Philips Compact Care HP8111 manual

Philips Compact Care HP8111
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully

www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
 WARNING: Do not use this appliance

near water.

 When the appliance is used in a

bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a risk,

even when the appliance is

switched off.

 WARNING: Do not use

this appliance near bathtubs,

showers, basins or other

vessels containing water.

 Always unplug the appliance after use.
 If the appliance overheats, it switches

off automatically. Unplug the appliance

and let it cool down for a few minutes.

Before you switch the appliance on

again, check the grilles to make sure



 If the mains cord is damaged, you

must have it replaced by Philips, a

service centre authorised by Philips or



avoid a hazard.

 This appliance can be used by

children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge

if they have been given supervision

or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and

understand the hazards involved.

Children shall not play with the

appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by

children without supervision.

 For additional protection, we advise

you to install a residual current device

(RCD) in the electrical circuit that

supplies the bathroom. This RCD

must have a rated residual operating

current not higher than 30mA. Ask

your installer for advice.

 Do not insert metal objects into the

air grilles to avoid electric shock.

 Never block the air grilles.
 Before you connect the appliance,

ensure that the voltage indicated on

the appliance corresponds to the local

power voltage.

 Do not use the appliance for any

other purpose than described in this

manual.

 Do not use the appliance on



 When the appliance is connected to

the power, never leave it unattended.

 Never use any accessories or

parts from other manufacturers



recommend. If you use such

accessories or parts, your guarantee

becomes invalid.

 Do not wind the mains cord round

the appliance.

 Wait until the appliance has cooled

down before you store it.

 Do not pull on the power cord after

using. Always unplug the appliance by

holding the plug.



This Philips appliance complies with all applicable standards and


Environment

This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.

2 Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
 For precise drying, attach the detachable concentrator ( ) onto
the hairdryer (
).
 To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
2 
) to 
fast drying,

to switch off.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (
).

 

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com


Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

4 Troubleshooting

Problem Cause Solution
The
appliance
does not
work at all.
The power
socket to which
the appliance has
been connected
may be broken.
Check the appliance is plugged in
correctly.
Check the fuse for this power
socket in your home.
The appliance
may have
overheated and
switched itself
off.
Unplug the appliance and let it cool
down for a few minutes. Before you
switch on the appliance again, check
the grilles to make sure they are

The appliance
may not be
suitable for the
voltage to which
it has been
connected.
Ensure that the voltage indicated
on the type plate of the appliance
corresponds to the local power
voltage.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.

 

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
 ADVARSEL: Anvend ikke dette

apparat i nærheden af vand.

 Hvis du anvender apparatet i

badeværelset, skal du trække stikket

ud efter brug, da vand udgør en risiko,

selvom apparatet er slukket.

 ADVARSEL: Brug ikke dette apparat

i nærheden af badekar,

brusekabiner, kummer eller

andre kar, der indeholder vand.

 Tag altid stikket ud af

stikkontakten efter brug.

 Hvis apparatet bliver overophedet,

slukker det automatisk. Tag stikket

ud af stikkontakten og lad apparatet

afkøle i et par minutter. Før du tænder

apparatet igen, skal du kontrollere

gitrene for at sikre, at de ikke er

blokeret af fnug, hår osv.

 Hvis netledningen beskadiges, må den

kun udskiftes af Philips, et autoriseret

Philips-serviceværksted eller en



undgå enhver risiko.

 Dette apparat kan bruges af børn

fra 8 år og opefter og personer

med reducerede fysiske, sensoriske

eller mentale evner eller manglende

erfaring og viden, hvis de er blevet

instrueret i sikker brug af apparatet og

forstår de medfølgende risici. Lad ikke

børn lege med apparatet. Rengøring

og vedligeholdelse må ikke foretages

af børn uden opsyn.

 Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning

anbefales det, at installationen til

badeværelset er forsynet med et

HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.

Kontakt eventuelt en el-installatør.

 Stik aldrig metalgenstande ind i

luftgitrene, da dette kan give elektrisk

stød.

 Blokér aldrig luftgitrene.
 Før du tilslutter apparatet, skal du sikre

dig, at den spænding, der er angivet

på apparatet, svarer til den lokale

spænding.

 Brug kun apparatet til de formål, der

er beskrevet i denne vejledning.

 Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.
 Hold konstant opsyn med apparatet,

når det er sluttet til stikkontakten.

 Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre

fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke



anvender en sådan type tilbehør eller

dele, annulleres garantien.

 Rul aldrig ledningen op omkring

apparatet.

 Læg aldrig apparatet væk, før det er

helt afkølet.

 Træk ikke i netledningen efter brug. Tag

altid stikket ud af stikkontakten ved at

holde fast i stikket.



Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.



Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

 

1 Sæt stikket i stikkontakten.
 Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren ( ) på
hårtørreren (
).
 Du frakobler koncentratoren ved at trække den af hårtørreren.
2 Indstil knappen til luftstrøm (
) til for varm og stærk luftstrøm
til hurtig tørring,
for varm og moderat luftstrøm til tørring af kor t
hår eller
for at slukke.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 
3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
4 Opbevar det på et sikkert og tør t sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen (
).

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land


Philips-forhandler.

 

Problem Årsag 
Apparatet
virker slet
ikke.
Måske virker den
stikkontakt, som
apparatet er
sluttet til, ikke.
Kontroller, at apparatet er sat
korrekt i stikkontakten.
Kontroller sikringen til denne
stikkontakt.
Hårtørreren er
måske slukket
automatisk
på grund af
overophedning.
Tag stikket ud af stikkontakten
og lad apparatet afkøle i et par
minutter. Før du tænder for
apparatet igen, skal du kontrollere
luftgitrene for at sikre, at de ikke er
blokerede af fnug, hår og lignende.
Hårtørreren
er måske ikke
beregnet til den
netspænding, den
er tilsluttet.
Kontroller, at den angivne
netspænding på apparatets typeskilt
svarer til den lokale netspænding.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
 WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät

nicht in der Nähe von Wasser.

 Wenn das Gerät in einem Badezimmer

verwendet wird, trennen Sie es

nach dem Gebrauch von der

Stromversorgung. Die Nähe zum

Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn

das Gerät abgeschaltet ist.

 WARNUNG: Verwenden Sie

das Gerät nicht in der Nähe

von Badewannen, Duschen,

Waschbecken oder sonstigen Behältern

mit Wasser.

 Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den

Netzstecker aus der Steckdose.

 Bei Überhitzung wird das Gerät

automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie

den Netzstecker aus der Steckdose,

und lassen Sie das Gerät einige Minuten

abkühlen. Vergewissern Sie sich vor

dem erneuten Einschalten, dass keine

Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung

blockieren.

 Um Gefährdungen zu vermeiden, darf

ein defektes Netzkabel nur von einem

Philips Service-Center, einer von Philips

autorisierten Werkstatt oder einer



Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

 Dieses Gerät kann von Kindern ab

8 Jahren und Personen mit verringerten

physischen, sensorischen oder

psychischen Fähigkeiten oder Mangel

an Erfahrung und Kenntnis verwendet

werden, wenn sie bei der Verwendung

beaufsichtigt wurden oder Anweisung

zum sicheren Gebrauch des Geräts

erhalten und die Gefahren verstanden

haben. Kinder dürfen nicht mit dem

Gerät spielen. Die Reinigung und

Wartung darf nicht von Kindern ohne

Aufsicht durchgeführt werden.

 Der Einbau einer

Fehlerstromschutzeinrichtung in dem

Stromkreis, der das Badezimmer

versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.

Dieses Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal 30 mA

verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an

Ihren Installateur.

 Führen Sie keine Metallgegenstände in

die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein,

da dies zu Stromschlägen führen kann.

 Halten Sie Lufteinlassgitter und

Gebläseöffnung immer frei.

 Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose

anschließen, überprüfen Sie, ob die

auf dem Gerät angegebene Spannung

mit der Netzspannung vor Ort

übereinstimmt.

 Verwenden Sie das Gerät nie für

andere als in dieser Bedienungsanleitung

beschriebene Zwecke.

 Verwenden Sie das Gerät nicht zum

Trocknen von Kunsthaar.

 Wenn das Gerät an eine Steckdose

angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner

Zeit unbeaufsichtigt.

 Verwenden Sie niemals Zubehör oder

Teile, die von Drittherstellern stammen

bzw. nicht von Philips empfohlen

werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör

oder Teile verwenden, erlischt Ihre

Garantie.

 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das

Gerät.

 Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor

Sie es wegräumen.

 Ziehen Sie nach der Verwendung nicht

am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen

am Netzstecker, um das Gerät von der

Stromversorgung zu trennen.



Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umwelt

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf
Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Haare trocknen

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
 Setzen Sie für präzises Trocknen die abnehmbare Stylingdüse
(
) auf den Haartrockner ( ).
 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Haartrockner
abgezogen.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter (
) auf für einen sehr warmen,
starken Luftstrom und schnelles Trocknen, auf
für einen warmen,
sanften Luftstrom zum Trocknen kurzer Haare oder auf
, um das
Gerät auszuschalten.

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen (
).

 

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
(www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-
Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

 

Problem Ursache Lösung
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise
ist die Steckdose,
an die das Gerät
angeschlossen ist,
kaputt.
Prüfen Sie, ob das Gerät
ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Prüfen Sie in Ihrem Zuhause die
Sicherung für diese Steckdose.
Das Gerät hat sich
möglicherweise
wegen Überhitzung
ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose, und lassen Sie das
Gerät einige Minuten abkühlen.
Prüfen Sie vor dem erneuten
Einschalten des Geräts, ob Flusen,
Haare usw. die Lufteinlass- oder
Gebläseöffnung blockieren.
Möglicherweise
ist das Gerät nicht
für die verfügbare
Netzspannung
geeignet.
Prüfen Sie, ob die
Spannungsangabe auf dem
Typenschild des Geräts mit
der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.







 



 





 











 









 





 















 











 































 






















 







 
 









 







 



 





 













 



 



 

























 

1 
 


(
).
 

2 
 






1 
2 

3 
4 

(
).

 









 

  






































Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
sacar el mayor partido a la asistencia que proporciona Philips, registre su
producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
 ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua.

 Si utiliza el aparato en el cuarto de

baño, desenchúfelo después de usarlo.

La proximidad de agua representa

un riesgo, aunque el aparato esté

apagado.

 ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua ni cerca de

bañeras, duchas, cubetas

u otros recipientes que

contengan agua.

 Desenchufe siempre el

aparato después de usarlo.

 Si el aparato se calienta en exceso, se

apaga automáticamente. Desenchufe

el aparato y deje que se enfríe

durante unos minutos. Antes de

encender de nuevo el aparato,

compruebe las rejillas para asegurarse

de que no estén obstruidas con

pelusas, pelos, etc.

 Si el cable de alimentación está

dañado, debe ser sustituido por

Philips o por un centro de servicio



evitar situaciones de peligro.

 Este aparato puede ser usado por

niños a partir de 8 años y por

personas con su capacidad física,

psíquica o sensorial reducida y por

quienes no tengan los conocimientos

y la experiencia necesarios, si han

sido supervisados o instruidos acerca

del uso del aparato de forma segura

y siempre que sepan los riesgos que

conlleva su uso. No permita que

los niños jueguen con el aparato.

Los niños no deben llevar a cabo

la limpieza ni el mantenimiento sin

supervisión.

 Como protección adicional,

aconsejamos que instale en el circuito

que suministre al cuarto de baño

un dispositivo de corriente residual

(RCD). Este RCD debe tener una

corriente operacional residual que

no exceda de 30 mA. Consulte a su

electricista.

 Para evitar descargas eléctricas, no

introduzca objetos metálicos por las

rejillas de aire.

 No bloquee nunca las rejillas del aire.
 Antes de enchufar el aparato,

compruebe que el voltaje indicado

en el mismo se corresponde con el

voltaje de la red eléctrica local.

 No utilice este aparato para otros



manual.

 No utilice el aparato sobre cabello



 Nunca deje el aparato sin vigilancia

cuando esté enchufado a la red

eléctrica.

 No utilice nunca accesorios ni piezas

de otros fabricantes o que Philips no



hace, quedará anulada su garantía.

 No enrolle el cable de alimentación

alrededor del aparato.

 Espere a que se enfríe el aparato

antes de guardarlo.

 No tire del cable de alimentación

después de cada uso. Desenchufe

siempre el aparato sujetándolo por la

clavija.



Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.




con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.

 

1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
 Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora
desmontable (
) en el secador ( ).
 Para quitar la boquilla concentradora del secador, tire de ella.
2 
) en la posición para que
el aire sea más fuerte y el cabello se seque antes, en la posición

en la posición
para apagarlo.

1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 
3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla (
).

3 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto
de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.

 

Problema Causa 
El aparato
no funciona.
Puede que la toma
de corriente donde
está enchufado el
aparato esté rota.
Compruebe que el aparato está
conectado correctamente.
Compruebe el fusible de esta
toma de corriente de la casa.
Puede que el
aparato se haya
calentado en
exceso y se
haya apagado
automáticamente.
Desenchufe el aparato y deje
que se enfríe durante unos
minutos. Antes de encender de
nuevo el aparato, compruebe las
rejillas para asegurarse de que
no estén obstruidas con pelusas,
pelos, etc.
Puede que el
aparato no sea
adecuado para el
voltaje al que está
conectado.
Compruebe si el voltaje
indicado en la placa de modelo
se corresponde con el voltaje de
red local.

Suomi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat
parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen
osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
 VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta

veden lähellä.

 Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,

irrota pistoke pistorasiasta käytön

jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,

vaikka virta olisi katkaistu.

 VAROITUS: älä käytä laitetta

kylpyammeen, suihkun, altaan

tai muiden vesiastioiden lähellä.

 Irrota pistoke pistorasiasta aina

käytön jälkeen.

 Jos laite kuumenee liikaa, virta

katkeaa automaattisesti. Irrota laite

pistorasiasta ja anna sen jäähtyä

muutama minuutti. Ennen kuin

käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,

ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi

nukkaa tai hiuksia.

 Jos virtajohto on vahingoittunut, se

on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä

vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa

huoltoliikkeessä tai muulla

ammattitaitoisella korjaajalla.

 Laitetta voivat käyttää myös yli

8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden

fyysinen tai henkinen toimintakyky on

rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta

tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä

on neuvottu laitteen turvallisesta

käytöstä tai tarjolla on turvallisen

käytön edellyttämä valvonta ja jos he

ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten

ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa

laitetta ilman valvontaa.

 Lisäksi suosittelemme asentamaan

kylpyhuoneen pistorasiaan

jäännösvirtalaitteen (RCD).

Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran

on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat

asentajalta.

 Älä työnnä ilmanotto- tai

ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,

ettet saa sähköiskua.

 Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa

peittää.

 Varmista ennen laitteen liittämistä,

että laitteeseen merkitty jännite vastaa

paikallista jännitettä.

 Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä

oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

 Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
 Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä

sitä ilman valvontaa.

 Älä koskaan käytä muita kuin

Philipsin valmistamia tai suosittelemia

lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita

osia, takuu ei ole voimassa.

 Älä kierrä virtajohtoa laitteen

ympärille.

 Anna laitteen jäähtyä ennen

säilytykseen asettamista.

 Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen

käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke

pistorasiasta aina pitämällä kiinni

pistokkeesta.



Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.

Ympäristöasiaa

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

2 Hiusten kuivaaminen

1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen ( )
hiustenkuivaimeen (
).
 Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin (
) asentoon , kun
haluat kuivata hiukset nopeasti kuumalla, voimakkaalla puhalluksella,
asentoon
, kun haluat kuivata lyhyet hiukset lämpimällä tai kevyellä
puhalluksella, tai asentoon
, kun haluat katkaista laitteesta virran.

1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Puhdista laite kostealla liinalla.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
).

 

Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen
suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

 

Ongelma Syy Ratkaisu
Laite ei
toimi
lainkaan.
Laite on ehkä
kytketty pistorasiaan,
johon ei tule virtaa.
Tarkista, että laite on kytketty
oikein.
Tarkista pistorasian sulake.
Laite on ehkä
kuumentunut
liikaa, jolloin virta
on katkennut
automaattisesti.
Irrota laite pistorasiasta ja anna
sen jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
ole kertynyt esimerkiksi nukkaa
tai hiuksia.
Laitetta ei ehkä
ole tarkoitettu
käytettäväksi
paikallisella
verkkojännitteellä.
Varmista, että laitteen
tyyppikilvessä mainittu jännite
vastaa paikallista verkkojännitettä.



Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !

produit sur le site www.philips.com/welcome.

1 Important


conservez-le pour un usage ultérieur.
 





 

salle de bains, débranchez-le après







tension.

 





ni de tout autre récipient



 

utilisation.

 

se met automatiquement hors tension.







tension, assurez-vous que les grilles

ne sont pas obstruées par de la

poussière, des cheveux, etc.

 

endommagé, il doit être remplacé par

Philips, par un Centre Service Agréé





 Cet appareil peut être utilisé

par des enfants âgés de 8 ans

ou plus, des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles ou

intellectuelles sont réduites ou des



et de connaissances, à condition que

ces enfants ou personnes soient







aient pris connaissance des dangers

encourus. Les enfants ne doivent pas





par des enfants sans surveillance.

 Pour plus de sécurité, il est conseillé



courant protégée par un disjoncteur

différentiel de 30 mA dans la salle

de bains. Demandez conseil à votre

électricien.

 



électrocution.

 



 

vous que la tension indiquée sur



secteur locale.

 

but que celui qui est indiqué dans ce

manuel.

 



 

le laissez jamais sans surveillance.

 











 



 

avant de le ranger.

 Ne tirez pas sur le cordon

d’alimentation après utilisation.

Débranchez toujours l’appareil en





Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous

électromagnétiques.

Environnement


rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.

 

1 
  ) sur
le sèche-cheveux (
).
 
2 
) sur 
puissant pour un séchage rapide, sur

doux pour le séchage des cheveux courts ou sur
pour mettre

Après utilisation :
1 
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 
4 

(
).

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par


com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant

Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
revendeur Philips.

4 Dépannage

Problème Cause Solution

ne
fonctionne
pas.
La prise sur

a été branché est
peut-être cassée.

correctement.

secteur dans votre maison.

peut-être en
surchauffe et

automatiquement.




sont pas obstruées par des cheveux,
de la poussière, etc.

peut-être pas été
connecté sur la
tension correcte.
Assurez-vous que la tension

bien à la tension secteur locale.



Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
 PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini

dekat air.

 Bila alat digunakan di kamar mandi,

cabutlah stekernya setelah digunakan

karena dekat dengan air dapat

menimbulkan risiko, sekalipun alat

telah dimatikan.

 PERINGATAN: Jangan gunakan

alat ini bak mandi, pancuran,

bak atau tempat berisi air

lainnya.

 Selalu cabut steker setiap kali selesai

menggunakan alat.

 Jika terlalu panas, alat akan mati

secara otomatis. Cabut steker alat

lalu biarkan dingin selama beberapa

menit. Sebelum Anda menghidupkan

kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk

memastikan tidak tersumbat bulu,

rambut, dll.

 Jika kabel listrik rusak, maka harus

diganti oleh Philips, pusat layanan resmi

Philips atau orang yang mempunyai

keahlian sejenis agar terhindar dari

bahaya.

 Alat ini dapat digunakan oleh anak-

anak di atas 8 tahun dan orang dengan



mental yang kurang atau kurang

pengalaman dan pengetahuan jika

mereka diberi pengawasan atau

petunjuk mengenai cara penggunaan

alat yang aman dan mengerti

bahayanya. Anak-anak dilarang

memainkan alat ini. Pembersihan dan

perawatan pengguna tidak boleh

dilakukan oleh anak-anak tanpa

pengawasan.

 Untuk perlindungan tambahan, kami

sarankan Anda memasang Residual

Current Device (RCD) pada sirkuit

listrik yang memasok listrik ke kamar

mandi. RCD ini harus memiliki arus

operasi residu terukur yang tidak

boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran

kepada petugas yang memasang alat

ini.
 Jangan memasukkan barang logam

ke dalam kisi-kisi udara untuk

menghindari kejutan listrik.

 Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi

udara.

 Sebelum Anda menghubungkan alat,

pastikan voltase yang ditunjukkan pada

alat sesuai dengan voltase listrik di

tempat Anda.

 Jangan gunakan alat untuk keperluan

selain yang diterangkan dalam buku

petunjuk ini.

 Jangan menggunakan alat pada rambut

tiruan.

 Bila alat telah terhubung ke listrik,

jangan sekali-kali meninggalkannya

tanpa diawasi.

 Jangan sekali-kali menggunakan

aksesori atau komponen apa pun dari

produsen lain atau yang tidak secara

khusus direkomendasikan oleh Philips.

Jika Anda menggunakan aksesori atau

komponen tersebut, garansi Anda

menjadi batal.

 Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
 Tunggulah sampai alat sudah dingin

sebelum menyimpannya.

 Jangan menarik kabel listrik setelah

penggunaan. Selalu cabut alat dengan

memegang stekernya.



Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Lingkungan

Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara
Anda . Pembuangan produk secara benar membantu mencegah
dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

 

1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
 Untuk pengeringan yang akurat, pasang konsentrator yang dapat
dilepas (
) ke pengering rambut ( ).
 Untuk melepas konsentrator, cabut dari pengering rambut.
IT 
NL

NO

PT 
SV 
TR 
MS-MY 
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
EN User manual
DA 
DE 
EL 
ES 
FI 
FR 
ID 


www.philips.com/welcome

HP8110
HP8111
a
d
c
b



3140 035 3776
Philips Compact Care HP8111

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips Compact Care HP8111 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips Compact Care HP8111 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips Compact Care HP8111 here, for free. This manual comes under the category Hairdryers and has been rated by 1 people with an average of a 9.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips Compact Care HP8111 or do you need help? Ask your question here

Philips Compact Care HP8111 specifications

General
Brand Philips
Model Compact Care HP8111
Product Hairdryer
Language English
Filetype PDF
Design
Cord length 1.5 m
Product colour Purple
Hanging type Hanging loop
Hangable
Power
Power 1100 W
AC input voltage 220 V
Performance
Cool shot function -
Ionic function
Number of speeds 2
Packaging content
Concentrator nozzle
Diffuser nozzle
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips Compact Care HP8111.

Is your question not listed? Ask your question here