Gorenje SIT2200VI manual

Gorenje SIT2200VI
5.8 · 1
PDF manual
 · 31 pages
English
manualGorenje SIT2200VI
Navodila za uporabo
Uputstva za upotrebu
Óïóòñòâa ça óïoòðeáó
Óïàòñòâàòà çà óïîòðåáà
Instruction manual
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Udhëzime për përdorim
Manual de utilizare
Návod na obsluhu
Instrukcja obs³ugi
Használati útmutató
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Návod k obsluze
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
EN
UA
AL
RO
SK
PL
HU
RU
CZ
BG

SIT 2200VI

Likalnik
Glaèalo
Ïåãëà
Iron
Ïðàñêà
Pegla
Hekuri i rrobave
Fier de cãlcat
Žehlièka
¯elazko
Vasaló
Ïàðîâîé óòþã
Žehlièka
Ïàðíà þòèÿ

View the manual for the Gorenje SIT2200VI here, for free. This manual comes under the category Irons and has been rated by 1 people with an average of a 5.8. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Gorenje SIT2200VI or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Gorenje and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Gorenje owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Gorenje
SIT2200VI | SIT2200VIGOR
Iron
3838942927096
English
User manual (PDF)
Features
TypeSteam iron
Variable steam
Cord length- m
Steam boost performance130 g/min
Soleplate type-
Product colourViolet
Water tank capacity0.31 L
Anti-drip function
Anti-scale system
Automatic anti-calc-
Continuous steam performance40 g/min
Steam boost function
Minimum continuous flow40 g/min
Maximum continuous flow130 g/min
Adjustable thermostat
Swivel angle360 °
Soft grip
Cordless
Power
Power2200 W
Ergonomics
Non-twisting cord-
Ergonomic design
Weight & dimensions
Width290 mm
Depth115 mm
Height150 mm
Weight1200 g
Package width305 mm
Package depth125 mm
Package height152 mm
Package weight1500 g
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Gorenje SIT2200VI below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results