CamLink CL-AC10 manual

CamLink CL-AC10
(1)
  • Number of pages: 3
  • Filetype: PDF

Description English

The camera is a device to take photos and record videos.
1. On/o button
Press the button for 3 seconds to switch on or o the device.
Note: The device switches o automatically when the preset idle time has been reached
or the battery is low.
2. Shutter
OK button
Photo mode: Press the button to take a photo.
Video mode: Press the button to start and stop recording video.
Note: In recording mode, the display automatically goes o to save power. To switch on
the display, press the button shortly.
Vehicle mode: Press the button to start recording in segments of 5 minutes.
Menu mode: Press the button to conrm the selection.
3. Mode switch Set the switch to select photo mode, video mode or vehicle mode.
4. Lens The lens is used to record video.
5. Microphone The microphone is used to record audio.
6. Operation indicator
The indicator comes on when the device is connected to the computer or when the
camera is recording.
The indicator ashes once when you take a photo.
7. Charging indicator The indicator comes on when the device is being charged.
8. Display
9. Memory card slot
(microSD / TransFlash)
Insert a memory card into the memory card slot (storage).
10. USB port
(Micro USB)
Use the USB port and the USB cable to connect the device to the computer
(charging / data transfer).
Note: For charging, make sure that the device is switched o. For data transfer, make
sure that the device is switched on.

Accessories

• Waterproof casing

• Helmet mount kit (mount, strap and adhesive)

• Handlebar mount kit

• Suction cup

• USB cable (charging / data transfer)

• Protective cover

Use

Photo mode

1. Insert a memory card into the memory card slot.

2. Switch on the device.

3. Set the photo mode.

4. Take the photo. The photo le is saved to the memory card.

Video mode

1. Insert a memory card into the memory card slot.

2. Switch on the device.

3. Set the video mode.

4. Record the video. The video le is saved to the memory card.

Maximum time: 29 minutes per sequence.

Playback mode

1. Insert a memory card into the memory card slot.

2. Switch on the device.

3. Select the playback icon on the display.

4. Play back photos and videos.

Technical data

External memory microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Photo le format JPEG
Photo le size 1 MB / 3 MB / 5 MB
Photo pixels 1280 x 1024 / 2048 x 1536 / 2592 x 1944
Video le format AVI
Video le length 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Video resolution and frame rate 640 x 480 (60 fps) / 1280 x 720 (30 fps)
Aspect ratio 4:3
Digital zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB version USB 2.0
Battery Rechargeable Lithium battery (3.7 V)
Operating temperature 0 °C - 40 °C
Relative humidity 20% - 80%

Safety

• To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an

authorized technician when service is required.

Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

• Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

• Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other

purposes than described in the manual.

• Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged

or defective, replace the device immediately.

• Do not expose the device to water or moisture.

Cleaning and maintenance

Warning!

• Do not use cleaning solvents or abrasives.

• Do not clean the inside of the device.

Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace

it with a new device.

• Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving Nederlands

De camera is een apparaat om foto’s te maken en video’s op te nemen.
1. Aan/uit-knop
Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
Opmerking: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de vooraf
ingestelde rusttijd is bereikt of de batterij bijna leeg is.
2. Sluiter
OK-knop
Fotomodus: Druk op de knop om een foto te maken.
Videomodus: Druk op de knop om te starten of te stoppen met video opnemen.
Opmerking: In de opnamemodus gaat het display automatisch uit om energie te besparen.
Druk kort op de knop om het apparaat in te schakelen.
Voertuigmodus: Druk op de knop om te starten met opnemen in segmenten van
5 minuten.
Menumodus: Druk op de knop om de keuze te bevestigen.
3. Modusschakelaar Stel de schakelaar in om de fotomodus, videomodus of voertuigmodus te selecteren.
4. Lens De lens wordt gebruikt om video op te nemen.
5. Microfoon De microfoon wordt gebruikt om audio op te nemen.
6. Werkingsindicator
De indicator gaat branden wanneer het apparaat op de computer is aangesloten of
wanneer de camera bezig is met opnemen.
De indicator knippert één keer wanneer u een foto maakt.
7. Oplaadindicator De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt opgeladen.
8. Display
9. Geheugenkaartsleuf
(microSD / TransFlash)
Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf (opslag).
10. USB-poort
(Micro-USB)
Gebruik de USB-poort en de USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op de
computer (opladen / data-overdracht).
Opmerking: Zorg er voor opladen voor dat het apparaat is uitgeschakeld. Zorg er voor
data-overdracht voor dat het apparaat is ingeschakeld.

Accessoires

• Waterdichte behuizing

• Helmmontagekit (bevestiging, riem en kleefband)

• Stuurmontagekit

• Zuignap

• USB-kabel (opladen / data-overdracht)

• Beschermkap

Gebruik

Fotomodus

1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.

2. Schakel het apparaat in.

3. Stel de fotomodus in.

4. Neem de foto. Het fotobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

Videomodus

1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.

2. Schakel het apparaat in.

3. Stel de videomodus in.

4. Neem de video op. Het videobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Afspeelmodus

1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.

2. Schakel het apparaat in.

3. Selecteer het pictogram voor afspelen op de display.

4. Speel foto’s en video’s af.

Technische gegevens

Extern geheugen microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formaat fotobestand JPEG
Grootte fotobestand 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixels 1280 x 1024 / 2048 x 1536 / 2592 x 1944
Formaat videobestand AVI
Lengte videobestand 1 minuut / 3 minuten / 5 minuten
Videoresolutie en framesnelheid 640 x 480 (60 fps) / 1280 x 720 (30 fps)
Beeldverhouding 4:3
Digitale zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-versie USB 2.0
Batterij Oplaadbare lithiumbatterij (3,7 V)
Bedrijfstemperatuur 0 °C - 40 °C
Relatieve vochtigheid 20% – 80%

Veiligheid

• Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend

technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

• Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich

problemen voordoen.

• Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor

latere raadpleging.

• Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het

apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

• Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een

beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

• Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

• Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.

• Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang

het dan door een nieuw apparaat.

• Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung Deutsch

Die Kamera wird zur Aufnahme von Fotos und Videos verwendet.
1. Ein-/Aus-Taste
Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts 3 Sekunden auf die Taste.
Hinweis: Das Gerät schaltet automatisch aus, sobald die voreingestellte Leerlaufzeit
erreicht oder die Batterie schwach ist.
2. Auslöser
OK-Taste
Fotomodus: Drücken Sie auf die Taste, um ein Foto aufzunehmen.
Videomodus: Drücken Sie die Taste, um die Aufnahme eines Videos zu beginnen
und zu beenden.
Hinweis: Im Aufnahmemodus schaltet das Display automatisch aus, um Energie zu
sparen. Um das Display einzuschalten, drücken Sie kurz auf die Taste.
Fahrzeugmodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Aufnahme in Segmenten von 5
Minuten zu starten.
Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Modusschalter
Stellen Sie den Schalter auf den Fotomodus, den Videomodus oder den
Fahrzeugmodus.
4. Objektiv Das Objektiv wird zur Aufnahme von Video verwendet.
5. Mikrofon Das Mikrofon wird zur Aufnahme von Audio verwendet.
6. Betriebsanzeige
Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät mit dem Computer verbunden wird oder
wenn die Kamera aufnimmt.
Die Anzeige blinkt ein Mal, wenn Sie ein Foto aufnehmen.
7. Ladeanzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät aufgeladen wird.
8. Display
9. Speicherkartenschlitz
(microSD / TransFlash)
Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein (zum Speichern).
10. USB-Anschluss
(Micro USB)
Verwenden Sie den USB-Anschluss und das USB-Kabel, um das Gerät mit dem
Computer zu verbinden (Laden / Datenübertragung).
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Laden ausgeschaltet ist. Achten Sie
darauf, dass das Gerät bei der Datenübertragung eingeschaltet ist.

Zubehör

• Wasserdichtes Gehäuse

• Helm-Befestigungssatz (Befestigung, Band und Kleber)

• Lenkstangen-Befestigungssatz

• Saugnapf

• USB-Kabel (Laden / Datenübertragung)

• Schutzabdeckung

Gebrauch

Fotomodus

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.

2. Schalten Sie das Gerät ein.

3. Stellen Sie den Fotomodus ein.

4. Machen Sie ein Foto. Die Fotodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.

Videomodus

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.

2. Schalten Sie das Gerät ein.

3. Stellen Sie den Videomodus ein.

4. Nehmen Sie das Video auf. Die Videodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.

Maximale Zeit: 29 Minuten pro Sequenz.

Wiedergabemodus

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.

2. Schalten Sie das Gerät ein.

3. Wählen Sie das Wiedergabesymbol auf dem Display.

4. Geben Sie Fotos oder Videos wieder.

Technische Daten

Externer Speicher microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Foto-Dateiformat JPEG
Foto-Dateigröße 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixel 1280 x 1024 / 2048 x 1536 / 2592 x 1944
Video-Dateiformat AVI
Video-Dateilänge 1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten
Videoauösung und Bildfrequenz 640 x 480 (60 fps) / 1280 x 720 (30 fps)
Seitenverhältnis 4:3
Digitalzoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-Version USB 2.0
Batterie Wiederauadbare Lithium-Batterie (3,7 V)
Betriebstemperatur 0 °C - 40 °C
Relative Feuchtigkeit 20% – 80%

Sicherheit

• Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei

erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker

geönet werden.

• Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von

anderen Geräten.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren

Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

• Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für

den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät

beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

• Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.

Reinigung und Pege

Warnung!

• Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.

• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei

arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

• Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción Español

La cámara es un dispositivo para tomar fotos y grabar vídeos.
1. Botón de encendido/
apagado
Pulse el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
Nota: El dispositivo se apaga automáticamente cuando se ha alcanza el tiempo de
inactividad predeterminado o la batería está baja.
2. Obturador
Botón OK
Modo de fotografía: Pulse el botón para tomar una fotografía.
Modo de vídeo: Pulse el botón para iniciar y detener la grabación de un vídeo.
Nota: En el modo de grabación, la pantalla se apaga automáticamente para ahorrar
energía. Para encender la pantalla, pulse el botón brevemente.
Modo de vehículo: Pulse el botón para iniciar la grabación en segmentos de 5 minutos.
Modo de menú: Pulse el botón para conrmar la selección.
3. Interruptor de modo
Mueva el interruptor para seleccionar el modo de fotografía, el modo de vídeo o el
modo de vehículo.
4. Lente La lente se utiliza para grabar vídeo.
5. Micrófono El micrófono se utiliza para grabar audio.
6. Indicador de
funcionamiento
El indicador se enciende cuando el dispositivo se conecta al ordenador o cuando la
cámara está grabando.
El indicador parpadea una vez cuando toma una fotografía.
7. Indicador de carga El indicador se enciende cuando el dispositivo se está cargando.
8. Pantalla
9. Ranura de tarjeta de memoria
(microSD / TransFlash)
Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria (almacenamiento).
10. Puerto USB
(Micro USB)
Utilice el puerto USB y el cable USB para conectar el dispositivo al ordenador
(carga/transferencia de datos).
Nota: Para cargar, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para transferir datos,
asegúrese de que el dispositivo esté encendido.

Accesorios

• Carcasa resistente a la lluvia

• Kit de montaje en casco (soporte, correa y adhesivo)

• Kit de montaje en manillar

• Ventosa

• Cable USB (carga / transferencia de datos)

• Cubierta protectora

Uso

Modo de fotografía

1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.

2. Encienda el dispositivo.

3. Ajuste el modo de fotografía.

4. Tome la fotografía. El archivo fotográco se guarda en la tarjeta de memoria.

Modo de vídeo

1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.

2. Encienda el dispositivo.

3. Ajuste el modo de vídeo.

4. Grabe el vídeo. El archivo de vídeo se guarda en la tarjeta de memoria.

Tiempo máximo: 29 minutos por secuencia.

Modo de reproducción

1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.

2. Encienda el dispositivo.

3. Seleccione el icono de reproducción en la pantalla.

4. Reproduzca fotografías y vídeos.

Datos técnicos

Memoria externa microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formato de archivo fotográco JPEG
Tamaño de archivo fotográco 1 MB / 3 MB / 5 MB
Píxeles de fotografía 1280 x 1024 / 2048 x 1536 / 2592 x 1944
Formato de archivo de vídeo AVI
Duración de archivo de vídeo 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos
Resolución de vídeo y velocidad de fotogramas 640 x 480 (60 fps) / 1280 x 720 (30 fps)
Ratio de aspecto: 4:3
Zoom digital 1x / 2x / 3x / 4x
Versión de USB USB 2.0
Batería Batería recargable de litio (3,7 V)
Temperatura de funcionamiento 0 °C - 40 °C
Humedad relativa 20% - 80%

Seguridad

• Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un

técnico autorizado cuando necesite reparación.

• Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera

algún problema.

• Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura

necesidad.

• Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con

una nalidad distinta a la descrita en el manual.

• No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el

dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

• No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

• No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

• No limpie el interior del dispositivo.

• No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente,

sustitúyalo por uno nuevo.

• Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description Français

La caméra est un appareil qui sert à prendre des photos et enregistrer des vidéos.
1. Bouton marche/arrêt
Appuyez sur le bouton 3 secondes pour allumer /éteindre l'appareil.
Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration du délai d'inactivité
prédéni ou si la batterie est faible.
2. Obturateur
Bouton OK
Mode photo: Appuyez sur le bouton pour prendre une photo.
Mode vidéo: Appuyez sur le bouton pour démarrer et arrêter un enregistrement vidéo.
Remarque: En mode enregistrement, l'écran s'éteint automatiquement pour
économiser l'énergie. Pour allumer l’écran, appuyez brièvement sur le bouton.
Mode véhicule: Appuyez sur le bouton pour lancer l'enregistrement par segments
de 5 minutes.
Mode menu: Appuyez sur le bouton pour conrmer la sélection.
3. Interrupteur de mode Sélectionnez le mode photo, vidéo ou véhicule avec l'interrupteur.
4. Objectif L'objectif sert à enregistrer la vidéo.
5. Microphone Le microphone sert à enregistrer l'audio.
6. Indicateur de
fonctionnement
L'indicateur s'allume lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur ou si la caméra
enregistre.
L'indicateur clignote une fois lorsque vous prenez une photo.
7. Indicateur de charge L'indicateur s'allume lorsque l'appareil est en charge.
8. Écran
9. Logement de carte mémoire
(microSD / TransFlash)
Insérez une carte mémoire dans le logement prévu (stockage).
10. Port USB
(Micro USB)
Utilisez le port USB et le câble USB an de connecter l'appareil à l'ordinateur
(charge/transfert de données).
Remarque: Pour la charge, assurez-vous que l'appareil est éteint. Pour le transfert de
données, assurez-vous que l'appareil est allumé.

Accessoires

• Boîtier étanche

• Kit de support casque (monture, sangle et adhésif)

• Kit de support guidon

• Ventouse

• Câble USB (chargement / transfert de données)

• Cache protecteur

Usage

Mode photo

1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.

2. Allumez l’appareil.

3. Réglez le mode photo.

4. Prenez la photo. Le chier photo est enregistré dans la carte mémoire.

Mode vidéo

1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.

2. Allumez l’appareil.

3. Réglez le mode vidéo.

4. Enregistrez la vidéo. Le chier vidéo est enregistré dans la carte mémoire.

Durée maximum: 29 minutes par séquence.

Mode de reproduction

1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.

2. Allumez l’appareil.

3. Sélectionnez l’icône de lecture sur l’écran.

4. Lecture de photos ou de vidéos.

Caractéristiques techniques

Mémoire externe microSD / TransFlash (≤ 32 Go)
Format de chier photo JPEG
Taille de chier photo 1 Mo / 3 Mo / 5 Mo
Pixels de photo 1280 x 1024 / 2048 x 1536 / 2592 x 1944
Format de chier vidéo AVI
Longueur de chier vidéo 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Résolution vidéo et fréquence d'images 640 x 480 (60 fps) / 1280 x 720 (30 fps)
Rapport d'écran 4:3
Zoom numérique 1x / 2x / 3x / 4x
Version USB USB 2.0
Batterie Batterie rechargeable au lithium (3,7 V)
Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
Humidité relative 20% - 80%

Sécurité

• Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement

par un technicien qualié si une réparation s’impose.

• Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.

• Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute

référence ultérieure.

Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres

ns que celles décrites dans le manuel.

• N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.

Si l’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

• N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

• N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.

• Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.

• Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par

un neuf.

• Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.

Descrizione Italiano

La videocamera è un dispositivo progettato per scattare foto e registrare video.
1. Pulsante accensione/
spegnimento
Premere questo pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente al raggiungimento del tempo di inattività
preimpostato o quando la batteria è scarica.
2. Otturatore
Pulsante OK
Modalità foto: Premere il pulsante per scattare una foto.
Modalità video: Premere il pulsante per avviare e arrestare la registrazione di video.
Nota: In modalità registrazione il display si spegne automaticamente per risparmiare
energia. Per accendere il display, premere il pulsante brevemente.
Modalità veicolo: Premere il pulsante per avviare la registrazione in segmenti di 5 minuti.
Modalità menu: Premere questo pulsante per confermare la selezione.
3. Commutatore modalità Utilizzare il commutatore per selezionare la modalità foto, video o veicolo.
4. Obiettivo L'obiettivo consente di registrare video.
5. Microfono Il microfono consente di registrare l'audio.
6. Spia di funzionamento
L'indicatore si accende quando il dispositivo è collegato al computer o quando la
videocamera è in fase di registrazione.
L'indicatore lampeggia una volta quando si scatta una foto.
7. Indicatore di ricarica L'indicatore si accende quando il dispositivo è in fase di carica.
8. Display
9. Slot memory card
(microSD / TransFlash)
Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot (memorizzazione).
10. Porta USB
(Micro USB)
Utilizzare la porta USB e il cavo USB per collegare il dispositivo al computer
(ricarica/ trasferimento dati).
Nota: Per la ricarica, vericare che il dispositivo sia spento. Per il trasferimento dati,
vericare che il dispositivo sia acceso.

Accessori

• Custodia impermeabile

• Kit di montaggio su casco (attacco, cinghietta e adesivo)

• Kit di montaggio su manubrio

• Ventosa

• Cavo USB (ricarica / trasferimento dati)

• Copertura protettiva

Uso

Modalità foto

1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.

2. Accendere il dispositivo.

3. Impostare la modalità foto.

4. Scattare una foto. Il le della foto viene salvato sulla scheda di memoria.

Modalità video

1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.

2. Accendere il dispositivo.

3. Impostare la modalità video.

4. Registrare il video. Il le del video viene salvato sulla scheda di memoria.

Durata massima: 29 minuti per sequenza.

Modalità di riproduzione

1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.

2. Accendere il dispositivo.

3. Selezionare l’icona di riproduzione sul display.

4. Riprodurre foto e video.

Dati tecnici

Memoria esterna microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formato le foto JPEG
Dimensione le foto 1 MB / 3 MB / 5 MB
Pixel foto 1280 x 1024 / 2048 x 1536 / 2592 x 1944
Formato le video AVI
Durata le video 1 minuto / 3 minuti / 5 minuti
Risoluzione video e frequenza fotogrammi 640 x 480 (60 fps) / 1280 x 720 (30 fps)
Rapporto di immagine 4:3
Zoom digitale 1x / 2x / 3x / 4x
Versione USB USB 2.0
Batteria Batteria al litio ricaricabile (3,7 V)
Temperatura di funzionamento 0 °C - 40 °C
Umidità relativa 20% - 80%

Sicurezza

• Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto

solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.

• Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un

problema.

• Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per

riferimenti futuri.

• Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per

scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato

o difettoso, sostituirlo immediatamente.

• Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

• Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

• Non pulire l’interno del dispositivo.

• Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,

sostituirlo con uno nuovo.

• Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

CL-AC10

Camera

MIC
9
7
6
10
3
4
1
5
2
8
A
CamLink CL-AC10

Need help?

Number of questions: 1

Do you have a question about the CamLink CL-AC10 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other CamLink CL-AC10 owners to properly answer your question.

Kevin Hopkinson, 22-8-2020 14:56:41 No comments

When I try to play back videos on laptop, it shows five split screens in poor quality.

Answer this question

View the manual for the CamLink CL-AC10 here, for free. This manual comes under the category Camcorders and has been rated by 1 people with an average of a 6.3. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the CamLink CL-AC10 or do you need help? Ask your question here

CamLink CL-AC10 specifications

Intuitive touchscreen technology lets you control your PC right from the screen. And the vibrant 1980 x 1200 resolution ...
General
Brand CamLink
Model CL-AC10
Product Camcorder
EAN 5412810230051
Language English
Filetype PDF
Audio
Built-in microphone
Design
Waterproof up to 10 m
Product colour Black
Protection features Water resistant,Waterproof
Video
Maximum video resolution 1280 x 720 pixels
Video formats supported AVI
Maximum frame rate 30 fps
Picture quality
Sensor type CMOS
Total megapixels 1.3 MP
Photo mode
Maximum image resolution 2592 x 1944 pixels
Display
Built-in display
Display TFT
Display diagonal 2 "
Touchscreen
Lens system
Field of view (FOV) angle 120 °
Ports & interfaces
USB 2.0 ports quantity 1
USB connector type Mini-USB
Storage
Compatible memory cards MicroSD (TransFlash),MicroSDHC
Maximum memory card size 32 GB
Internal memory 1 GB
Network
GPS (satellite)
Weight & dimensions
Weight - g
Weight (including battery) 48 g
Packaging content
Cables included USB
Manual
Underwater case
Helmet mount
Power
Battery technology Lithium
Battery capacity 440 mAh
Battery life (max) 2.17 h
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the CamLink CL-AC10.

Is your question not listed? Ask your question here