Prology DVS-1345T manual

Prology DVS-1345T
8.4 · 1
PDF manual
 · 48 pages
English
manualPrology DVS-1345T
Ñîäåðæàíèå
Íàçíà÷åíèå ...............................................................................................................................................2
Ôóíêöèè óñòðîéñòâà .............................................................................................................................3
Êîìïëåêò ïîñòàâêè ...............................................................................................................................3
Äëÿ áåçîïàñíîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà ......................................4
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïåðåäíåé ïàíåëè ..............................................................................6
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ .......................................8
Âíóòðåííÿÿ ïàíåëü ............................................................................................................................10
Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ........................................................10
Óñòàíîâêà áàòàðååê â ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ..............................................10
Èíòåðàêòèâíàÿ ñåíñîðíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ ãðàôè÷åñêèì èíòåðôåéñîì ....11
Îáùèå îïåðàöèè .................................................................................................................................11
Óïðàâëåíèå ðàäèîïðèåìíèêîì ....................................................................................................13
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû RDS (Radio Data System) ..........................................................15
Ðåæèì ÒÂ-òþíåðà ..............................................................................................................................17
Îñíîâíûå îïåðàöèè óïðàâëåíèÿ âîñïðîèçâåäåíèåì äèñêîâ .......................................18
Äåòàëüíîå îïèñàíèå ôóíêöèé ïðîèãðûâàòåëÿ äèñêîâ .....................................................19
Ðåæèì Bluetooth ..................................................................................................................................23
Èñïîëüçîâàíèå êàðò ïàìÿòè USB/SD ......................................................................................24
Îñíîâíûå îïåðàöèè ïî èçìåíåíèþ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ..............................................25
Ìåíþ ñèñòåìíûõ íàñòðîåê «SYSTEM» .............................................................................25
Ìåíþ ÿçûêîâûõ íàñòðîåê «LANGUAGE» .........................................................................27
Ìåíþ àóäèîíàñòðîåê «AUDIO» ..............................................................................................27
Ìåíþ íàñòðîåê èçîáðàæåíèÿ «VIDEO» .............................................................................28
Ðåæèì ñïåöèàëüíûõ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ......................................................................29
Ðàçäåë «Radio» ..............................................................................................................................29
Ðàçäåë «BT» ....................................................................................................................................30
Ðàçäåë «TV MENU» .....................................................................................................................30
Ðàçäåë «SETUP MENU» ............................................................................................................30
«TS Calibrate» .................................................................................................................................31
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ..................................................................................32
Îáùèå ñîâåòû ïî óñòàíîâêå óñòðîéñòâà .................................................................................33
Ñúåìíàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü .............................................................................................................36
Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîâîäîâ óñòðîéñòâà .............................................................................37
Âîñïðîèçâîäèìûå äèñêè è ôîðìàòû ........................................................................................38
Òåõíè÷åñêèå äîïóñêè íà âîçìîæíûå íåçíà÷èòåëüíûå äåôåêòû èçîáðàæåíèÿ ...39
Ýêñïëóàòàöèîííûå îãðàíè÷åíèÿ è òåêóùèé ðåìîíò ..........................................................40
Äëÿ áåçîïàñíîãî óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì ..........................................................................43
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ äèñêàìè .......................................................44
Õðàíåíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå, ðåñóðñ, óòèëèçàöèÿ ..........................................................45
Ãàðàíòèè ïîñòàâùèêà .......................................................................................................................45
Ðåêîìåíäîâàíî ïðîèçâîäèòåëåì ...............................................................................................46
Äëÿ çàìåòîê ...........................................................................................................................................47

Manual

View the manual for the Prology DVS-1345T here, for free. This manual comes under the category Car Radios and has been rated by 1 people with an average of a 8.4. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Prology DVS-1345T or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Prology DVS-1345T and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Prology DVS-1345T owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Prology DVS-1345T specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Prology DVS-1345T.

General
Brand Prology
Model DVS-1345T
Product Car Radio
Language English
Filetype Usermanual (PDF)

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Prology DVS-1345T below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results