Philips EasySpeed Advanced GC3672 manual

Philips EasySpeed Advanced GC3672
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF
- Rul netledningen helt ud, før du sætter
stikket i stikkontakten.
- Strygesålen kan blive ekstremt varm og
forårsage brandsår ved berøring.
- Afkalk strygejernet regelmæssigt ifølge
anvisningerne i afsnittet ”Rengøring og
vedligeholdelse” i brugervejledningen.
- Når du er færdig med at stryge,
rengør strygejernet, fylder vand i eller
tømmer vandtanken, og når du forlader
strygejernet - selv for et kort øjeblik - skal
dampvælgeren altid sættes i stillingen
”tørstrygning”, strygejernet stilles på højkant,
og stikket tages ud af stikkontakten.
- Kom aldrig parfume, eddike, stivelse,
afkalkningsmiddel, strygemiddel eller andre
kemikalier i vandtanken.
- Stikket må kun sluttes til et stikudtag med
de samme tekniske specikationer som
stikket.
- Påfyldningshullet må ikke være åbent under
brug.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol (Fig. 2) betyder, at dette produkt ikke må
bortskaes sammen med almindeligt husholdningsaald
(2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske
og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til
at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder
”World-Wide Guarantee”.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää!
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen
laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne
vastaisen varalle.
Tämä laite on suunniteltu vain kotikäyttöön.
Valmistaja ei ole vastuussa laitteen
toiminnasta eikä takuu ole voimassa, jos
laitetta käytetään kaupallisessa toiminnassa
tai laitteen käyttöohjeita ei noudateta.
Vaara
- Älä upota laitetta veteen.
Varoitus
- Tarkista, että laitteeseen merkitty
käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke
tai jokin muu osa on viallinen, jos laite toimii
epänormaalisti tai jos laite on pudonnut tai
vuotaa.
- Älä upota silitysrautaa tai johdottoman
silitysraudan alustaa veteen.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on
oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman
valvontaa silloin, kun se on liitetty
sähköverkkoon.
- Irrota aina laitteen pistoke pistorasiasta,
ennen kuin täytät vesisäiliön. Johdottomat
silitysraudat: irrota silitysrauta alustastaan,
ennen kuin täytät vesisäiliön.
- Johdotonta silitysrautaa saa käyttää
ainoastaan sen mukana toimitetun alustan
kanssa.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä valvonta
ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Alle 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa
laitteen ja suorittaa Calc-Clean-
kalkinpoiston ainoastaan aikuisen
valvonnassa.
- Pidä silitysrauta ja sen johto alle
8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa
silloin, kun se on kytketty verkkovirtaan tai
jäähtymässä.
- Säilytä johdottoman silitysraudan alustaa
ja käytä silitysrautaa tukevalla, tasaisella ja
vaakasuoralla alustalla.
- Laitetta on käytettävä ja säilytettävä
tasaisella, tukevalla ja lämmönkestävällä
alustalla. Kun asetat silitysraudan
pystyasentoon tai telineeseen, varmista,
että alusta on tukeva.
- Älä anna virtajohdon koskettaa laitteen
kuumaa pohjaa.
- (Johdoton silitysrauta) Älä silitä, jos alusta
on kiinnitetty silitysrautaan. Muutoin
virtajohto voi vaurioitua. Höyrysilitysrauta
on tarkoitettu vain johdottomaan
silittämiseen.
VAROITUS: Pinta on kuuma (Kuva 1)
- Pinnat voivat kuumentua käytön aikana
(silitysraudat, joissa on kuumuudesta
varoittava merkki).
Varoitus
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.
- Suorista virtajohto kokonaan, ennen kuin
työnnät pistokkeen pistorasiaan.
- Silitysraudan pohja tulee hyvin kuumaksi ja
koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
- Poista silitysraudasta kalkki säännöllisesti
noudattamalla käyttöoppaan puhdistus- ja
hoito-ohjeita.
- Aseta höyrynvalitsin asentoon, jossa
höyryä ei tule, aseta höyrysilitysrauta
pystyasentoon ja irrota pistoke pistorasiasta
aina, kun lopetat silittämisen, kun puhdistat
laitetta, kun täytät tai tyhjennät vesisäiliötä
tai kun hetkeksikin poistut silitysraudan
luota.
- Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa,
kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai
muitakaan kemikaaleja.
- Pistoke on liitettävä pistorasiaan, jonka
tekniset ominaisuudet vastaavat pistoketta.
- Vedentäyttöaukko ei saa olla auki käytön
aikana.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Kierrätys
- Tämä merkki (kuva 2) tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
- Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä
keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen
auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
NORSK
Introduksjon
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. Hvis du vil
ha fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet på www.Philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du
bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
Dette apparatet er utformet for privat bruk.
Ved all annen og uvøren bruk eller ved bruk
som ikke er i samsvar med instruksjonene
fraskriver produsenten seg alt ansvar, og
garantien frafaller.
Fare
- Apparatet må aldri senkes ned i vann.
Advarsel
- Før du kobler til apparatet, må du
kontrollere at spenningen som er angitt
på apparatet, stemmer overens med
nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
nettledningen eller selve apparatet har
synlig skade, hvis apparatet på noen som
helst måte ikke fungerer som det skal, eller
hvis apparatet har falt i gulvet eller lekker.
- Ikke senk strykejernet eller basen (for
strykejern uten ledning) ned i vann.
- Hvis nettledningen er ødelagt, må den alltid
skiftes ut av Philips eller av et servicesenter
som er godkjent av Philips, eller lignende
kvalisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er
koblet til strømnettet.
- Koble alltid apparatet fra stikkontakten
før du fyller vannbeholderen med vann.
Strykejern uten ledning må fjernes fra basen
før du fyller vannbeholderen.
- Strykejern uten ledning skal bare brukes
med den medfølgende basen.
- Dette apparatet kan brukes av barn
over åtte år og av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom
de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk,
og hvis de er klar over risikoen.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Eldre barn som er åtte år eller eldre,
kan bare rengjøre apparatet og utføre
kalkrensprosessen under oppsyn.
- Oppbevar strykejernet og nettledningen
utilgjengelig for barn under 8 år når
apparatet er slått på eller kjøles ned.
- Basen (for strykejern uten ledning) skal
alltid plasseres og strykejernet skal alltid
brukes på en stabil, jevn og horisontal
overate.
- Apparatet må alltid brukes og plasseres på
en at og stabil overate som tåler varme.
Når du setter strykejernet i oppreist stilling
eller på stativet, må du kontrollere at du
plasserer det på en stabil overate.
- Ikke la ledningen komme i kontakt med den
varme strykesålen på strykejernet.
- (For strykejern uten ledning) Ikke utfør
stryking uten basen koblet til strykejernet.
Ellers vil den medfølgende ledningen lett bli
skadet. Dampstrykejernet er kun beregnet
på stryking uten ledning.
FORSIKTIG: varm overate (g. 1)
- Overatene blir varme under bruk (for
strykejern som har et varmesymbol på
apparatet).
Forsiktig
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette
apparatet.
- Kontroller ledningen regelmessig for mulig
skade.
- Dra ledningen helt ut før du setter støpselet
i stikkontakten.
- Strykesålen på strykejernet kan bli ekstremt
varm, og du kan brenne deg hvis du tar på
den.
- Avkalk strykejernet regelmessig i henhold
til instruksjonene i kapittelet Rengjøring og
vedlikehold i brukerhåndboken.
- Du må sette dampbryteren i posisjonen for
tørr stryking, sette strykejernet i oppreist
stilling og dra ut støpselet fra stikkontakten
når du er ferdig med å stryke, når du
rengjør apparatet, når du fyller eller tømmer
vannbeholderen, og når du går vekk fra
strykejernet en liten stund.
- Ikke ha parfyme, eddik, stivelse,
avkalkingsmidler, strykemidler eller andre
kjemikalier i vannbeholderen.
- Støpselet må bare kobles til en stikkontakt
med samme tekniske egenskaper som
støpselet.
- Påfyllingsåpningen må ikke være åpen
under bruk
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og
forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
Gjenvinning
- Dette symbolet (g. 2) betyr at dette produktet ikke må
deponeres i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
- Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og
elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
SVENSKA
Inledning
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att du ska
kunna dra full nytta av den support som Philips kan du registrera
din nya produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här användarhandboken noggrant
innan du använder apparaten och spara den
för framtida bruk.
Den här apparaten är endast avsedd för
hemmabruk. All kommersiell användning,
felaktig användning eller underlåtenhet att
följa instruktionerna medför att tillverkaren
frånsäger sig allt ansvar och att garantin inte
gäller.
Fara
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
Varning
- Kontrollera att den spänning som anges
på apparaten överensstämmer med den
lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
- Använd inte apparaten om kontakten,
nätsladden eller själva apparaten har
synliga skador, om apparaten på något sätt
inte fungerar normalt eller om apparaten
har tappats i golvet eller läcker.
- Sänk aldrig ned strykjärnet eller (för
sladdlösa strykjärn) basenheten i vatten.
- Om nätsladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller person
med liknande behörighet för att undvika
olyckor.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när
den är ansluten till elnätet.
- Koppla alltid ur apparaten från nätuttaget
innan du fyller vattenbehållaren. Sladdlösa
strykjärn måste alltid lyftas bort från basen
innan vattenbehållaren fylls.
- Sladdlösa strykjärn får endast användas
med den medföljande basen.
- Den här apparaten kan användas av barn
som är 8 år och äldre och av med olika
funktionshinder, eller som inte har kunskap
om hur apparaten används så länge de
övervakas och får instruktioner angående
säker användning och förstår riskerna som
medföljer.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Barn som är 8 år eller äldre får endast
rengöra apparaten och använda
avkalkningsfunktionen under övervakning.
- Håll strykjärnet och dess nätsladd utom
räckhåll för barn under 8 år när det är
påslaget eller fortfarande är varmt.
- Placera alltid basenheten (för sladdlösa
strykjärn), och använd alltid strykjärnet, på
en stabil och jämn horisontell yta.
- Apparaten får endast användas och
placeras på en jämn, stabil och värmetålig
yta. När du placerar strykjärnet på hälen
eller stativet ska ytan där du placerar
strykjärnet på vara stabil.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med
den varma stryksulan.
- (För sladdlösa strykjärn) Stryk inte när
basen är fastsatt på strykjärnet. Annars kan
nätsladden skadas. Ångstrykjärnet är endast
utformat för sladdlös strykning.
VARNING! Varm yta (Bild 1)
- Ytorna blir varma under användning (för
strykjärn med symbolen “het” markerad på
apparaten).
Varning!
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat
vägguttag.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för att
se om den är skadad.
- Linda ut nätsladden helt och hållet innan du
sätter i kontakten i vägguttaget.
- Järnets stryksula kan bli mycket het och vid
beröring orsaka brännskada.
- Avkalka strykjärnet regelbundet enligt
instruktionerna i kapitlet ”Rengöring och
underhåll” i användarhandboken.
- När du har strukit klart, när du rengör
strykjärnet, när du fyller på eller tömmer
vattenbehållaren och även när du lämnar
strykjärnet för en kort stund: vrid ångvredet
till läget för Torr strykning, ställ strykjärnet
på hälen och dra ut stickkontakten ur
vägguttaget.
- Häll inte parfym, vinäger, stärkelse,
avkalkningsmedel, strykhjälpmedel eller
andra kemikalier i vattentanken.
- Kontakten får endast anslutas till ett uttag
med samma tekniska egenskaper som
kontakten.
- Påfyllningshålet får inte vara öppet vid
användning.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder
och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Återvinning
- Den här symbolen (bild 2) betyder att produkten inte ska
slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av
elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera
gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra
negativ påverkan på miljö och hälsa.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
TIẾNG VIỆT
Giới thiệu
Chúc mừng bạn đ mua hng v cho mừng bạn đến với Philips! Để được
hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hy đăng ký sản phẩm tại
www.philips.com/welcome.
Quan trọng
Hy đọc kỹ thông tin quan trọng ny trước khi bạn sử
dụng thiết bị v hy cất giữ để tiện tham khảo sau ny.
Thiết bị ny đ được thiết kế để chỉ sử dụng trong nh.
Đối với bất kỳ hnh vi sử dụng thương mại, không thích
hợp no hoặc không tuân thủ các hướng dẫn, nh sản
xuất sẽ không chịu trách nhiệm v bảo hnh sẽ không
được áp dụng.
Nguy hiểm
- Không bao giờ nhúng máy vo nước.
Cảnh báo
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ng
với điện áp ngun nơi sử dụng trước khi nối thiết bị
với ngun điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện hay
chính bản thân thiết bị có biểu hiện hư hỏng rõ rng,
hoặc nếu thiết bị vận hnh bất thường theo bất kỳ
cách no, hoặc nếu thiết bị đ bị rơi hoặc rò rỉ.
- Không nhúng bn ủi hoặc đế (đối với bn ủi không
dây) vo trong nước.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại
trung tâm bảo hnh của Philips, trung tâm bảo hnh
do Philips ủy quyn hoặc những nơi có khả năng v
trnh đ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đ cắm điện.
- Luôn rút phích điện của thiết bị ra khỏi  cắm điện
trước khi châm nước vo ngăn cha nước. Đối với
bn ủi không dây, bn ủi phải được tháo khỏi đế
trước khi châm nước vo ngăn cha nước.
- Chỉ được dùng bn ủi không dây với đế đi kèm.
- Trẻ em từ 8 tui trở lên v những người bị suy giảm
năng lực v thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc
thiếu kiến thc v kinh nghiệm có thể sử dụng thiết
bị ny nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử
dụng thiết bị theo cách an ton v nếu họ hiểu được
các mối nguy hiểm liên quan.
- Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị ny.
- Trẻ em từ 8 tui trở lên chỉ được phép lm sạch
thiết bị v thực hiện quá trnh Calc-Clean khi có sự
giám sát.
- Để bn ủi v dây điện ngun ngoi tầm với của trẻ
em dưới 8 tui khi thiết bị đang bật hoặc đang ngui
xuống.
- Luôn đặt đế (đối với bn ủi không dây) v sử dụng
bn ủi trên b mặt phẳng, nằm ngang v chắc chắn.
- Thiết bị phải được sử dụng v đặt trên b mặt
phẳng, chắc chắn v chịu được nhiệt. Khi đặt bn ủi
dựng đng hoặc đặt trên giá đỡ bn ủi, đảm bảo b
mặt m bạn đặt bn ủi lên đó phải chắc chắn.
- Không để dây điện ngun tiếp xúc với mặt đế khi
còn nóng.
2
1
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen
en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Recycling
- Dit symbool (afb.2) betekent dat dit product niet bij het
gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid
(2012/19/EU).
- Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-
vouwblad.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para
usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela
Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações
importantes antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Este aparelho destina-se apenas ao
uso doméstico. Em caso de qualquer
utilização comercial, uso inapropriado ou
incumprimento das instruções, o fabricante
não assume qualquer responsabilidade e a
garantia não será válida.
Perigo
- Nunca imerja o aparelho em água.
Aviso
- Verique se a voltagem indicada no
aparelho corresponde à voltagem eléctrica
local antes de o ligar.
- Não utilize o aparelho se a cha, o cabo
de alimentação ou o próprio aparelho
apresentarem sinais visíveis de danos, se o
aparelho funcionar com qualquer tipo de
anomalia, se tiver deixado cair o aparelho
ou se este apresentar fugas.
- Não imerja o ferro nem a base (para ferro
sem os) em água.
- Se o cabo de alimentação estiver
danicado, deve ser sempre substituído
pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal
igualmente qualicado para se evitarem
situações de perigo.
- Nunca abandone o aparelho quando
estiver ligado à alimentação eléctrica.
- Desligue sempre a cha do aparelho da
tomada antes de encher o reservatório da
água. Para aparelhos sem os, o ferro tem
de ser retirado da base antes de encher o
reservatório da água.
- O ferro sem os tem de ser utilizado apenas
com a base fornecida.
- Este aparelho pode ser utilizado por
crianças com idade igual ou superior a
8 anos e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido supervisionadas ou lhes
tenham sido dadas instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se forem
alertadas para os perigos envolvidos.
- Não permita que as crianças brinquem com
o aparelho.
- Crianças com idade igual ou superior a 8
anos podem limpar o aparelho e efectuar
o procedimento de limpeza do calcário
apenas quando supervisionadas.
- Mantenha o ferro e o seu cabo de
alimentação fora do alcance de crianças
com idade inferior a 8 anos quando o
aparelho estiver ligado ou a arrefecer.
- Posicione a base (para ferros sem os)
e utilize o ferro sempre numa superfície
estável, nivelada e horizontal.
- O aparelho tem de ser usado e posicionado
numa superfície plana, estável e resistente
ao calor. Quando coloca o ferro no seu
descanso ou suporte, certique-se de que a
superfície onde o coloca é estável.
- Não deixe que o o de alimentação entre
em contacto com a base quente do ferro.
- (Para ferro sem os) Não passe a ferro com
a base ligada ao ferro. Caso contrário, o
cabo de alimentação poderá ser facilmente
danicado. O ferro a vapor foi concebido
para passar a ferro apenas sem os.
CUIDADO: Superfície quente (Fig. 1)
- É provável que as superfícies aqueçam
durante a utilização (para ferros com o
símbolo do calor apresentado no aparelho).
Atenção
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada
com ligação à terra.
- Verique regularmente se o o de
alimentação se encontra danicado.
- Desenrole completamente o cabo de
alimentação antes de o ligar à tomada
eléctrica.
- A base do ferro pode car extremamente
quente e causar queimaduras se for tocada.
- Elimine o calcário do ferro regularmente,
de acordo com as instruções no capítulo
“Limpeza e manutenção” no manual do
utilizador.
- Quando terminar de engomar, quando
limpar o aparelho, quando encher ou
esvaziar o depósito da água e também
quando deixar o ferro sem supervisão,
ainda que por pouco tempo: regule o
controlo do vapor para a posição de “passar
a ferro a seco”, coloque o ferro no seu
descanso e desligue a cha de alimentação
da tomada eléctrica.
- Não deite perfume, vinagre, goma, produtos
descalcicantes, produtos para passar
a ferro ou outros agentes químicos para
dentro do depósito de água.
- A cha deve ser ligada apenas a tomadas
com as mesmas características técnicas.
- O orifício de entrada de água não deve ser
aberto durante o funcionamento.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos
aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.
Reciclagem
- Este símbolo (Fig. 2) signica que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns
(2012/19/UE).
- Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de
produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta
ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio
ambiente e para a saúde pública.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia
mundial em separado.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordele af
den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome
Vigtigt!
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt
igennem, inden apparatet tages i brug, og gem
dem til eventuelt senere brug.
Dette apparat er udelukkende beregnet
til brug i private hjem. Ved tilfælde af
kommerciel brug, forkert brug eller
manglende overholdelse af instruktionerne
vil producenten ikke påtage sig ansvar, og
garantien vil ikke være gældende.
Fare
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
Advarsel
- Kontrollér, om den angivne netspænding på
apparatet svarer til den lokale netspænding,
før du slutter strøm til apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning
eller selve apparatet viser tegn på
beskadigelse, eller hvis apparatet fungerer
unormalt på nogen måde, eller hvis det er
blevet tabt eller er utæt.
- Strygejernet og basisenheden (til
ledningsfrit strygejern) må aldrig nedsænkes
i vand.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun
udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-
serviceværksted eller en tilsvarende
kvaliceret fagmand for at undgå enhver
risiko.
- Hold altid apparatet under opsyn, når det er
tilsluttet strøm.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før
du fylder vandtanken. Hvis strygejernet er
trådløst, skal det fjernes fra basisenheden,
før du fylder vandtanken.
- Trådløst strygejern må kun anvendes med
den medfølgende basisenhed.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici.
- Børn må under ingen omstændigheder lege
med apparatet.
- Større børn på 8 år og derover må kun
rengøre apparatet og udføre Calc-Clean-
proceduren under opsyn.
- Hold strygejernet og dets netledning uden
for rækkevidde for børn under 8 år, når
apparatet er tændt eller køler ned.
- Basisenheden (til ledningsfrit strygejern) og
strygejernet skal altid stilles og anvendes på
et stabilt, plant og vandret underlag.
- Apparatet skal anvendes og placeres på
et adt, stabilt, varmebestandigt underlag.
Når du stiller strygejernet på højkant
eller i holderen, skal du sørge for, at den
overade, hvor du placerer det, er stabil.
- Lad ikke netledningen komme i kontakt
med den varme strygesål på strygejernet.
- (For ledningsfrit strygejern) Under strygning
må basisenheden ikke berøre strygejernet.
Ellers bliver netledningen let beskadiget.
Dampstrygejernet er udelukkende beregnet
til ledningsfri strygning.
FORSIGTIG: Varm overade (g. 1)
- Overader kan blive meget varme under
brug (for strygejern med varmesymbolet
markeret på apparatet).
Forsigtig
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
- Kontrollér med jævne mellemrum, at
netledningen er hel og ubeskadiget.
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 05082
- (Đối với bn ủi không dây) Không ủi với đế được gắn
vo bn ủi. Nếu không, dây điện sẽ dễ bị hỏng. Bn
ủi hơi nước được thiết kế để chỉ ủi không dây.
CHÚ Ý: Bề mặt nóng (Hình 1)
- B mặt có khả năng bị nóng khi sử dụng (với bn ủi
có ký hiệu 'nóng' trên thiết bị).
Chú ý
- Chỉ nối thiết bị vo  cắm điện có dây tiếp đất.
- Kiểm tra dây điện ngun thường xuyên v những hư
hỏng có thể xảy ra.
- Kéo hon ton dây điện ra trước khi cắm phích cắm
vo  điện.
- Mặt đế rất nóng v có thể gây bỏng nếu chạm vo.
- Thường xuyên xả cặn bn ủi theo các hướng dẫn
trong chương 'Vệ sinh v bảo dưỡng' trong ti liệu
hướng dẫn sử dụng.
- Khi đ ủi xong, khi bạn lau chùi bn ủi, khi bạn châm
nước vo hay tháo nước ra khỏi ngăn cha nước,
cng như khi bạn rời bn ủi dù chỉ trong chốc lát:
hy xoay núm điu chỉnh hơi nước đến vị trí 'ủi khô',
dựng bn ủi đng lên v rút phích cắm ra khỏi 
điện.
- Không được cho nước hoa, giấm, chất h vải, chất
tẩy rửa, chất phụ trợ ủi hay những hóa chất khác vo
trong ngăn cha nước.
- Phích cắm điện chỉ được phép kết nối với  cắm có
cùng các đặc tính kỹ thuật giống như phích cắm.
- Không mở lỗ châm nước trong thời gian vận hnh.
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips ny tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn v quy định hiện hnh liên
quan đến mc phơi nhiễm điện từ trường.
Tái chế
- Biểu tượng ny (Hnh 2) có nghĩa l sản phẩm ny sẽ không được vt bỏ
cùng với rác thải gia đnh thông thường (2012/19/EU).
- Lm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng
các sản phẩm điện v điện tử. Việc vt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh
các hậu quả xấu cho môi trường v sc khỏe con người.
Bảo hành và hỗ trợ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hnh ton cầu riêng lẻ.
Philips EasySpeed Advanced GC3672

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips EasySpeed Advanced GC3672 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips EasySpeed Advanced GC3672 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips EasySpeed Advanced GC3672 here, for free. This manual comes under the category Irons and has been rated by 1 people with an average of a 5.3. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips EasySpeed Advanced GC3672 or do you need help? Ask your question here

Philips EasySpeed Advanced GC3672 specifications

General
Brand Philips
Model EasySpeed Advanced GC3672
Product Iron
EAN 0692341075630
Language English
Filetype PDF
Features
Water tank capacity 0.3 L
Continuous steam performance 35 g/min
Vertical steam function
Anti-drip function
Extra large water inlet
Suitable for tap water
Water tank capacity 0.3 L
Continuous steam performance 35 g/min
Vertical steam function
Anti-drip function
Suitable for tap water
Iron weight 1020 g
Energy saving mode
Product colour Blue,White
Type Steam iron
Steam boost performance 190 g/min
Soleplate type Ceramic soleplate
Steam boost function
Continuous steam
Variable steam
Cord length 1.8 m
Spray function
Warm-up time 30 s
Cordless
Automatic anti-calc -
Auto power off -
Designed for travel
Filling opening size Extra large
Precision tip
Other features
Power 2000 W
Extra large water inlet
Weight & dimensions
Iron weight 1020 g
Power
Energy saving mode
Power 2000 W
Technical details
Cable length 1.8 m
Indication
Indication light
Ergonomics
Travel lock
Non-twisting cord
Packaging content
Manual
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips EasySpeed Advanced GC3672.

Is your question not listed? Ask your question here