Princess 102209 manual

Princess 102209
7.3 · 1
PDF manual
 · 3 pages
English
manualPrincess 102209
 
!"#$%&'
!" ()!)*!+
# ,!)!'!'
$ ()!
%& ()!&)
'& (!!!
$( ,#-'
)$ ./-)+01
% #%"2'
$* ./-) +0!
3454366375345338
"+
Руководство по эксплуатации

&,- .)/!




ĘŚČ !
"Č!ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1 2
45
3 1
© Princess 2021 | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu
IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!

ENInstruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the

manufacturer cannot be held responsible for

the damage.

• If the supply cord is damaged, it must be

replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to

avoid a hazard.

• Never move the appliance by pulling the cord

and make sure the cord cannot become

entangled.

• The appliance must be placed on a stable,

level surface.

• The user must not leave the device

unattended while it is connected to the supply.

• This appliance is only to be used for

household purposes and only for the purpose

it is made for.

• This appliance shall not be used by children

aged less than 8 years. This appliance can be

used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play

with the appliance. Keep the appliance and its

cord out of reach of children aged less than 8

years. Cleaning and user maintenance shall

not be made by children unless older than 8

and supervised.

• To protect yourself against an electric shock,

do not immerse the cord, plug or appliance in

the water or any other liquid.

• Keep the appliance and its cord out of reach

of children less than 8 years.

• The temperature of accessible surfaces may

be high when the appliance is operating.

• The appliance is not intended to be operated

by means of an external timer or a separate

remote-control system.

• Only use the appropriate connector for this

device.

PARTS DESCRIPTION
1. Handles
2. Baking plate
3. Grease drain
4. Temperature control knob
5. Heat up indicator
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Place a grease collecting tray below the grease drain.
Place the supplied thermostat in the connection of the thermostat.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the
device heating at least 5 minutes without food.
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
We advise to place a heat resistant coating between your table and
the appliance (this way you don't get burn marks on your table or table
cloth).
Place the device in a well ventilated space.
USE
Pre-heat your appliance on the highest level for a few minutes until the
temperature indicator goes off.
The heating plate should be rubbed in with some food oil.
Use the temperature knob on the thermostat to choose the desired
temperature.
The thermostat regulates a constant temperature. During cooking the
indicator light on and off, this is normal, the temperature is always
constant adjusted. Never use sharp objects on the grill plate, this will
damage the anti-stick coating.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device
and can cause splashing hot water.
Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
soft cloth.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
Remove and empty the fat collecting tray after each use and wash the
tray in warm, soapy water.
The table grill is dishwasher safe. However, we recommend to wash
the table grill by hand as this will be beneficial for the lifetime of the
product. Pay attention! The bamboo housing is not dishwasher safe.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
www.princesshome.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de

fabrikant niet verantwoordelijk worden

gehouden voor de mogelijke schade.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het

worden vervangen door de fabrikant, de

onderhoudsmonteur van de fabrikant of door

personen met een soortgelijke kwalificatie om

gevaar te voorkomen.

• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer

te trekken en zorg dat het snoer niet in de war

kan raken.

• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

ondergrond worden geplaatst.

• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd

achterlaten wanneer de stekker zich in het

stopcontact bevindt.

• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk

gebruik en voor het doel waar het voor bestemd

is.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door

kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan

worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en

door personen met verminderde lichamelijke,

zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek

aan de benodigde ervaring en kennis indien ze

onder toezicht staan of instructies krijgen over

hoe het apparaat op een veilige manier kan

worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen

die met het gebruik samenhangen. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Houd het

apparaat en het netsnoer buiten bereik van

kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en

onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij

ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat

niet onder in water of andere vloeistoffen om

elektrische schokken te voorkomen.

• Houd het apparaat en het netsnoer buiten

bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

• De temperatuur van de toegankelijke

oppervlakken kan hoog zijn wanneer het

apparaat in gebruik is.

• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te

worden met behulp van een externe timer of

een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

• Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit

apparaat.

ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Handgrepen
2. Bakplaat
3. Vetuitloop
4. Temperatuurknop
5. Opwarmindicator
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
Plaats een vetopvangbak onder de vetuitloop.
Plaats de bijgeleverde thermostaat in de aansluiting van de thermostaat.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Draai de thermostaat met de klok mee op de hoogste stand en laat het
apparaat minimaal 5 minuten zonder etenswaren voorverwarmen.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
Het wordt aanbevolen om een hittebestendige laag tussen de tafel en
het apparaat te leggen (zo voorkomt u brandplekken op de tafel of in het
tafelkleed).
Plaats het apparaat altijd in een goed geventileerde ruimte.
GEBRUIK
Verwarm uw apparaat een paar minuten op het hoogste niveau voor
totdat de temperatuurindicator uit gaat.
Smeer de bakplaat in met een beetje olie.
Met de bedieningsknop van de thermostaat kan de gewenste
temperatuur ingesteld worden.
De thermostaat regelt een constante temperatuur. Gedurende het
bakken zal het controlelampje aan en uit gaan, dit is normaal, de
ingestelde temperatuur wordt immers constant bijgeregeld. Gebruik nooit
scherpe voorwerpen op de bakplaat, dit kan de antiaanbaklaag
beschadigen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Giet nooit koud water op een hete plaat; dit kan het apparaat
beschadigen en opspattend heet water veroorzaken.
Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
keukenpapier of een zachte doek.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit
krassende en schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of
staalwol, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.
Verwijder en leeg de vetopvangbak na ieder gebruik . Reinig de bak in
warm sop.
Dompel het elektrische apparaat nooit onder in water of andere
vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.
De tafelgrill is vaatwasserbestendig. Het wordt echter aanbevolen om de
tafelgrill met de hand te wassen omdat dit de levensduur van het product
ten goede komt.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.princesshome.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ

• Si vous ignorez les consignes de sécurité, le

fabricant ne peut être tenu pour responsable

des dommages.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il

doit être remplacé par le fabricant, son

réparateur ou des personnes qualifiées afin

d'éviter tout risque.

• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le

cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule

pas.

• L'appareil doit être posé sur une surface stable

et nivelée.

• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance

s'il est connecté à l'alimentation.

• Cet appareil est uniquement destiné à des

utilisations domestiques et seulement dans le

but pour lequel il est fabriqué.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des

enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut

être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et

des personnes présentant un handicap

physique, sensoriel ou mental voire ne

disposant pas des connaissances et de

l'expérience nécessaires en cas de surveillance

ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en

toute sécurité et de compréhension des risques

impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer

avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son

cordon d'alimentation hors de portée des

enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la

maintenance utilisateur ne doivent pas être

confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou

plus et sont sous surveillance.

• Afin de vous éviter un choc électrique,

n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil

dans de l'eau ou autre liquide.

• Maintenez l'appareil et son cordon

d'alimentation hors de portée des enfants de

moins de 8 ans.

• La température des surfaces accessibles peut

devenir élevée quand l'appareil est en fonction.

• L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec

un dispositif de programmation externe ou un

système de télécommande indépendant.

• Utilisez uniquement le connecteur approprié

pour cet appareil

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Poignées
2. Plaque de cuisson
3. Purge de graisse
4. Bouton de contrôle de température
5. Indicateur de chauffe
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
Placez le bac de récupération de graisse sous la purge de graisse.
Insérez le thermostat fourni dans le branchement du thermostat.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre au
maximum et laissez chauffer l'appareil pendant au moins 5 minutes sans
nourriture.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
Nous vous conseillons de placer un revêtement résistant à la chaleur
entre votre table et l'appareil (de cette façon vous n'aurez pas de traces
de brûlures sur votre table ou votre nappe).
Mettez l'appareil dans un endroit bien aéré
UTILISATION
Préchauffez votre appareil au niveau maximum quelques minutes
jusqu'à ce que le témoin de température s'éteigne.
De l’huile de cuisson devrait être appliquée sur la plaque de cuisson.
La température désirée peut être réglée avec le bouton du thermostat
Le thermostat régule une température constante. Pendant le
fonctionnement, le voyant lumineux clignote, ce qui est normal, la
température constante étant réglée. N’utilisez jamais d’objets tranchants
sur la plaque du grill, ceci endommagerait la couche antiadhésive.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Ne versez jamais de l’eau froide sur la plaque chaude, ceci peut
endommager l’appareil et causer des éclaboussures d'eau chaude.
Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier
ou un chiffon doux.
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de
nettoyant abrasif ni de tampon à récurer ou de laine d'acier, ce qui
pourrait endommager l'appareil.
Retirez et videz le bac de récupération de graisse après chaque usage
et lavez-le à l'eau savonneuse chaude.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
L'appareil n'est pas prévu pour un lavage au lave-vaisselle.
Le gril de table va au lave-vaisselle. Nous recommandons toutefois de
laver le gril de table à la main, car ce sera bénéfique pour la durée de vie
du produit.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.princesshome.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT

• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann

der Hersteller nicht für Schäden haftbar

gemacht werden.

• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom

Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich

qualifizierten Personen ersetzt werden, um

Gefahren zu vermeiden.

• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen

am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das

Kabel nicht verwickeln kann.

• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen

Fläche platziert werden.

• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,

während es an einer Stromquelle

angeschlossen ist.

• Dieses Gerät darf nur für den

Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck

benutzt werden, für den es hergestellt wurde.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8

Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf

von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel

an Erfahrung und Kenntnissen verwendet

werden, sofern diese Personen beaufsichtigt

oder über den sicheren Gebrauch des Geräts

unterrichtet wurden und die damit verbundenen

Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit

dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät

und sein Anschlusskabel außerhalb der

Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht

von Kindern vorgenommen werden, es sei

denn, sie sind älter als 8 und werden

beaufsichtigt.

• Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das

Gerät nicht in Wasser oder andere

Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu

vermeiden.

• Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel

außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8

Jahren.

• Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen

kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

• Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer

oder einem separaten Fernbedienungssystem

betrieben werden.

• Verwenden Sie für dieses Gerät nur den

passenden Stecker.

TEILEBESCHREIBUNG
1. Griffe
2. Backplatte
3. Fettablauf
4. Temperaturregelknopf
5. Aufheizanzeige
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie sämtliche Aufkleber, Schutzfolien und Transportsicherungen vom
Gerät.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
Platzieren Sie eine Fettauffangschale unter dem Fettablauf.
Setzen Sie den mitgelieferten Thermostat in den Thermostat-Anschluss
ein.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt,Spannung220V-240V 50/60Hz).
Drehen Sie den Thermostaten im Uhrzeigersinn auf die höchste
Einstellung und lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne
Lebensmittel aufheizen.
Beim ersten Aufheizvorgang des Gerätes kann es zu einer leichten
Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für ausreichende
Raumbelüftung. Der Geruch hält nur kurze Zeit an und verschwindet
bald.
Wir empfehlen, Tisch und Gerät durch eine hitzeresistente Unterlage zu
trennen (so vermeiden Sie Brandflecken auf Ihrem Tisch oder
Tischtuch).
Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.
GEBRAUCH
Heizen Sie Ihr Gerät einige Minuten auf höchster Stufe vor, bis die
Temperaturanzeige erlischt.
Die Heizplatte muss mit Speiseöl eingerieben werden.
Mit dem Drehknopf des Thermostats kann die gewünschte Temperatur
eingestellt werden.
Der Thermostat regelt eine konstante Temperatur. Während des Garens
schaltet sich die Anzeigelampe ein und aus; dies ist normal, da die
Temperatur ständig angepasst wird. Verwenden Sie niemals scharfe
Gegenstände auf der Grillplatte, da diese die Antihaftbeschichtung
beschädigen können.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf die heiße Platte, da dies das
Gerät beschädigen und heißes Wasser verspritzt werden kann.
Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
weichen Tuch abwischen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Entfernen und leeren Sie die Fettauffangschale nach jedem Gebrauch
und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser.
Tauchen Sie das elektrische Gerät niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Der Tischgrill ist spülmaschinenfest. Wir empfehlen jedoch, den Tischgrill
per Hand abzuwaschen, weil dies vorteilhaft für die Lebensdauer des
Produkts ist.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf
www.princesshome.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD

• Si ignora las instrucciones de seguridad,

eximirá al fabricante de toda responsabilidad

por posibles daños.

• Si el cable de alimentación está dañado,

corresponde al fabricante, al representante o a

una persona de cualificación similar su

reemplazo para evitar peligros.

• Nunca mueva el aparato tirando del cable y

asegúrese de que no se pueda enredar con el

cable.

• El aparato debe colocarse sobre una superficie

estable y nivelada.

• El usuario no debe dejar el dispositivo sin

supervisión mientras esté conectado a la

alimentación.

• Este aparato se debe utilizar únicamente para

el uso doméstico y sólo para las funciones para

las que se ha diseñado.

• Este aparato no debe ser utilizado por niños

menores de 8 años. Este aparato puede ser

utilizado por niños a partir de los 8 años y por

personas con capacidades físicas, sensoriales

o mentales reducidas, o que no tengan

experiencia ni conocimientos, sin son

supervisados o instruidos en el uso del aparato

de forma segura y entienden los riesgos

implicados. Los niños no pueden jugar con el

aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera

del alcance de los niños menores de 8 años.

Los niños no podrán realizar la limpieza ni el

mantenimiento reservado al usuario a menos

que tengan más de 8 años y cuenten con

supervisión.

• Para protegerse contra una descarga eléctrica,

no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en

el agua o cualquier otro líquido.

• Mantenga el aparato y el cable fuera del

alcance de los niños menores de 8 años.

• La temperatura de las superficies accesibles

puede ser elevada cuando funcione el aparato.

• El aparato no está diseñado para usarse

mediante un temporizador externo o un sistema

de control remoto independiente.

• Utilice únicamente el alimentador apropiado con

este dispositivo.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Asas
2. Placa de horneado
3. Drenaje de grasa
4. Mando de control de temperatura
5. Indicador de calentamiento
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
Coloque un colector de grasa bajo el drenaje de grasa.
Coloque el termostato suministrado en la conexión para el termostato.
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj al ajuste máximo y
deje que el aparato se caliente, al menos, 5 minutos sin alimentos.
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
Le aconsejamos que coloque un tapete resistente al calor entre la mesa
y el aparato (de esta manera no se harán marcas de quemado en la
mesa ni en el mantel).
Coloque el aparato en un espacio ventilado
USO
Precaliente el aparato al nivel máximo durante unos minutos hasta que
se apague el indicador de temperatura.
Deberá frotar la placa de calor con aceite comestible.
Con el mando del termostato, se puede ajustar la temperatura deseada.

View the manual for the Princess 102209 here, for free. This manual comes under the category Barbecues and has been rated by 1 people with an average of a 7.3. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Princess 102209 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Princess and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Princess owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Princess
102209 | 01.102209.01.004
Barbecue
8712836319578, 3610170549673, 8712836922099
English
User manual (PDF)
Design
Built-in capability
Product colourBlack
Cooking surface shapeRectangular
Housing material-
Form factorTabletop
Top surface typeGriddle
Cooking surface (W x D)225 x 440 mm
Lid
Non-stick coating
Performance
Total power1800 W
TypeContact grill
Heat sourceElectric
Adjustable thermostat
Smoke function
Number of cooking zones1 zone(s)
Power
AC input voltage220-240 V
Power1800 W
AC input voltage220-240 V
AC input voltage220-240 V
Power1800 W
Ergonomics
Castor wheels
Legs
Detachable power cord
Easy to clean
Dishwasher-proof parts
Cool touch handle(s)
Weight & dimensions
Width225 mm
Depth440 mm
Height- mm
Width225 mm
Depth440 mm
Height- mm
Width225 mm
Depth440 mm
Height- mm
Technical details
Product colourBlack
Housing material-
Form factorRectangular
Adjustable thermostat
Detachable power cord
Non-stick coating
Easy to clean
Dishwasher-proof parts
Cool touch handle(s)
Features
Number of cooking zones1 zone(s)
Built-in capability
Product colourBlack
Housing material-
Form factorRectangular
Top surface typeGriddle
Cooking surface (W x D)225 x 440 mm
Lid
Adjustable thermostat
Number of cooking zones1 zone(s)
Legs
Detachable power cord
Non-stick coating
Easy to clean
Dishwasher-proof parts
Cool touch handle(s)
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Princess 102209 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results