FireFriend DF-6508 manual

FireFriend DF-6508
5.8 · 1
PDF manual
 · 4 pages
English
manualFireFriend DF-6508
Features
Fuel:
Bio-Ethanol with a minimum
alcohol percentage of 95%
Maximum lling: 300 ml of Bio-Ethanol
Minimum distance away from any
burnable object:
1 m
Weight: 1,9 kg
Maximum burning time: 60 minutes
Minimum room volume: 66 m
3
1
ASSEMBLY
Attention: In order to prevent Bio-Ethanol from being inadvertently spilled
on parts of the product or in its vicinity, never place the burner into the table
replace when it is already lled.
1. Mount the glass onto the metal frame with the screws.
2. Put the burner into the metal frame.
3. Make sure the product is placed on a stable and level surface.
4. The surface must support a minimum of 10 kg. If it cannot support 10 kg,
additional support is required.
2
Adding the Bio-Ethanol
1. Do not take out the ber.
2. Use a funnel to pour the Bio-Ethanol into the burner.
3. When adding the Bio-Ethanol, please do not exceed the
maximum sign in the burner.
3
Igniting the Bio-Ethanol
1. Ignite the burner, but be aware, deagration or darting ames may occur.
Do not light the re from above; it should be lighted from the side. Keep a
safe distance from the product.
2. The product can only be used in rooms of adequate size. The room size
should amount to at least 66 m
3
, which corresponds to oor space of 30 m
2
with a room height of 2,20 m.
3. Make sure that the product is not situated on heat-sensitive or ammable
bases and that no accumulation of heat can occur on ceilings and walls. For
this purpose, ensure the distance between the product and the room ceiling
is at least 1,8 meters.
4. Please keep minimum distance of 1 meter away from any burnable material
and objects.
Note: if the Bio-Ethanol in the burner could not be ignited after repeated
attempts, it is possible that a signicant portion of the alcohol has already
evaporated; thereby reducing the ignitability. In such case, please wait for a
few minutes and then dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner.
Dispose of this Bio-Ethanol at a collection point for hazardous substances.
4
Extinguishing the Bio-Ethanol
DO NOT EXTINGUISH THE FIRE WITH WATER!
It's best to use the burner until the Bio-Ethanol has been completely used up.
This is the safest way to extinguish the product and it could avoid the smell of
alcohol spreading in the room.
1. Place the re killer directly on top of the burner opening in order to
extinguish the re.
2. Leave the burner opening closed and wait for the product to cool down; let
it cool down for at least 30 minutes.
3. Dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner. When disposing it,
do not use wastewater ways (toilette, sink and the like); but dispose of it at a
collection point for hazardous substances.
5
Adding more Bio-Ethanol
DO NOT ADD BIOETHANOL ONTO AN ACTIVE FIRE OR INTO THE
BURNER WHEN THE PRODUCT IS STILL HOT!
1. Let the product cool down for at least 30 minutes with the burner closed,
after the re has been extinguished or the Bio-Ethanol has been used up
completely as described in the paragraph "Extinguishing the Bio-Ethanol".
2. Rell the burner (as described in the paragraph "Adding the Bio-Ethanol")
3. Ignite the Bio-Ethanol (as described in the paragraph "Igniting the Bio-
Ethanol")
4. Note: there may occur some gas in a Bio-Ethanol bottle which is used
before. This gas can ignite when adding the Bio-Ethanol to a burner that is
not cooled down.
CARE AND MAINTENANCE
This product has to be to cooled down before cleaning or storing it.
Do not clean the product by using any aggressive abrasives, caustic
chemicals or solvents.
Ensure that no more Bio-Ethanol is present in the burner and no Bio-
Ethanol is spilled on parts of the product or in the surrounding area before
cleaning it.
Use a soft, slightly wetted cloth and if applicable, a small amount of mild
cleaner to clean the surfaces of the product and its accessories.
Use warm water and a small amount of detergent to clean the burner
regularly.
After cleaning, ensure that all parts are dry before using it again or storing it.
STORAGE
If you want to store the product, make sure that the product and its
accessories have cooled down and the Bio-Ethanol is used up completely.
If the Bio-Ethanol isn’t used up completely, dispose of the Bio-Ethanol at a
collection point for hazardous substances.
This product is to be stored in a clean, dry environment.
Always store the Bio-Ethanol in a sealed and designated container.
As the Bio-Ethanol is high ammability, the place of storage must be cool,
not exposed to direct sunlight, and away from intense heat sources or open
ames. Do not store quantities above 5 liters of Bio-Ethanol in your home.
TROUBLESHOOTING
Problem Potential cause and solution
The Bio-Ethanol won’t ignite It is possible the Bio-Ethanol in the
burner won’t ignite after several
attempts, because a signicant
portion of the alcohol is already
evaporated, reducing the Bio-
Ethanol’s ignitability. In this case,
please wait for a few minutes and
then dispose of the Bio-Ethanol,
which is still in the burner.
In the case of re Despite all safety precautions, if a
re breaks out, you could use an
alcohol resistant foam or carbon
dioxide as extinguishing agents.
It is necessary that you keep an
adequate extinguisher at close
hand to the re.
WAARSCHUWING
GEEN BIO-ETHANOL TOEVOEGEN
TERWIJL HET VUUR BRANDT
GEEN BIO-ETHANOL TOEVOEGEN
TERWIJL HET APPARAAT NOG WARM IS
Deze handleiding aandachtig doorlezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Houd de handleiding bij de hand om later te kunnen raadplegen en zolang u het apparaat in bezit hebt. Bewaar de handleiding met het garantiebewijs, de kassabon en, indien mogelijk, de doos met de binnenverpakking.
De Bio-Ethanol tafelhaard is een product dat u overal binnenshuis of buitenshuis
kunt gebruiken. U kunt genieten van echt vuur, zonder de noodzaak om een
schoorsteen te installeren. Bio-Ethanol brandt vrijwel zonder residu; normale
ventilatie met een open raam volstaat meestal bij een kamer met normale
afmetingen.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
AlgemeenVolg de landelijke en de plaatselijke voorschriften bij gebruik van dit product.Dit product mag alleen worden gebruikt met de voorgeschreven brandstof Bio-Ethanol met een minimum alcoholpercentage van 95%.Dit product mag alleen worden gebruikt in geventileerde ruimten; zorg ervoor dat u een venster opent tijdens gebruik van het product. Als de ventilatie voldoende is, kunnen meerdere soortgelijke producten worden gebruikt als de brandstofstroom niet meer is dan 0,5 l/u.Dit product mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en voor het doel waarvoor het is gemaakt. Dit product moet worden gebruikt op een stabiele, vlakke ondergrond.Dit product is ontworpen voor gebruik op een tafel.Dit product is niet geschikt voor continu gebruik. Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door mensen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of met instructies voor gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product dient niet te worden gebruikt als een verwarmingsapparaat.Dit product mag niet worden gebruikt als het is gevallen, of als er tekenen zijn van schade of als het lekt.Dit product mag niet worden gebruikt in de buurt van warmtebronnen.Dit product mag niet worden gebruikt in een winderige omgeving.Dit product mag niet worden gebruikt zonder toezicht. Dit product mag niet worden ontstoken als het nog warm is. De constructie van dit product niet veranderen.Het maximale niveau van Bio-Ethanol in de brander niet overschrijden.Plaats geen brandbare voorwerpen op dit product. Kom niet te dicht bij het vuur tijdens gebruik.Gebruik altijd een vuurdover om het vuur te doven. Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen; deze kunnen leiden tot letsel en kunnen de garantie doen vervallen.Het product laten afkoelen voordat het wordt verplaatst of voordat (reserve) onderdelen worden vervangen. Reparaties moeten worden uitgevoerd door een bekwame gekwaliceerde reparatieservice(*).Als de veiligheidsvoorschriften worden genegeerd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade.Gevaar voor letsel/schadeHoud de verpakking van het product buiten bereik van kinderen houden. Er is een gevaar voor verstikking.Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van Bio-Ethanol en het apparaat. Lees de aanwijzingen op de es met Bio-Ethanol.Bio-Ethanol mag niet worden gedronken. Als het wordt ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket van de es tonen.Wanneer Bio-Ethanol op een houten vloer of meubelstuk wordt gemorst, kan het vlekken veroorzaken.Bereid geen eten op het vuur. Laat geen ander materiaal boven het vuur branden.De glazen en metalen onderdelen van dit product mogen niet met de blote hand worden aangeraakt, omdat deze oppervlakken tijdens gebruik heet worden en nog enige tijd warm blijven nadat het vuur is gedoofd. Het apparaat niet aanraken totdat het geheel is afgekoeld.Controleer het glas vóór de installatie, als er stof in het glas zit of de rand is gebroken gebruik het product niet.BrandgevaarHet vuur niet doven met water! Altijd de aanwijzingen beschreven in de sectie "Doven van Bio-Ethanol " opvolgen.Plaats geen voorwerpen op of in het product. De ventilatieopeningen van het product niet afdekken of blokkeren.Het vuur niet aanjagen (bijvoorbeeld geen föhn gebruiken).Niet roken, eten of drinken tijdens het vullen van de brander met Bio-Ethanol. Dit product niet verplaatsen tijdens gebruik of wanneer het al is gevuld met Bio-Ethanol. Dit product mag worden aangestoken nadat het is gevuld met Bio-Ethanol zoals beschreven in de sectie "Het ontsteken van de Bio-Ethanol". Wanneer Bio-Ethanol wordt gemorst op of naast het product, veeg het direct weg en gebruik water om de plek weer schoon te maken om het gevaar van accidentele ontsteking te voorkomen. Als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch brand ontstaat, gebruik dan een alcohol-bestendig schuim of kooldioxide als blusmiddelen.Altijd een goede brandblusser bij de hand houden, dicht bij het vuur.
* Bevoegde gekwaliceerde reparatiedienst: De after sales-afdeling van de
producent of importeur of een persoon die is erkend en bevoegd is om dit soort
reparaties uit te voeren om gevaar te vermijden. In ieder geval moet u het
product naar de reparatie service retourneren.
Eigenschappen
Brandstof:
Bio-Ethanol met een minimaal
alcoholpercentage van 95%
Maximale vulling: 300 ml Bio-Ethanol
Minimale afstand tot brandbare
objecten:
1 m
Gewicht: 1,9 kg
Maximale brandtijd: 60 minuten
Minimale kamervolume: 66 m
3
1
MONTAGE
Let op: Om te voorkomen dat Bio-Ethanol per ongeluk op delen van het
product of de omgeving wordt gemorst (de brander nooit in de sfeerhaard
plaatsen wanneer deze al gevuld is).
1. Monteer het glas op het metalen frame met de schroeven.
2. Plaats de brander in het metalen frame.
3. Zorg ervoor dat het product op een stabiele en vlakke ondergrond wordt
geplaatst.
4. Het oppervlak moet minimaal 10 kg kunnen ondersteunen. Als het geen 10
kg kan ondersteunen, is extra steun nodig.
2
Vullen met Bio-Ethanol
1. Het vezel niet verwijderen.
2. Gebruik een trechter om de Bio-Ethanol in de brander te gieten.
3. Zorg er bij het vullen met Bio-Ethanol voor dat de markering voor
de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden.
3
Het ontsteken van de Bio-Ethanol
1. Ontsteek de brander, maar pas op: een spontane verbranding of vlammen
kunnen ontstaan. Het vuur niet van bovenaf aansteken; het moet van de zijkant
worden aangestoken. Houd een veilige afstand van het product.
2. Het product alleen gebruiken in kamers met voldoende grootte. De grootte
van de kamer moet minimaal 66 m
3
zijn, wat overeenkomt met oppervlakte
van 30 m
2
met kamerhoogte van 2,20 m.
3. Zorg ervoor dat het product niet op warmtegevoelige of brandbare
ondergrond staat en dat er geen accumulatie is van warmte op plafonds en
muren. Zorg daarom voor een afstand van minimaal 1,8 meter tussen het
product en het plafond.
4. Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen en objecten.
Opmerking: Als de Bio-Ethanol in de brander niet kan worden aangestoken
na herhaalde pogingen, dan is het mogelijk dat een aanzienlijk deel van de
alcohol reeds is verdampt, waardoor de ontvlambaarheid vermindert. In dit
geval moet u een paar minuten wachten en de Bio-Ethanol die nog steeds in
de brander zit verwijderen. Deponeer deze Bio-Ethanol bij een inzamelpunt
voor gevaarlijke stoen.
4
Het doven van de Bio-Ethanol
HET VUUR NIET DOVEN MET WATER!
Het beste is om de brander te gebruiken totdat de Bio-Ethanol volledig
is opgebruikt. Dit is de veiligste manier om het product te doven en te
voorkomen dat de geur van alcohol zich in de kamer verspreidt.
1. Plaats de vuurdover direct op de branderopening om het vuur te doven.
2. Laat de branderopening gesloten en wacht om het product te laten
afkoelen; minimaal 30 minuten laten afkoelen.
3. Bio-Ethanol die nog in de brander is achtergebleven weggooien. Het restant
niet weggooien in de normale waterafvoer (toilet, wastafel en dergelijke),
maar inleveren bij een inzamelpunt voor gevaarlijke stoen.
5
Meer Bio-Ethanol toevoegen
BIOETHANOL NIET TOEVOEGEN AAN EEN ACTIEF VUUR OF IN DE
BRANDER WANNEER HET APPARAAT NOG WARM IS!
1. Laat het product minimaal 30 minuten afkoelen met gesloten brander nadat
het vuur is gedoofd of de Bio-Ethanol volledig is opgebruikt volledig zoals
beschreven in de paragraaf "Het doven van het Bio-Ethanol".
2. Vul de brander (zoals beschreven in de paragraaf "Vullen met Bio-Ethanol")
3. Ontsteek de Bio-Ethanol (zoals beschreven in de paragraaf "Het ontsteken
van de Bio-Ethanol")
4. Let op: Bij een reeds aangebroken es Bio-Ethanol kan gasvorming
ontstaan. Dit gas kan vlam vatten bij het toevoegen van de Bio-Ethanol aan
een brander die niet is afgekoeld.
ZORG EN ONDERHOUD
Dit product moet zijn afgekoeld voordat u het schoonmaakt of opbergt.
Maak het product niet schoon met agressieve schuurmiddelen, bijtende
chemicaliën of oplosmiddelen.
Zorg ervoor dat er geen Bio-Ethanol in de brander is achtergebleven en dat
er geen Bio-Ethanol is gemorst op onderdelen van het product voordat u
het schoonmaakt.
Gebruik een zachte, licht bevochtigde doek en indien nodig een kleine
hoeveelheid mild schoonmaakmiddel om het oppervlak van het product en
de accessoires te reinigen.
Gebruik warm water en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel om de
brander regelmatig schoon te maken.
Na het schoonmaken controleren of alle onderdelen droog zijn voordat u
het opnieuw gebruikt of opbergt.
OPBERGEN
Als u het product wilt opbergen, zorg ervoor dat het product en de
accessoires zijn afgekoeld en de Bio-Ethanol geheel is opgebruikt. Als de
Bio-Ethanol niet volledig is opgebruikt, de Bio-Ethanol inleveren bij een
inzamelpunt voor gevaarlijke stoen.
Dit product moet worden opgeborgen in een schone, droge omgeving.
Bewaar de Bio-Ethanol in een afgesloten en daarvoor bestemde container.
Omdat de Bio-Ethanol uiterst ontvlambaarheid is, moet de opbergplaats
koel zijn, en niet zijn blootgesteld aan direct zonlicht en uit de buurt van
sterke warmtebronnen of open vuur. Niet hoeveelheden van meer dan 5
liter Bio-Ethanol in uw huis bewaren.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing
Bio-Ethanol ontsteekt niet Het is mogelijk dat de Bio-Ethanol
in de brander na verschillende
pogingen niet ontbrandt,
omdat een aanzienlijk deel van
de alcohol reeds is verdampt,
waardoor de ontvlambaarheid
vermindert. In dit geval moet u
een paar minuten wachten en de
Bio-Ethanol die nog steeds in de
brander zit verwijderen.
In geval van brand Als er ondanks alle
veiligheidsmaatregelen brand
ontstaat, gebruik dan een
alcoholbestendig schuim of
kooldioxide als blusmiddelen.
Altijd een goede brandblusser
bij de hand houden, dicht bij het
vuur.
WARNING
DO NOT ADD BIO-ETHANOL ONTO
AN ACTIVE FIRE
DO NOT ADD BIO-ETHANOL WHILE
THE PRODUCT IS STILL HOT
Please read this instruction manual carefully before using the product. Keep it for future reference and for the duration of owning this product. Store it together with the guarantee certicate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
The Bio-Ethanol table replace is a product which you can put anywhere in your
house or outside. People can enjoy a real re without the need to install a chimney.
As Bio-Ethanol burns virtually without residue, ventilation by means of an open
window suces in most cases, involving a room of adequate size.
SAFETY INSTRUCTIONS
GeneralPlease follow the national as well as the local regulations when using this product.This product is only to be used with the designated fuel; Bio-Ethanol with a minimum alcohol percentage of 95%.This product is only to be used in ventilated rooms, please make sure to open a window when using the product. If the ventilation is sucient, the use of multiple similar products is allowed if the total fuel ow does not exceed 0,5 l/h.This product is only to be used for household purposes and for the purpose it is made for.This product is only to be used on a stable, level surface.This product is designed for table use.This product is not suitable for continuous operation.This product is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the product by a person that is responsible for their safety. This product is not to be used as a heating appliance.This product is not to be used when it is fallen, if there are any signs of damage or when it leaks.This product is not to be used near direct heat sources.This product is not to be used in a windy area.This product is not to be used without supervision.This product is not to be ignited if it is still warm.Do not change the construction of this product.Do not exceed the maximum level of Bio-Ethanol in the burner.Do not put any ammable items on this product.Do not move near by the re during use.Always use a re killer to put out the re.Do not use spare parts other than recommended by the manufacturer, these can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.This product has to be cooled down before removing or replacing (spare) parts. All repairs should be made by a competent qualied repair service(*).By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be hold responsible for the damage.Risk of injury/damageKeep the packaging of the product out of children's reach. There is a danger of suocation.Keep children and pets away from Bio-Ethanol and the product. Be sure to follow the notices on the Bio-Ethanol bottle.Bio-Ethanol is not suitable for drinking. If ingested, please seek medical attention immediately and present the package label.When Bio-Ethanol is spilled on a wooden oor or a piece of furniture, it may leave behind marks.Do not prepare food over the re.Do not burn other material over the re.The glass and the metal parts of this product are not to be touched with your bare hands, because these surfaces will become hot during use and also remain hot for some time after the re has been extinguished. Do not touch the product until it is completely cooled o.Please check the glass before installation, if there's dust inside the glass or the edge is chipped do not use the product.Fire hazardDo not extinguish the re with water! Please always proceed as described in the paragraph “Extinguishing the Bio-Ethanol".Do not place any objects on or in the product.Do not cover or plug the vents of the product.Do not fan the re (e. g. using a hair dryer).Do not smoke, eat or drink while lling the burner of the product with Bio-Ethanol.This product is not to be moved when in use or when already been lled with Bio-Ethanol.This product should be ignited, after it is lled with Bio-Ethanol, as described in the paragraph "Igniting the Bio-Ethanol".When Bio-Ethanol is spilled on or next to the product, wipe it o immediately and then use water to wipe the aected area again so there is no risk of accidental ignition. Despite all safety precautions, if a re breaks out, you could use an alcohol-resistant foam or carbon dioxide as extinguishing agents.At all times keep an adequate extinguisher at hand close to the re.
* Competent qualied repair service: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualied, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
product to this repair service.
EN Instruction manual NL Gebruiksaanwijzing FR Mode d'emploi
AVERTISSEMENT
N'AJOUTEZ PAS DE BIO-ÉTHANOL
SUR UN FEU ACTIF.
N'AJOUTEZ PAS DE BIO-ÉTHANOL
QUAND L'APPAREIL EST ENCORE
CHAUD.
Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser l’appareil. Conservez-le tant que vous êtes en possession de ce produit pour pourvoir le consulter par la suite. Rangez-le avec le bon de garanti, la facture et si possible le carton et les emballages du produit.
La cheminée de table au bio-éthanol est un appareil que vous pouvez mettre
partout dans votre maison ou à l'extérieur. Protez d'un vrai feu sans devoir
installer une cheminée. Étant donné que le bio-éthanol brûle quasiment sans
résidus, la plupart du temps il sut d'avoir une pièce assez grande et d'ouvrir une
fenêtre pour lui donner une ventilation susante.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GénéralitésRespectez les règlements nationaux et locaux en utilisant ce produit.Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement avec le combustible prévu : du bio-éthanol avec un taux d'alcool minimum de 95 %.Utilisez ce produit uniquement dans des pièces bien aérées, vériez qu'une fenêtre est ouverte si vous l'utilisez. Si la ventilation est susante, il est possible d'utiliser plusieurs produits similaires, pourvu que le débit de combustible total ne dépasse pas 0,5 L/h.Cet appareil est réservé à une utilisation familiale et pour son utilisation prévue.Ce produit doit être utilisé uniquement sur une surface stable et plane.Cet appareil est prévu pour être utilisé uniquement sur une table.Ce produit n'est pas conçu pour fonctionner en continu.Cet outil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) sourant de déciences physiques, sensorielles ou mentales, ou ne disposant pas des compétences et connaissances nécessaires, sauf sous la surveillance et sur instruction d’une personne responsable de leur sécurité. Ce produit ne doit pas être utilisé comme un chauage.N’utilisez pas cet appareil s’il est tombé, s’il présente des marques de dommages où s’il fuit.N'utilisez pas ce produit à proximité de sources de chaleur directes.Ce produit ne doit pas être utilisé dans une zone venteuse.Ce produit ne doit pas être utilisé sans surveillance.
N'allumez pas l'appareil s'il est encore chaud.
Ne modiez pas la constitution de ce produit.
Ne dépassez pas le niveau maximum de bio-éthanol dans le brûleur.
Ne posez pas d’objets inammables sur ce produit.Ne vous approchez pas du feu pendant utilisation.Utilisez toujours un dispositif d'extinction adéquat pour éteindre le feu.
L’utilisation de pièces détachées non recommandées par le fabricant de
l’appareil peut entraîner des dommages corporels et rendre la garantie caduque.Laissez refroidir l'appareil avant d'enlever ou de remplacer des pièces (détachées).
Toutes les réparations doivent être eectuées par un réparateur qualié(*).
Si vous ignorez ces instructions de sécurité, le fabricant récuse toute responsabilité pour les dommages.Risque de blessure/dégâtsGardez les emballages de l'appareil hors de portée des enfants. Il y a un risque d'asphyxie.Ne laissez pas les enfants et les animaux s'approcher du bio-éthanol et du produit. Suivez toutes les instructions qui gurent sur la bouteille de bio-éthanol.Le bio-éthanol n'est pas destiné à être bu. Si quelqu'un en avale, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'étiquette de la bouteille.Si du bio-éthanol coule sur un parquet ou un meuble, il risque de laisser des traces.Ne cuisinez pas sur le feu. Ne brûlez pas d'autre matériau sur le feu.
Évitez de toucher le verre et les pièces métalliques de cet appareil avec
les mains, car leurs surfaces sont brûlantes pendant utilisation, et elles restent brûlantes pendant un certain temps après l'extinction du feu. Ne touchez pas le produit tant qu'il n'a pas complètement refroidi.Avant installation, inspectez l'appareil : s'il y a de la poussière à l'intérieur de la vitre ou si le bord est ébréché, n'utilisez pas l'appareil.Risque d'incendie
N'éteignez pas le feu avec de l'eau ! Suivez toujours la procédure
indiquée dans le paragraphe « Extinction du bio-éthanol ».Ne posez aucun objet sur ou dans le produit.Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures du produit. N'attisez pas le feu (par ex avec un sèche-cheveux).Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas en remplissant le brûleur de l'appareil avec du bio-éthanol.Ne déplacez pas l'appareil pendant usage ou s'il est déjà rempli de bio-éthanol.Allumez ce produit rempli de bio-éthanol comme décrit dans le paragraphe « Allumage du bio-éthanol ».Si vous versez du bio-éthanol par erreur sur ou à côté de l'appareil, essuyez-le immédiatement puis nettoyez à l'eau la surface concernée pour éviter tout risque d'allumage accidentel. En plus des mesures de sécurité, si le feu se propage, vous pouvez utiliser une mousse résistante à l'alcool ou du dioxyde de carbone comme produits d'extinction.Gardez toujours un extincteur adéquat à portée de main près du feu.
* Réparateur qualié agréé : Le service après-vente du fournisseur ou de
l’importateur ou toute personne qualiée, agréée et compétente pour eectuer
ce genre de réparations pour des raisons de sécurité. Dans tous les cas, vous
devrez apporter l'appareil à ce réparateur.
Assembly / Montage / Montage / Montage / Montaje / Montagem / Montaż
/ Assemblaggio / Montering / Montáž / Montáž
Adding more Bio-Ethanol / Meer Bio-Ethanol toevoegen / Appoint de
bio-éthanol / Mehr Bioethanol einfüllen / Añadir más bioetanol / Adicionar
mais Bioetanol / Dolewanie bioetanolu / Aggiungere più bioetanolo /
Återfyllning av bioetanol / Přidání většího množství Bio-etanolu / Pridanie
väčšieho množstva Bio-etanolu
1
Adding the Bio-Ethanol / Vullen met Bio-Ethanol / Remplissage de bio-
éthanol / Bioethanol einfüllen / Añadir el bioetanol / Adicionar Bioetanol /
Wlewanie bioetanolu / Aggiungere il bioetanolo / Påfyllning av bioetanol /
Přidání Bio-etanolu / Pridanie Bio-etanolu
2
Igniting the Bio-Ethanol / Het ontsteken van de Bio-Ethanol / Allumage du
bio-éthanol / Bioethanol entzünden / Encender el bioetanol / Acender o
Bioetanol / Rozpalanie bioetanolu / Accendere il bioetanolo / Tändning av
bioetanol / Zapalování Bio-etanolu / Zapaľovanie Bio-etanolu
3
Extinguishing the Bio-Ethanol / Het doven van de Bio-Ethanol / Extinction
du bio-éthanol / Bioethanol löschen / Apagar el bioetanol / Extinguir o
Bioetanol / Gaszenie bioetanolu / Spegnere il bioetanolo / Släckning av
bioetanol / Hašení Bio-etanolu / Hasenie Bio-etanolu
4
5
1. 2.
EN
NL
FR
DE
ES
PT
PL
IT
CS
SV
SK

Instruction manual

Gebruiksaanwijzing

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Manual de utilizador

Instrukcja obsługi

Manuale utente

Návod na použití

Bruksanvisning

Návod na použitie

DF-6508

s

View the manual for the FireFriend DF-6508 here, for free. This manual comes under the category Fireplaces and has been rated by 1 people with an average of a 5.8. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the FireFriend DF-6508 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the FireFriend and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other FireFriend owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
FireFriend
DF-6508 | DF-6508
Fireplace
8713016001153
English
User manual (PDF)
Weight & dimensions
Width340 mm
Depth160 mm
Height170 mm
Weight1900 g
Technical details
TypePortable fireplace
Fuel typeBio-ethanol
OrientationHorizontal
Flueless
Fireplace typeOpen
Product designFireplace
Product colourSilver,Transparent
Burner materialStainless steel
Packaging data
Package width175 mm
Package depth355 mm
Package height65 mm
Package weight2200 g
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the FireFriend DF-6508 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results