY
DD/MM/YY
YY/MM/DD
Autom. uitschakeling** Uit */ 1 min. / 3 min*/ 1 min. / 3 min/ 1 min. / 3 min
Automatisch uitschakelen bij gebruik op batterij
Taal
Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Tsjechisch,
Hon
gaars, Zweeds, Russisch, Pools, Duits, Turks, Grieks
Hz frequentie
50 Hz / 60 Hz
Schermbeveiliging**
Uit */ 3min./ 5min./ 10min.
Screensaver bij gebruik op batterij
Scherm draaien
Uit / Aan
Formatteren Intern geheugen / Micro SD kaart
Indien u problemen zou hebben met uw micro SD-kaart (zoals “memory full”) raden we u aan om
uw kaart via dit menu te formatteren.
Standaardinstelling
Annuleren / OK
Terug naar fabrieksinstellingen
Firmware versie
d
b
e
g
1
c
a
h
f
j
l
i
k
m
n

ILLUSTRATION I

ILLUSTRATION II

2
4
3

ILLUSTRATION III

View the manual for the Quintezz Full HD Dashcam+ here, for free. This manual comes under the category Sportscams and has been rated by 2 people with an average of a 8. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Quintezz Full HD Dashcam+ or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Quintezz and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Quintezz owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Quintezz
Full HD Dashcam+
Sportscam
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Quintezz Full HD Dashcam+ below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results