Philips Daily Collection HR2122 manual

Philips Daily Collection HR2122
(1)
  • Number of pages: 4
  • Filetype: PDF
English

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Warning
Do not touch the sharp blades when
the appliance is plugged in. If the blades
get stuck, unplug the appliance before
you remove the ingredients. Be careful
when handling the sharp cutting blades,
emptying the bowl and during cleaning.
Switch o and unplug the appliance from
the power supply before:
Removing it from the stand, changing
accessories or approaching parts that
move in use.
Assembling, disassembling or cleaning it.
It is left unattended.
Do not immerse the appliance in water or
any other liquid.
Check if the voltage indicated on the
appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
Do not use the appliance if the plug, the
mains cord or the rotating sieve or the
protecting cover are damaged or has visible
cracks. If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to avoid a hazard.
Make sure the blade unit is securely
fastened and the lid is properly assembled
to the blender jar before you use the
appliance.
This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its cord
out of reach of children.
This appliance can be used by persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
Be careful if hot liquid is poured into the
food processor or blender as it can be
ejected out of the appliance due to a
sudden steaming.
Never assemble or disassemble the blender
jar, chopper beaker or mill beaker to the
motor base while the power is on.
This appliance is intended for household
use only.
Read the cleaning procedure from "User
Manual" before use.
In order to avoid a hazard due to
inadvertent resetting of the thermal cut-
out, this appliance must not be supplied
through an external switching device, such
as a timer, or connected to a circuit that is
regularly switched on and o by the utility.
Caution
Never use any accessories or parts from
other manufacturers or that Philips does
not specically recommend. If you use
such accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
Do not exceed the maximum indication on
the blender jar, the mill (specic types only)
beaker and the chopper bowl (specic
types only).
Do not exceed the maximum quantities and
processing times indicated in the relevant
table.
If food sticks to the wall of the blender jar,
switch o the appliance and unplug it. Then
use a spatula to remove the food from the
wall.
The appliance can only be switched on if
the blender jar or the beaker is assembled
on the motor unit correctly.
Noise level: Lc = 86 dB(A).
Blender
Warning
Never reach into the blender jar with your
ngers or an object while the appliance is
running.
If the blade unit gets stuck, unplug
the appliance before you remove the
ingredients that block the blades.
Caution
Never ll the plastic blender jar with
ingredients hotter than 80°C.
Never ll the glass blender jar with
ingredients 60°C hotter than the ambient
temperature.
Do not use the glass blender jar right after
taking it out from dishwasher or refrigerator.
Let it stay at room temperature for at least
5 minutes before use.
To prevent spillage, do not put more
than 1.25 litres of liquid in the blender jar,
especially when you process at a high
speed. Do not put more than 1 litre in the
blender jar when you process hot liquids or
ingredients that tend to foam.
Do not let the appliance run for more than
2 minutes at a time. Let the appliance cool
down to room temperature before you
continue processing.
Always make sure the lid is properly closed/
assembled on the jar and the measuring
cup is inserted properly in the lid before
you switch on the appliance.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender
jar, the multi-chopper beaker or the on-the-go cup is assembled on the
motor unit properly. If the blender jar, the multi-chopper beaker or the on-
the-go cup is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
Safety Feature
This blender is tted with a safety feature which safeguards against excessive
loads. In case of overloading, the blender automatically activates the
protection and operation will stop. If this occurs, set the rotary knob to OFF,
unplug the appliance and allow it to cool down for 15 minutes. Remove the
ingredients and clear up the blender jar before starting operation.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic elds.
Recycling
This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU).
Follow your country’s rules for the separate collection of electrical
and electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.

2 Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the
Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (you nd its phone number in the worldwide guarantee
leaet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Dansk

1 Pakkens indhold

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Advarsel
Undgå at røre ved de skarpe knive, når
apparatet er sluttet til strømmen. Hvis
knivene sætter sig fast, skal stikket tages
ud af stikkontakten, inden ingredienserne
fjernes. Vær ekstra forsigtig, når du rører ved
de skarpe skær, tømmer skålen og under
rengøringen.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, før:
Du fjerner det fra foden, skifter tilbehør
eller kommer i nærheden af dele, der
bevæger sig under brug.
Du samler, aftager eller rengør det.
Det efterlades uden opsyn.
Kom ikke apparatet ned i vand eller anden
væske.
Kontrollér, om den angivne netspænding på
apparatet svarer til den lokale netspænding,
før du slutter strøm til apparatet.
EN
Important information leaet
DA
Brochure med vigtige oplysninger
DE
Wichtiges Informationsmerkblatt
EL
Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
ES
Folleto de información importante
FI
Tärkeää-lehtinen
FR
Brochure « Informations importantes »
IT
Brochure informativa importante
NL
Folder met belangrijke informatie
NO
Viktig informasjonshefte
PT
Folheto de informações importantes
SV
Broschyr med viktig information
TR
Önemli bilgi broşürü
Brug ikke apparatet, hvis stikket,
netledningen eller den roterende si eller
beskyttelsesdækslet er beskadiget eller
har synlige revner. Hvis netledningen
beskadiges, må den kun udskiftes af Philips,
et autoriseret Philips-serviceværksted eller
en tilsvarende kvaliceret fagmand for at
undgå enhver risiko.
Sørg for, at knivenheden er sat godt fast, og
at låget sidder korrekt på blenderglasset, før
du bruger apparatet.
Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
apparatet og ledningen uden for børns
rækkevidde.
Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden,
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og forstår de medfølgende risici.
Apparatet bør holdes uden for børns
rækkevidde for at sikre, at de ikke kan
komme til at lege med det.
Vær forsigtig, når der hældes varm væske
i apparatet, da den kan sprøjte ud af
apparatet på grund af den pludselige
damppåvirkning.
Du må aldrig samle eller aftage
blenderglasset, hakkebægeret eller
møllekværnbægeret på motorens basisdel,
mens der er tændt.
Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
Læs rengøringsproceduren i
”Brugervejledning” før brug.
For at undgå farlige situationer
på grund af utilsigtet nulstilling af
overophedningssikringen må apparatet
aldrig sluttes til en ekstern kontaktenhed,
som f.eks. en timer, eller til et kredsløb, som
jævnligt slås til og fra.
Forsigtig
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
specikt er anbefalet af Philips. Hvis du
anvender en sådan type tilbehør eller dele,
annulleres garantien.
Overskrid ikke den angivne maksimum-
markering på blenderglasset, bægeret til
møllekværnen (kun bestemte typer) eller
hakkeskålen (kun bestemte typer).
Undgå at overskride de angivne mængder
og tilberedningstider, der er angivet i den
relevante tabel.
Hvis der sidder mad fast på siden af
blenderglasset, skal du slukke apparatet og
tage stikket ud. Brug derefter en spatel til at
fjerne det, der sidder fast.
Undlad at sætte blenderglasset på
motorenheden eller tage det af, mens
strømmen er slået til.
Støjniveau: Lc = 86 dB(A).
Blender
Advarsel
Stik aldrig ngre eller køkkenredskaber ned i
blenderglasset, mens apparatet kører.
Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du
tage apparatet ud af stikkontakten, før
du prøver at fjerne de ingredienser, der
blokerer knivene.
Forsigtig
Fyld aldrig blenderglasset i plastic med
ingredienser, der er varmere end 80°C.
Fyld aldrig blenderglasset i glas med
ingredienser, der er 60°C varmere end den
omgivende temperatur.
Brug ikke blenderglasset i glas lige efter, at
det er taget ud af opvaskemaskinen eller
køleskabet. Lad det stå ved stuetemperatur i
mindst 5 minutter før brug.
For at undgå at spilde bør du ikke komme
mere end 1,25 liter ydende ingredienser i
blenderglasset - især når du blender ved
høj hastighed. Fyld ikke mere end 1 liter
i blenderglasset, når du blender varme
ydende ingredienser eller ingredienser, der
har tendens til at skumme.
Lad ikke apparatet køre i mere end 2
minutter ad gangen. Lad apparatet køle ned
til stuetemperatur, inden du fortsætter.
Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket
og sat på glasset, og at målebægeret er sat
rigtigt på plads i låget, inden du tænder for
apparatet.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset,
bægeret til multi-hakkeren eller koppen på farten sidder korrekt på
motorenheden. Hvis blenderglasset, bægeret til multi-hakkeren eller koppen
på farten sidder korrekt, låses den indbyggede sikkerhedslås op.
Sikkerhedsfunktion
Denne blender er udstyret med en sikkerhedsfunktion, som beskytter mod for
store belastninger. I tilfælde af overbelastning aktiverer blenderen automatisk
beskyttelsen, og apparatet stopper med at køre. Hvis det sker, skal du indstille
drejeknappen til OFF, tage stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af
i 15 minutter. Fjern ingredienserne, og gør plads i blenderglasset, før du starter
igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Genbrug
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaes sammen
med almindeligt husholdningsaald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Garanti og service

Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’
websted på www.philips.com eller kontakte Philips’ kundecenter i dit land
(telefonnummeret ndes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der
ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Deutsch

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnung
Berühren Sie die scharfen Messer nicht,
wenn das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist. Wenn die Messer
blockiert sind, ziehen Sie stets den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Sie die Zutaten entfernen. Seien
Sie beim Umgang mit den scharfen
Schneidemessern, beim Leeren des
Behälters und während der Reinigung sehr
vorsichtig.
Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie
das Gerät von der Stromversorgung bevor
Sie:
Das Gerät aus der Halterung entfernen,
Zubehörteile austauschen oder Teile
anfassen, die sich bei Gebrauch
bewegen.
Das Gerät zusammensetzen,
auseinandernehmen oder reinigen.
Sie es unbeaufsichtigt lassen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen, ob die Spannungsangabe auf
dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das
Netzkabel, der Stecker, das drehende Sieb
oder die Schutzabdeckung beschädigt
sind oder sichtbare Risse aufweisen.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualizierten Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Messereinheit
richtig befestigt ist, und dass der Deckel
ordnungsgemäß auf dem Mixbecher
angebracht ist, bevor Sie das Gerät
verwenden.
Dieses Gerät sollte nicht von Kindern
verwendet werden. Halten Sie das
Gerät und das Netzkabel außerhalb der
Reichweite von Kindern.
Dieses Gerät kann von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,
wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit
dem Gerät spielen.
Seien Sie vorsichtig, wenn heiße
Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder
den Mixer gegossen werden, da diese
durch unvermittelt auftretenden Dampf
herausspritzen können.
Setzen Sie den Mixerbecher, den Becher
für Zerkleinerer oder den Mühlenbecher
niemals auf die Motorbasis oder entfernen
ihn, während das Gerät eingeschaltet ist.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
Lesen Sie vor dem Gebrauch den
Abschnitt zur Reinigung in der
«Bedienungsanleitung».
Um eine Gefährdung durch versehentliches
Deaktivieren des Überhitzungsschutzes zu
vermeiden, darf dieses Gerät nicht an einen
externen Schalter, z. B. einen Timer oder an
einen Stromkreis, der regelmäßig ein- und
ausgeschaltet wird, angeschlossen werden.
Vorsicht
Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile,
die von Drittherstellern stammen bzw. nicht
von Philips empfohlen werden. Wenn Sie
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Überschreiten Sie nicht die maximale
Füllmenge des Mixbechers, des
Mühlenbechers und des Zerkleinerer-
Behälters (nur bestimmte Gerätetypen).
Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen
Tabelle aufgeführten Mengen und
Verarbeitungszeiten.
Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften
bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines
Teigschabers von der Becherwand.
Setzen Sie den Mixbecher niemals auf die
Motoreinheit bzw. entfernen Sie ihn nicht,
während das Gerät eingeschaltet ist.
Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A).
Standmixer
Warnung
Greifen Sie unter keinen Umständen bei
laufendem Gerät mit der Hand oder einem
Gegenstand in den Mixbecher.
Wenn die Messereinheit blockiert,
ziehen Sie stets den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Sie die blockierenden
Zutaten entfernen.
Vorsicht
Füllen Sie keine Zutaten in den
Kunststomixbecher, die heißer als 80 °C
sind.
Füllen Sie keine Zutaten in den
Glasmixbecher, die 60 °C wärmer sind als
die Umgebungstemperatur.
Verwenden Sie den Glasmixbecher
nicht direkt, nachdem Sie ihn aus
dem Geschirrspüler oder Kühlschrank
entnommen haben. Lassen Sie ihn bei
Raumtemperatur mindestens 5 Minuten
abkühlen bzw. aufwärmen, bevor Sie ihn
verwenden.
Um das Auslaufen von Zutaten zu
verhindern, sollten Sie höchstens 1,25 Liter
Flüssigkeit in den Mixbecher füllen. Dies
gilt insbesondere für das Mixen bei hoher
Geschwindigkeit. Für heiße Flüssigkeiten
oder leicht schäumende Zutaten liegt die
Höchstmenge im Mixbecher bei 1 Litern.
Lassen Sie das Gerät nicht länger als
2 Minuten ohne Unterbrechung laufen.
Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung
fortfahren.
Achten Sie immer darauf, dass der Deckel
fest geschlossen auf dem Becher sitzt und
der Messbecher richtig im Deckel steckt,
bevor Sie das Gerät einschalten.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können,
wenn der Becher des Multi-Zerkleinerers oder der Becher für unterwegs
ordnungsgemäß auf der Motoreinheit angebracht ist. Wenn der Mixerbecher,
der Becher des Multi-Zerkleinerers oder der Becher für unterwegs korrekt
angebracht ist, wird die Sicherheitssperre gelöst.
Sicherheitsfunktion
Dieser Mixer ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die ihn vor
Überlastung schützt. Wenn zu große Mengen zur Verarbeitung eingefüllt
wurden, aktiviert der Mixer automatisch die Schutzfunktion und ist nicht
betriebsbereit. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie den Drehknopf auf OFF,
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
15 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie alle Zutaten, und reinigen Sie den
Mixbecher, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der
Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Recycling
-
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen
abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoe enthalten,
die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können.
Enthaltene Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag
zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen
werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte
Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen
in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

2 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, gehen Sie auf
die Philips Website unter www.philips.com, oder wenden Sie sich an Ihren
Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in
Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in
Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen
Philips Händler.
Ελληνικά

1 Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες, ειδικά όταν
η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αν
οι λεπίδες κολλήσουν, πρώτα αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και μετά απομακρύνετε
τα υλικά. Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε
τις αιχμηρές λεπίδες κοπής, όταν αδειάζετε το
μπολ και όταν καθαρίζετε τη συσκευή και τα
εξαρτήματα.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα πριν:
Την αφαιρέσετε από τη βάση, αλλάξετε
εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη της
συσκευής.
Τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή
τον καθαρισμό της συσκευής.
Όταν την αφήνετε αφύλακτη.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη
συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος
προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις,
το καλώδιο ρεύματος, το περιστρεφόμενο
σουρωτήρι ή το προστατευτικό κάλυμμα έχει
φθαρεί ή έχει ορατές ρωγμές. Εάν το καλώδιο
υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς
αποφυγή κινδύνου.
Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά
στερεωμένες και ότι το καπάκι είναι σωστά
τοποθετημένο στην κανάτα του μπλέντερ πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
1/2
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 003 11462
HR2122, HR2123
HR2124
Philips Daily Collection HR2122

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips Daily Collection HR2122 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips Daily Collection HR2122 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips Daily Collection HR2122 here, for free. This manual comes under the category Blenders and has been rated by 1 people with an average of a 9.4. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips Daily Collection HR2122 or do you need help? Ask your question here

Philips Daily Collection HR2122 specifications

General
Brand Philips
Model Daily Collection HR2122
Product Blender
Language English
Filetype PDF
Material
Blade material Stainless steel
Housing material Polypropylene (PP)
Material jar(s) SAN
Design
Type Tabletop blender
Removable bowl
Product colour Red
Dishwasher-proof parts
Cord storage
Non-slip feet
Cord length 0.85 m
Performance
Jug capacity 1.5 L
Number of speeds 2
Pulse function
Control type Rotary
Locking
Bowl capacity - L
Ice crushing
Power
Power 400 W
AC input frequency 50 - 60 Hz
AC input voltage 220 - 240 V
Power source AC
Motor power 1 W
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips Daily Collection HR2122.

Is your question not listed? Ask your question here