Philips AVENT SCF754 manual

Philips AVENT SCF754
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF
Philips AVENT
Baby Bottle
SCF66x; SCF68x
Philips AVENT
Spout Cup
SCF60x; SCF75x
Philips AVENT
Straw Cup
SCF76x
Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT
SCF750
SCF752
SCF754
SCF750_SCF752_SCF754_CEE_V4.0
3140 035 22634

7oz/200ml & 9oz/260ml

12oz/340ml

EN

Important safety instructions

For your child’s safety and health
WARNING!
Always use this product with adult supervision.
Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
Always check food temperature before feeding.
Prevent your child from running or walking while drinking.
Before the first use, disassemble all parts and sterilize them.
Before each use, check the spout cup. If any damage or crack is
detected, stop using the spout cup immediately.
Caution:
The spout cup is intended for use with milk and water. Do not use it with
any other liquids, such as fruit juices, flavored sugary drinks, carbonated
beverages, soup, or broth.
The spout cup is not microwaveable.
Do not over tighten the lid on the spout cup.
Do not use the spout cup to mix and shake infant formula as this can
clog the vent hole and cause the cup to leak.
Make sure that the valve is properly assembled.
To prevent scalding, allow hot liquids to cool before you fill the cup.
Never use the spout as a soother .
For hygiene reasons, replace spouts after 3 months of use. Use only
Philips AVENT spouts.

Cleaning and sterilization

Caution :
Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical
solvents.
Do not place components directly on surfaces that are cleaned with
anti-bacterial cleaners.
Food coloring can discolor components.
After each use, disassemble all parts and clean them thoroughly in
warm and soapy water, and rinse them in clean water. Or, clean all the
components on the top rack of dishwasher.
After cleaning, sterilize the spout cup. The spout cup is suitable for
sterilizers.

Storage

Caution :
Keep the small components away from children.
Keep the spout cup from the source of heat or direct sunlight.
For hygiene maintenance, dissemble the spout cup and store it in a
dry and covered container.
Tip :
The screw top, handle/belt clip, and bottle of the spout cup are
compatible to Philips AVENT bottles and Magic cups. For details, see
the “Interchangeability chart”.
The replaceable spout and handle are sold separately.
BG
Важни инструкции за безопасност
За безопасността и здравето на вашето дете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Този продукт трябва да се използва винаги под родителски надзор.
Непрекъснатото и продължително сучене на течности води до
увреждане на зъбите.
Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
Не позволявайте на детето да тича или да се разхожда по
време на пиене.
Преди първата употреба разглобете всички части и ги
стерилизирайте.
Преди всяка употреба проверявайте чашата. Ако установите
повреда или пукнатини, спрете да използвате чашата незабавно.
Внимание :
Чашата с накрайник е предназначена за използване с мляко и
вода. Не я използвайте с никакви други течности, като плодови
сокове, подсладени сиропи, газирани напитки, супа или бульон.
Чашата с накрайник не е подходяща за употреба в микровълнова
фурна.
Не затягайте прекалено много винта на чашата.
Не
използвайте чашата с накрайник за миксиране и разбиване
на бебешки храни, тъй като отворът може да се запуши и чашата
за протече.
Уверете се, че клапата е правилно сглобена.
За да предотвратите изгаряне оставете горещите течности да
изстинат, преди да напълните чашата.
Не използвайте улея като залъгалка.
От хигиенни
съображения, сменяйте накрайника след 3 месеца
употреба. Използвайте само улеи Philips AVENT.

Почистване и стерилизация

Внимание :
Никога не почиствайте чашата с абразивни течности,
антибактериални почистващи препарати или химични
разтворители.
Не поставяйте частите директно на повърхности, почиствани с
антибактериални препарати.
Цветът на храната може да промени цвета на частите.
След всяка употреба: разглобете всички части, почистете ги
обилно с топла сапунена вода и след
това ги изплакнете с чиста
вода. Или, почиствайте всички части на най-горния рафт в
съдомиялната машина.
След почистване стерилизирайте чашата. Чашата с накрайник
може да се стерилизира в стерилизатори.

Съхранение

Внимание :
Пазете дребните части далече от достъпа на деца.
Пазете чашата от източници на топлина и от директна слънчева
светлина.
От хигиенни съображения, разглобете чашата и я съхранявайте
в сух, затворен съд.
Съвет :
Капакът на винт, дръжката/щипката за колан и тялото на
чашата с накрайник са съвместими с Шишетата и магичните
чаши Philips AVENT. За подробности вижтеТабл ицата за
взаимозаменяемост”.
Сменяемите улей и дръжка се продават отделно.
CZ

Důležité bezpečnostní pokyny

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
UPOZORNĚ
Tento výrobek vždy používejte pod dozorem dospělé osoby.
Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje zubní kaz.
Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
Zajistěte, aby vaše dítě během pití neběhalo ani nechodilo.
Před prvním použim rozeberte všechny části a sterilizujte je.
Před každým použim hrneček s hubičkou zkontrolujte. Objete-li
jakoukoli prasklinu nebo poškození, okaitě přestaňte hrneček
s hubičkou používat.
Upozornění:
Hrneček s hubičkou je určen pro pití mka a vody. Nepoužívejte
ho s jimi tekutinami (např. ovocné šťávy, ochucené sladké nápoje,
perlivé nápoje, polévky nebo bujony).
Hrneček s hubičkou nelze poít v mikrovlnné troubě.
Neutahujte příliščko hrnečku.
Hrneček s hubičkou nepoužívejte k míchání ani protření kojenecké
výživy, neboť by mohlo dojít k ucpání větraho otvoru, které by
způsobilo netěsnost hrnečku.
Ujistěte se, že je ventil na správm místě.
Před naplněním hrnečku nechte horké tekutiny vychladnout, čímž
předejdete možnému opaření.
• Hubičku nepoužívejte jako dudlík.
Z hygienických důvodů hubičku po každých 3 měsících poívání
vyměňte. Používejte pouze hubičky Philips AVENT.

Čištění a sterilizace

Upozorně:
Nikdy nepoužívejte abrazivní ani antibakterlní čisticí prostředky
nebo chemické sloučeniny.
Nepokládejte části na povrchy ošetřené antibakteriálními čisticími
prostředky.
Potravinová barviva mohou změnit barvu částí.
Po každém použití rozeberte všechny části a umyjte je důkladně v
teplé mýdlové vodě. Poté je opláchněte v čisté vodě. Všechny části
můžete také ut v myčce na nádobí (horní přihrádka).
Po čištění hrneček vysterilizujte. Hrneček s hubičkou je vhodný pro
sterilizační zařízení.

Skladování

Upozorně:
Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
Hrneček nevystavujte zdrojům tepla nebo přímému slunečnímu
světlu.
Z důvodu hygieny rozeberte hrneček s hubičkou a skladujte ho
v suché nádobě s víkem.
Tip :
• Šroubovací čko, držadla/sponu a lahvičku hrnečku s hubičkou lze
kombinovat s lahvemi Philips AVENT a hrnečky Magic. Více informací
viz „Tabulka kompatibility“.
• Náhradhubičky a rukojeť se prodávají zvlášť.

HR

Važne sigurnosne upute

Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta
UPOZORENJE!
Proizvod se uvijek treba koristiti uz nadzor odrasle osobe.
Stalno i produženo sisanje tekućine može uzrokovati kvar zubi.
Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite temperaturu hrane.
Djetetu nemojte dopuštati da trči ili hoda dok pije.
Prije prve uporabe rastavite sve dijelove i sterilizirajte ih.
Prije svake uporabe provjerite čicu s usnikom. Ako primijetite
bilo kakvo oštećenje ili napuklinu, odmah prestanite koristiti čašicu
s usnikom.
Oprez:
Čašica s usnikom namijenjena je za mlijeko i vodu. Nemojte u njoj
koristiti druge tekućine, kao što su voćni sokovi, pića zaslađena
šećerom, gazirana pića, juhe ili temeljci.
Čašica s usnikom ne smije se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici.
Nemojte prejako zatezati poklopac na čici s usnikom.
Čašicu s usnikom nemojte koristiti za miješanje zamjenskog mlijeka
za novorođenče jer se može začepiti ventilacijski otvor, a to može
dovesti do curenja čašice.
Provjerite je li ventil pravilno sastavljen.
Kako se dijete ne bi opeklo, vruće tekućine ostavite da se ohlade prije
no što ih ulijete u čašicu.
Usnik nikada nemojte koristiti kao dudu.
Iz higijenskih razloga usnike mijenjajte svaka 3 mjeseca.
Koristite isključivo usnike tvrtke Philips AVENT.

Čćenje i sterilizacija

Oprez :
Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čćenje, antibakterijska
sredstva ili kemijska otapala.
Dijelove nemojte stavljati izravno na površine očćene
antibakterijskim sredstvima za čćenje.
Boja hrane može obojiti dijelove.
Nakon svakog kortenja rastavite sve dijelove i temeljito ih očistite
u toploj vodi s malo sredstva za pranje, a zatim ih isperite u čistoj
vodi. Sve komponente možete i oprati u stroju za pranje posuđa, na
gornjoj rešetki.
Nakon čćenja sterilizirajte čašicu s usnikom. Čašica s usnikom može
se sterilizirati u sterilizatoru.

Spremanje

Oprez :
Male dijelove držite izvan dohvata djece.
Čašicu s usnikom nemojte izlagati toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Kako biste održavali higijenu, čašicu s usnikom rastavite i spremite u
suh spremnik s poklopcem.
Screw top
Капак на винт
Šroubovací víčko
Poklopac s navojem
Csavarmenetes nyakrész
Bottle
Бутилка
Nádobka
Bočica
Cumisüveg
Butelka
Бутылочка
Steklenička
Пляшечка
Nakrętka
Куполообразная крышка
Navojni pokrovček
Кришка з різьбою
ʤʱʫʮ ʢʸʡʺʮʷʥʡʷʡ
Handle/Belt clip
Дръжка/Щипка за колан
Držadla/spona
Drška / kopča za remen
Fül/övcsat
Zaczep na pasek i na uchwyt
Ручка/клипса для крепления
к поясу
Ročaj/zaponka za pas
Ручка/фіксатор на пояс
ʺʩʣʩ / ʱʴʺ ʤʸʥʢʧʬ
Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH
Trademarks owned by the Philips Group.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.
Philips AVENT SCF754

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips AVENT SCF754 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips AVENT SCF754 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips AVENT SCF754 here, for free. This manual comes under the category Baby Products and has been rated by 1 people with an average of a 7.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips AVENT SCF754 or do you need help? Ask your question here

Philips AVENT SCF754 specifications

General
Brand Philips
Model AVENT SCF754
Product Baby Product
EAN 8710103543978, 8710103567790, 871010356780, 8710103567806, 8710103567813, 871010356804, 871010356805, 8710103568063
Language English
Filetype PDF
Technical details
F-box dimensions 76 x 100 x 216 mm
Number of F-boxes per A-box 6 pc(s)
Product dimensions (WxHxD) 100 x 170 x 76 mm
Country of origin China
Easy to clean
Bottle capacity 340 ml
Doesn't contain Bisphenol A (BPA)
Recommended age (min) 1 month(s)
Easy to use
Weight & dimensions
Weight 117 g
Packaging content
Number of bottles included 1
Number of nipples included 1
Colour
Product colour Pink
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips AVENT SCF754.

Is your question not listed? Ask your question here