Philips PTA436 manual

Philips PTA436
8.9 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualPhilips PTA436
1
EN - Start two player gaming
Some games offer multi-player or split screen gaming. On
the Philips Easy 3D TV, you can set the split screen as two full
screen views. Ensure that the game console is connected to
the HDMI connector on this TV.
1 On the game console, start the game and select the
mode for two player mode. Select the mode for split
screen viewing.
2 On the TV remote control, press
SOURCE and
select the game console on screen.
3 Press
ADJUST . Select [2 player gaming] , then press
OK . If this option is not available, see the next section
Update TV software’.
4 Select the format in which the split screen game is
shown on the screen: [Side by side] or [Top / bot-
tom] and press OK . The TV displays the two screens
as full screens.
5 To watch the two different screens, each player puts
on one of the glasses labeled Player 1 or Player 2.
BG -    
       
  .  Philips Easy 3D 
       
.  ,     HDMI
  
1     -
    .   
   .
2     

SOURCE  
  .
3 
ADJUST  [ 
]  OK .    
,   
  “.
4  ,    
    : [
 у “Side by side”]  [  у“Top
/ bottom”]  OK .  
    .
5      ,  
   Player 1  Player 2.
CS - Spuštění hry pro dva hráče
Některé hry nabízí režim více hráů nebo režim rozdělené
obrazovky. Televizor Philips Easy 3D můžete nastavit tak, aby
rozdělenou obrazovku zobrazoval jako dvě plnohodnotné ob-
razovky. Zkontrolujte, zda je herní konzola připojena k portu
HDMI televizoru.
1 Na herní konzole spusťte hru a vyberte režim dvou
hráů. Nastavte režim rozděle obrazovky.
2 Na dálkovém ovládání k televizoru stiskněte tlaítko
SOURCE a na obrazovce vyberte herní konzolu.
3 Stiskněte tlaítko
ADJUST . Vyberte možnost [Hra
dvou hráčů] a stiskněte tlaítko OK . Pokud není tato
možnost k dispozici, přetěte si další ást „Aktualizace
softwaru televizoru“.
4 Vyberte fort, v jakém se má pro tuto hru obra-
zovka rozdělit ( [Vedle sebe] nebo [Nad sebou] ) a
stiskněte tlaítko OK. Na televizoru se obě obrazovky
zobrazí v rimu celé obrazovky.
5 Aby každý hrá viděl jen svou obrazovku, nasadí si
brýle s popiskem Hrá 1 nebo Hrá 2.
DA - Start spil for to personer
Nogle spil indeholder mulighed for ere spillere eller spil med
skærmopdeling. På Philips Easy 3D-tv kan du indstille den
opdelte skærm som to fuldskærmsvisninger. Kontrollér, at spil-
lekonsollen er tilsluttet HDMI-stikket på dette tv.
1 Start spillet på spillekonsollen og vælg to-spiller-
tilstanden. Vælg tilstanden for opdelt skærmvisning.
2 På tv’ets fjernbetjening skal du trykke
SOURCE
og vælge spillekonsollen på skærmen.
3 Tryk på
ADJUST . Vælg [Spil for 2 spillere] , og tryk
OK . Hvis denne mulighed ikke er tilngelig, se
ste afsnit “Opdatér tv-software”.
4 Vælg det format, som spillet med den opdelte skærm
vises i: [Side om side] eller [Øverst/nederst] og tryk
OK . Tv’et viser de to skærme som fuldskærme.
5 For at se de to forskellige srme skal hver spiller
iføre sig brillerne med mærket Spiller 1(Player 1) eller
Spiller 2(Player 2).
DE - Starten von Spielen für zwei Personen
Manche Spiele bieten einen Mehrspielermodus oder einen
Modus mit geteiltem Bildschirm an. Auf dem Fernsehgerät
Philips Easy 3D können Sie den geteilten Bildschirm als zwei
Vollbildansichten einstellen. Stellen Sie sicher, dass die Spiele-
konsole über den HDMI-Anschluss mit dem Fernsehgerät
verbunden ist.
1 Starten Sie das Spiel auf der Spielekonsole und wäh-
len Sie den Zwei-Spieler-Modus aus. Wählen Sie die
geteilte Bildschirmansicht aus.
2 Drücken Sie
SOURCE auf der Fernbedienung des
Fernsehgeräts und wählen Sie die Spielekonsole am
Bildschirm aus.
3 Drücken Sie die Taste
ADJUST . Wählen
Sie [2-Spieler-Spiel] und drücken Sie dann die
Taste OK . Falls diese Option nicht verfügbar ist, lesen
Sie im nächsten Abschnitt „Aktualisierung der TV-
Software“ weiter.
4 hlen Sie das Format, in dem der geteilte Bildschirm
des Spiels angezeigt wird: [Side-by-Side] oder [Oben/
unten] . Dcken Sie anschließend OK . Die beiden
Bildschirme werden als Vollbild auf dem Fernsehgerät
angezeigt.
5 Um die beiden verschiedenen Bildschirme sehen
zu können, muss jeder Spieler eine der beiden mit
Player 1“ oder „Player 2“ gekennzeichneten Brillen
tragen.
EL - Ξ  αχ   α
Κ   gaming   
  . Σ  Philips Easy 3D,
       
  .   
       HDMI
   .
1 Σ  ,    
     . Ε
      .
2 Σ , 
SOURCE 
     .
3 Π
ADJUST . Ε [Παχ  2
α]   OK . Ε   
 ,    
Ε  ’.
4 Ε       
      
: [Δα-α] [Πάω / άω]  
OK . Η      
 .
5      
,       
     Player 1 Player 2.
ES - Iniciar juegos para dos jugadores
Algunos juegos ofrecen la modalidad de varios jugadores o
de pantalla dividida. En el televisor Philips Easy 3D, puede
con gurar la pantalla dividida como dos vistas de pantalla
completa. Compruebe que la consola de juegos está conecta-
da al conector HDMI del televisor.
1 En la consola, inicie el juego y seleccione el modo para
dos jugadores. Seleccione el modo para visualización
en pantalla dividida.
EN Before using your product, read all accompanying safety
information
BG     
  ,    .
CS Před použitím produktu si přetěte doprovodné
bezpenostní informace.
DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du
tager produktet i brug.
DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle begleit-
enden Sicherheitsinformationen.
EL Π   ,   
  .
ES Antes de usar el producto, lea toda la información de
seguridad adjunta.
EE Enne toote kasutamist lugege läbi kogu kaasasolev
ohutusteave.
FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des
consignes de sécurité jointes.
HR Prije korištenja proizvoda proitajte sve popratne sigurn-
osne informacije.
HU A termék használata előtt alaposan olvassa el a mellékelt
biztonsági tudnivalókat.
IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative
informazioni sulla sicurezza.
KK ұ  ұ қ 
қ қ қ ғң.
LT Prieš naudodami gamin perskaitykite visą pridėtą saugos
informaciją.
LV Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu sniegto
drošības informāciju.
NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle
bijbehorende veiligheidsinformatie.
NO Les all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker
produktet.
PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu
należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa.
PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de
segurança que o acompanham.
RO Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate informaţiile
de siguranţă care îl însoţesc.
RU      ,
 , 
.
SK Pred použitím produktu si preítajte všetky sprievodné
bezpenostné informácie.
SL Pred uporabo izdelka preberite vse priložene varnostne
informacije.
SR Pre nego što ponete da koristite proizvod, proitajte
sve prateće informacije o bezbednosti.
SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande
säkerhetsinformation.
TR Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini
okuyun
UK      
  .
TH ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมด
ที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์
.     ﺃ ،   ء  AR
.      ,   HE
AR-ES Antes de usar el producto, lea la información de
seguridad adjunta
BR-PT Antes de usar o produto, leia todas as informações de
segurança em anexo.
2 En el mando a distancia del televisor, pulse
SOURCE y seleccione la pantalla de consola de
juegos.
3 Pulse
ADJUST . Seleccione [Juegos con dos juga-
dores] y pulse OK . Si esta opción no está disponible,
consulte la siguiente sección ‘Actualizar el software
del televisor.
4 Seleccione el formato en el que se mostrará el juego
de pantalla dividida: [Simultáneamente] o [Superior/
inferior] y pulse OK . El televisor muestra las dos
pantallas como pantallas completas.
5 Para ver las dos pantallas, los jugadores se pondrán
las gafas marcadas como Jugador 1(Player 1) o Jugador
2(Player 2).
EE - Kahe mängijaga mängu alustamine
Algunos juegos ofrecen la modalidad de varios jugadores o
de pantalla dividida. En el televisor Philips Easy 3D, puede
con gurar la pantalla dividida como dos vistas de pantalla
completa. Compruebe que la consola de juegos está conecta-
da al conector HDMI del televisor.
1 Käivitage mängukonsoolil mäng ja valige kahe mängi-
jaga riim. Valige jagatud kuvaga vaade.
2 Vajutage teleri kaugjuhtimispuldil
SOURCE ja
valige ekraanilt mängukonsool.
3 Vajutage
ADJUST . Valige [2 mängijaga mängimine]
ja vajutage OK . Kui seda suvandit ei saa valida, lugege
lisajuhiseid järgmises jaotises “Teleri tarkvara uuenda-
mine”.
4 Valige jagatud kuvaga mängu ekraanil kuvamise
vorming: [Kõrvuti] i [Ülevalt alla] ja vajutage OK .
Teler kuvab kaks täisekraanikuva.
5 Kahe eraldi kuva vaatamiseks panevad mängijad ette
eraldi prillid tähistega Player 1 ja Player 2.
FI - Kahden pelaajan pelin aloittaminen
Joissakin peleissä on mahdollista pelata moninpeliä tai käyttää
jaettua näyttöä. Philips Easy 3D TV:ssä voit käyttää jaettua
näyttöä kahtena koko ruudun näyttönä. Varmista, että pelikon-
soli on liitetty television HDMI-liitäntään.
1 Aloita peli pelikonsolissa ja valitse tilaksi kahden
pelaajan peli. Valitse jaetun näytön katselutila.
2 Paina television kaukosäätimen
SOURCE paini-
ketta ja valitse näystä pelikonsoli.
3 Paina
ADJUST . painiketta. Valitse [2 pelaajan pelit]
ja paina sitten OK -painiketta. Jos tätä vaihtoehtoa
ei näy, katso seuraavaa Television ohjelmiston päivit-
minen -osiota.
4 Valitse muoto jaetun näyn peliä varten: [Rinnak-
kain] tai [Ylös / alas] ja paina OK -painiketta. Televisio
näytä kaksi näytä koko ruudun koossa.
5 Voidakseen katsella eri näyttöä kummankin pelaajan
on puettava lasit, jotka on nimetty Player 1 ja Player 2.
FR - Lancement d’un jeu pour deux joueurs
Certains jeux offrent la possibilité d’af cher un écran multi-
joueur ou un écran partagé. Les téléviseurs Philips Easy 3D
permettent à chaque joueur de voir en mode plein écran sa
section de l’écran partagé. Véri ez que la console de jeu est
connectée au port HDMI du téléviseur.
1 Lancez le jeu à partir de la console, puis sélectionnez
le mode deux joueurs. Sélectionnez le mode écran
partagé.
2 Appuyez sur la touche
SOURCE de la télécom-
mande du téléviseur, puis sélectionnez la console de
jeu à l’écran.
3 Appuyez sur la touche
ADJUST . Sélectionnez
[Jeu à deux] , puis appuyez sur la touche OK . Si cette
option n’est pas disponible, consultez la section Mise à
jour du logiciel du téléviseur.
4 Sélectionnez le format d’af chage du jeu en mode
écran partagé : [Côte à côte] ou [Superposition] . Ap-
puyez ensuite sur la touche OK . Le téléviseur af che
les deux écrans en mode plein écran.
5 Pour voir en mode plein écran sa section de l’écran
partagé, chaque joueur doit chausser la paire de
lunettes qui lui correspond (Player 1 ou Player 2).
HR - Pokrenite igru za dva igrača
Neke igre nude mogućnost igranja više igraa ili igranje na
zaslonu podijeljenom na dva dijela. Televizor Philips Easy 3D
TV omogućuje da prikaz na podijeljenom zaslonu postavite
kao dva prikaza preko cijelog zaslona. Provjerite je li igraća
konzola povezana s HDMI prikljukom na TV-u.
1 Pokrenite igru na igraćoj konzoli i odaberite nain
igranja za dva igraa. Odaberite nain rada za prikaz
preko podijeljenog zaslona.
2 Pritisnite
SOURCE na daljinskom upravljau TV-a
i odaberite igraću konzolu na zaslonu.
3 Pritisnite
ADJUST . Odaberite [Ig. za 2 igrača] i
pritisnite OK . Ako ta mogućnost nije dostupna, pogle-
dajte sljedeći odjeljak, “Ažuriranje softvera TV-a”.
4 Odaberite format za prikaz igre preko podijeljenog
zaslona na zaslonu: [Jedan uz drugi] ili [Vrh/dno] i
pritisnite OK . TV prikazuje dva zaslona kao cijele
zaslone.
5 Svaki igra stavlja naoale s oznakom Player 1 ili Player
2 za prikaz jednog od dva razliita zaslona.
HU - Két játékossal való játék indítása
Egyes játékok lehetővé teszik a több játékossal való vagy osz-
tott képernyős játékot. A Philips Easy 3D TV-n beállíthatja az
osztott képernyőt két teljes képernyős nézetre. Gondoskod-
jon róla, hogy a játékkonzol a TV HDMI-csatlakozóaljzatához
csatlakozzon
1 A jákkonzolon indítsa el a jákot és válassza a két-
kos-módot. Válassza az osztott képernyős nézetet.
2 A TV távirányítóján nyomja meg a
SOURCE
gombot, és válassza a képernyőn a játékkonzolt.
3 Nyomja meg a
ADJUST . gombot. Válassza az [Két-
szereplős játék] lehetőget, majd nyomja meg az OK
gombot. Ha ez a lehetőg nem érhető el, olvassa el
A TV szoftverének frissítése” részt.
4 Válassza ki, hogy milyen formátumban látható az
osztott képernyő: [Egymás melletti] vagy [Felső /
alsó] , majd nyomja meg az OK gombot. A TV a két
képernyőt teljes képernyőként jeleníti meg.
5 A két különbözőpernyő a Player 1 és a Player 2
jelzésű szeveggel látha.
IT - Modalità di gioco a giocatori
Alcuni giochi offrono modalità di gioco a più giocatori o con
schermo condiviso. Nel televisore Philips Easy 3D è possibile
impostare lo schermo condiviso come una doppia visualizza-
zione a schermo intero. Accertarsi che la console di gioco sia
collegata al connettore HDMI del televisore.
1 Avviare il gioco dalla console e selezionare la modalità
a due giocatori. Selezionare la visualizzazione a scher-
mo condiviso.
2 Premere
SOURCE sul telecomando del televiso-
re e selezionare la console di gioco visualizzata sullo
schermo.
3 Premere
ADJUST .Selezionare [Gioco in due] e
premere OK . Se questa opzione non è disponibile,
consultare la sezione successiva ‘Aggiornamento del
software del televisore’.
4 Selezionare il formato per la visualizzazione del gioco
in modalità a schermo condiviso: [Fianco a anco]
o [Parte superiore/inferiore] e premere OK . Sul
televisore verranno visualizzate due schermate intere.
5 Per vedere le due differenti schermate, ciascun
giocatore dovrà indossare rispettivamente gli occhiali
denominati Giocatore 1 o Giocatore 2.
KK - і ыы  ыы у
К  ө   ө 
  ұ. Philips Easy 3D 
ө   қ  ө 
ғ .    ғ HDMI
қққ қғ ң.
1    ,   
 ңң. ө  ү ө
 ңң.
2  ққ қ құғ
SOURCE
ү ,    ңң.
3
ADJUST . ү ң. [і ыы
у]  ң, OK ү
ң. ұ  қ  , «
ғ ң»   ө
қң.
Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Speci cations are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners. 2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. www.philips.com
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PTA436

Quick start guide

PTA436_QSG_20110704.indd 1PTA436_QSG_20110704.indd 1 7/4/2011 11:42:49 AM7/4/2011 11:42:49 AM

Manual

View the manual for the Philips PTA436 here, for free. This manual comes under the category 3d glasses and has been rated by 1 people with an average of a 8.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips PTA436 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Philips PTA436 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Philips PTA436 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Philips PTA436 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Philips PTA436.

General
Brand Philips
Model PTA436 | PTA436/00
Product 3 d glasses
EAN 8712581603977, 5053460663112, 5053460250336
Language English
Filetype User manual (PDF)
Technical details
Compatible products Philips PDL7906, PFL76X6, PFL79X6, PFL8606D, PFL8956D
Carrying case
Weight & dimensions
Weight 170 g
Dimensions (WxDxH) 145 x 50 x 265 mm
Colour
Product colour Black
Packaging data
Quantity per pack 2 pc(s)
show more

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Philips PTA436 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results