Huawei 12000 66 W SuperCharge Power Bank manual

Huawei 12000 66 W SuperCharge Power Bank
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF
6020879_01
P0001
OUT 1 IN/OUT 2
USB Type-A USB Type-C Power buttonIndicators
4 3 2 1
=
=
=
=
2
3
1
USB Type-C

HUAWEI 12000 66W

SuperCharge Power Bank

Quick Start Guide
Кратко ръководство
Vodič za brzi početak
Stručný návod kobsluze
Kort startvejledning
Snelstartgids
Lühijuhend
Aloitusopas
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Gyorsútmutató
Guida di avvio rapido
Īsā pamācība
Trumpasis gidas
Skrócona instrukcja obsługi
Guia de Início Rápido
Ghid de pornire rapidă
Stručná úvodná príručka
Priročnik za hiter začetek
Guía de inicio rápido
Snabbstartguide
Hurtigveiledning
Kratko uputstvo
Краткое руководство пользователя

အြမန် စတင်ရန် လမ်းွှန်
ﻊﯾرﺳﻟا لﯾﻐﺷﺗﻟا لﯾﻟد
● OUT 1: USB Type-A output port
● IN/OUT 2: USB Type-C input/output port
To prevent possible damage, do not use an all-in-one
charging cable with the power bank to charge multiple
devices (phones, laptops, or tablets) at the same time.
● ИЗХОД 1: Изходен порт USB тип A
● ВХОД/ИЗХОД 2: Входен/изходен порт USB тип C
За да предотвратите евентуална повреда, не
използвайте кабел за зареждане тип „всичко в едно“ с
външната батерия за зареждане на няколко устройства
(телефони, лаптопи или таблети) едновременно.
● IZLAZ 1: izlazni USB Type-A priključak
● ULAZ/IZLAZ 2: ulazni/izlazni USB Type-C priključak
Kako biste spriječili oštećivanje, nemojte upotrebljavati
kabel za punjenje sve-u-jednom s dodatnim napajanjem
za istodobno punjenje više uređaja (telefona, prijenosnih
računala ili tableta).
● OUT 1: USB A-outputport
● IN/OUT 2: USB C-input-/outputport
For at undgå risiko for skader bør du ikke bruge et
alt-i-et-datakabel sammen med strømbanken til at
oplade flere enheder (telefoner, bærbare computere
eller tablets) på samme tid.
● 1. KIMENET: USB Type-A kimeneti port
● BEMENET/ 2. KIMENET: USB Type-C bemeneti/kimeneti port
A lehetséges károk elkerülése érdekében ne használjon
többfunkciós adatkábelt a külső akkumulátorral több
készülék (telefonok, laptopok vagy tabletek) egyidejű
töltésére.
● IZHOD 1: izhodna vrata USB Type-A
● VHOD/IZHOD 2: vhodna/izhodna vrata USB Type-C
Z rezervno baterijo ne uporabljajte večnamenskega
podatkovnega kabla za polnjenje več naprav (telefonov,
prenosnikov ali tabličnih računalnikov) hkrati, da preprečite
morebitne poškodbe.
● OUT 1: Puerto de salida USB Tipo A
● IN/OUT 2: Puerto de entrada/salida USB Tipo C
Con el fin de evitar posibles daños, no utilice un cable de carga
“todo en uno” con la batería externa para cargar muchos
dispositivos (teléfonos, ordenadores portátiles o tabletas) al
mismo tiempo.
● UT 1: USB Type-A-utgångsport
● IN/UT 2: USB Type-C in-/utgångsport
För att undvika eventuell skada ska du inte använda en allt i
ett-datakabel med powerbanken för att ladda flera enheter
(telefoner, bärbara datorer eller surfplattor) samtidigt.
● UT 1: USB type-A-utgangsport
● INN/UT 2: USB type-C-inngangs-/utgangsport
For å hindre mulig skade skal du ikke bruke en alt-i-ett
datakabel med nødladeren for å lade flere enheter
(telefoner, PC-er eller nettbrett) samtidig.
● IZLAZ 1: USB Type-A izlazni priključak
● ULAZ/IZLAZ 2: USB Type-C ulazni/izlazni priključak
Da biste sprečili moguće oštećenje, nemojte da koristite
višenamenski kabl za punjenje sa prenosnim punjačem za
istovremeno punjenje više uređaja (telefona, laptopova ili
tableta).
● ВЫХОД 1: выходной порт USB Type-A
● ВХОД/ВЫХОД 2: входной/выходной порта USB Type-C
Во избежание повреждения не используйте с внешним
аккумулятором универсальный кабель для одновременной
зарядки нескольких устройств (телефонов, ноутбуков или
планшетов).
● OUT 1: Porta di uscita USB Tipo-A
● IN/OUT 2: Porta di entrata/uscita USB Tipo-C
Per evitare possibili danni, non utilizzare un cavo di carica
di tipo tutto-in-uno con la power bank per caricare più
dispositivi (telefoni, laptop o tablet) contemporaneamente.
● IZEJA 1: USB Type-A izvades ports
● IEEJA/IZEJA 2: USB Type-C ievades/izvades ports
Lai novērstu iespējamus bojājumus, ar enerģijas banku
vienlaikus neuzlādējiet vairākas ierīces (tālruņus,
klēpjdatorus vai planšetdatorus), izmantojot universālu
uzlādes kabeli.
● 1 išvadas: USB A tipo išvesties prievadas
● 2 įvadas (išvadas): USB C tipo įvesties (išvesties) prievadas
Kad nesugadintumėte įrangos, nenaudokite universalaus
įkrovimo kabelio su energijos banku, siekdami vienu metu
įkrauti kelis įrenginius (telefonus, nešiojamuosius
kompiuterius arba planšetinius kompiuterius).
● IEȘIRE 1: port de ieșire USB tip A
● INTRARE/IEȘIRE 2: port de intrare/ieșire USB tip C
Pentru a preveni posibilele defecțiuni, nu utilizați un cablu de
încărcare multifuncțional cu bateria externă pentru a încărca mai
multe dispozitive (telefoane, laptopuri sau tablete) în același timp.
● OUT 1: výstupný port USB Type-A
● IN/OUT 2: vstupný/výstupný port USB Type-C
Aby sa zabránilo možnému poškodeniu, nepoužívajte externú
batériu na nabíjanie viacerých zariadení (telefónov, notebookov či
tabletov) naraz pomocou viacúčelového dátového kábla.
● SAÍDA 1: porta de saída USB tipo A
● ENTRADA/SAÍDA 2: porta de entrada/saída USB tipo C
Para evitar possíveis danos, não utilize um cabo de carregamento
tudo-em-um com a powerbank para carregar vários dispositivos
(telemóveis, portáteis ou tablets) em simultâneo.
● UIT 1: USB-type-A uitgangspoort
● IN/UIT 2: USB-type-C in-/uitgangspoort
Gebruik geen all-in-one-oplaadkabel met de
powerbank om meerdere apparaten tegelijkertijd op
te laden (telefoons, laptops of tablets) om mogelijke
schade te voorkomen.
● VÄLJA 1: USB Type-A väljundport
● SISSE/VÄLJA 2: USB Type-C sisend-/väljundport
Võimalike kahjustuste vältimiseks ärge kasutage
mitme seadme (telefonid, sülearvutid või
tahvelarvutid) korraga laadimiseks akupangaga kõik
ühes andmekaablit.
● LÄHTÖ 1: USB Type-A -lähtöportti
● TULO/LÄHTÖ 2: USB Type-C -tulo/-lähtöportti
Mahdollisten vaurioiden estämiseksi älä käytä
varavirtalähteen kanssa monitoimilatauskaapeleita
useiden laitteiden (puhelimien, kannettavien
tietokoneiden tai tablettien) samanaikaiseen lataamiseen.
● SORTIE 1: Port de sortie USB TypeA
● ENTRÉE/SORTIE 2: Port d'entrée/sortie USB TypeC
Pour éviter tout dommage éventuel, n'utilisez pas de
câble de chargement tout-en-un avec la batterie
externe pour charger plusieurs appareils (téléphones,
ordinateurs portables ou tablettes) en même temps.
● AUSGANG 1: Ausgangsanschluss USB Typ A
● EIN-/AUSGANG 2: Eingangs-/Ausgangsanschluss USB Typ C
Um mögliche Schäden zu vermeiden, verwenden Sie mit
der Powerbank kein All-in-One-Ladekabel, um mehrere
Geräte (Telefone, Laptops oder Tablets) gleichzeitig
aufzuladen.
● VÝSTUP 1: USB port typu A
● VSTUP/VÝSTUP 2: USB port typu C
Nepoužívejte spowerbankou nabíjecí kabel typu „vše v
jednom“ knabíjení více zařízení současně (telefony, notebooky
nebo tablety), abyste zabránili možnému poškození.
Port
EN
BG
HR
CS
DA
NL
MY
FI
ET
FR
DE
● ΕΞΟΔΟΣ 1: Θύρα εξόδου USB Type-A
● ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ 2: Θύρα εισόδου/εξόδου USB Type-C
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο φόρτισης τύπου «all-in-one»
με το power bank για να φορτίσετε πολλές συσκευές
ταυτόχρονα (τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές ή tablet),
για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
EL
HU
IT
LV
LT
● WYJŚCIE 1: Port USB typu A
● WEJŚCIE/WYJŚCIE 2: Port wejściowy/wyjściowy USB typu C
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie używaj zbaterią
zewnętrzną uniwersalnego kabla do ładowania wielu
urządzeń (telefonów, laptopów czy tabletów) jednocześnie.
PL
PT
RO
RU
SR
SK
SL
ES
SV
NB
AR
Show the battery level: Press the Power button once.
Each indicator represents a 25% battery level. If all four
indicators turn on, the power bank is fully charged.
● Charge the power bank: The indicator(s) will flash.
Fast-charge the power bank: Indicator 1 will turn green.
● Use the power bank to charge your device: The indicator(s)
will remain on. Use the power bank to fast-charge your
device: Indicator 1 will turn green.
Aku taseme vaatamine: vajutage toitenuppu üks kord. Iga näidik
tähistab 25% aku taset. Kui kõik neli näidikut süttivad, on
akupank täis laetud.
● Akupanga laadimine: näidik(ud) hakkab/hakkavad vilkuma.
Akupanga kiirlaadimine: näidik 1 süttib roheliselt.
● Akupangaga seadme laadimine: näidik(ud) jääb/jäävad
põlema. Akupangaga seadme kiirlaadimine: näidik 1 süttib
roheliselt.
Vis batterinivået: Trykk én gang på av/på-knappen. Hver
indikator representerer et 25 % batterinivå. Hvis alle fire
indikatorene er slått på, er nødladeren fulladet.
● Lade nødladeren: Indikatoren(e) blinker. Hurtiglading av
nødladeren: Indikator 1 blir grønn.
● Bruk nødladeren til å lade enheten: Indikatoren(e) blir
værende på. Bruk nødladeren til hurtiglading av enheten:
Indikator 1 blir grønn.
Prikaz nivoa baterije: jednom pritisnite taster za uključivanje i
isključivanje. Svaki indikator predstavlja nivo baterije od 25%.
Ako su sva četiri indikatora uključena, prenosni punjač je
potpuno napunjen.
● Punjenje prenosnog punjača: indikator(i) će treperiti. Brzo
punjenje prenosnog punjača: indikator 1 postaje zelen.
● Korišćenje prenosnog punjača za punjenje uređaja:
indikator(i) ostaje(u) uključen(i). Korišćenje prenosnog
punjača za brzo punjenje uređaja: indikator 1 postaje zelen.
Проверка уровня заряда батареи: нажмите на кнопку
питания один раз. Каждый индикатор показывает уровень
заряда батареи 25%. Если горят все четыре индикатора,
внешний аккумулятор полностью заряжен.
● Зарядка внешнего аккумулятора: один или несколько
индикаторов мигают. Быстрая зарядка внешнего
аккумулятора: индикатор 1 загорается зеленым.
● Использование внешнего аккумулятора для зарядки
устройства: один или несколько индикаторов горят.
Использование внешнего аккумулятора для быстрой
зарядки устройства: индикатор 1 загорается зеленым.
Visa batterinivån: Tryck på strömknappen en gång. Varje
indikator representerar 25% batterinivå. Om alla fyra
indikatorer lyser är powerbanken fulladdad.
● Ladda powerbanken: Indikatorn/indikatorerna blinkar.
Snabbladda powerbanken: Indikator 1 lyser grön.
● Använda powerbanken för att ladda enheten:
Indikatorn/indikatorerna lyser. Använda powerbanken för att
snabbladda enheten: Indikator 1 lyser grön.
Akun varauksen näyttäminen: paina virtapainiketta kerran.
Kukin merkkivalo vastaa 25 %:n akun varaustasoa. Jos kaikki
neljä merkkivaloa syttyvät, varavirtalähde on ladattu täyteen.
● Lataa varavirtalähde: merkkivalo/merkkivalot vilkkuvat.
Pikalataa varavirtalähde: merkkivalo 1 muuttuu vihreäksi.
● Käytä varavirtalähdettä laitteen lataamiseen:
merkkivalo/merkkivalot palavat. Käytä varavirtalähdettä
laitteen pikalataamiseen: merkkivalo 1 muuttuu vihreäksi.
Acher le niveau de la batterie: appuyez une fois sur le bouton
Marche/Arrêt. Chaque voyant représente un niveau de batterie
de 25%. Si les quatre indicateurs sont allumés, c'est que la
batterie externe est entièrement chargée.
● Charger la batterie externe: le ou les voyants clignotent.
Recharger rapidement la batterie externe: le voyant1 devient
vert.
● Utiliser la batterie externe pour charger votre appareil: le ou
les voyants resteront allumés. Utiliser la batterie externe pour
recharger rapidement votre appareil: le voyant1 devient vert.
Anzeigen des Akkuladestands: Drücken Sie einmal auf die
Ein-/Aus-Taste. Jede Anzeige entspricht einem Akkuladestand
von 25%. Wenn alle vier Anzeigen aufleuchten, ist die
Powerbank vollständig aufgeladen.
● Aufladen der Powerbank: Die Anzeigen blinken. Laden Sie die
Powerbank schnell auf: Anzeige 1 leuchtet grün.
● Verwenden Sie die Powerbank, um Ihr Gerät aufzuladen: Die
Anzeigen leuchten. Verwenden Sie die Powerbank, um Ihr
Gerät schnell aufzuladen: Anzeige 1 leuchtet grün.
Εμφάνιση στάθμης ισχύος μπαταρίας: Πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης μία φορά. Κάθε ενδεικτική λυχνία
αντιπροσωπεύει το 25% της στάθμης ισχύος της μπαταρίας.
Εάν και οι τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες είναι αναμμένες, το
power bank είναι πλήρως φορτισμένο.
● Φόρτιση του power bank: Οι ενδεικτικές λυχνίες θα
αναβοσβήνουν. Γρήγορη φόρτιση του power bank: Η
ενδεικτική λυχνία 1 θα ανάψει με πράσινο χρώμα.
● Χρήση του power bank για φόρτιση της συσκευής σας: Οι
ενδεικτικές λυχνίες θα παραμείνουν αναμμένες. Χρήση του
power bank για γρήγορη φόρτιση της συσκευής σας: Η
ενδεικτική λυχνία 1 θα ανάψει με πράσινο χρώμα.
Az akkumulátorszint megjelenítése: Nyomja meg egyszer a
bekapcsológombot. Az egyes jelzők 25%-os akkumulátorszintet
jeleznek. Ha az összes jelző világít, a külső akkumulátor teljesen
fel van töltve.
● A külső akkumulátor töltése: A jelzőfény(k) villog(nak). A
külső akkumulátor gyors töltése: Az 1. jelzőfény zöld színnel
világít.
A külső akkumulátor használata a készülék töltéséhez: A
jelzőfény(ek) folyamatosan világít(anak). A külső akkumulátor
használata a készülék gyors töltéséhez: Az 1. jelzőfény zöld
színnel világít.
Visualizzazione del livello della batteria: premi il pulsante di
accensione una volta. Ogni indicatore rappresenta un livello
della batteria del 25%. Se tutti e quattro gli indicatori si
accendono, la power bank è completamente carica.
● Carica della power bank: gli indicatori lampeggiano. Carica
rapida della power bank: L'indicatore 1 diventa verde.
● Uso della power bank per caricare un dispositivo: gli indicatori
rimangono accesi. Uso della power bank per il caricamento
rapido di un dispositivo: l'indicatore 1 diventa verde.
Akumulatora uzlādes līmeņa skatīšana: vienreiz nospiediet
barošanas pogu. Katrs indikators atbilst 25% akumulatora
uzlādes līmenim. Ja iedegas visi četri indikatori, enerģijas banka
ir pilnīgi uzlādēta.
● Enerģijas bankas uzlāde: indikators(-i) mirgo. Enerģijas
bankas ātrā uzlāde: 1. indikators kļūst zaļš.
● Ierīces uzlāde, izmantojot enerģijas banku: indikators(-i)
paliek iedegts(-i). Ierīces ātrā uzlāde, izmantojot enerģijas
banku: 1. indikators kļūst zaļš.
Показване на нивото на батерията: натиснете бутона за
захранване един път. Всеки индикатор представлява 25%
ниво на батерията. Ако всички четири индикатора са
включени, външната батерия е заредена докрай.
● Зареждане на външната батерия: индикаторите ще мигат.
Бързо зареждане на външната батерия: индикатор 1 ще
стане зелен.
● Използване на външната батерия за зареждане на
устройството ви: индикаторите ще останат включени.
Използване на външната батерия за бързо зареждане на
устройството ви: индикатор 1 ще стане зелен.
device: Indicator 1 will turn green.
Prikaz razine baterije: jednom pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje. Svaki indikator predstavlja 25%
napunjenosti baterije. Ako se uključe sva četiri indikatora,
dodatno je napajanje u potpunosti napunjeno.
● Punjenje dodatnog napajanja: indikator(i) će treperiti. Brzo
punjenje dodatnog napajanja: prvi indikator poprimit će
zelenu boju.
● Uporaba dodatnog napajanja za punjenje uređaja:
indikator(i) će postojano svijetliti. Uporaba dodatnog
napajanja za brzo punjenje uređaja: prvi indikator poprimit će
zelenu boju.
Zobrazení úrovně nabití baterie: Stiskněte jednou tlačítko
napájení. Každá kontrolka představuje 25% nabití baterie.
Pokud se rozsvítí všechny čtyři kontrolky, je powerbanka plně
nabitá.
● Nabíjení powerbanky: Kontrolka začne blikat. Rychlé nabíjení
powerbanky: Kontrolka 1 se rozsvítí zeleně.
● K nabití zařízení použijte powerbanku: Kontrolka svítí. K
rychlému nabití zařízení použijte powerbanku: Kontrolka 1 se
rozsvítí zeleně.
Vis batteriniveauet: Tryk en gang på tænd/sluk-knappen. Hver
indikator repræsenterer et batteriniveau på 25 %. Hvis alle fire
indikatorer lyser, er strømbanken helt opladet.
● Oplad strømbanken: Indikatoren/indikatorerne vil blinke.
Hurtigopladning af strømbanken: Indikator 1 vil lyse grønt.
● Brug strømbanken til at oplade din enhed:
Indikatoren/indikatorerne vil lyse konstant. Brug strømbanken
til at hurtigoplade din enhed: Indikator 1 vil lyse grønt.
Het batterijniveau weergeven: druk één keer op de
aan/uit-knop. Elk indicatielampje vertegenwoordigt een
batterijniveau van 25%. Wanneer alle vier indicatielampjes
gaan branden, is de powerbank volledig opgeladen.
● De powerbank opladen: Het/de indicatielampje(s) gaat/gaan
knipperen. De powerbank snel opladen: Indicatielampje 1
wordt groen.
● Gebruik de powerbank om uw apparaat op te laden: Het/de
indicatielampje(s) blijft/blijven branden. Gebruik de
powerbank om uw apparaat snel op te laden: Indicatielampje
1 wordt groen.

Indicators

EN
BG
HR
CS
DA
NL
FI
ET
FR
DE
EL
HU
IT
LV
Kaip parodyti akumuliatoriaus įkrovos lygį: vieną kartą
paspauskite maitinimo mygtuką. Kiekvienas indikatorius atitinka
25% akumuliatoriaus įkrovos lygio. Jei šviečia visi keturi
indikatoriai, vadinasi, energijos bankas visiškai įkrautas.
● Energijos banko įkrovimas: indikatorius(-iai) mirksi. Spartusis
energijos banko įkrovimas: 1indikatorius tampa žalias.
● Įrenginio įkrovimas energijos banku: indikatorius(-iai) lieka
šviesti. Energijos banko naudojimas įrenginiui įkrauti
sparčiuoju būdu: 1indikatorius šviečia žalia spalva.
LT
Wyświetlanie poziomu naładowania baterii: Naciśnij raz przycisk
zasilania. Każdy wskaźnik odpowiada 25% naładowania baterii.
Jeśli wszystkie cztery wskaźniki świecą, oznacza to, że urządzenie
jest w pełni naładowane.
● Ładowanie baterii zewnętrznej: Wskaźnik(i) miga(ją). Szybkie
ładowanie baterii zewnętrznej: Wskaźnik 1 zaświeci na zielono.
● Ładowanie urządzenia za pomocą baterii zewnętrznej:
Wskaźniki pozostają włączone. Szybkie ładowanie urządzenia
za pomocą baterii zewnętrznej: Wskaźnik 1 zaświeci na zielono.
PL
Mostrar o nível da bateria: premir uma vez o botão
Ligar/desligar. Cada indicador representa um nível da bateria de
25%. Se todos os quatro indicadores se ligarem, a powerbank
está totalmente carregada.
● Carregar a powerbank: o(s) indicador(es) ficarão intermitentes.
Carregar rapidamente a powerbank: o indicador 1 ficará verde.
● Utilizar a powerbank para carregar o seu dispositivo: o(s)
indicador(es) permanece(m) ligado(s). Utilizar a powerbank
para carregar rapidamente o seu dispositivo: o indicador 1
ficará verde.
PT
Zobrazenie úrovne nabitia batérie: stlačte jedenkrát tlačidlo
napájania. Každý indikátor predstavuje 25 % úrovne nabitia
batérie. Ak svietia všetky štyri indikátory, externá batéria je plne
nabitá.
● Nabíjanie externej batérie: indikátor bliká. Rýchle nabíjanie
externej batérie: indikátor 1 sa zmení na zelenú farbu.
● Používanie externej batérie na nabíjanie zariadenia: indikátor
zostane svietiť. Používanie externej batérie na rýchle nabíjanie
zariadenia: indikátor 1 sa zmení na zelenú farbu.
Prikaz ravni napolnjenost baterije: enkrat pritisnite gumb za
vklop/izklop. Vsaka lučka predstavlja 25% ravni baterije. Če svetijo
vse štiri lučke stanja, je rezervna baterija povsem napolnjena.
● Polnjenje rezervne baterije: Lučka(-e) stanja bo(-do) utripala(-e).
Hitro polnjenje rezervne baterije: Lučka stanja 1 bo zasvetila
zeleno.
● Polnjenje naprave z rezervno baterijo: Lučka(-e) stanja bo(-do)
svetila(-e). Hitro polnjenje naprave z rezervno baterijo: Lučka
stanja 1 bo zasvetila zeleno.
Afișarea nivelului bateriei: apăsați butonul de pornire o dată.
Fiecare indicator reprezintă un nivel al bateriei de 25%. Dacă toți
cei patru indicatori sunt aprinși, bateria externă este încărcată
complet.
● Încărcarea bateriei externe: indicatorul (indicatorii) va lumina
intermitent. Încărcarea rapidă a bateriei externe: indicatorul 1 va
lumina verde.
● Utilizarea bateriei externe pentru a încărca dispozitivul:
indicatorul (indicatorii) va rămâne aprins. Utilizarea bateriei
externe pentru a încărca rapid dispozitivul: indicatorul 1 va
lumina verde.
RO
SK
SL
TH
MY
RU
SR
SV
NB
● Connect the power bank to a charger. The charging will start
once the indicator(s) flash.
● For more eective charging, a HUAWEI SuperCharge charger
is recommended.
If overcharged or overdischarged, the power bank will
automatically stop working and enter Deep protection
mode. Charge the power bank again to reactivate it.
● Connecter la batterie externe à un chargeur. La charge
démarrera dès que le ou les voyants clignoteront
● Pour une recharge plus ecace, il est recommandé d'utiliser
un chargeur HUAWEI SuperCharge.
En cas de décharge excessive, la batterie externe cesse
automatiquement de fonctionner et passe en mode
isolement. Chargez à nouveau la batterie externe pour la
réactiver.
● Schließen Sie die Powerbank an ein Ladegerät an. Der
Ladevorgang beginnt, sobald die Anzeigen blinken.
● Für ein eektiveres Aufladen wird ein HUAWEI
SuperCharge-Ladegerät empfohlen.
Wenn die Powerbank zu weit entladen ist, stellt sie die
Funktion automatisch ein und schaltet in den
Tiefenschutzmodus. Laden Sie die Powerbank erneut auf,
um sie zu reaktivieren.
● Συνδέστε το power bank σε έναν φορτιστή. Η φόρτιση θα
ξεκινήσει όταν οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήσουν.
● Για αποτελεσματικότερη φόρτιση, συνιστάται η χρήση ενός
φορτιστή HUAWEI SuperCharge.
Αν το power bank αποφορτιστεί υπερβολικά, η λειτουργία
του θα διακοπεί αυτόματα και θα εισέλθει σε λειτουργία
Βαθιάς προστασίας. Φορτίστε το power bank για να το
ενεργοποιήσετε ξανά.
● A külső akkumulátort csatlakoztassa egy töltőre. A töltés
akkor indul el, amikor a jelzőfény(ek) villogni kezd(enek).
● A hatékonyabb töltés érdekében a HUAWEI SuperCharge
töltő használata javasolt.
Ha a külső akkumulátor teljesen lemerül, automatikusan
kikapcsol és Mélységi védelem üzemmódba lép. Az
újraaktiválásához töltse a külső akkumulátort.
● Connessione della power bank a un caricabatterie. La ricarica
inizia quando gli indicatori lampeggiano.
● Per una carica più ecace, ti consigliamo di usare un
caricabatterie HUAWEI SuperCharge.
Se troppo scarica, la power bank smette di funzionare ed
entra in modalità Protezione avanzata. Per riattivarla, carica
la power bank.
● Pievienojiet enerģijas banku lādētājam. Uzlāde tiks sākta, kad
indikators(-i) mirgos.
● Efektīvākai uzlādei ieteicams izmantot HUAWEI SuperCharge
lādētāju.
Ja enerģijas banka ir pārmērīgi izlādēta, tā automātiski
pārstāj darboties un pārslēdzas Dziļās aizsardzības režīmā.
Uzlādējiet enerģijas banku, lai to atkal aktivizētu.
● Prijunkite energijos banką prie įkroviklio. Įkrovimas prasidės,
kai ims mirksėti indikatorius(-iai).
● Siekiant padidinti įkrovimo efektyvumą, rekomenduojama
naudoti „HUAWEI SuperCharge“ įkroviklį.
Jei energijos bankas pernelyg išsenka, jis automatiškai
nustoja veikti ir persijungia į giliosios apsaugos režimą.
Norėdami vėl aktyvuoti, įkraukite energijos banką.
● Podłączanie baterii zewnętrznej do ładowarki. Rozpoczęcie
ładowania jest sygnalizowane mignięciem jednego lub kilku
wskaźników.
● W celu zwiększenia wydajności ładowania zalecamy
korzystanie z ładowarki HUAWEI SuperCharge.
Jeśli akumulator baterii zewnętrznej zostanie nadmiernie
rozładowany, urządzenie przejdzie to trybu ścisłej ochrony.
Naładuj urządzenie ponownie, aby móc znów z niego
korzystać.
● Ligar a powerbank a um carregador. O carregamento irá
iniciar assim que o(s) indicador(es) ficar(em) intermitente(s).
● Para um carregamento mais eficaz, é recomendado um
carregador HUAWEI SuperCharge.
Se estiver excessivamente descarregada, a powerbank irá
parar de funcionar automaticamente e entrará no modo de
Proteção profunda. Volte a carregar a powerbank para a
reativar.
● Conectați bateria externă la un încărcător. Încărcarea va
începe după ce indicatorul (indicatorii) începe să lumineze
intermitent.
● Pentru o încărcare mai eficientă, se recomandă să utilizați un
încărcător HUAWEI SuperCharge.
Dacă bateria externă este complet epuizată, aceasta va
înceta funcționarea în mod automat și va intra în modul
Protecție intensă. Încărcați din nou bateria externă pentru a
o reactiva.
● Externú batériu pripojte k nabíjačke. Nabíjanie sa začne, keď
začne indikátor blikať.
● Na dosiahnutie efektívnejšieho nabíjania sa odporúča použiť
nabíjačku HUAWEI SuperCharge.
Ak je externá batéria úplne vybitá, automaticky sa vypne
a prejde do režimu prísnej ochrany. Na opätovnú aktiváciu
znova nabite externú batériu.
● Priključite rezervno baterijo na napajalnik. Polnjenje se začne,
ko lučka(-e) stanja začne(-jo) utripati.
● Za učinkovitejše polnjenje priporočamo napajalnik HUAWEI
SuperCharge.
Če se rezervna baterija preveč izprazni, bo samodejno
nehala delovati in aktiviral se bo način globoke zaščite. Za
ponovno aktivacijo znova napolnite rezervno baterijo.
● Conecte la batería externa con un cargador. La carga
comenzará una vez que el/los indicador/es empiece/n a
parpadear.
● Para que la carga sea más efectiva, se recomienda usar un
cargador HUAWEI SuperCharge.
Si la batería externa se descarga excesivamente, dejará de
funcionar automáticamente y accederá al Modo Protección
total. Vuelva a cargarla para reactivarla.
● Powerbanken ansluts till en laddare. Laddningen startar när
indikatorn/indikatorerna blinkar.
● För eektivare laddning rekommenderas en HUAWEI
SuperCharge-laddare.
Om powerbanken laddas ur för mycket slutar den
automatiskt att fungera och går in läget Djupt skydd.
Ladda powerbanken igen för att återaktivera den.
● Koble nødladeren til en lader. Ladingen starter etter at
indikatoren(e) blinker.
● En HUAWEI SuperCharge-lader anbefales for mer eektiv
lading.
Hvis nødladeren lades ut for mye, stopper den automatisk
å fungere og går inn i Dyp beskyttelse-modus. Lad
nødladeren på nytt for å reaktivere den.
● Povežite prenosni punjač na punjač. Punjenje će započeti
kada indikator(i) zatreperi(e).
● Za efikasnije punjenje preporučuje se HUAWEI SuperCharge
punjač.
Ako se previše isprazni, prenosni punjač će automatski
prestati da radi i ući u režim Duboka zaštita. Ponovo
napunite prenosni punjač da biste ga ponovo aktivirali.
● Подключите внешний аккумулятор к зарядному
устройству. Зарядка начнется после того, как один или
несколько индикаторов начнут мигать.
● Для более эффективной зарядки рекомендуется
использовать зарядное устройство с поддержкой
HUAWEI SuperCharge.
При избыточной разрядке внешний аккумулятор
автоматически прекращает работу и переходит в
безопасный режим. Зарядите внешний аккумулятор,
чтобы выйти из безопасного режима.
● Свържете външната батерия към зарядно устройство.
Зареждането ще започне, когато индикаторите светнат.
● За по-ефективно зареждане се препоръчва използването
на зарядно устройство HUAWEI SuperCharge.
Ако бъде оставена с прекалено малко заряд, външната
батерия автоматично ще спре да работи и ще влезе в
режим „Изключителна защита“. Отново заредете
външната батерия, за да я активирате повторно.
● Povezivanje dodatnog napajanja s punjačem. Punjenje će
započeti kada indikator(i) počne treperiti.
● Za učinkovitije punjenje preporučuje se punjač HUAWEI
SuperCharge.
Ako se dodatno napajanje u potpunosti, automatski će
prestati raditi i ući u način rada Detaljna zaštita. Ponovno
napunite dodatno napajanje kako biste ga ponovno
aktivirali.
● Připojte powerbanku knabíječce. Nabíjení se spustí, jakmile
začne kontrolka blikat.
● Pro efektivnější nabíjení doporučujeme použít SuperCharge
nabíječku společnosti HUAWEI.
Je-li zařízení vybito, powerbanka se přepne do režimu
hloubkové ochrany a automaticky přestane pracovat. Pro
opětovnou aktivaci powerbanky ji znovu nabijte.

Charging the power bank

EN
BG
HR
CS
DA
NL
FI
ET
FR
DE
EL
HU
IT
LV
LT
TH
MY
RU
SR
SV
NB
A عوﻧ USB جارﺧإ ذﻔﻧﻣ :1 جارﺧإ ●
C عوﻧ USB جارﺧإ/لﺎﺧدإ ذﻔﻧﻣ :2 جارﺧإ/لﺎﺧدإ ●
ةددﻌﺗﻣ ةزﮭﺟأ نﺣﺷﻟ ﺔﻗﺎطﻟا نزﺎﺧ ﻊﻣ لﻣﺎﺷﻟا نﺣﺷﻟا لﺑﺎﻛ مدﺧﺗﺳﺗ ﻻ ،لﻣﺗﺣﻣ ررﺿ يأ ثودﺣ بﻧﺟﺗﻟ
.تﻗوﻟا سﻔﻧ ﻲﻓ (ﺔﯾﺣوﻠﻟا ةزﮭﺟﻷا وأ ،ﺔﻟوﻣﺣﻣﻟا رﺗوﯾﺑﻣﻛﻟا ةزﮭﺟأ وأ ،فﺗاوﮭﻟا)
AR
.(تارﺷؤﻣﻟا) رﺷؤﻣﻟا ضﯾﻣو درﺟﻣﺑ نﺣﺷﻟا أدﺑﯾﺳ .نﺣﺎﺷﺑ ﺔﻗﺎطﻟا نزﺎﺧ لﯾﺻوﺗ ●
.HUAWEI SuperCharge نﺣﺎﺷ مادﺧﺗﺳﺎﺑ ﻰﺻو
ُ
ﯾ ،ﺔﯾﻟﺎﻌﻓ رﺛﻛأ
ٍ
لﻛﺷﺑ نﺣﺷﻠﻟ ●
ﻊﺿو ﻲﻓ لﺧدﯾﺳو ﺎ
ً
ﯾﺋﺎﻘﻠﺗ لﻣﻌﻟا نﻋ ﺔﻗﺎطﻟا نزﺎﺧ فﻗوﺗﯾﺳﻓ ،ﺔﯾرﺎطﺑﻟا نﺣﺷﻟ طرﻔﻣﻟا ﻎﯾرﻔﺗﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ
.ﮫطﯾﺷﻧﺗ ةدﺎﻋﻹ ىرﺧأ
ً
ةرﻣ ﺔﻗﺎطﻟا نزﺎﺧ نﺣﺷ .ﺔﻔﻋﺎﺿ
ُ
ﻣﻟا ﺔﯾﺎﻣﺣﻟا
ﺔﯾرﺎطﺑ ىوﺗﺳﻣ رﺷؤﻣ لﻛ ل
ّ
ﺛﻣ
ُ
ﯾ .ةدﺣاو ةرﻣ ﺔﻗﺎطﻟا رز ﻰﻠﻋ طﻐﺿا :ﺔﯾرﺎطﺑﻟا ىوﺗﺳﻣ رﺎﮭظإ
ﺔﻗﺎطﻟا نزﺎﺧ نﺣﺷ مﺗ دﻗ كﻟذﺑ نوﻛﯾ ،ﺔﻌﺑرﻷا تارﺷؤﻣﻟا ﻊﯾﻣﺟ ةءﺎﺿإ تﻣﺗ اذإ .25% ﺔﺑﺳﻧﺑ
.لﻣﺎﻛﻟﺎﺑ
لوﺣﺗﯾﺳ :ﺔﻗﺎطﻟا نزﺎﺧﻟ ﻊﯾرﺳﻟا نﺣﺷﻟا .(تارﺷؤﻣﻟا) رﺷؤﻣﻟا ضﻣوﯾﺳ :ﺔﻗﺎطﻟا نزﺎﺧ نﺣﺷ ●
.رﺿﺧﻷا نوﻠﻟا ﻰﻟإ 1 رﺷؤﻣﻟا نوﻟ
نزﺎﺧ مادﺧﺗﺳا .
ً
ءﺎﺿ
ُ
ﻣ (تارﺷؤﻣﻟا) رﺷؤﻣﻟا لظﯾﺳ :كزﺎﮭﺟ نﺣﺷﻟ ﺔﻗﺎطﻟا نزﺎﺧ مادﺧﺗﺳا ●
.رﺿﺧﻷا نوﻠﻟا ﻰﻟإ 1 رﺷؤﻣﻟا نوﻟ لوﺣﺗﯾﺳ :ﺎ
ً
ﻌﯾرﺳ كزﺎﮭﺟ نﺣﺷﻟ ﺔﻗﺎطﻟا
TH
AR
● Tilslut strømbanken til en oplader. Opladningen vil starte, når
indikatoren/indikatorerne blinker.
● For at opnå en mere eektiv opladning anbefales det at bruge
en HUAWEI SuperCharge-oplader.
Hvis strømbanken bliver overafladet, vil den automatisk
stoppe med at fungere og skifte til tilstanden Dyb
beskyttelse. Oplad strømbanken igen for at genaktivere den.
● Sluit de powerbank op een oplader aan. Het opladen start
zodra het/de indicatielampje(s) begint/beginnen te
knipperen.
● Voor eectiever opladen wordt een HUAWEI
SuperCharge-oplader aanbevolen.
Bij overladen zal de powerbank automatisch stoppen met
werken en overschakelen naar de modus Diepe
bescherming. Laad de powerbank opnieuw op om hem
weer te activeren.
● Ühendage akupank laadijaga. Laadimine algab, kui
näidik(ud) hakkab/hakkavad vilkuma.
● Tõhusamaks laadimiseks on soovitatav kasutada laadijat
HUAWEI SuperCharge.
Kui akupank on liiga tühjaks laetud, lõpetab see
automaatselt töötamise ja läheb režiimi Süvaisolatsioon.
Akupanga uuesti aktiveerimiseks laadige seda.
● Liitä varavirtalähde laturiin. Lataus alkaa, kun
merkkivalo/merkkivalot vilkkuvat.
● Tehokkaampaan lataukseen suositellaan HUAWEI
SuperCharge -laturia.
Jos varavirtalähde ylipurkautuu, se lakkaa automaattisesti
toimimasta ja siirtyy Deep protection -tilaan. Aktivoi
varavirtalähde uudelleen lataamalla se.
PL
PT
RO
SK
SL
ES















 

/


 25%






: 
  1 


 

  1



  -  
   25%  
   
 - ()
  -
 1   
   - ()
   
 -  1  

Cómo mostrar el nivel de carga de la batería: Pulse el botón de
encendido/apagado una vez. Cada indicador representa un 25%
de nivel de carga de la batería. Si los cuatro indicadores están
encendidos, significa que la batería externa está totalmente
cargada.
● Cargue la batería externa: El/los indicador/es parpadeará/n.
Cargue la batería externa rápidamente: El indicador 1 se
encenderá en verde.
● Use la batería externa para cargar el dispositivo: El/los
indicador/es permanecerá/n encendido/s. Use la batería
externa para cargar el dispositivo rápidamente: El indicador 1
se encenderá en verde.
ES























Huawei 12000 66 W SuperCharge Power Bank

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Huawei 12000 66 W SuperCharge Power Bank or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Huawei 12000 66 W SuperCharge Power Bank owners to properly answer your question.

View the manual for the Huawei 12000 66 W SuperCharge Power Bank here, for free. This manual comes under the category Not categorized and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Huawei 12000 66 W SuperCharge Power Bank or do you need help? Ask your question here

Huawei 12000 66 W SuperCharge Power Bank specifications

General
Brand Huawei
Model 12000 66 W SuperCharge Power Bank
Product Not categorized
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Huawei 12000 66 W SuperCharge Power Bank.

Is your question not listed? Ask your question here