Philips EasySpeed Advanced GC2676 manual

Philips EasySpeed Advanced GC2676
(2)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF
3
4
6 6
5
www.philips.com/support www.philips.com/support
6
www.philips.com/supportwww.philips.com/supportwww.philips.com/supportwww.philips.com/support
*Use Calc Clean
function once every
1 month to prolong the
life of your iron. Hold
slider at CALC CLEAN
position and shake the
iron until all water
ows out (gure 9).
GC2670 series
EN User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d’emploi
NL Gebruiksaanwijzing
DA Brugervejledning
FI Käyttöopas
NO Brukerhåndbok
SV Användarhandbok
IT Manuale utente
ES Manual del usuario
PT Manual do utilizador
RU Руководство пользователя
TR Kullanım kılavuzu
SR Korisnički priručnik
UK Посібник користувача
KO 사용 설명서
TH คู่มือผู้ใช
SC 用户手册
TC 使用手冊
MS Manual pengguna
VI Hướng dẫn sử dụng
ID Buku Petunjuk Pengguna
KK Пайдаланушы нұсқаулығы
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
EL Εγχειρίδιο χρήσης
BG Ръководство за потребителя
HR Korisnički priručnik
ET Kasutusjuhend
HU Felhasználói kézikönyv
LT Vartotojo vadovas
LV Lietotāja rokasgrāmata
SL Uporabniški priročnik
RO Manual de utilizare
SK Príručka užívateľa
www.philips.com/support
2
TR Ütünüzün ömrünü uzatmak için
ayda bir Calc Clean fonksiyonunu
kullanın. Sürgüyü CALC CLEAN
konumunda tutun ve suyun
tamamı dışarı akana kadar ütüyü
sallayın (şekil 9).
KK
Үтіктің қызмет мерзімін ұзарту үшін Calc Clean функциясын айына 1 рет пайдаланыңыз. Жүгірткіні CALC CLEAN күйінде ұстап, үтікті барлық су аққанша шайқаңыз (9-сурет).
PL Aby przedłużyć okres eksploatacji
żelazka, korzystaj z funkcji Calc
Clean raz w miesiącu. Przytrzymaj
suwak w pozycji CALC CLEAN i
potrząsaj żelazkiem do momentu,
gdy cała woda wypłynie (rys. 9).
CS Používejte funkci Calc-Clean
jednou za měsíc a prodloužíte
životnost žehličky. Podržte
posuvník v poloze CALC CLEAN a
zatřeste žehličkou, dokud všechna
voda nevyteče (obrázek 9).
EL Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του
σίδερου, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
καθαρισμού αλάτων (Calc Clean) 1 φορά
το μήνα. Κρατήστε το διακόπτη στη θέση
CALC CLEAN και κουνήστε το σίδερο
μέχρι να εξέλθει όλο το νερό (εικόνα 9).
BG
Използвайте функцията Calc Clean веднъж на всеки 1 месец, за да удължите живота на вашата ютия. Задръжте плъзгача в положение CALC CLEAN и разклатете ютията, докато не изтече цялата вода (фигура 9).
HR Koristite funkciju Calc Clean
jednom mjesečno kako biste
produžili vijek trajanja glačala.
Držite klizni gumb u položaju
CALC CLEAN i tresite glačalo dok
se sva voda ne izlije (slika 9).
ET Kasutage katlakivi eemaldamise
funktsiooni kord iga 1 kuu järel, et
pikendada oma triikraua eluiga.
Hoidke liugurit katlakivi eemaldami-
se asendis ja raputage triikrauda,
kuni kogu vesi voolab välja (joonis 9).
HU Használja a Vízkőmentesítő funkciót
havonta egyszer a vasaló
élettartamának meghosszabbítása
érdekében. Tartsa lenyomva a
csúszkát a CALC CLEAN helyzetben,
és rázogassa a vasalót, amíg az
összes víz ki nem folyik (9. ábra).
NL Gebruik de Calc-Clean-functie elke
maand om de levensduur van uw
strijkijzer te verlengen. Zet de
schuifknop op de Calc-Clean-posi-
tie en schud al het water uit het
strijkijzer (afbeelding 9).
DA Brug Calc Clean-funktion en gang
om måneden for at forlænge dit
strygejerns levetid. Hold skyderen
på positionen CALC CLEAN, og ryst
strygejernet, indtil alt vandet er
løbet ud (gur 9).
FI Voit pidentää silitysraudan
käyttöikää käyttämällä Calc Clean
-toimintoa kerran kuukaudessa.
Pidä liukusäädintä CALC CLEAN
-asennossa ja ravista silitysrautaa,
kunnes kaikki vesi on valunut ulos
(kuva 9).
NO Bruk kalkrensfunksjonen én gang
hver måned for å forlenge
levetiden på strykejernet. Hold
skyvebryteren i posisjonen
CALC CLEAN, og rist strykejernet
til alt vannet renner ut (gur 9).
SV Använd avkalkningsfunktionen en
gång i månaden för att förlänga
strykjärnets livslängd. Håll reglaget i
CALC CLEAN-läget och skaka
strykjärnet tills allt vatten rinner ut
(bild 9).
IT Per prolungare la durata del ferro,
utilizzare la funzione Calc Clean ogni
mese. Tenere premuto il cursore
nella posizione CALC CLEAN e
scuotere il ferro nché non fuoriesce
tutta l'acqua (gura 9).
ES Utilice la función Calc-Clean una vez
al mes para prolongar la vida útil de
la plancha. Mantenga pulsado el
control deslizante en la posición
CALC CLEAN y agite la plancha
hasta que salga el agua (gura 9).
PT Utilize a função Calc-Clean 1 vez por
mês para prolongar a vida do seu
ferro. Mantenha o botão deslizante
na posição CALC CLEAN e abane o
ferro até sair toda a água (gura 9).
RU
Выполняйте очистку от накипи каждый месяц, чтобы продлить срок службы утюга. Удерживайте переключатель в положении CALC CLEAN и встряхивайте утюг, пока вся вода не вытечет (рисунок 9).
TH ใช้ฟังก์ชั่นขจัดตะกรันทุก 1
เดือนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีดของคุณ
เลื่อนสไลด์ค้างไว้ที่ตำแหน่ง CALC CLEAN
แล้วเขย่าเตารีดจนกระทั่งน้ำไหลออกมาหมด
(รูปที่ 9)
SC 每个月使用一次除垢功能以延长
熨斗的使用寿命。 将滑块按在
CALC CLEAN 位置并晃动熨斗,直
至熨斗里面的水全部流出(图 9)。
TC 每月使用鈣化清洗功能一次可延長
熨斗的使用壽命。將滑蓋推至
CALC CLEAN「鈣化清洗」位置,
然後搖晃熨斗,直到所有儲水流出
(圖 9)。
MS Gunakan fungsi Pembersihan
Kerak sebulan sekali untuk
memanjangkan hayat seterika
anda. Tetapkan gelangsar pada
kedudukan CALC CLEAN dan
goncangkan seterika sehingga
semua air keluar (rajah 9).
VI
Sử dụng chức năng Calc Clean 1 tháng một lần để kéo dài tuổi thọ bàn ủi của bạn. Giữ nút trượt ở vị trí
CALC CLEANlắc bàn ủi cho đến khi
toàn bộ nước bên trong đã chảy ra hết
(hình 9).
ID Gunakan fungsi Calc Clean setiap
1 bulan untuk memperpanjang
masa pakai setrika Anda. Tahan
slider pada posisi CALC CLEAN
dan goyangkan setrika hingga
semua air keluar (gambar 9).
LT Naudokite kalkių valymo funkciją
kartą per 1 mėnesį, kad lygintuvas
veiktų ilgiau. Laikykite slankiklį
CALC CLEAN padėtyje ir kratykite
lygintuvą tol, kol iš jo išbėgs visas
vanduo (9 pav.).
LV Izmantojiet Calc Clean funkciju
vienu reizi mēnesī, lai pagarinātu
gludekļa kalpošanas laiku. Turiet
slīdni CALC CLEAN pozīcijā un
kratiet gludekli, līdz viss ūdens iztek
(9. attēls).
SL Funkcijo za odstranjevanje
vodnega kamna uporabljajte 1-krat
mesečno, da podaljšate življenjsko
dobo likalnika. Drsnik pridržite v
položaju CALC CLEAN (čiščenje
vodnega kamna) in potresite
likalnik, da izteče vsa voda (slika 9).
RO Foloseşte funcţia de detartrare o dată
pe lună pentru a prelungi durata de
viaţă a erului de călcat. Menţine
glisorul la poziţia CALC CLEAN
(DETARTRARE) şi scutură erul de
călcat până când toată apa se scurge
(gura 9).
SK Na predĺženie životnosti svojej
žehličky používajte funkciu
Calc-Clean na odstránenie
vodného kameňa raz za mesiac.
Podržte posuvný ovládač v polohe
CALC CLEAN a traste žehličkou
dovtedy, až kým všetka voda
nevytečie (obrázok 9).
SR Koristite funkciju Calc Clean
jednom mesečno da biste produžili
vek trajanja pegle. Držite klizač na
položaju CALC CLEAN i tresite
peglu dok sva voda ne istekne
(slika 9).
UK Використовуйте функцію очищення від
накипу кожного місяця для подовження
терміну служби праски. Утримуючи
повзунок у положенні CALC CLEAN,
потрусіть праску, поки не витече вся
вода (мал. 9).
KO 석회질 세척 기능을 매달 사용하면
다리미 수명이 연장됩니다.
슬라이더를 CALC CLEAN 위치에
놓고 물이 전부 흘러 나올 때까지
다리미를 흔듭니다(그림 9).
FR Utilisez la fonction Calc Clean
1 fois par mois an de prolonger
la durée de vie de votre fer.
Maintenez le sélecteur sur la
position CALC CLEAN et secouez
le fer jusqu'à ce que l'eau s'écoule
(gure 9).
DE Verwenden Sie die
Calc-Clean-Funktion jeden Monat,
um die Lebensdauer Ihres
Bügeleisens zu verlängern. Halten
Sie den Schieberegler auf der
Position "CALC CLEAN", und
schütteln Sie das Bügeleisen
solange, bis das ganze Wasser
herausgelaufen ist (Abbildung 9).
EN Automatic shut o for specic types only DE Automatische Abschaltung (nur
für bestimmte Gerätetypen) FR Fonction d'arrêt automatique pour certains
modèles uniquement NL Automatische uitschakelfunctie alleen voor bepaalde
typen DA Auto-sluk kun for nogle modeller FI Automaattinen virrankatkaisutoi-
minto vain tietyissä malleissa NO Automatisk av-funksjon for kun enkelte typer
SV Automatisk avstängning (endast vissa modeller) IT Spegnimento automatico
solo per modelli specici ES Función de desconexión automática: solo para
modelos especícos PT Desactivação automática apenas para tipos especícos
RU
Автоматическое отключение для некоторых моделей TR Sadece belirli
modeller için geçerli olan otomatik kapanma fonksiyonu KK
Автоматты түрдегi
өшірілгенi тек ерекше түрлерінде ғана PL Automatyczne wyłączanie tylko w
przypadku wybranych modeli CS Funkce automatického vypnutí pouze pro
některé typy EL
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μόνο σε συγκεκριμένους τύπους
BG
Автоматично изключване само за определени модели HR Funkcija
automatskog isključivanja samo za neke modele ET Automaatne väljalülitamine
ainult teatud tüüpide puhul HU Automatikus kikapcsolás csak bizonyos
típusoknál LT Automatinis išsijungimas yra tik speciniuose modeliuose
LV Automātiska izslēgšanās tikai atsevišķiem modeļiem SL Samodejni izklop
samo pri določenih modelih RO Funcţie de oprire automată numai la anumite
modele SK Automatické vypnutie len pre určité modely SR Funkcija automats-
kog isključivanja samo za neke modele UK
Автоматичне вимкнення лише в
окремих моделях KO 자동 전원 차단 기능(특정 모델만 해당)
TH
ระบบตัดไฟอัตโนมัติสำหรับบางรุ่นเท่านั้น SC 自动关熄功能(仅限于特定型号)
TC 自動關閉功能僅適用於特殊型號 MS Pematian automatik untuk jenis tertentu
sahaja VI
Chức năng tự động ngắt chỉ cho một số kiểu nhất định
ID Fungsi mati otomatis hanya pada tipe tertentu
2
2
3
1
1
5
1
33
~ 30 sec.8 min.
4
2
1 2 3 4 5 6 6
8 9 10 11 12 12 13
15 16 17 18 19 19 20
22 23 24 25 25 26 27
29 30 31
1
8
4
9
10 11
7
6
2
5
~ 2 min.
3
AR
FA
Auto
shut o
21 3
4
2 3
5
1
Philips EasySpeed Advanced GC2676

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips EasySpeed Advanced GC2676 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips EasySpeed Advanced GC2676 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips EasySpeed Advanced GC2676 here, for free. This manual comes under the category Irons and has been rated by 2 people with an average of a 7.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips EasySpeed Advanced GC2676 or do you need help? Ask your question here

Philips EasySpeed Advanced GC2676 specifications

General
Brand Philips
Model EasySpeed Advanced GC2676
Product Iron
EAN 0692341075629
Language English
Filetype PDF
Features
Water tank capacity 0.3 L
Continuous steam performance 40 g/min
Vertical steam function
Anti-drip function
Extra large water inlet
Suitable for tap water
Water tank capacity 0.3 L
Continuous steam performance 40 g/min
Vertical steam function
Anti-drip function
Suitable for tap water
Iron weight 1150 g
Energy saving mode
Steam boost performance 180 g/min
Steam boost function
Product colour Blue,White
Cord length 2 m
Continuous steam
Soleplate type Ceramic soleplate
Type Steam iron
Variable steam
Auto power off
Calc-clean function
Anti-calc collector
Spray function
Automatic anti-calc
Self-cleaning
Cordless
Designed for travel
Warm-up time 30 s
Fast heat
Other features
Power 2000 W
Extra large water inlet
Weight & dimensions
Iron weight 1150 g
Power
Energy saving mode
Power 2000 W
Technical details
Cable length 2 m
Auto shut-off
Ergonomics
Non-twisting cord
Packaging content
Manual
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips EasySpeed Advanced GC2676.

Is your question not listed? Ask your question here