Philips HR2118 manual

Philips HR2118
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF

ภาษาไทย

ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.
philips.com/welcome
สวนประกอบ (รูปที่ 1)
1 แทนมอเตอร
2 ปุ่มควบคุม
A ปุ่ม OFF
B ปุ่มความเร็ว
C ปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN
3 ชุดใบมีดของเครื่องป่น
4 โถแก้ว (เฉพาะรุ่น HR2120)
5 ขีดแสดงระดับ
6 ฝาปดโถป่นพลาสติก
7 ชองเติมบนฝาปด
8 ถวยตวง
9 แผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น)
10 ฝาโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
11 ชุดใบมีดโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
12 โถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
13 ชุดอุปกรณเชื่อมตอโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
14 โถบด
15 ชุดใบมีดของโถบด
ขอสำาคัญ
ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป
ทั่วไป
อันตราย
- ไมควรนำาแทนมอเตอรจมลงนหรือของเหลวใดๆ และไมควรนำาไปลางใตก็อกนที่
เปดนไหลผาน ควรใชผาชุบนบิดพอหมาดเช็ดทำาความสะอาดเทานั้น
คำาเตือน
- กอนใชงาน โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่ระบุบนผลิตภัณฑ วาตรงกับแรงดันไฟฟาที่
ใชภายในบานหรือไม
- หามใชงาน หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือชิ้นสวนอื่นๆ ชำารุดเสียหาย
- หากสายไฟชำารุด ควรนำาไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก
ฟลิปส หรือบุคคลที่ผานการอบรมจากฟลิปสดำาเนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได
- หามสัมผัส ขอบคมของชุดใบมีด โดยเฉพาะเมื่อเครื่องเสียบปลั๊กไฟอย เพราะใบมีดคมมาก
- ตรวจดูใหแนใจวา ไดติดตั้งชุดใบมีดเขากับโถป่นอยางแนนหนาดีแลว กอนประกอบโถป่น
เขากับแทนมอเตอร
- หามใชนิ้วหรือวัตถุใดๆ แหยเขาไปในโถป่น ขณะที่เครื่องกำาลังทำางาน
- ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณ ประสาทสัมผัสไมสม
บูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำาเครื่องนี้
ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำาแนะนำาในการใชงานโดยผที่รับผิด
ชอบในดานความปลอดภัย
- เก็บเครื่องและสายไฟใหพนมือเด็ก
- หามปลอยใหเครื่องทำางานโดยไมมีการควบคุมดูแลเปนอันขาด
- ตรวจดูใหแนใจวา ไดติดตั้งชุดใบมีดเขากับโถป่นหรือโถบดอยางแนนหนาดีแลวกอนประ
กอบโถป่นหรือโถบดเขากับแทนมอเตอร
- หามใชโถบดบดสวนผสมที่แข็งมาก เชน จันทนเทศ และนแข็งกอน
- หากหนึ่งในชุดใบมีดเกิดติดขัด ใหถอดปลั๊กเครื่องออกกอนแลวจึงเขี่ยสวนผสมที่อุดตันใบมีด
ออก
- หามใชโถป่น โถบด หรือโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น) ในการเปดและปดเครื่อง
ขอควรระวัง
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง กอนประกอบเครื่อง, ถอดอุปกรณ หรือปรับเปลี่ยนชิ้นสวนอื่นๆ
- หามใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนที่ผลิตโดยผผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ฟลิปสไมไดแนะนำา
การรับประกันจะเปนโมฆะทันที หากคุณใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนดังกลาว
- หามใสสวนผสมเกินขีดแสดงระดับสูงสุดบนโถป่น โถบด และโถบดสับ (รน HR2118 เทา
นั้น)
- หามป่นสวนผสมในปริมาณที่มากกวาปริมาณสูงสุดที่กำาหนดและใชเวลาเกินกวาที่ระบุ
ไวในตาราง
- หากมีเศษอาหารติดอยดานในโถป่น ใหปดสวิตชเครื่อง และถอดปลั๊กออก แลวใชพายกวาด
เศษอาหารออก
- เครื่องจะเปดสวิตชเมื่อมีการประกอบโถป่น โถบด หรือโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น) เขา
กับแทนมอเตอรอยางถูกตองแลวเทานั้น
- หามใสสวนผสมที่มีอุณหภูมิสูงกวา 60°C ลงในโถป่น
- ควรป่นสวนผสมจำาพวกกานพลู ยี่หรา เมล็ดพืช พรอมกับสวนผสมอื่น หากป่นแยก สวน
ผสมเหลานี้อาจทำาใหวัสดุที่เปนพลาสติกของโถบดชำารุดเสียหาย
- โถบดอาจเปลี่ยนสีได หากใชป่นสวนผสมบางอยาง เชน กานพลู, ยี่หราและอบเชย
- ไมควรใชโถบดป่นเนื้อดิบ ควรใชโถป่นหรือโถบดสับแทน
- หามใชงานโถบดแหงบดสวนผสมที่เปนของเหลว เชน นผลไม
- หามใชที่บดสับในการผสมของเหลว ใหใชเครื่องป่นแทน
- ควรแชสวนผสมแหง เชน ถั่วเหลือง ลงในนกอนใสลงในแผนกรอง
- หั่นผลไมเปนชิ้นเล็กๆ กอนเทใสแผนกรอง
- ไมควรใสสวนผสมลงในแผนกรองครั้งละมากๆ โดยหามใสสวนผสมสูงเกินกวาสวนที่เปน
โลหะ
Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑของ Philips ไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะ
สมและสอดคลองกับคำาแนะนำาในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอ
พิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
ระบบล็อคนิรภัยซึ่งติดตั้งในเครื่อง
คุณสมบัตินี้ทำาใหคุณสามารถเปดสวิตชเครื่องไดเฉพาะเมื่อประกอบโถป่นและฝา โถบดหรือโถ
บดสับและฝา (รน HR2118 เทานั้น) เขากับแทนมอเตอรเขาที่ดีแลวเทานั้น หากประกอบโถป่น
และฝา โถบดหรือโถบดสับและฝาอยางถูกตอง เครื่องจะปลดระบบล็อคนิรภัยเอง
ระบบปองกันวงจรมอเตอร
เครื่องรนนี้มีระบบปองกันวงจรมอเตอรซึ่งจะตัดการทำางานทันทีหากมอเตอรติดขัด (ซึ่งอาจเกิด
ขึ้นเมื่อใชงานอยางหนัก หรือหากไมไดใชงานเครื่องตามคำาแนะนำาในคมือ) ในกรณีนี้ หามกด
ปุ่มรีเซ็ตดานลางตัวเครื่องทันทีที่ระบบปองกันวงจรปดเครื่อง ควรปดสวิตชแลวถอดปลั๊กออกกอน
จากนั้นปลอยใหเครื่องเย็นลงจนเทากับอุณหภูมิหอง ตรวจดูวาสวนผสมที่คุณป่นมีปริมาณไมเกิน
ปริมาณที่ระบุในคมือและตรวจดูใหแนใจวาไมมีสิ่งใดอุดตันชุดใบมีด หลังจากนั้นใหกดปุ่มรีเซ็
ตดานลางเครื่องแลวใชงานตอได หามสัมผัสชุดใบมีดเมื่อคุณกดปุ่มรีเซ็ต
กอนใชงานครั้งแรก
ควรทำาความสะอาดอุปกรณทุกชิ้นที่สัมผัสกับอาหาร กอนใชงานเครื่องเปนครั้งแรก (ดูไดจากบท
‘การทำาความสะอาด’)
การใชงาน
เครื่องป่นใชงานเพื่อ :
- ผสมของเหลวตางๆ ใหเขากัน เชน นม, ซอส, นผลไม, ซุป, เครื่องดื่มผสมหรือเชค
- คลุกเคลาสวนผสมที่ออนนมใหเขากัน เชน แปงทำาแพนเคก หรือมายองเนส
- บดเคลาสวนผสมที่ปรุงสุกแลว เชน อาหารสำาหรับทารก
การใชงานเครื่องป่น
1 ขันสกรูที่อยดานลางโถป่นในทิศทางตามเข็มนาฬิกา บนชุดใบมีดเครื่องป่น (รูป
ที่ 2)
2 ติดตั้งโถป่นที่ประกอบชุดใบมีดแลว เขากับแทนมอเตอร แลวหมุนตามเข็ม
นาฬิกาจนกระทั่งล็อคเขาที่ (รูปที่ 3)
3 กดแปนควบคุมจนกระทั่งฝาปดเปดขึ้น (รูปที่ 4)
4 ใสสวนผสมลงในโถป่น
หมายเหตุ: ควรปลอยใหสวนผสมที่มีความรอนใหเย็นลงกอนที่จะใสลงในโถป่น
(อุณหภูมิสูงสุด 60°C)
5 ปลอยแปนควบคุมเพื่อปดฝา
6 ประกอบถวยตวงเขากับฝาปด (รูปที่ 5)
7 เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนัง
8 กดปุ่มความเร็วปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปดสวิตชเครื่อง (รูปที่ 6)
หมายเหตุ: โปรดดูตารางในคมือผใชนี้เพื่อดูปริมาณ ความเร็วและเวลาการป่นที่
แนะนำา
หามแหยนิ้วหรือวัตถุลงในโถป่น (ยกเวนแตวาจะมีไมพายใหใช) ในขณะที่เครื่องกำาลัง
ทำางาน
หามป่นสวนผสมติดตอกันนานเกิน 3 นาทีในแตและครั้งที่ใชงาน หากหลังจาก 3 นาที
แลว ยังป่นไมเสร็จ ใหปดเครื่องประมาณ 1 นาที กอนที่จะเริ่มป่นอีกครั้ง
9 หากตองการป่นสวนผสมเปนระยะเวลาสั้นๆ ใหกดปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN
หลายๆ ครั้ง เครื่องจะป่นที่ความเร็วสูงสุด เมื่อคุณปลอยปุ่ม PULSE/QUICK
CLEAN เครื่องจะหยุดป่น (รูปที่ 7)
ไมควรกดปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN คางเปนเวลานานเกินกวาสองสามวินาที
ในแตละครั้ง
10 ควรกดปุ่ม OFF เพื่อปดสวิตชเครื่องกอนที่จะเปดฝาเสมอ
ขอแนะนำาเพิ่มเติม
- เพื่อปองกันการกระเด็น ไมควรใสสวนผสมที่เปนของเหลว ลงในโถป่นเกินกวา 1.5 ลิตร
โดยเฉพาะเมื่อตองการป่นดวยความเร็วสูง ในกรณีที่สวนผสมมีลักษณะเหลวและรอนหรือ
เปนฟอง ไมควรใสสวนผสมลงในโถป่นเกินกวา 1 ลิตร
- คุณสามารถใชชองเติมบนฝาสำาหรับเติมสวนผสม ขณะที่เครื่องกำาลังทำางานอยได (รูปที่ 8)
- หามป่นสวนผสมแหงนานเกิน 1 นาที
- ไมควรเตรียมอาหารที่มีสวนผสมของนมันและไขมันในปริมาณสูง
- หั่นสวนผสมที่มีเนื้อแข็งเปนชิ้นเล็กๆ กอนใสลงในโถป่น ไมควรป่นสวนผสมที่มีเนื้อแข็งใน
ปริมาณมากพรอมกัน ควรแบงป่นผสมทีละนอยๆ
- หากยังไมพอใจกับผลที่ไดเมื่อคุณป่นสวนผสมที่แข็ง ใหปดสวิตชเครื่องป่นและกดปุ่ม
PULSE/QUICK CLEAN สองหรือสามครั้งเพื่อใหเครื่องป่นทำางานเปนระยะเวลาสั้นๆ คุณ
สามารถตักสวนผสมออกบางสวน แลวป่นสวนผสมในจำานวนนอยลง
- หากตองการบดกอนนแข็ง ใสนแข็งลงในโถโดยใสไดสูงสุด 5 กอนตอครั้ง และกดปุ่ม
PULSE/QUICK CLEAN สองหรือสามครั้ง ปดฝาโถในระหวางการป่น
การใชแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น)
คุณสามารถใชแผนกรองเพื่อทำานซอส นผลไมสด หรือค็อกเทลเนื้อละเอียดพิเศษ สวนเมล็ด
และกากผลไมจะถูกกักไวใน
แผนกรอง
หามใสสวนผสมลงในแผนกรองสูงเกินกวาสวนที่เปนโลหะ
หามใชแผนกรองในการป่นสวนผสมที่มีความรอน
1 เปดฝา
2 ใสแผนกรองในโถป่น ตรวจดูใหแนใจวาแผนกรองล็อคเขาที่บนกนโถแลว รอง
ของแผนกรองและสันดานในของโถป่นชวยใหคุณใสแผนกรองในตำาแหนงที่ถูก
ตอง (รูปที่ 9)
3 ปดฝา
4 ใสสวนผสมลงในแผนกรองโดยผานทางชองเปดบนฝาปด หั่นผลไมเปนชิ้นเล็กๆ
และแชเมล็ดถั่วตางๆ เชน ถั่วเหลือง ลงในนกอนที่จะใสป่นลงในแผนกรอง
5 เติมนหรือของเหลวอื่นๆ
6 ประกอบถวยตวงเขากับฝาปด กดปุ่มความเร็ว 5 (ความเร็วสูงสุด)
แลวปลอยใหเครื่องทำางานไมเกิน 40 วินาที
7 กดปุ่ม OFF เพื่อปดสวิตชเครื่อง
8 เทเครื่องดื่มผานปากพวยของโถป่น ตรวจสอบใหแนใจวาปดฝาแลว และถวยตวง
อยในฝา ทั้งนี้เปนการปองกันไมใหกากและเปลือกไหลลงไปในเครื่องดื่มของคุณ
9 เพื่อใหไดสวนผสมที่ละเอียด ใหใสโถป่นที่ยังมีสวนผสมเหลืออยกลับเขาไปที่
เครื่องโดยปดฝาไว จากนั้นป่นตอไปอีกประมาณ 2-3 วินาที
10 เทเครื่องดื่มที่เหลือทั้งหมดออกมา
ขอแนะนำาเพิ่มเติม
- โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคุณป่นสวนผสมในปริมาณมาก เราขอแนะนำาวา ไมควรใสสวนผสม
ทั้งหมดลงในแผนกรองพรอมๆ กัน ควรเริ่มตนป่นในปริมาณนอย ปลอยใหเครื่องทำางานสัก
คร ปดสวิตช แลวเติมสวนผสมเพิ่มอีกเล็กนอย
- เพื่อใหไดนผลไมและค็อกเทลที่ดีที่สุด ใหเติมนประมาณ 300 มล. กับผลไม 150 กรัม
คุณยังสามารถใชของเหลวประเภทอื่นๆ ได เชน ทำาค็อกเทล
การใชโถบด
โถบดใชสำาหรับการบดสับสวนผสม เชน เม็ดพริกไทย, เมล็ดงา, ขาว, ขาวสาลี, เนื้อมะพราว, ถั่ว
(มีเปลือก), เมล็ดกาแฟ, ถั่วเหลืองแหง, เมล็ดถั่วลันเตาแหง, เนย, ขนมปงชิ้นเล็ก ๆ และอื่นๆ
1 ใสสวนผสมลงในโถบด (รูปที่ 10)
2 หมุนชุดใบมีดของโถบดเขากับโถบด โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา (รูปที่ 11)
หมายเหตุ: โปรดดูตารางในคมือผใชนี้เพื่อดูปริมาณและเวลาการป่นที่แนะนำา
3 ควโถบดที่ประกอบชุดใบมีดแลวลงบนแทนมอเตอร โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจน
เขาที่ (รูปที่ 12)
4 เปดสวิตชเครื่อง
เคล็ดลับ: เราขอแนะนำาใหคุณใชปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN หรือความเร็วระดับ 5
หามใชโถบดป่นนานเกินกวา 30 วินาทีติดตอกันโดยไมหยุดพัก
5 เมื่อป่นเสร็จแลว ใหกดปุ่ม OFF
6 ในการถอดโถบดออกจากแทนมอเตอร ใหหมุนโถบดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
การใชโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
โถสับมีไวสำาหรับสับสวนผสมเชน หอมหัวใหญ เนื้อสัตว สมุนไพร ผลไม ช็อกโกแลต ชีสเนื้อ
แข็ง อาหารเด็ก และถั่ว
ควรระมัดระวังเมื่อคุณใสหรือถอดชุดใบมีดเนื่องจากใบมีดมีขอบที่คมมาก
1 ประกอบชุดอุปกรณสำาหรับเชื่อมตอเขาที่ดานลางของโถสับ (1) หมุนชุดอุปก
รณสำาหรับเชื่อมตอในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนเขาที่ (2) (รูปที่ 13)
2 วางโถบดสับลงบนแทนมอเตอร (1) แลวหมุนตามเข็มนาฬิกาจนเขาที่ (2) (รูป
ที่ 14)
3 ประกอบชุดใบมีดเขากับโถบดสับ (รูปที่ 15)
4 ใสสวนผสมลงในโถบดสับ (รูปที่ 16)
ดูตารางดานลางสำาหรับปริมาณที่แนะนำา
หามใสสวนผสมเกินปริมาณสูงสุดที่ระบุไวในตาราง
เคล็ดลับ: ควรหั่นอาหารชิ้นใหญออกเปนชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1-2 ซม.
5 ปดฝาโถบดสับแลวหมุนตามเข็มนาฬิกาจนเขาที่ (รูปที่ 17)
หมายเหตุ: ตรวจดูใหแนใจวาไดปดฝาเขาที่ดีแลว กอนที่จะเปดสวิตชเครื่อง
6 เปดสวิตชเครื่อง
หมายเหตุ: หากเครื่องสั่น เพราะสวนผสมกระจายตัวไมทั่ว ใหเอามือวางลงบนฝาปด
ของโถบดสับ
หมายเหตุ: โถบดสับจะทำางานประมาณ 2-3 วินาที หามป่นนานเกินกวา 2-3 วินาที
7 เมื่อบดสับเสร็จแลว ใหปดสวิตชเครื่อง และถอดปลั๊กออก
8 หมุนโถบดสับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แลวถอดออกจากแทนมอเตอร (รูปที่ 18)
ถอดโถบดสับออกจากแทนมอเตอรกอนที่จะเทสวนผสมออกจากโถบดสับ
9 หมุนชุดอุปกรณสำาหรับเชื่อมตอตามเข็มนาฬิกา แลวถอดออกจากดานลางของโถ
บดสับ (รูปที่ 19)
10 ถอดฝาปดและชุดใบมีดออกจากโถบดสับ
11 เทอาหารออกจากโถบดสับ
การทำาความสะอาด
หามใชแผนใย อุปกรณที่มีความคม หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เชน นมัน หรืออะซี
โทนในการทำาความสะอาดผลิตภัณฑนี้เปนอันขาด
ขอแนะนำาเพิ่มเติม:
- การทำาความสะอาดตัวเครื่องและชิ้นสวนตางๆ จะทำาไดงายที่สุด หากทำาทันทีหลังการ
ใชงาน
- หากจำาเปน คุณสามารถทำาความสะอาดตาขายของแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทา
นั้น) ดวยแปรงออนนม
- ควรถอดชิ้นสวนที่ถอดประกอบไดออกกอนที่จะทำาความสะอาดทุกครั้ง
1 ควรถอดปลั๊กไฟออกกอน
2 เช็ดทำาความสะอาดแทนมอเตอรและชุดอุปกรณสำาหรับเชื่อมตอโถบดสับดวยผา
ชุบนบิดพอหมาด
ไมควรจมแทนมอเตอรและชุดอุปกรณสำาหรับเชื่อมตอโถบดสับลงในนหรือของเหลว
อื่นๆ หามทำาความสะอาดแทนมอเตอรและชุดอุปกรณสำาหรับเชื่อมตอโถบดสับดวย
เครื่องลางจาน
3 ทำาความสะอาดชิ้นสวนที่สามารถถอดออกไดทั้งหมด (ยกเวนชุดอุปกรณสำาหรับ
เชื่อมตอโถบดสับ) ในนรอน หากจำาเปน ควรใชนยาลางจานเล็กนอยหรือ
ใชเครื่องลางจาน
การทำาความสะอาดโถป่นแบบรวดเร็ว
1 ใสนอนลงในโถป่นครึ่งหนึ่ง แลวเติมนยาทำาความสะอาดประมาณ 2-3 หยด
2 กดปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN สองหรือสามครั้ง
3 ถอดโถป่น แลวเทนออก และลางดวยนกอก
การจัดเก็บ
- ในการจัดเก็บสายไฟ ใหพันสายไฟรอบๆ หลอดมวนสายที่อยบริเวณดานลางของเครื่อง (รูป
ที่ 20)
การสั่งซื้ออุปกรณเสริม
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณเสริมสำาหรับเครื่องนี้ โปรดไปที่รานคาออนไลนของเรา www.shop.
philips.com/service หากไมมีรานคาออนไลนในประเทศของคุณ โปรดไปที่ตัวแทนจำา
หนาย Philips หรือศูนยบริการ Philips หากคุณไมสามารถหาซื้ออุปกรณเสริมสำาหรับเครื่องได
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา Philips ในประเทศของคุณ โดยคนหารายละเอียดการติดตอไดใน
เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
สิ่งแวดลอม
- หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงใน
ถังขยะสำาหรับนำากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี (รูป
ที่ 21)
การรับประกันและบริการ
หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูลหรือหากคุณมีปญหา โปรดเขาชม
เว็บไซตของ Philips ไดที่
www.philips.com/support หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของ Philips ในประเทศของ
คุณ หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคา อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจำาหนายผลิตภัณฑของ Philips
ในประเทศ
สูตรอาหาร
นเตาห
สวนผสม:
- ถั่วเหลืองแหง 90 กรัม
- น 600 มิลลิลิตร
1 แชถั่วเหลืองเปนเวลา 4 ชั่วโมง กอนป่น
2 ใสแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น) ในโถป่น
3 ใสถั่วเหลืองที่แชนแลวและนลงในแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น)
ป่นผสมกันเปนเวลา 24 วินาที ดวยความเร็วสูงสุด
หามป่นสวนผสมมากกวาหนึ่งครั้งติดตอกันโดยไมปดพักเครื่อง ปลอยใหเครื่องเย็นลงที่
อุณหภูมิหองกอนป่นสวนผสมอื่นๆ ตอ
4 นำานมถั่วเหลืองที่ไดไปตมในกระทะ และเติมนตาล แลวรอใหเดือด
การแกปญหา
บทนี้ไดรวบรวมปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได หากยังไมสามารถแกไขปญหาตาม
ขอมูลดานลาง โปรดดูรายการคำาถามที่พบบอยที่ www.philips.com/support หรือติดตอ
ศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ
ปญหา การแกปญหา
เครื่องไมทำางาน เครื่องนี้มีการติดตั้งระบบปองกันความปลอดภัย เครื่องจะไมทำางาน
หากโถป่น โถบดหรือโถบดสับประกอบเขากับแทนมอเตอรไมถูกตอง
หรือไมไดประกอบเขากันเลย ตรวจดูวาไดประกอบโถป่น โถบด โถบด
สับเขาที่แลวหรือไม (ดูที่บท ‘การใชงาน’ ) กอนอื่นใหกดปุ่ม OFF เพื่อ
ตรวจดูใหแนใจวาปดสวิตชเครื่องแลว
ฉันไมรวาจะใชงาน
ปุ่ม PULSE/QUICK
CLEAN เพื่อทำา
อะไร
เมื่อกดปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN เครื่องจะทำางานดวยความเร็ว
สูงสุดจนกระทั่งคุณปลอยมือออกจากปุ่ม ใชปุ่ม PULSE/QUICK
CLEAN เมื่อตองการควบคุมงานการป่นมากขึ้น คุณยังสามารถใชปุ่มนี้
เพื่อทำาความสะอาดโถป่นแบบรวดเร็วได (ดูบท ‘การทำาความสะอาด’)
มอเตอรสงกลิ่นไมพึง
ประสงคในระหวา
งการป่น
ถือเปนเรื่องปกติที่เครื่องใหมจะสงกลิ่นอันไมพึงประสงคหรือปลอย
ควันออกมาบางในระหวางการใชงานสองหรือสามครั้งแรก ลักษณะ
เชนนี้จะหายไปหลังจากที่คุณใชเครื่องสองสามครั้ง หากมีการ
เปดสวิตชเครื่องทิ้งไวนานเกินไป ก็อาจจะทำาใหเกิดกลิ่นอันไมพึง
ประสงคและเกิดควันขึ้นมาได ในกรณีนี้ ใหปดสวิตชเครื่องและ
รอใหเครื่องเย็นเปนเวลา 60 นาที
เครื่องหยุดทำางาน
เพราะชุดใบมีดติด
กดปุ่ม OFF และใชไมพายปาดสวนผสมที่ปดกั้นชุดใบมีดของเครื่อง
ป่น ชุดใบมีดโถบดหรือชุดใบมีดโถสับ เราขอแนะนำาใหค
ุณป่นสวนผสมในปริมาณที่นอยลง
เหตุใดนผลไมหรือ
นมถั่วเหลืองจึงมีกาก
หรือเปลือกปนอยมาก
เพื่อปองกันกากและเปลือกปนอยในเครื่องดื่ม ควรตรวจดูวาไดประ
กอบแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น) เขากับโถป่นอยางถูก
ตองแลว และดูวา ไดปดฝาและประกอบถวยตวงเขากับฝาปดแลว
โถป่นมีการรั่วซึม ปดสวิตชเครื่องและเทสวนผสมออก ตรวจดูวา ชุดใบมีดมีการประกอ
บอยางถูกตองหรือไม
บนโตะ (รูปที่ 22)
- ตารางนี้แสดงความเร็ว ปริมาณ และเวลาการป่นที่แนะนำา

TIẾNG VIỆT

Gii thiu
Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến
với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy
đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.
Mô t chung (Hnh 1)
1 B phn mô-tơ
2 Panen điều khiển
A Nút TẮT
B Nút tốc đ
C Nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH
3 B lưỡi cắt của máy xay
4 Ly thủy tinh (chỉ có ở kiểu HR2120)
5 Chỉ báo mức
6 Nắp của cối xay bằng nhựa
7 Lỗ trên nắp
8 Cốc đnh lượng
9 B lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/HR2117)
10 Nắp máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118)
11 B lưỡi cắt máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118)
12 Tô máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118)
13 B ghép nối máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118)
14 Cốc nghiền
15 B lưỡi cắt máy nghiền
Quan trọng
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết b và cất giữ để
tiện tham khảo sau này.
Tổng quát
Nguy hiểm
- Không nhúng b phn mô-tơ vào trong nước hay vào bất k chất lng
nào khác, bạn cng không được rửa nó dưới vi nước. Chỉ dng mt
miếng vải ẩm để lau b phn mô-tơ.
Cnh báo
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp ngun nơi
sử dụng trước khi bạn nối máy vào ngun điện.
- Không nên sử dụng thiết b nếu dây điện, phích cắm hoc những b
phn khác b hng.
- Nếu dây điện ngun b hư hng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm
bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoc
những nơi có khả năng và trnh đ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không chạm vào các cạnh cắt của b lưỡi cắt, đc biệt khi thiết b đang
được cắm điện. Các cạnh cắt rất sắc.
- Đảm bảo b lưỡi cắt được gắn cht vào bnh máy xay trước khi lắp bnh
máy xay vào b phn mô-tơ.
- Không cho ngón tay hoc bất k vt nào vào bnh máy xay khi máy đang
hoạt đng.
- Thiết b này không dành cho ngưi dng (bao gm cả trẻ em) có sức
khe kém, khả năng giác quan hoc thần kinh suy giảm, hoc thiếu kinh
nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoc hướng dẫn sử dụng
thiết b bởi ngưi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Giữ thiết b và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
- Không để máy hoạt đng khi không có sự theo dõi.
- Đảm bảo rằng b lưỡi cắt được lắp cht vào bnh máy xay hoc cốc
nghiền trước khi lắp bnh máy xay hoc cốc nghiền vào b phn mô-tơ.
- Không sử dụng máy nghiền để nghiền các nguyên liệu quá cứng như hạt
đu khấu và nước đá viên.
- Nếu mt trong các b lưỡi cắt b kt, rút phích cắm ra khi ngun điện
trước khi lấy nguyên liệu làm kt lưỡi cắt ra.
- Không sử dụng bnh máy xay, cốc nghiền hoc tô máy cắt (chỉ có ở kiểu
HR2118) để tắt và bt máy.
Chú ý
- Luôn luôn rút phích cắm của thiết b khi ngun điện trước khi lắp ráp,
tháo ri, vệ sinh hoc điều chỉnh bất cứ b phn nào.
- Không sử dụng bất k phụ kiện hoc b phn nào mà Philips không đc
biệt khuyên dng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoc b phn không
phải của Philips, việc bảo hành sẽ b mất hiệu lực.
- Không cho nguyên liệu vào vượt quá chỉ báo mức tối đa trên bnh máy
xay, cốc nghiền và tô máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118).
- Không sử dụng vượt quá số lượng tối đa và thi gian xử lý được chỉ đnh
trong các bảng tương ứng.
- Nếu thực phẩm dính vào thành bnh máy xay, hãy tắt máy và tháo phích
cắm ra khi ổ điện. Sau đó sử dụng tha để tách thực phẩm ra khi
thành.
- Chỉ có thể bt máy nếu bnh máy xay, cốc nghiền hoc tô máy cắt (chỉ
có ở kiểu HR2118) được lắp vào b phn mô-tơ theo đúng cách.
- Không đổ nguyên liệu nóng trên 60ºC vào bnh máy xay.
- Luôn chế biến đinh hương, cây hi và hạt hi cng với các nguyên liệu
khác. Nếu chế biến riêng lẻ, các nguyên liệu này có thể làm hng phần
nhựa của máy.
- Cối nghiền có thể b đổi màu khi dng để nghiền các loại nguyên liệu
như đinh hương, cây hi và cây quế.
- Máy nghiền không thích hợp để cắt tht sống. Hãy dng máy xay hoc
cối xay tht.
- Không dng máy nghiền khô để nghiền chất lng như nước trái cây.
- Không sử dụng ly xay tht để trn chất lng. Hãy sử dụng máy xay cho
mục đích này.
- Ngâm các nguyên liệu khô, chẳng hạn như đu nành, trong nước trước
khi cho chúng vào b lọc.
- Cắt trái cây thành từng miếng nh trước khi cho vào b lọc.
- Không làm b lọc b quá tải. Không đổ nguyên liệu vào b lọc vượt quá
phần kim loại của nó.
Đin từ trường (EMF)
Thiết b Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện từ
trưng (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong
sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng
thiết b này là an toàn.
Thit b khoá an ton bên trong máy
Tính năng này đảm bảo rằng bạn chỉ có thể bt máy nếu bnh máy xay và
nắp, cốc nghiền hoc tô máy cắt và nắp (chỉ có ở kiểu HR2118) được lắp
vào b phn mô-tơ theo đúng cách. Nếu bnh máy xay và nắp, cốc nghiền
hoc tô máy cắt và nắp đã được lắp đúng cách, khóa an toàn tích hợp sẽ
được mở.
Bộ phận bo v mạch đin của mô-tơ
Thiết b được trang b mạch bảo vệ mô-tơ có thể tắt mô-tơ nếu mô-tơ b
tắc (điều này có thể xảy ra khi phải xử lý quá nhiều thức ăn hoc không sử
dụng thiết b theo các chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng). Nếu điều
này xảy ra, KHÔNG ấn nút đt lại ở đáy thiết b ngay sau khi mạch bảo vệ
tắt thiết b. Trước tiên tắt máy và rút phích cắm của thiết b và để thiết b
ngui xuống nhiệt đ trong phng. Sau đó kiểm tra xem lượng thức ăn bạn
đang xử lý có vượt quá số lượng được nhắc đến trong tài liệu hướng dẫn sử
dụng không hoc có vt g đó làm tắc b lưỡi cắt. Sau khi kiểm tra, ấn nút
đt lại ở đáy thiết b và tiếp tục xay thức ăn. Không chạm vào b lưỡi cắt khi
bạn ấn nút đt lại.
Trưc khi s dng ln đu
Rửa sạch tht kỹ các b phn tiếp xúc với thực phẩm trước khi sử dụng
thiết b này lần đầu tiên (xem chương ‘Làm sạch thiết b’).
S dng thit b
Máy xay được dng để:
- Trn chất lng, ví dụ sản phẩm sữa, nước xốt, nước trái cây, xúp, các loại
đ uống thp cẩm.
- Trn các nguyên liệu mềm, như bt làm bánh hay sốt ma-don-ne.
- Nghiền nhừ các thức ăn chín, ví dụ để làm thức ăn cho trẻ.
S dng ci xay
1 Xoay đáy của bình máy xay theo chiều kim đồng hồ vào bộ lưỡi cắt
của máy xay (Hình 2).
2 Gắn bình máy xay cùng với bộ lưỡi cắt vào bộ phận mô-tơ và xoay
theo chiều kim đồng hồ cho tới khi khớp vào vị trí (Hình 3).
3 Nhấn cần để mở nắp (Hình 4).
4 B nguyên liu vào ci xay.
Lưu ý: Để nguyên liệu nóng nguội xuống trước khi cho vào bình máy xay (nhiệt
độ tối đa 60°C).
5 Nhả cần điều khiển để đóng nắp.
6 Lắp cc định lượng vào nắp (Hình 5).
7 Cắm phích vào nguồn đin.
8 Nhấn một trong các nút tc độ để bật máy (Hình 6).
Lưu ý: Tham khảo bảng trong hướng dẫn sử dụng này để biết số lượng và thời
gian chế biến thích hợp.
Không cho ngón tay hoặc một vật nào đó vào bình (trừ thìa đi kèm) khi
máy xay đang hoạt động.
Không để máy chạy quá 3 phút liên tục. Nếu bạn không thể hoàn tất quá
trình chế biến sau 3 phút, hãy tắt máy và chờ một phút trước khi bật lại
máy.
9 Nếu bạn mun chế biến nguyên liu rất nhanh, nhấn nút XUNG/
LÀM SẠCH NHANH vài lần. Thiết bị hoạt động ở tc độ cao nhất.
Khi bạn nhả nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH, thiết bị ngừng hoạt
động (Hình 7).
Không nhấn nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH liên tục quá vài giây.
10 Luôn nhấn nút TẮT để tắt thiết bị trước khi mở nắp.
Mo
- Để tránh nguyên liệu b tràn ra ngoài, không cho quá 1,5 lít nguyên liệu
lng vào bnh máy xay, đc biệt khi bạn muốn xay ở tốc đ cao. Không
cho quá 1 lít nguyên liệu lng vào bnh máy xay khi bạn muốn xay các
chất lng cn nóng hay những nguyên liệu d sủi bọt.
- Bạn có thể sử dụng lỗ trên nắp để cho nguyên liệu vào trong khi máy
đang chạy (Hnh 8).
- Không chế biến nguyên liệu khô lâu quá 1 phút.
- Không chế biến các món ăn chứa mt lượng lớn dầu ăn hoc chất béo.
- Cắt nguyên liệu cứng thành những miếng nh trước khi cho vào bnh
máy xay. Không xay khối lượng lớn các chất rắn cng lúc mà chia thành
nhiều mẻ nh.
- Nếu bạn chưa hài lng với kết quả khi xay nguyên liệu rắn, tắt máy xay
và nhấn nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH vài lần để máy xay chạy
nhanh. Bạn cng có thể lấy bớt nguyên liệu ra và xử lý lượng nh hơn.
- Để nghiền đá viên, cho tối đa 5 viên nước đá vào bnh cng lúc và nhấn
nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH mt vài lần. Giữ nắp đy khi đang
nghiền.
S dng bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/HR2117)
Bạn có thể sử dụng b lọc để xay nước sốt, nước quả hay cốctai rất tinh. Tất
cả v hay hạt sẽ được  b lọc giữ lại.
Không đổ nguyên liu vào bộ lọc vượt quá vần kim loại.
Không sử dụng bộ lọc để chế biến nguyên liu nóng.
1 Mở nắp ra.
2 Lắp bộ lọc vào bình máy xay. Đảm bảo rằng bộ lọc được lắp khít vào
đáy bình. Các rãnh của bộ lọc và các răng bên trong bình máy xay giúp
bạn đặt bộ lọc vào đúng vị trí (Hình 9).
3 Đóng nắp.
4 Cho nguyên liu vào bộ lọc qua lỗ trên nắp. Cắt trái cây thành từng
miếng nh và ngâm các hạt đậu khô, như đậu nành, trước khi chế biến
trong bộ lọc.
5 Thêm nước hay chất lng khác vào.
6 Đặt cc định lượng vào nắp, nhấn nút tc độ 5 (tc độ cao nhất) và
để máy chạy ti đa 40 giây.
7 Bấm nút OFF (tắt) để tắt thiết bị.
8 Rót đồ ung ra qua vòi bình máy xay. Đảm bảo nắp được đậy kín và
cc định lượng đã được đặt vào nắp. Làm như vậy sẽ ngăn không cho
xơ và v lẫn vào đồ ung của bạn.
9 Để có hiu quả ti ưu, hãy đặt lại bình cùng với phần nguyên liu còn
lại vào máy với nắp đóng. Sau đó để máy chạy vài giây.
10 Rót phần đồ ung còn lại ra.
Mo
- Đc biệt khi chế biến mt lượng lớn nguyên liệu, chúng tôi khuyên bạn
không cho tất cả nguyên liệu vào b lọc cng mt lúc. Hãy bắt đầu xay
mt lượng nh, để máy hoạt đng trong chốc lát, tắt máy và sau đó
thêm mt lượng nh nguyên liệu khác.
- Để có được kết quả tốt nhất khi ép nước trái cây và cốc-tai, thêm
khoảng 300ml nước cho 150g trái cây. Bạn cng có thể sử dụng dung
dch khác, ví dụ để làm cốc-tai.
S dng chức năng nghiền
Máy nghiền được sử dụng để cắt các loại nguyên liệu như hạt tiêu, hạt vừng,
gạo, bt m, ci dừa, lạc (đã bóc v), hạt cà phê, đu nành khô, đu Hà Lan
khô, pho mát, vụn bánh m, v.v.
1 Cho nguyên liu khô vào ci xay nghiền (Hình 10).
2 Xoay bộ phận lưỡi cắt của máy nghiền theo chiều kim đồng hồ vào
cc nghiền (Hình 11).
Lưu ý: Tham khảo bảng trong hướng dẫn sử dụng này để biết số lượng và thời
gian chế biến được khuyến cáo.
3 Lộn ngược máy xay đã lắp và xoay theo chiều kim đồng hồ vào bộ
phận mô-tơ (Hình 12).
4 Bật máy.
Mo: Chúng tôi khuyên bạn sử dụng nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH hoặc tốc
độ 5.
Không để máy nghiền chạy quá 30 giây liên tục.
5 Khi chế biến xong, hãy nhấn nút TẮT.
6 Để tháo máy nghiền ra khi bộ phận mô-tơ, xoay máy nghiền ngược
chiều kim đồng hồ.
S dng ci xay tht (chỉ có ở kiểu HR2118)
Cối xay tht dng để cắt nh nguyên liệu như hành, tht, rau thơm, trái cây,
sô-cô-la, pho mát rắn, đ ăn cho em bé và các loại hạt.
Cẩn thận khi lắp hoặc tháo bộ lưỡi cắt, các cạnh cắt rất sắc.
1 Lắp bộ ni vào đáy tô máy cắt (1). Xoay bộ ni ngược chiều kim đồng
hồ để c định bộ ni (2) (Hình 13).
2 Đặt tô máy cắt vào bộ phận mô-tơ (1) và xoay tô theo chiều kim
đồng hồ để c định tô (2) (Hình 14).
3 Đặt bộ lưỡi cắt vào tô máy cắt (Hình 15).
4 Cho nguyên liu vào tô trộn (Hình 16).
Xem bảng dưới đây để biết khối lượng đề xuất.
Không chế biến nguyên liu vượt quá s lượng ti đa được nêu trong
bảng
Mo: Cắt những phần đồ ăn lớn thành từng miếng nhỏ 1-2cm.
5 Đậy nắp vào ci xay thịt và xoay nắp theo chiều kim đồng hồ để c
định nắp (Hình 17).
Lưu ý: Đảm bảo nắp được cố định đúng cách trước khi bật máy.
6 Bật máy.
Lưu ý: Nếu máy bị lắc giật do đồ ăn phân bố không đu, hy đặt tay bạn lên
nắp.
Lưu ý: Cối xay thịt cần vài giây để chế biến. Không để máy chạy quá vài giây.
7 Sau khi đã xay xong, tắt máy và rút phích cắm đin.
8 Xoay ci xay thịt ngược chiều kim đồng hồ và tháo ci ra khi bộ
phận mô-tơ (Hình 18).
Luôn tháo ci xay thịt ra khi bộ phận mô-tơ trước khi lấy hết nguyên
liu ra khi ci xay thịt.
9 Xoay bộ ghép ni theo chiều kim đồng hồ và tháo bộ ghép ni ra
khi đáy ci xay thịt (Hình 19).
10 Tháo nắp và bộ lưỡi cắt ra khi ci xay thịt.
11 Đổ thức ăn ra khi ci xay thịt.
V sinh
Không sử dụng miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những
chất lng mạnh như là xăng hoặc axêtôn để lau chùi thiết bị.
Mo
- Cách tốt nhất để làm sạch thiết b và các b phn là ngay sau khi sử
dụng.
- Nếu cần, bạn có thể rửa sạch lưới b lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/
HR2117) bằng bàn chải rất mềm.
- Luôn tháo tất cả các b phần có thể tháo ri trước khi làm sạch chúng.
1 Bảo đảm rút đin ra khi máy.
2 Lau sạch bộ phận mô-tơ và bộ phận ghép ni máy cắt bằng khăn ẩm.
Không nhúng bộ phận mô-tơ và bộ ghép ni máy cắt vào nước hoặc bất
kỳ loại chất lng nào khác. Không làm sạch bộ phận mô-tơ và bộ ghép ni
máy cắt trong máy rửa chén.
3 Rửa tất cả các bộ phận có thể tháo rời (trừ bộ ghép ni máy cắt)
bằng nước nóng, cùng với một chút nước rửa chén nếu cần, hoặc
bằng máy rửa chén.
Ra nhanh bnh máy xay
1 Đổ nước ấm vào nửa bìnhmays xay và thêm vài giọt dung dịch tẩy
rửa.
2 Nhấn nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH vài lần.
3 Tháo bình máy xay, đổ sạch đồ ăn ra khi bình và rửa bình dưới vòi
nước.
Lưu trữ sữa
- Để bảo quản dây điện, cuốn dây quanh cun dưới đáy máy (Hnh 20).
Đt mua các ph kin
Để mua các phụ kiện cho thiết b này, vui lng ghé thăm cửa hàng trực
tuyến của chúng tôi tại www.shop.philips.com/service. Nếu không có
cửa hàng trực tuyến cho quốc gia của bạn, hãy đến đại lý Philips hoc trung
tâm dch vụ của Philips. Nếu bạn gp bất k khó khăn nào trong việc đt
mua phụ kiện, vui lng liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của
Philips ở quốc gia của bạn. Bạn sẽ tm thấy chi tiết liên hệ trên t bảo hành
toàn cầu.
Môi trường
- Không vứt thiết b cng với chất thải gia đnh thông thưng khi chấm
dứt sử dụng thiết b. Hãy đem thiết b đến điểm thu gom chính thức để
tái chế. Làm như vy, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trưng. (Hnh 21)
Bo hnh v dch v
Nếu bạn cần biết dch vụ, thông tin hay gp trục trc, vui lng vào trang
web của Philips tại www.philips.com/support hoc liên hệ với Trung
Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại quốc gia bạn. Bạn sẽ tm thấy số
điện thoại trong t bảo hành toàn cầu. Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc
Khách Hàng tại quốc gia bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại đa phương bạn.
Công thức ch bin
Sữa đậu nnh
Nguyên liệu:
- 90g hạt đu nành khô
- 600ml nước
1 Ngâm đậu nành trong 4 giờ trước khi chế biến.
2 Đặt bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/HR2117) vào bình máy xay.
3 Cho đậu nành đã ngâm và nước vào bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/
HR2117). Xay trong 24 giây với tc độ cao nhất.
Không nên chế biến liên tục quá 1 đợt. Nên để máy nguội xung nhit độ
trong phòng trước khi chế biến tiếp.
4 Đun sôi sữa đậu nành trong nồi, sau đó cho thêm đường vào và và
đun nh lửa.
Cách khc phc s c
Chương này tóm tắt các sự cố thưng gp nhất với thiết b. Nếu bạn không
thể giải quyết được sự cố sau khi tham khảo thông tin dưới đây, vui lng truy
cp www.philips.com/support để xem danh sách các câu hi thưng
gp hoc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia bạn.
Sự c Giải pháp
Thiết b không
hoạt đng
Máy được trang b hệ thống an toàn. Máy sẽ không hoạt
đng nếu bnh máy xay, cốc nghiền hoc tô máy cắt
chưa được lắp hoc lắp vào b phn mô-tơ không đúng
cách. Hãy kiểm tra xem bnh máy xay, cốc nghiền hoc
tô máy cắt đã được lắp đúng cách chưa (xem chương
‘Cách sử dụng máy’). Nhấn nút TẮT trước để đảm bảo
rằng máy đã tắt.
Tôi không biết tôi
có thể làm g với
nút XUNG/LÀM
SẠCH NHANH.
Khi bạn nhấn nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH, máy
sẽ hoạt đng ở tốc đ cao nhất cho đến khi bạn nhả
nút. Sử dụng nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH khi bạn
muốn có khả năng điều khiển cao hơn đối với công việc
chế biến. Bạn cng có thể sử dụng nút này để làm sạch
nhanh bnh máy cắt (xem chương ‘Vệ sinh máy’).
Mô-tơ phát ra
mi khó chu
trong khi chế biến.
Việc mt thiết b mới tạo ra mi khó chu hoc bốc mt
chút khói trong vài lần sử dụng đầu tiên là điều bnh
thưng. Hiện tượng này sẽ hết sau khi bạn đã sử dụng
máy vài lần. Máy cng có thể tạo ra mi khó chu hoc
bốc khói nếu máy được sử dụng quá lâu. Trong trưng
hợp này, hãy tắt máy và để máy ngui xuống trong 60
phút.
Máy dừng hoạt
đng v b lưỡi
cắt b kt.
Nhấn nút TẮT và dng tha để lấy nguyên liệu làm kt
b lưỡi cắt của máy xay, b lưỡi cắt của máy nghiền
hoc b lưỡi cắt của cối xay tht. Chúng tôi khuyên bạn
chế biến lượng nguyên liệu ít hơn.
Nước trái cây hay
sữa đu nành có
xơ hoc v.
Để tránh không cho xơ và v lẫn vào đ uống của bạn,
đảm bảo rằng b lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/HR2117)
được lắp vào bnh đúng cách. Cng cần đảm bảo rằng
nắp đã đóng và cốc đnh lượng được lắp vào nắp.
Bnh máy xay b
r rỉ.
Tắt máy và đổ nguyên liệu ra. Kiểm tra xem b lưỡi cắt
có được lắp đúng cách không.
Bn (Hnh 22)
- Bảng này trnh bày tốc đ, số lượng và thi gian chế biến được đề xuất.
HR2120
4222.005.0409.2
HR2120, HR2118, HR2117, HR2116, HR2115
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

1
2 3 4 5
6
7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22
2
5
0
15
0
5
00
7
5
0
15
0
0
125
0
10
0
0
ml
6
5
4
3
2
1
0
.5
c
ups
Philips HR2118

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips HR2118 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips HR2118 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips HR2118 here, for free. This manual comes under the category Blenders and has been rated by 1 people with an average of a 6.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips HR2118 or do you need help? Ask your question here

Philips HR2118 specifications

General
Brand Philips
Model HR2118
Product Blender
EAN 871010360152
Language English
Filetype PDF
Performance
Number of speeds 5
Bowl capacity 2 L
Mill
Chopper
Pulse function
Power
Power 600 W
AC input frequency 50 - 60 Hz
AC input voltage 220 - 240 V
Power source AC
Design
Cord length 0.85 m
Type Tabletop blender
Removable bowl
Cord storage
Product colour White
Dishwasher-proof parts
Material
Material jar(s) SAN
Blade material Stainless steel
Housing material Polypropylene (PP)
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips HR2118.

Is your question not listed? Ask your question here