Philips Daily Collection HD4911 manual

Philips Daily Collection HD4911
6.7 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualPhilips Daily Collection HD4911
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.All rights reserved.
882491100500
882491135640
882491100050
HD4911www.philips.com/welcome=+ +.
VI
Ԛ͂ʹ˫
Hướng dẫn sử dụng
EN
TH
MS-MYUser manualคู่มือผู้ใช้Manual pengguna
me
User manual
HD4 11
ome
Safety leaflet
HD 911
me
Warranty
HD49 1
10cm
10cm
On/OffOn/Off
Menu
IncreaseDecreasePreset/TimerUsing the timerOn/Off
Menu
IncreaseDecreasePreset TimerCleaningPreparing for useOverviewPreset/TimerOn/Off
Menu
Preset TimerIncreaseDecreaseStir fryMenu Decrease Preset/TimerPreset TimerIncrease On/OffHot pot Water Steam/Stew Roast
a
b
c
d
e
f
ghijkmlutsr qp
on
኷⟬
Tổng quanภาพรวมGambaran keseluruhanRecommended types and sizes of cookware஻⤟᭡தΈᶻょԴࠂ২Các loại và kích cỡ dụng cụ nấu khuyên dùngชนิดและขนาดของภาชนะประกอบอาหารที่แนะนำJenis dan saiz alat memasak yang disarankan
ᘠ˭ȵ᪄
Chuẩn bị sử dụng máyการเตรียมตัวกอนใชงานBersedia untuk menggunakan
ᗆᚩ
Vệ sinh máyการทำความสะอาดPembersihanȵ᪄⾣᳍᡺Sử dụng bếp từการใชเตาแมเหล็กไฟฟMenggunakan periuk aruhanȵ᪄জႛС⇑Sử dụng chức năng hẹn giờเวลาในการปรุงอาหารและระดับกำลังไฟเริ่มตนMenggunakan periuk aruhanPreset time fordelayed cookingさ⠰ႛ⻓ஹႛៈジMenggunakan pemasaการใชปุ่มตั้งเวลาMasa dipraset bagimasakan tertangguhUsing the induction cooker

English

1 Your induction cooker
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benet from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
2 What’s in the box
Induction cooker main unit PotSafety leaet User manualWarranty card
Overview
a
Crystalite cooking plate
d
Control panel
b
Cooking zone
e
Air outlets
c
Air inlet
f
Power cord
Controls overview
g
Stir fry mode
o
Power levels
h
Hot pot mode
p
Decrease button
i
Water mode
q
Timer function
j
Steam/Stew mode
r
Preset/Timer button
k
Roast mode
s
Preset function
l
Display
t
Increase button
m
Cooking temperatures
u
Menu button
n
On/Off button
3 Before first use
Remove all packaging material from the induction cooker.
Preparing for use
1 Place the appliance on a dry, stable and level surface.2 Make sure there is at least 10cm free space around the appliance to prevent overheating.3 Always place the cookware on the cooking zone during cooking.4 Make sure you use cookware of the correct types and sizes (see the table below).
Recommended types and sizes of cookware
Material Cookware with a bottom made of iron or magnetic stainless steelShape Cookware with a at bottomSize Cookware with a bottom diameter of 10-23cm, depending on the cooking modeWeight Cookware with a weight of up to 15kg (including contents)
4 Using the induction cooker
There are ve preset cooking modes: Stir fry ( ), Hot pot ( ),
Water ( ), Steam/Stew ( ), and Roast ( ).
1 Follow the steps in “Preparing for use”.
2 Press the On/Off button ( ), the On/Off indicator lights up. The
induction cooker enters standby mode.
3 Press the Menu button ( ) repeatedly until the desired cooking
mode is selected. The corresponding indicator lights up and the induction cooker starts working.
4 Default cooking time, power, and power level are displayed on the screen.
5 When the cooking is nished, press the On/Off button ( ) to turn
off the appliance.6 Unplug the induction cooker after the fan stops working.
Note
During cooking, you can change the power level from 1 to 5 by pressing the
Increase ( ) or Decrease ( ) button.
At Water mode, the induction cooker automatically turns off after the water
is boiled for 3 minutes.
At Steam/Stew mode, the induction cooker automatically adjusts the cooking
temperature for better cooking result.
Default cooking time and power level
Refer to below table for default cooking time and power levels of different cooking modes.Cooking mode Default cooking time (minute)Default power level/PowerStir fry ( )120 5/2200WHot pot ( )120 5/2100WWater ( )20 4/1600WSteam/Stew ( )60 4/1600WRoast ( )60 3/1200WThe induction cooker stops working or turns off automatically.The induction cooker has been idle for 2 hours.Check if the air inlet and outlets are covered.Temperature around the induction cooker is too high.
繁體中文
1
屬於您的電磁爐
恭喜您購買 Philips 產品,歡迎來到 Philips
世界!
要享受
Philips 為您提供的全面支援,請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。
2
包裝盒內含物件
電磁爐主裝置
鍋子
安全單張
用戶手冊
保用證
概覽
a
微晶玻璃電磁爐板面
d
控制板面
b
烹飪區
e
排氣口
c
進氣口
f
電源線
控制鍵概覽
g
煎炒模式
o
火力等級
h
火鍋模式
p
增加按鈕
i
煮水模式
q
定時功能
j
蒸煮
/
悶燉模式
r
預設
/
定時按鈕
k
烘烤模式
s
預設功能
l
顯示幕
t
減少按鈕
m
烹飪溫度
u
功能表按鈕
n
/
關按鈕

3

首次使用前
拆去電磁爐上的所有包裝材料。
準備使用
1 將電磁爐放置於穩固、平坦的水平表面上。2 確保機器周圍
10
公分內沒有其他物體,以防機器過熱。3 烹飪時請將廚具放置在烹飪區內。4 確保您使用的廚具種類和大小正確。(請見下表)
建議的廚具種類和大小
材質 底部使用鐵或電磁不鏽鋼製做的廚具外形 有平底的廚具大小 底部直徑介於
10
23
公分的廚具,依烹飪模式而定重量 至多重
15
公斤的廚具(包括內容物)
4
使用電磁爐
本機器共有
5
種預設烹飪模式:煎炒( )、火鍋(
)、煮
水(
)、蒸煮
/
悶燉(
)、烘烤(
)。
1 遵照「準備使用」裡的步驟。2 按下開
/
關按鈕(
),開
/
關指示燈便會亮起。
電磁爐進入備用模式。3 重複按功能表按鈕( ),選擇您想使用的烹飪模式。
對應
的指示燈會亮起,電磁爐開始運作。4 預設烹飪時間、火力及火力等級會顯示在熒幕上。5 烹飪完畢後,按下開
/
關按鈕(
),關閉本產品。6 等風扇停止運轉後,拔除電磁爐的插頭。
提示
烹飪時,您可以按增加按鈕( )或減少按鈕(
),選擇
1
5
級的火力等級。
使用煮水模式時,水滾
3
分鐘後電磁爐會自動關閉。
使用蒸煮
/
悶燉模式時,電磁爐會自動調整烹飪溫度,讓烹飪出來的食品更加美味。
預設烹飪時間和火力等級
請參照下表,參考不同烹飪模式的預設烹飪時間和火力等級。
烹飪模式
預設烹飪時間
(分鐘)
預設火力等級
/
火力
煎炒模式(
120 5/2200
火鍋模式(
120 5/2100
煮水模式(
20 4/1600
蒸煮
/
悶燉模式(
60 4/1600
烘烤模式(
60 3/1200

2 ภายในกลองมีอะไรบาง

เครื่องเตาแมเหล็กไฟฟา หมอเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย คมือผใชใบรับประกันภาพรวม
a
หนาสัมผัสคริสตัลไลท
d
ปุ่มควบคุม
b
พื้นที่สำาหรับวางภาชนะ
e
ทางลมออก
c
ทางลมเขา
f
สายไฟภาพรวมของการควบคุม
g
โหมดผัด
o
ปุ่มเปด/ปด
h
โหมดหมอไฟ
p
ปุ่มลด
i
โหมดน
q
ฟงกชั่นตั้งเวลา
j
โหมดตน/สตูว
r
ปุ่มตั้งคาลวงหนา/ตั้งเวลา
k
โหมดคั่ว
s
ฟงกชันตั้งคาลวงหนา
l
หนาจอแสดงผล
t
ปุ่มเพิ่ม
m
อุณหภูมิการทำาอาหาร
u
ปุ่มเมนู
n
ปุ่มเปด/ปด

3 กอนใชงานครั้งแรก

แกะวัสดุบรรจุภัณฑที่หอเตาแมเหล็กไฟฟาออกทั้งหมดการเตรียมตัวกอนใชงาน1 ควรวางเตาบนพื้นผิวที่แหง มั่นคง และเสมอกัน
2 ตรวจดูใหแนใจวาบริเวณโดยรอบเครื่องมีพื้นที่วางอยางนอย 10 ซม. เพื่อปอง
กันไมใหเตารอนเกินไป3 วางภาชนะประกอบอาหารบนพื้นที่สำาหรับวางภาชนะในระหวางประกอบอาหาร4 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดใชภาชนะประกอบอาหารถูกประเภทและขนาด (ดูที่ตารางดานลาง)ชนิดและขนาดของภาชนะประกอบอาหารที่แนะนำาวัสดุ ภาชนะประกอบอาหารที่มีกนภาชนะทำาดวยเหล็ก หรือสแตนเลสสตีลรูปทรง ภาชนะประกอบอาหารที่มีกนภาชนะแบนเรียบขนาด ภาชนะประกอบอาหารที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางใตภาชนะขนาด 10-23 ซม. ขึ้นอยกับโหมดการประกอบอาหารนหนัก ภาชนะประกอบอาหารที่มีนหนักไมเกิน 15 กิโลกรัม (รวมอาหารในภาชนะ)

4 การใชเตาแมเหล็กไฟฟา

มีโหมดประกอบอาหารแบบตั้งคาลวงหนา 5 โหมด: ผัด ( ), หมอไฟ ( ), น
( ), ตน/สตูว ( ) และคั่ว ( )1 ทำาตามขั้นตอนตอไปนี้ใน “การเตรียมตัวกอนใชงาน”2 กดปุ่มเปด/ปด ( ) สัญญาณไฟ เปด/ปด จะสวางขึ้น เตาแมเหล็กไฟฟาเขาสโหมดสแตนดบาย3 กดปุ่มเมนู ( ) ซจนกวาโหมดการปรุงอาหารที่ตองการจะถูกเลือก สัญญาณไฟที่เกี่ยวของจะสวางขึ้นและเตาแมเหล็กไฟฟาจะเริ่มทำางาน4 เวลาในการประกอบอาหาร กำาลังไฟ และระดับกำาลังไฟจะแสดงบนหนาจอ5 เมื่อประกอบอาหารเสร็จ ใหกดปุ่มเปด/ปด ( ) เพื่อปดเตา6 ถอดปลั๊กเตาแมเหล็กไฟฟาหลังจากที่พัดลมหยุดทำางานหมายเหตุ
ระหวางประกอบอาหาร คุณสามารถเปลี่ยนระดับกำาลังไฟจาก 1 ถึง 5 โดยการกดปุ่ม
เพิ่ม ( ) หรือ ลด ( )
ในโหมดน เตาแมเหล็กไฟฟาจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากที่นเดือดเปนเวลา 3 นาที
ในโหมดตน/สตูว เตาแมเหล็กไฟฟาจะปรับอุณหภูมิการประกอบอาหารโดยอัตโนมัติ
เมื่อใหไดผลลัพธการประกอบอาหารที่ดีที่สุดเวลาในการปรุงอาหารและระดับกำาลังไฟเริ่มตนโปรดดูที่ตารางดานลางนี้สำาหรับเวลาในการปรุงอาหารและระดับกำาลังไฟเริ่มตนของโหมดการปรุงอาหารตางๆโหมดการปรุงอาหารเวลาในการปรุงอาหารเริ่มตน (นาที)ระดับกำาลังไฟ/กำาลังไฟเริ่มตนผัด ( )120 5/2200Wหมอไฟ ( )120 5/2100Wน ( )20 4/1600Wตน/สตูว ( )60 4/1600Wคั่ว ( )60 3/1200W
Using the timer
You can use the Preset/Timer button ( ) to decide how much time you want the appliance to work at different cooking modes (not available at Water mode).1 Follow the steps in “Preparing for use”.
2 Press the On/Off button ( ), the On/Off indicator lights up. The
induction cooker enters standby mode.3 Press the Menu button repeatedly until the desired cooking mode is selected. The corresponding indicator lights up and the induction cooker starts working.4 Press the Preset/Timer button ( ) until the timer indicator lights
up.
5 “00:00” blinks on the display screen. Press the Increase button ( )
to set the minute and the Decrease button ( ) to set the hour.6 When the time has elapsed, you will hear a few beeps and the induction cooker turns off automatically.
Note
After you have selected the cooking time, wait for a few seconds before the
induction cooker automatically conrms it.
After the timer is set, you can press the Preset/Timer button ( ) or the
Menu button ( ) to cancel the timer.
You will not be able to preset time for delayed cooking after the timer is set.
In order to do so, you will need to cancel the timer rst.
Preset time for delayed cooking
You can use the Preset/Timer button ( ) to set the time at which you want the appliance to start cooking (not available at Stir fry and Hot pot modes).1 Follow the steps in “Preparing to use”.
2 Press the On/Off button ( ), the On/Off indicator lights up. The
induction cooker enters standby mode.
3 Press the Menu button ( ) repeatedly until the desired cooking
mode is selected. The corresponding indicator lights up and the induction cooker starts working.
4 Press the Preset/Timer button ( ) until the preset indicator lights up.
5 Press the Increase ( ) button to set the minute and the Decrease
( ) button to set the hour.6 When the preset time has elapsed, you will hear a few beeps and the induction cooker starts working automatically.
Note
At Steam/Stew mode, the induction cooker automatically enters Timer mode
after the preset time is selected. You can then decide how much time you
want the induction cooker to work when the preset time has elapsed. Refer to "Using the timer" chapter on how to set the cooking time.
After you have selected the preset time, wait for a few seconds before the
induction cooker automatically conrms it.
When the induction cooker is at preset mode, you can press the Preset/
Timer button ( ) or the Menu button ( ) to cancel the preset time.
5 Cleaning
Unplug the appliance and let it cool down.
Clean the appliance with a damp cloth and, if necessary, with some mild
cleaning agent.
6 Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an ofcial collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
7 Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you will nd its phone number in the worldwide guarantee leaet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
8 Troubleshooting
If your induction cooker does not function properly or if the cooking
quality is insufcient, consult the table below. If you are unable to solve
the problem, contact a Philips service centre or the Consumer Care Centre in your country.Problem SolutionThe On/Off button ( ) does not respondThere is a connection problem. Check if the induction cooker is connected to the mains and if the plug is inserted rmly into the wall socketWhen I press one of the cooking mode buttons, the light of the selected mode does not go on.The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service centre authorised by Philips.E5 or E6 is displayed on the screenCheck if the voltage is too low or too high.Check if the power cord or power socket is too hot.Check if the too many appliances are plugged to the same connector.E0, E1, E2, E3, E4, E8 or Ed is displayed on the screen.The induction cooker has malfunctions. Take the appliance to a Philips dealer or a service centre authorised by Philips.
使用定時功能
您可以使用預設
/
定時按鈕(
)來選擇不同烹飪模式下您想使用產品的時間。(煮水模式下無法使用此功能。)1 遵照「準備使用」裡的步驟。2 按下開
/
關按鈕(
),開
/
關指示燈便會亮起。
電磁爐進入備用模式。3 重複按功能表按鈕,選擇您想使用的烹飪模式。
對應的指示燈會亮起,電磁爐開始運作。4 按下預設
/
定時按鈕(
),直到定時指示燈亮起。5 00:00」會在顯示熒幕上閃爍。
按下增加按鈕(
)設定
分鐘數,按下減少按鈕(
設定時數。6 設定時間到時,您會聽到幾下嗶聲,電磁爐會自動關閉。
提示
選好烹飪時間後,靜候數秒,電磁爐將會自動確認。
定時功能設定好後,您可以按下預設
/
定時按鈕(
)或功能表按鈕
)取消定時。
定時功能設定好後,您無法預設時間延時烹飪。
若您想預設時間延時烹飪,您必須先取消定時功能。
預設時間延時烹飪
您可以利用預設
/
定時按鈕(
)設定您想讓機器開始烹飪的時間。(此功能不適用於煎炒及火鍋模式)1 遵照「準備使用」裡的步驟。2 按下開
/
關按鈕(
),開
/
關指示燈便會亮起。
電磁爐進入備用模式。3 重複按功能表按鈕( ),選擇您想使用的烹飪模式。
對應
的指示燈會亮起,電磁爐開始運作。4 按下預設
/
定時按鈕(
),直到定時指示燈亮起。5 按下增加按鈕( )設定分鐘數,按下減少按鈕(
定時數。
6 預設時間到時,您會聽到幾下嗶聲,電磁爐會自動開始運作。
提示
蒸煮
/
悶燉模式下,電磁爐會在預設時間設定完成後,自動進入定時
模式。
預設時間到時,您可以設定您想讓電磁爐運作的時間長度。
請參考「使用定時功能」章節,了解如何設定烹飪時間。
選好預設時間後,靜候數秒,電磁爐將會自動確認。
電磁爐在預設模式下時,您可以按下預設
/
定時按鈕(
)或功能表
按鈕(
)取消預設時間。
5
清潔
拔除產品插頭,讓產品冷卻。用濕布清潔本產品,必要時請使用溫和的清潔劑。
6
環境
請勿在本產品使用壽命結束後當作一般家庭垃圾廢棄,應交給官方回收站作循環再用。
這樣做有助保護環境。
7
保障及服務
如果您需要資料或有疑問,請前往 Philips
網站
www.philips.com,或聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心(您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼)。
如果您的國家沒有顧客服務中心,請前往當地的 Philips
經銷商。
8
疑難排解
若電磁爐無法正確運作,或電磁爐烹飪效率不佳,請參照下表。
若您無法解決問題,請聯絡飛利浦服務中心或您所在國家的顧客服務中心。問題 解決方案
/
關按鈕
沒有響應
連接有誤。
檢查電磁爐是否有連接主電源,插頭和插座是否有鬆脫。按下其中一個烹飪模式按鈕後,已選模式的燈沒有亮起。指示燈損壞。
請將產品拿至飛利浦經銷商或飛利浦認可的服務中心。熒幕上顯示
E5
E6
檢查電壓是否太低或太高。檢查電源線或電源插座是否過熱。檢查同一連接器上是否連接太多插頭。熒幕上顯示
E0
E1
E2
E3
E4
E8
Ed
電磁爐故障。
將產品送至飛利浦經銷商或飛利浦認可的服務中心。電磁爐停止運轉或自動
關閉。
電磁爐閒置
2
小時未使用。檢查進氣口或排氣口是否被遮蓋住。電磁爐周圍的溫度過高。

ภาษาไทย

1 เตาแมเหล็กไฟฟา

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับส Philips เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome HD4911_UM_V1.0_120508

Manual

View the manual for the Philips Daily Collection HD4911 here, for free. This manual comes under the category Stoves and has been rated by 1 people with an average of a 6.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips Daily Collection HD4911 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Philips Daily Collection HD4911 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Philips Daily Collection HD4911 owners to provide you with a good answer.

Phoenix Tan • 6-5-2017 No comments

For what and exactly how does one use the Roast function mode? Thank you.

Answer this question

Number of questions: 1

Philips Daily Collection HD4911 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Philips Daily Collection HD4911.

General
Brand Philips
Model Daily Collection HD4911 | HD4911/62
Product Stove
EAN 18710103588846, 68710103588841, 8710103588849
Language English
Filetype Usermanual (PDF)

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Philips Daily Collection HD4911 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results