Philips DryCare Pro BHD827 manual

Philips DryCare Pro BHD827
6.4 · 1
PDF manual
 · 84 pages
English
manualPhilips DryCare Pro BHD827
EN Important Information Leaet
BG Важна информация Брошура
CS Důležité informace Leták
DE
Wichtige Informationen Informationsblatt
ET Oluline teave Voldik
FR Informations importantes Livret
HR Važne informacije List
HU Fontos tudnivalók Termékleírás
KK
©ǙǭʜȈǴDZȈǭʚǼǭǽǭǿªǷȒǿǭǼȅǭǾȈ
LT Svarbi informacija Informacijos lapelis
LV Svarīga informācija Brošūra
NL Belangrijke informatie Folder
PL Ważne informacje Ulotka
RO Broşură cu informaţii importante
RU Буклет с важной информацией
SK Dôležité informácie Leták
SL Pomembne informacije Letak
SR Važne informacije List
UK Інформаційний буклет
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

BHD821
BHD825
BHD827
Specifications are subject to change without notice
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 036 93314

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.

WARNING: Do not use this appliance near water.

When the appliance is used in a bathroom, unplug it after

use since the proximity of water presents a risk, even
when the appliance is switched o.

WARNING: Do not use this appliance near

bathtubs, showers, basins or other vessels
containing water.

Always unplug the appliance after use.

If the appliance overheats, it switches o

automatically. Unplug the appliance and let it cool down
for a few minutes. Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure they are not blocked
by u, hair, etc.

If the main cord is damaged, you must have it replaced by

Philips, a service centre authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.

For additional protection, we advise you to install a

residual current device (RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD must have a rated
residual operating current not higher than 30mA. Ask your
installer for advice.

Do not insert metal objects into the air grilles to avoid

electric shock.

Never block the air grilles.

Before you connect the appliance, ensure that the

voltage indicated on the appliance corresponds to the
local power voltage.

Do not use the appliance for any other purpose than

described in this manual.

Do not use the appliance on articial hair.

When the appliance is connected to the power, never

leave it unattended.

Never use any accessories or parts from other

manufacturers or that Philips does not specically
recommend. If you use such accessories or parts, your
guarantee becomes invalid.

Do not wind the main cord round the appliance.

Wait until the appliance has cooled down before you

store it.

Do not pull on the power cord after using. Always unplug

the appliance by holding the plug.

Do not operate the appliance with wet hands.

Always return the appliance to a service centre

authorized by Philips for examination or repair. Repair
by unqualied people could result in an extremely
hazardous situation for the user.

The styling nozzle could be hot to touch after use. Highly

recommend to cool down this accessory before removing.

Only use the scalp massager on the head but not other

parts of the body ( BHD827 only ).

Electromagnetic elds (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.

Recycling

- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.

Български

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за потребителя и го запазете за справка в
бъдеще.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до

вода.

Ако уредът се използва в банята, след употреба го

изключвайте от контакта. Близостта до вода води до
риск дори когато уредът не работи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда

близо до вани, душове, мивки или други
съдове с вода.

След употреба винаги изключвайте уреда

от контакта.

При прегряване уредът се изключва автоматично.

Изключете уреда и го оставете да изстива няколко
минути. Преди да включите отново уреда, проверете
дали решетките не са задръстени с пух, косми и др.

С оглед предотвратяване на опасност при повреда

в захранващите кабели те трябва да бъде сменени
от Philips, оторизиран от Philips сервиз или
квалифициран техник.

Този уред може да се използва от деца на възраст над

8 години и от лица с намалени физически възприятия,
умствени недостатъци или без опит и познания, ако
са инструктирани за безопасна употреба с уреда или
са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна
употреба и ако са им разяснени евентуалните
опасности. Не позволявайте на деца да си играят
с уреда. Не позволявайте на деца да извършват
почистване или поддръжка на уреда без надзор.

За допълнителна защита ви съветваме да

инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята
диференциалнотокова защита (RCD). Тази RCD трябва
да е с обявен работен ток на утечка не повече от 30
mA. Обърнете се за съвет към вашия монтажник.

За избягване на токов удар не пъхайте метални

предмети през решетките за въздух.

Никога не блокирайте притока на въздух през

решетката.

Преди да включите уреда в контакта, проверете дали

посоченото върху уреда напрежение отговаря на
това на местната електрическа мрежа.

Не използвайте уреда за цели, различни от указаното

в това ръководство.

Не използвайте уреда върху изкуствена коса.

Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е

включен в електрическата мрежа.

Никога не използвайте аксесоари или части от други

производители или такива, които не са конкретно
препоръчвани от Philips. При използване на такива
аксесоари или части вашата гаранция става
невалидна.

Не навивайте захранващите кабели около уреда.

Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.

Не дърпайте захранващия кабел след използване.

Винаги изключвайте уреда от контакта, като държите
щепсела.

Не използвайте уреда с мокри ръце.

За проверка или ремонт носете уреда само в

упълномощен от Philips сервиз. Ремонт, извършен
от неквалифицирани лица, може да създаде
изключително опасни ситуации за потребителя.

След употреба накрайникът за оформяне може да е

горещ при допир. Силно препоръчваме приставката
да се охлади преди премахване.

Използвайте масажора за скалп само върху главата, а

не върху други части от тялото (само за BHD827).

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната
уредба и всички действащи стандарти, свързани с
излагането на електромагнитни полета.

Рециклиране

Този символ означава, че този продукт не трябва
да се изхвърля заедно с обикновени битови
отпадъци (2012/19/EU).
Следвайте правилата на вашата държава
относно разделното събиране на електрическите
и електронните продукти. Правилното изхвърляне
помага за предотвратяване на негативни последици
за околната среда и човешкото здраве.

Čeština

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků
společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které
nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Důležité

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití

jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody
představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti

van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob
s vodou.

Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.

Pokud se přístroj přehřeje, automaticky

se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut
vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se,
že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány
například prachem, vlasy apod.

Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho

výměnu provést společnost Philips, autorizovaný
servis společnosti Philips nebo obdobně kvalikovaní
pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými,

smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj
používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou
rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez
dozoru.

Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat

do elektrického obvodu koupelny proudový chránič.
Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového
chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám
poskytne elektrikář.

Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup

a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým
proudem.

Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.

Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené

na přístroji odpovídá místnímu napětí.

Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této

příručce.

Nepoužívejte přístroj na umělé vlasy.

Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte

bez dozoru.

Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných

výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny
společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo
díly, pozbývá záruka platnosti.

Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.

Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.

Po použití netahejte za napájecí kabel. Přístroj odpojte

vždy vytažením zástrčky.

Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.

Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu

společnosti Philips. Opravy provedené nekvalikovanými
osobami mohou být pro uživatele mimořádně
nebezpečné.

Tvarovací hubice může být po použití na dotek horká.

Silně doporučujeme nechat příslušenství před vyjmutím
zchladnout.

Masážní nástavec používejte pouze na pokožku hlavy,

nikoli na žádné další části těla (pouze modely BHD827).

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Recyklace

Tento symbol znamená, že tento výrobek
nelze likvidovat s běžným domácím odpadem
(2012/19/EU).
Řiďte se místními pravidly pro sběr elektrických
a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete
předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal
nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.

Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie es
für die Zukunft auf.

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe

von Wasser.

Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird,

trennen Sie es nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko
dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht

in der Nähe von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen Behältern mit
Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den

Netzstecker aus der Steckdose.

Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch

ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen.
Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass
keine Flusen, Haare usw. die Gebläseönung blockieren.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes

Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer
von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung
zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in

dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei
Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass-

oder Gebläseönung ein, da dies zu Stromschlägen
führen kann.

Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseönung immer

frei.

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen,

überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene
Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser

Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit Kunsthaar.

Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist,

lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von

Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile
verwenden, erlischt Ihre Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel.

Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von
der Stromversorgung zu trennen.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur

stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine
Reparatur durch unqualizierte Personen kann zu einer
hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.

Die Ondulierdüse ist nach der Verwendung

möglicherweise heiß. Es wird empfohlen, das Zubehörteil
vor dem Entfernen abkühlen zu lassen.

Verwenden Sie das Kopfhautmassagegerät nur am Kopf

und nicht an anderen Körperteilen (nur BHD827).

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können
Schadstoe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene
Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt
1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/

Eesti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!
Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome.

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.

Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe

pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu
ka väljalülitatud seadme korral.

HOIATUS: ärge kasutage seda seadet

vannide, duššide, basseinide või teiste
vettsisaldavate anumate läheduses.

Võtke seade alati pärast kasutamist

vooluvõrgust välja.

Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja.

Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid
jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige,
ega õhuavad pole ebemete, juuste vms ummistunud.

Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade

vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsi
hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või
kvalitseeritud isikul.

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast

ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud,
kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid
valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu
kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet
ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi

paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme
(RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige
elektrikult nõu.

Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt

seadmesse metallesemeid.

Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.

Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele

märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.

Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis

kirjeldatud otstarbeks.

Ärge kasutage seadet kunstjuuste puhul.

Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet

järelevalveta.

Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud

tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud.
Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii
kehtivuse.

Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.

Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha

jahtuda.

Ärge sikutage toitejuhet pärast kasutamist. Alati

eemaldage seade vooluvõrgust pistikust kinni hoides.

Ärge kasutage seadet märgade kätega.

Viige seade tõrke otsimiseks või parandamiseks alati

Philipsi volitatud teeninduskeskusesse. Kui seadet
parandab kvalitseerimata isik, võib see seada kasutaja
väga ohtlikku olukorda.

Stiliseerimisotsik võib pärast kasutust katsudes kuum

olla. Soovitame tungivalt lasta sellel enne eemaldamist
jahtuda.

Kasutage peanaha masseerijat ainult pea, mitte teiste

kehaosade masseerimiseks (ainult BHD827).

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele
standarditele ja õigusnormidele.

Ümbertöötlus

- See sümbol tähendab, et toodet ei tohiks visata
olmeprügi sekka. (2012/19/EL).
- Järgige oma riigi reegleid elektriliste ja
elektrooniliste toodete ära viskamise kohta.
Korrektne ära viskamine aitab vältida negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele.

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte
par Philips, enregistrez votre produit à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.

Important

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet appareil à proximité

d’une source d’eau.

Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains,

débranchez-le après utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque, même lorsque l’appareil
est hors tension.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’appareil

près d’une baignoire, d’une douche, d’un
lavabo ni de tout autre récipient contenant
de l’eau.

Débranchez toujours l’appareil après

utilisation.

Lorsque l’appareil est en surchaue, il se met

automatiquement hors tension. Débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir quelques minutes. Avant de remettre
l’appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne
sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être

remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips
ou par un technicien qualié an d’éviter tout accident.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés

de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites
ou des personnes manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des
instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et
qu’ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage
et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants
sans surveillance.

Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher

l’appareil sur une prise de courant protégée par un
disjoncteur diérentiel de 30 mA dans la salle de bains.
Demandez conseil à votre électricien.

N’insérez aucun objet métallique dans les grilles d’air au

risque de vous électrocuter.

N’obstruez jamais les grilles d’air.

Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension

indiquée sur l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.

N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui

est indiqué dans ce manuel.

N’utilisez pas l’appareil sur des cheveux articiels.

Lorsque l’appareil est sous tension, ne le laissez jamais

sans surveillance.

N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un

autre fabricant ou n’ayant pas été spéciquement
recommandés par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.

N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de

l’appareil.

Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.

Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation après utilisation.

Débranchez toujours l’appareil en tenant la che.

N’utilisez pas l’appareil si vous avez les mains mouillées.

Conez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé

Philips pour vérication ou réparation. Toute réparation
par une personne non qualiée peut s’avérer dangereuse
pour l’utilisateur.

Le concentrateur peut être chaud au toucher après

utilisation. Nous recommandons vivement de laisser
refroidir cet accessoire avant de le retirer.

Utilisez le masseur de cuir chevelu exclusivement sur

la tête et non sur d’autres parties du corps (BHD827
uniquement).

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.

Recyclage

- Ce symbole signie que ce produit ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE).
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays
pour la mise au rebut des produits électriques. Une mise
au rebut correcte contribue à préserver l’environnement et
la santé.

Hrvatski

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj
proizvod na www.philips.com/welcome.

Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte upotrebljavati blizu

vode.

Kad aparat upotrebljavate u kupaonici, iskopčajte ga

nakon uporabe jer blizina vode predstavlja opasnost, čak
i kad je aparat isključen.

UPOZORENJE: Aparat nemojte upotrebljavati

blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s
vodom.

Nakon uporabe aparat iskopčajte.

Ako se aparat pregrije, automatski će se

isključiti. Isključite aparat te ga nekoliko minuta ostavite
da se ohladi. Prije no što ponovo uključite aparat
provjerite rešetke kako biste se uvjerili da nisu blokirane
nakupinama prašine, kose itd.

Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti

tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka
druga kvalicirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno
opasne situacije.

Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina

starosti i osobe sa smanjenim zičkim ili mentalnim
sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva
i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su
primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način
te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati
aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti
aparat niti ga održavati.

Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne

strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje
kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu
električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite
od montažera.

Nemojte umetati metalne predmete u rešetke za

propuštanje zraka kako biste izbjegli opasnost od
strujnog udara.

Nikada ne blokirajte rešetke za propuštanje zraka.

Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni

napon naveden na aparatu naponu lokalne električne
mreže.

Aparat upotrebljavate isključivo za radnje opisane u ovim

uputama.

Aparat nemojte upotrebljavati na umjetnoj kosi.

Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte

ostavljati bez nadzora.

Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove drugih

proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito
preporučila. Ako upotrebljavate takve dodatke ili dijelove,
vaše jamstvo prestaje vrijediti.

Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.

Prije pohrane pričekajte da se aparat ohladi.

Nakon upotrebe nemojte potezati kabel za napajanje.

Aparat obavezno iskopčajte držeći utikač.

S aparatom nemojte raditi ako su vam ruke mokre.

Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar

na ispitivanje ili popravak. Popravak od strane nestručnih
osoba može rezultirati izuzetno opasnom situacijom za
korisnika.

Nastavak za oblikovanje nakon upotrebe može biti vruć

na dodir. Preporučujemo da prije uklanjanja pričekate da
se aparat ohladi.

Masažer tjemena upotrebljavajte samo na glavi, ne i na

drugim dijelovima tijela (samo BHD827).

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
elektromagnetskim poljima.

Recikliranje

- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
(2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno
odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje.

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított
teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.

Fontos tudnivalók

A készülék első használata előtt gyelmesen olvassa el a
felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket víz

közelében.

Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után

húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még
kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket

fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy
egyéb folyadékkal teli edény közelében.

Használat után mindig húzza ki dugót az

aljzatból.

Túlhevülés esetén a készülék automatikusan

kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali
aljzatból, és néhány percig hagyja hűlni. Mielőtt újra
bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a szellőzőrácsot,
hogy haj, szösz stb. nem akadályozza-e a levegő
áramlását.

Ha a hálózati kábel megsérült, a kockázatok elkerülése

érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos
szakszervizben ki kell cserélni.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent

zikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező,
vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is
használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik,
illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének
módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy
gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek
felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem
végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.

A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy

hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát
ellátó áramkörbe. A hibaáram-védőkapcsoló a 30 mA
névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot
szakembertől kaphat.

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne

helyezzen fémtárgyat a levegőrácsokba.

Soha ne fedje le a levegő bemeneti rácsot.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az

azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel.

Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint

használja a készüléket.

Ne használja a készüléket parókához.

Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha

ne hagyja azt felügyelet nélkül.

Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips

által nem kifejezetten javasolt tartozékot vagy alkatrészt.
Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.

Mielőtt eltenné, várja meg, amíg a készülék lehűl.

A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábelt.

Mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a készülék
kábelét fali aljzatból.

Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.

A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe

vigye vizsgálatra, illetve javításra. A szakszerűtlen javítás a
felhasználó számára különösen veszélyes lehet.

A hajformázó fúvócső használat után forró lehet.

Fokozottan ajánljuk, hogy eltávolítás előtt hagyja lehűlni.

A fejbőrmasszírozót csak a fejen használja, más

testrészeken ne (csak a BHD827 típusnál).

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Újrahasznosítás

- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem
szabad a háztartási hulladékba dobni (2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes jogszabályokat
az elektromos és elektronikus készülékek szelektív
gyűjtésére vonatkozóan. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

ʙǭǴǭʚȅǭ

ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǯDzǮǾǭǶǿȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ

ǙǭʜȈǴDZȈǭʚǼǭǽǭǿ

ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ

ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ

ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈ

ǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒʘʞǽǭǸDZȈʚʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDz
ǾȀʖǭdzǭʘȈǺǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼDzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ

ǍǎǍǖǘǍʙǨǔʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭDZȀȅǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDz

ǾȀǹDzǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ

ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺ

ǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ

ʗǭǿǿȈʘȈǴȈǼǷDzǿǾDzʘʞǽǭǸǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽDZDzʥȅDzDZȒʗʞǽǭǸDZȈ

ǿǻǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈǼǮȒǽǺDzȅDzǹǵǺȀǿǮǻǶȈǾȀȈǿȈʚȈǴʗʞǽǭǸDZȈ
ʘǭǶǿǭDZǭǺǿǻǷʘǭʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǭȀǭǿǻǽȈǺǿDzǷǾDzǽȒǼǻǺȈʚ
ǹǭǹȈʘǼDzǺȅǭȅǼDzǺǺDzǹDzǾDzǿǮǴǭǿǿǭǽǹDzǺdzǭǮȈǸȈǼʘǭǸǹǭʖǭǺȈǺ
ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ

ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈ

ʜȅȒǺǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒǹǭǹǭǺDZǭǽDZȈʚǷʜȅȒǹDzǺǭȀȈǾǿȈǽȀ
ǷDzǽDzǷ

ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈdzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽǹDzǺ

ȁǵǴǵǷǭǸȈʘǾDzǴȀǺDzǹDzǾDzǻǶǸǭȀʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒȅDzǷǿDzȀǸȒǺDzǮǻǸǹǭǾǭ
ǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒdzʣǺDzǮȒǸȒǹȒǭǴǭDZǭǹDZǭǽʘǭDZǭʖǭǸǭȀǹDzǺǺDzǹDzǾDz
ʘʞǽȈǸʖȈǺȈʘǭȀȒǼǾȒǴǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭʘǭǿȈǾǿȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽǭǸʖǭǺ
dzʣǺDzǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒǿʜǾȒǺǰDzǺdzǭʖDZǭǶDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǭ
ǭǸǭDZȈǎǭǸǭǸǭǽʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷǟǭǴǭǸǭȀdzʣǺDz
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚʘȈǴǹDzǿǷʥǽǾDzǿȀdzʞǹȈǾȈǺǮǭǸǭǸǭǽǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴ
ǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ

ʗǻǾȈǹȅǭʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷʜȅȒǺǯǭǺǺǭǺȈʚȊǸDzǷǿǽdzDzǸȒǾȒǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷ

ǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭʥȅȒǽȒǸȀʘʞǽǭǸȈǺǻǽǺǭǿȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈʚ
ǹʥǸȅDzǽǸDzǺǰDzǺdzʞǹȈǾǿǻǰȈǹǍǹʣǺȒǺDzǺǭǾǼǭȀȈǷDzǽDzǷ
ǛǽǺǭǿȀȅȈǹDzǺǷDzʚDzǾȒʚȒǴ

ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽʖǭǿDzǹȒǽ

ǴǭǿǿǭǽDZȈǾǭǸǹǭʚȈǴ

ǒȅȀǭʘȈǿǿǭǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽDZȈǮʥǰDzǹDzʚȒǴ

ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ

ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ

ʗʞǽȈǸʖȈǺȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ

ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ

ʗʞǽȈǸʖȈǺȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅǿǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ

ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ

ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ

ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺǺDzǹDzǾDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈ

ʞǾȈǺǮǭʖǭǺʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ǛǺDZǭǶʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴ
ǷDzǼȒǸDZȒǷʥǴǷʜȅȒǺdzǻȌDZȈ

ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ

ʗʞǽȈǸʖȈǺȈdzǵǺǭǼʘǻȌǽDZȈʚǭǸDZȈǺDZǭǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ

ʗǻǸDZǭǺʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘȀǭǿǾȈǹȈǺǭǺʞǾǿǭǼǿǭǽǿǼǭʚȈǴʗʞǽȈǸʖȈǺȈ

ǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺʣǽDZǭǶȈǹȅǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷǭȅǭǾȈǺǭǺʞǾǿǭǼǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ

ǨǸʖǭǸʘǻǸǹDzǺʘʞǽǭǸDZȈǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ

ǟDzǷǾDzǽȀǺDzǹDzǾDzdzʥǺDZDzǿȀʜȅȒǺʘʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘǭǺǭ3KLOLSVǽʞʘǾǭǿ

DzǿǷDzǺʘȈǴǹDzǿǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭǭǼǭǽȈʚȈǴǎȒǸȒǷǿȒǸȒǰȒdzǻʘǭDZǭǹDZǭǽDZȈʚ
dzʥǺDZDzȀȒǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈʖǭʥǿDzʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǿȀDZȈǽȀȈǹʜǹǷȒǺ

ǜǭǶDZǭǸǭǺʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺȅǭȅʣǽǸDzǶǿȒǺǾǭǼǿǭǹǭǾȈʞǾǿǭǿǼǭǶǿȈǺDZǭǶ

ȈǾǿȈʘǮǻǸȀȈǹʜǹǷȒǺǍǸǹǭǾǮʞǽȈǺǮʞǸǷDzǽDzǷdzǭǽǭʖȈǺǾȀȈǿȈǼǭǸȀ
ʘǭǿǭʚǿʜǽDZDzʞǾȈǺȈǸǭDZȈ

ǎǭǾʘǭǭǽǺǭǸʖǭǺǹǭǾǾǭdzDzǽDZȒDZDzǺDzǺȒʚǮǭǾʘǭǮʥǸȒǷǿDzǽȒǺDzDzǹDzǾǿDzǷ

ǮǭǾʘǭǼǭǶDZǭǸǭǺȈʚȈǴǿDzǷ%+'

ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽǪǙʦ

ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽȈǸʖȈǾȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ

ʦʜDZDzȀ

ǎʞǸǿǭʚǮǭǻǾȈʥǺȒǹDZȒʘǭǸȈǼǿȈǿʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭǸDZȈʘǼDzǺ
ǿǭǾǿǭȀʖǭǮǻǸǹǭǶǿȈǺȈǺǮȒǸDZȒǽDzDZȒ(8
ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘʥǺȒǹDZDzǽDZȒʚʘǭǸDZȈʘǿǭǽȈǺǮʥǸDzǷ
dzǵǺǭȀdzʥǺȒǺDZDzǰȒDzǸȒʚȒǴDZȒʚDzǽDzdzDzǸDzǽȒǺǾǭʘǿǭʚȈǴʗǻʘȈǾʘǭ
DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭʖǭdzʣǺDzǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǿǵDzǿȒǺ
ǴǵȌǺDZȈʣǾDzǽDZȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
Шаш кептіргіш
ǟʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭdzDzǿǿȒǸȒǷǿDzǽǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
ʗȈǿǭǶDZǭdzǭǾǭǸʖǭǺ
ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
´ǡǕǘǕǜǞµǓǥʗǝDzǾDzǶǡDzDZDzǽǭȃǵȌǾȈǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈ
ǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶǿDzǸ
%+'
ǚǻǹǵǺǭǸDZȈǼǭǽǭǹDzǿǽǸDzǽ9a+]:
ǞǭʚǿǭȀȅǭǽǿǿǭǽȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǞǭǸȈǾǿȈǽǹǭǸȈ
ȈǸʖǭǸDZȈǸȈʘ
ǍǿǹǻǾȁDzǽǭǸȈʘ
ʘȈǾȈǹ
ǜǭǶDZǭǸǭǺȀ
ȅǭǽǿǿǭǽȈ
ǞǭʘǿǭȀ
ȅǭǽǿǿǭǽȈ
&¸& &¸& ¸ ¸N3D

Lietuviškai

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami
pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo
gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.

Naudodami prietaisą vonioje, iš karto po naudojimo

ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Arti esantis vanduo
kelią grėsmę net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.

PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia

vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų
vandens.

Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš

maitinimo tinklo.

Kai prietaisas perkaista, jis išsijungia automatiškai.

Išjunkite aparatą iš elektros lizdo ir palikite jį kelioms
minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą,
patikrinkite, ar grotelės neužkimštos pūkeliais, plaukais
ir pan.

Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“

darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros
centras arba kiti panašios kvalikacijos specialistai, kitaip
kyla pavojus.

Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei

asmenys, kurių ziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra
silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad
jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi
siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir
supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti
su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be
suaugusiųjų priežiūros negali.

Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje,

kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios
srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominalioji liekamoji darbinė
srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės
į montuotoją.

Kad išvengtumėte elektros smūgio, į oro įleidimo groteles

nekiškite metalinių daiktų.

Niekada neuždenkite oro įleidimo grotelių.

Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso

nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.

Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus

šiame vadove.

Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.

Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be

priežiūros.

Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų

bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei
naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų
garantija.

Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.

Prieš padėdami į laikymo vietą, leiskite prietaisui atvėsti.

Baigus naudoti, neištraukite maitinimo laido. Prietaisą

visada atjunkite prilaikydami kištuką.

Nenaudokite prietaiso, jei jūsų rankos šlapios.

Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“

įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Prietaisą taisantys
nekvalikuoti darbuotojai gali naudotojui sukelti itin
didelį pavojų.

Panaudojus formavimo antgalis gali būti karštas palietus.

Rekomenduojama palaukti, kol antgalis atvės, ir tada jį
nuimti.

Galvos odos masažuoklį naudokite tik galvai ir

nenaudokite kitoms kūno dalims (tik BHD827).

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

View the manual for the Philips DryCare Pro BHD827 here, for free. This manual comes under the category Hairdryers and has been rated by 1 people with an average of a 6.4. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips DryCare Pro BHD827 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Philips and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Philips owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Philips
DryCare Pro BHD827 | BHD827/00
Hairdryer
8710103901402
English
User manual (PDF)
Performance
Cool shot function
Ionic function
Packaging content
Concentrator nozzle
Diffuser nozzle
Concentrator nozzle height7 mm
Design
Product colourPink, White
Surface colorationMonochromatic
Designed for travel
Hanging typeHanging loop
Foldable handle
Cord length2 m
Power
Power1800 W
AC input voltage240 V
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Philips DryCare Pro BHD827 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results