Profoon PDX-520 manual

Profoon PDX-520
7.5 · 1
PDF manual
 · 4 pages
English
manualProfoon PDX-520
nummerherhaling
toetsenbord
toetsblokkering (toets 2 sec
ingedrukt houden)
sneltoets bel-uit (toets 2 sec
ingedrukt houden)
intercomtoets (alleen functio-
neel bij meer handsets)
2 OVERZICHT DISPLAY
continu opgelicht: batterijen
vol
knippert: batterijen raken leeg
continu opgelicht tijdens een
telefoongesprek
knippert bij inkomende
oproepen
u heeft een VoiceMail bericht
ontvangen
(alleen bij het FSK systeem)
u heeft nieuwe oproepen ont-
vangen (alleen als u beschikt
over ‘Nummerweergave’)
licht op als het telefoonboek
geopend is
de alarm functie is ingescha-
keld
de bel van de handset is
uitgeschakeld

GEBRUIKSAANWIJZING

1 OVERZICHT HANDSETTOETSEN
toets OK / MENU
om het menu te openen en
om een keuze te bevestigen
correctietoets, om de laatste
invoer te wissen;
even ingedrukt houden om
te wisselen tussen weergave
van de handsetnaam of weer-
gave van de tijd in het display;
tijdens gesprek indrukken om
de microfoon uit te schakelen
: opent het NummerMelder-
geheugen
: opent telefoonboek-
geheugen
/ : om door de instel-
lingen en de geheugens te
bladeren
telefoon-aan toets: om het
telefoongesprek te beginnen
telefoon-uit toets: kort indruk-
ken om het gesprek te beëin-
digen; ingedrukt houden om
de handset uit te schakelen
R/Flash functietoets
druk op de telefoon-aan toets;
het nummer wordt gekozen
uit telefoonboekgeheugen
kiezen:
druk op de telefoonboektoets
zoek het gewenste geheugen
op
druk op de telefoon-aan toets;
het nummer wordt gekozen
4.4 Luidsprekervolume:
Alleen tijdens het gesprek kunt u het
luidspreker-volume instellen. U heeft
de keuze uit 5 niveau’s. Gebruik de
toetsen
en om het volume te
verhogen of te verlagen.
4.5 Toetsblokkering:
Om te voorkomen dat u per onge-
luk een toets indrukt, kunt u het
toetsenbord blokkeren: houd ruim
2 seconden toets
ingedrukt om
de toetsblokkering in te schakelen.
in het display verschijnt de tekst
‘TOETS GEBL
Nogmaals toets
gedurende 2
seconden indrukken om de toets-
blokkering op te heffen.
4.6 R/Flash:
Druk tijdens het gesprek op toets R
om een FLASH puls te geven.
De verbreeksduur van de FLASH
puls is instelbaar; zie hiervoor para-
graaf 11.2.
4.7 Mute (microfoon uit):
Druk tijdens het gesprek op toets
druk op toets MENU en selecteer:
BEWAREN om dit nummer te
bewaren, BEWERK GEGEV om dit
nummer te wijzigen, WISSEN om dit
nummer te wissen of ALLES WIS-
SEN om alle laatst gekozen num-
mers te wissen
druk op de OK-toets en volg de
instructies op het display
6 TELEFOONBOEK
6.1 Introductie:
Het telefoonboekgeheugen van de
handset heeft een capaciteit van
50 telefoonnummers van 24 cijfers
maximaal. Bij elk nummer kunt u een
naam van maximaal 12 karakters
programmeren. Het telefoonboek-
geheugen is gekoppeld aan de
functie NummerWeergave, wordt
u gebeld door iemand wiens naam
met nummer u in het geheugen heeft
geprogrammeerd dan wordt naast
het nummer ook de naam van deze
persoon op het display van uw hand-
set getoond.
6.2 Inprogrammeren:
druk op toets MENU en op toets OK
druk op toets OK en voer via het
toetsenbord de naam in
druk op toets OK en voer via het
toetsenbord het telefoonnummer in
druk gedurende 2 seconden op toets
# om een kiespauze in te voegen
druk op toets OK
6.3 Geheugen inzien en kiezen:
druk op de telefoonboektoets en
zoek het gewenste geheugen op
druk op de telefoon-aan toets; het
nummer wordt gekozen
uitschakelen:
neem de handset uit de basis of de
oplader en druk gedurende 2 secon-
den op de telefoon-uit toets om de
handset volledig uit te schakelen
inschakelen:
nogmaals gedurende 2 seconden op
de telefoon-uit toets drukken om de
handset weer in te schakelen
Ook als u de handset terug in de
basis of oplader plaatst, wordt deze
ingeschakeld.
4.11 Gespreksduur:
Gedurende het telefoongesprek
wordt de gespreksduur op het dis-
play van de handset weergegeven
10 Seconden nadat u de verbinding
heeft verbroken, verdwijnt de ge-
spreksduur van het display.
5 NUMMERHERHALING
Elke handset onthoudt de laatste
5 nummers die u met die handset
heeft gekozen. Als volgt kunt u deze
opnieuw kiezen:
druk op de herhaaltoets
het laatst door u gekozen nummer
verschijnt in het display
zoek het gewenste laatst ge-
kozen nummer en druk op de
telefoon-aan toets; het nummer
wordt gekozen
kopiëren naar telefoonboek-
geheugen / wissen
druk op de herhaaltoets
zoek het gewenste nummer
om de microfoon uit te schakelen.
Nogmaals op toets
drukken om de
microfoon weer in te schakelen.
4.8 Handset zoekfunctie:
In het geval u de handset kwijt bent,
kunt u deze eenvoudig als volgt
terugvinden:
druk onder op de basis kort op toets
Gedurende 30 seconden gaat de bel
van de handset over en licht de tekst
‘PAGING’ in het display op. Na 30
seconden stopt het signaal of druk
op een willkeurige toets (handset) of
nogmaals op toets (basis) om het
signaal voortijdig te beëindigen.
4.9 VoiceMail melding: (
) (*)
In het geval er een VoiceMail bericht
voor u is achtergelaten bij de tele-
foonmaatschappij, dan wordt dit in
het display van de handset ge-
meld door het oplichten van een
boodschapsymbool.
Zodra u dit bericht heeft beluisterd,
dooft dit symbool. Ook als u de in-
stellingen reset (zie paragraaf 11.2),
dooft dit symbool.
*: Deze functie is alleen beschik-
baar op het FSK systeem en indien
ondersteund door de telefoonmaat-
schappij.
4.10 Handset uitschakelen:
Om batterijspanning te sparen of
indien u in het geheel niet gestoord
wenst te worden, kunt u de handset
volledig uitschakelen:
3.3 Handset:
1. open het batterijcompartiment door
de batterijdeksel naar onder weg
te schuiven
2. plaats de meegeleverde batterijen
zoals aangegeven in het batterij-
compartiment
3. schuif de batterijdeksel terug op de
handset en plaats de handset in
de basis/oplader
4. de handset 15 uur op de basis of
houder/oplader laten staan om de
batterijen goed op te laden
4 TELEFONEREN
4.1 oproep aannemen:
druk op de telefoon-aan toets
om een oproep aan te nemen
4.2 Oproep beëindigen:
druk op de telefoon-uit toets om
een oproep te beëindigen
U kunt ook de handset terug in de
basis of houder/oplader plaatsen om
de oproep te beëindigen.
4.3 Nummers kiezen:
direct kiezen:
druk op de telefoon-aan toets
en voer via het toetsenbord het
telefoonnummer in, dit nummer wordt
direct gekozen
blokkiezen:
voer via het toetsenbord het telefoon-
nummer in
druk ruim 2 seconden op toets #
om een kiespauze in te voegen
druk op toets
om een foutieve
invoer te wissen
continu opgelicht bij in bereik
van de basis, knippert bij het
zoeken naar de basis
u kunt met
/ meer moge-
lijkheden of geheugens op het
display laten verschijnen
licht op als u met toets OK
een instructie kunt bevestigen
licht op als u met toets
een stap terug kunt gaan in
het menu of een ingave kunt
wissen
3 INSTALLEREN
3.1 Basis:
Telefoonaansluiting:
1. het kleine stekkertje aan het
telefoonsnoer onder in de basis in
aansluiting TEL.LINE steken (het
stekkertje aandrukken tot u een
klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoon-
wandcontactdoos steken
Voeding:
1. het adapterplugje onder in de ba-
sis, in aansluiting DC 6V steken
2. de adapter in een 230 Volt stop-
contact steken
3.2 Houder/oplader:
Is uw telefoon geleverd met meer-
dere handsets, dan worden voor de
extra handsets aparte houders/opla-
ders meegeleverd. Doe de adapter
van deze opladers in een 230 Volt
stopcontact.
6.4 Corrigeren:
druk op toets MENU
druk op toets OK en selecteer
BEWERK GEGEV
druk op de OK-toets en zoek het
gewenste contact
druk op toets OK en op toets
om
de naam te wissen
voer via het toetsenbord de nieuwe
naam in en druk op toets OK
herhaal dit voor het nummer en druk
op toets OK
6.5 Wissen:
druk op toets MENU
druk op toets OK en
selecteer
WISSEN (alleen dit nummer wissen)
of ALLES WISSEN
druk op de OK-toets en zoek het
gewenste contact
druk 2x op toets OK om dit contact of
alle contacten te wissen
7 NUMMERWEERGAVE
7.1 Introductie:
Indien u beschikt over de dienst Num-
merWeergave, dan wordt het nummer
van de opbellende partij op het display
van uw handset(s) weergegeven.
Stuurt uw telefoonmaatschappij ook
namen door of heeft u dit nummer,
inclusief naam, in het telefoonboek-
geheugen van de handset gepro-
grammeerd, dan wordt afwisselend de
naam en het nummer op het display
weergegeven.
De PDX-500 serie is geschikt voor zo-
wel het DTMF systeem, aangeboden
door de Nederlandse PTT als voor het
FSK systeem, aangeboden door de
Belgische PTT en door de kabelmaat-
schappijen in Nederland en in België
voor zover deze telefonie aanbieden.
7.2 Indicatie nieuwe oproep ( ):
indicatie dat u een of meer nieuwe
oproepen heeft ontvangen die u nog
niet gezien heeft
7.3 Geheugen inzien:
de laatst ingekomen oproep
verschijnt in het display
blader door het geheugen
druk op toets # om de tijd en de
datum van de oproep te zien
(als een naam weergegeven wordt,
dan moet u 2x op OK drukken voor
de tijd en de datum)
7.4 Terugbellen:
de laatst ingekomen oproep
verschijnt in het display
zoek de gewenste oproep op
druk op de telefoon-aan toets;
het nummer wordt gekozen
7.5 kopiëren / wissen:
open het NummerWeergavegeheu-
gen en zoek de gewenste oproep
druk op toets MENU en selecteer:
BEWAREN om dit nummer in deze
handset te bewaren, WISSEN om
deze oproep te wissen of ALLES
WISSEN om alle ingekomen oproe-
pen te wissen
druk op de OK-toets en volg de
instructies op het display
8 TIJD & DATUM
8.1 Introductie:
In rust kunt u het display de actuele
tijd laten weergeven (toets
even
ingedrukt houden) en bij inkomende
oproepen wordt de tijd en de datum
van deze oproep genoteerd. Als volgt
stelt u de tijd en de datum in:
8.2 Tijd en datum instellen:
open het menu en selecteer KLOK &
ALARM
druk op de OK-toets en selecteer
DATUM/TIJD
druk op de OK-toets en geef achter-
eenvolgens via het toetsenbord in:
- de laatste 2 cijfers van het jaar
- de maand (gebruik 2 cijfers)
- de datum (gebruik 2 cijfers)
druk op de OK-toets en geef achter-
eenvolgens via het toetsenbord in:
- de uren (gebruik 2 cijfers)
- de minuten (gebruik 2 cijfers)
druk op de OK-toets en op de tele-
foon-uit toets om terug te keren naar
de ruststand van de handset
9 ALARM (WEK) FUNCTIE
9.1 Introductie:
U kunt de handset op een voorin-
gestelde tijd een alarm- of wektoon
laten klinken.
9.2 Alarmtijd instellen:
open het menu en selecteer KLOK &
ALARM
druk op de OK-toets en selecteer
ALARM
druk op de OK-toets en selecteer:
UIT om de alarmfunctie uit te scha-
kelen, EENMALIG AAN om het alarm
eenmalig te laten klinken of DAGEL.
AAN om het alarm elke dag te laten
klinken
bij EENMALIG AAN en DAGEL. AAN:
druk op de OK-toets en voer de
alarmtijd in
druk op de OK-toets en op de tele-
foon-uit toets om terug te keren naar
de ruststand van de handset
bij een ingeschakelde alarmfunctie
licht in het display het wekkersym-
bool
op
9.3 Alarmsignaal instellen:
open het menu en selecteer KLOK &
ALARM
druk op de OK-toets en selecteer
ALARMMELODIE
druk op de OK-toets en selecteer de
gewenste toon
(u heeft de keuze uit 3 verschillende
signalen, het volume is vast inge-
steld)
druk op de OK-toets en op de tele-
foon-uit toets om terug te keren naar
de ruststand van de handset
9.4 Werking:
Op het ingesteld tijdstip zal het
alarmsignaal gedurende 60
seconden afgaan of druk op een
willekeurig toets om het signaal
voortijdig te stoppen.
Ook als de toetsblokkering is
ingeschakeld kunt u het alarm
uitschakelen.
Het volume van het alarmsignaal
is vast ingesteld.
Indien u een telefoongesprek voert
op het moment dat de alarmtoon
klinkt, dan klinken in de hoorn drie
korte toontjes. Na dit telefoon-
gesprek klinkt het alarm signaal
alsnog.
10 MULTIHANDSET
10.1 Intercom:
druk op toets INT
zodra het opgeroepen toestel de
oproep aanneemt kunt u het interne
gesprek voeren
druk op de telefoon-uit toets om het
gesprek te beëindigen
10.2 Doorverbinden / conferentie:
druk tijdens het gesprek met de
buitenlijn op toets INT
doorverbinden:
druk, zodra de oproep aangenomen
wordt, op de telefoon-uit toets om het
gesprek door te verbinden
conferentie:
druk, zodra de oproep aangenomen
wordt, op toets OK om het 3-gesprek
te beginnen
10.3 aanmelden (extra) handsets:
basis:
houd op de basis toets
gedurende
8 seconden ingedrukt
handset:
open het menu en selecteer
de optie
[ GEAVANC INST ]
druk op toets OK en selecteer de
optie [ AANMELDEN ]
druk op toets OK en voer via het
toetsenbord de PIN-code in (de
fabriekscode 0000 of uw persoonlijke
code)
druk op toets OK, de handset gaat
nu op zoek naar de basis
Na enkele seconden heeft de hand-
set de basis gevonden en wordt
rechts in het display het interne
handsetnummer weergegeven
10.5 Afmelden draadloze handsets:
Selecteer hiervoor de optie [ AFMEL-
DEN ] in menu [ GEAVANC INST ].
11 DE TELEFOON INSTELLEN
11.1 INSTELLEN HANDSET:
druk op toets MENU om het menu te
openen
selecteer de optie [ PERS INSTEL ]
en druk op toets OK
selecteer de gewenste optie en druk
op toets OK
[ HANDSETNAAM ]
U kunt de handset een eigen naam
geven. Als de handset in rust is, kan
deze naam op het display van de
handset weergegeven worden.
[ GELUIDEN ]
Hier kunt u de beltoon en het bel-
volume instellen en of u een toontje
wilt horen telkens als u een van de
toetsen indrukt
[ TAAL ]
De diverse instructies op het display
kunnen in verschillende talen worden
weergegeven. U kunt hier de taal
instellen.
In het geval u een vreemde taal heeft
ingesteld en niet meer weet hoe u
moet terugkeren naar de Nederland-
se taal, handel dan als volgt:
1. 3x telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets MENU drukken
3. 1x toets
drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 2x toets
drukken
6. 1x toets OK drukken
7. selecteer met de toetsen
en
de Nederlandse taal en druk op
toets OK om deze taal te beves-
tigen
8. 1x telefoon-uit toets drukken
11.2 INSTELLEN BASIS:
druk op toets MENU om het menu te
openen
selecteer de optie [ GEAVANC INST ]
en druk op toets OK
selecteer de gewenste optie en druk
op toets OK
[ WIJZIG ]
Voor het aan- en afmelden van extra
handsets en voor sommige instel-
lingen heeft u een PIN-code nodig.
Vanaf de fabriek is deze PIN-code
0000 maar in deze menu-optie kunt
u deze code in een persoonlijke code
wijzigen.
Zie item [ RESET ] als u de PIN-code
kwijt bent.
[ AANMELDEN ]
Deze functie staat uitgebreid be-
schreven in hoofdstuk 10.3.
[ AFMELDEN ]
U kunt hier verloren of defecte hand-
sets afmelden.
[ RESETTEN ]
Indien u het overzicht met betrekking
tot de instellingen kwijt bent, of u
bent de PIN-code kwijt of vergeten,
dan kunt u hier de fabrieksinstellin-
gen terughalen. Let op dat behalve
het terugzetten van de instellingen
naar de fabrieksinstellingen, ook de
PIN-code nu weer 0000 is en dat het
NummerWeergave-geheugen en het
laatstenummergeheugen leeg zijn.
Het telefoonboekgeheugen wordt
niet gewist.
[ FLASHDUUR ]
De verbreeksduur van de R/FLASH-
puls kunt u hier instellen op KORT
(100mS), MIDDEL (270mS) of LANG
(600mS).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van uw huis- of kantoorcentrale of uw
telefoonmaatschappij met betrekking
tot de gewenste verbreeksduur.
100mS is de gestandaardiseerde
verbreeksduur in de Benelux en deze
tijd is vanaf de fabriek al ingesteld.
12 SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 4 handsets
NummerMelder: DTMF & FSK,
auto selectie
10 geheugens
Kiezen: TOON
FLASH: 100, 270 & 600mS
Telefoonboekgeheugens: 50
Voeding handset: 2x 1.2V 300mAh
NiMH batterij, formaat AAA
Voeding basis: voedingsadapter
6VDC, 500mA,
Bereik: 50m in huis,300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor ETSI 50
Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslag temperatuur: -20°C tot 60°C

PDX-500

PDX-520

NL v1.0

View the manual for the Profoon PDX-520 here, for free. This manual comes under the category Phones and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Profoon PDX-520 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Profoon and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Profoon owners to provide you with a good answer.

Gerard • 5-9-2022No comments

Dear Sir, Madame: My name is Gerard, south of the Netherlands. My question is: I am for 2 weeks now searching the internet which model my profoon desk phone is, without result. I provide a photo, maybe you recognize this model? I bought it 2nd hand and the ticket with serialnr. was removed. Sincerely yours: Gerard Rorik.

Dear Sir, Madame: My name is Gerard, south of the Netherlands. My question is: I am for 2 weeks now searching the internet wh...
View photo
Answer this question

Number of questions: 1

General
Profoon
PDX-520
Phone
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Profoon PDX-520 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results