Bobike Exclusive mini Denim Deluxe manual

Bobike Exclusive mini Denim Deluxe
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF
NL/
Bobike mini exclusive: een veilige keuze
Samen fietsen met uw kind. Dat moet niet alleen leuk zijn maar ook veilig. Met de Bobike mini exclusive bent
u daar in ieder geval zeker van. Veiligheid staat bij Bobike namelijk voorop. De Bobike mini exclusive voldoet
aan de Europese veiligheidsnorm EN 14344 en biedt optimale bescherming en zitcomfort voor uw kind.
Van 9 maanden tot 3 jaar
De Bobike mini exclusive is geschikt om uw kind van 9 maanden tot 3 jaar veilig en verantwoord op de
fiets te vervoeren. Het maximale gewicht van een kind in de Bobike mini exclusive is 15 kilo. Voor kinderen
ouder dan 3 jaar of zwaarder dan 15 kilo zijn er de Bobike maxi classic, Bobike maxi exclusive, Bobike maxi
exclusive tour en Bobike junior. Bobike raadt aan de Bobike mini exclusive te gebruiken als uw kind goed
zelfstandig kan zitten.
Garantie
Bobike garandeert dat de Bobike mini exclusive van deugdelijk materiaal is vervaardigd en onder strenge
kwaliteitscontrole is geproduceerd. Daarom geeft Bobike één jaar garantie op dit product. In voorkomende
gevallen kunt u zich met de aankoopbon wenden tot de leverancier.
Montage instructies
De Bobike mini exclusive is te monteren op een standaard fiets en op een ATB fiets.
1. Standaard ets (A)
Bevestig de montagebeugel met de zachte kunststof delen (A) aan de stuurpen (22mm tot 28mm,
voldoen aan EN14764). Draai de bouten vast met de bijbehorende montagesleutel*.
ATB ets (B)
Verwijder het stuur van de a-head constructie. Verwijder de vulringen met een hoogte van 20mm.
Bevestig de montagebeugel met de hard kunststofdelen (B) op de stuurpen. (28,6mm, voldoen aan
EN14766). Bevestig het stuur en eventueel vulringen en draai de bouten stevig vast**.
2. Plaatsen/verwijderen
Steek nu de Bobike mini exclusive met de twee montagepennen (C) in de achterste gaten van de
montagebeugel. Controleer of het zitvlak van de Bobike mini exclusive horizontaal is. Om de Bobike mini
exclusive te verwijderen trekt u aan de greep (D) onderop en verwijderd u de Bobike mini exclusive door
het naar boven te bewegen.
3. Voetenbakken
De Bobike mini exclusive is uitgevoerd met eenvoudig verstelbare voetenbakken (E). Door de greep
onderin de voetenbak naar buiten te trekken kunt u de voetenbak op de juiste hoogte afstellen. Zet de
voeten van uw kind vast met de voetgordel (F). Ook deze is eenvoudig in lengte verstelbaar.
4. Veiligheidsgordel
Stel voordat u gaat fietsen de veiligheidsgordel af op de juiste maat voor uw kind. Verleng in eerste
instantie het gordelsysteem (G) maximaal. Plaats uw kind in de Bobike mini exclusive. Steek de gordelclips
in de uitsparingen (H) boven de schouders van uw kind. Span de gordel door aan de uiteinden (I) van de
gordelband te trekken.
* Met een aandraaimoment van 5Nm.
** Met een aandraaimoment volgens fietsfabrikant.
Gebruik
• Controleer of alle onderdelen stevig genoeg gemonteerd zijn en stel deze eventueel bij. Herhaal deze
controle ook later regelmatig.
• Controleer na montage van de Bobike mini exclusive of alle onderdelen van de ets nog goed
functioneren.
• Controleer of het gebruik van de Bobike mini exclusive wettelijk is toegestaan in het land waar u uw
Bobike mini exclusive wilt gebruiken.
• Controleer of de ets geschikt is voor montage van een Bobike mini exclusive. Raadpleeg de informatie
die met de fiets is meegeleverd of raadpleeg de fabrikant van de fiets.
• Controleer tijdig of uw kind niet te oud, te zwaar of te groot is voor de Bobike mini exclusive.
• Controleer regelmatig of er geen lichaamsdelen of kledingstukken in de buurt van draaiende of
bewegende delen van de fiets komen. Bijvoorbeeld een voet tussen de spaken of een vinger in het
remmechanisme. Controleer dit regelmatig tijdens de groei van het kind.
• Sluit altijd de veiligheidsgordel en de voetenbakriempjes, ook als u zonder kind gaat etsen. De
veiligheidsgordel zou anders tussen de spaken van de fiets kunnen komen.
• Zorg ervoor dat uw kind goed beschermd tegen kou en regen in de Bobike mini exclusive zit. Houd er
rekening mee dat uw kind stil zit en het dus sneller koud krijgt.
• Zorg ervoor dat uw kind altijd beschermd wordt door een goed passende kinder veiligheidshelm.
• Als de Bobike mini exclusive lang in de zon staat kan het heet worden. Denk daaraan voordat u uw kind in
de Bobike mini exclusive zet. Controleer van te voren de temperatuur van het fietszitje.
• Als de ets verplaatst wordt op of aan een rijdende auto, moet de Bobike mini exclusive verwijderd
worden. De luchtturbulentie kan de Bobike mini exclusive en de bevestiging beschadigen, waardoor een
onveilige situatie kan ontstaan.
• Controleer na montage van de Bobike mini exclusive of alle etsonderdelen goed functioneren en maak
een proefritje met het gemonteerd lege fietszitje.
• Extra montagesets zijn verkrijgbaar, zodat u de Bobike mini exclusive op meerdere etsen kunt monteren.
Uw Bobike leverancier kan u hierover adviseren.
• Controleer of uw kind geen sloten of andere op de ets aanwezige sluitingen kan activeren, wanneer het
in de Bobike mini exclusive zit.
• Vervoer nooit meerdere kinderen in de Bobike mini exclusive.
• Gebruik altijd de veiligheidsgordel, de voetenbakriempjes als u uw kind in de Bobike mini exclusive
vervoert.
• Controleer altijd of de veiligheidsgordel en voetenbakriempjes goed zijn gesloten voordat u gaat etsen.
• Zorg ervoor dat uw kind zich niet kan bezeren aan scherpe onderdelen zoals remkabels.
Instructie
Om de draaihoek van het fietsstuur te vergroten kan het nodig zijn het stuur hoger te plaatsen. Als u minder
dan 45 graden naar links of rechts kunt sturen, moet een ander stuur gemonteerd worden.
Waarschuwingen
• Na een ongeval moet de Bobike mini exclusive altijd vervangen worden. Ook als er geen zichtbare schade is.
• De etser moet een minimale leeftijd van 16 jaar hebben om een kind in de Bobike mini exclusive te
vervoeren. De wetgeving op dit gebied kan per land verschillen.
• Bevestig geen extra bagage aan de Bobike mini exclusive. Als u extra bagage meeneemt, plaats het dan
tegenovergesteld aan de positie van het kind zodat er een gelijkmatige verdeling van het gewicht op de
fiets is. Hier zou u gebruik kunnen maken van een voorbagagedrager of een achterbagagedrager met
eventueel tassen.
• De onderdelen van de Bobike mini exclusive mogen niet veranderd worden. Iedere aanspraak op garantie
en/of aansprakelijkheid vervalt hiermee. Bovendien kan dit de veiligheid verminderen.
• De Bobike mini exclusive beïnvloedt de manier van rijden op uw ets. Let dus extra op bij sturen,
balanceren en remmen.
Laat uw kind nooit alleen in de Bobike mini exclusive zitten als u de ets tegen een muur of op de
standaard zet. De fiets zou samen met uw kind kunnen vallen.
• De Bobike mini exclusive mag niet gebruikt worden als er een onderdeel gebroken is of niet goed
functioneert.
• De stuuruitslag kan door het gebruik van de Bobike mini exclusive beperkt worden.
Onderhoud
Het onderhoud van de Bobike mini exclusive is eenvoudig. De bekleding is eenvoudig te verwijderen. Trek
het dopje naar voren om de bekleding los te maken. De bekleding kan met de hand gewassen worden. Het
zitje maakt u schoon met een lauw sopje. Gebruikt u geen agressieve schoonmaakmiddelen.
Deze gebruiksaanwijzing is ook te vinden op www.bobike.com.
Ook voor meer informatie over Bobike en onze producten kunt u onze website raadplegen.
EN/
Bobike mini exclusive: a safe choice
Cycling together with your child: it has to be safe as well as fun. With a Bobike mini exclusive, you can rely
on safety in any case. At Bobike, safety comes first. The Bobike mini exclusive has been approved according
to European safety standard EN 14344 and offers your child the optimum in protection and seating comfort.
From 9 months to 3 years
The Bobike mini exclusive is suitable for safely and responsibly transporting your child aged from 9 months
to 3 years on your bike. The maximum weight of a child in the Bobike mini exclusive is 15 kilos. For children
older than 3 years or heavier than 15 kilos, Bobike offers the Bobike maxi classic, Bobike maxi exclusive,
Bobike maxi exclusive tour and Bobike junior. Bobike recommends using the Bobike mini exclusive for
children who can sit well on their own.
Guarantee
Bobike guarantees that the Bobike mini exclusive is manufactured from durable materials and subject to
strict quality controls. Bobike therefore guarantees this product for a period of one year. In the event of a
claim, please present your receipt to your stockist.
Mounting instructions
The Bobike mini exclusive can be attached to a standard bicycle and to an ATB bicycle.
1. Standard bicycle (A)
Use the soft plastic parts (A) to secure the mounting bracket to the handlebar stem (22 mm to 28 mm,
complying with the European safety standard EN 14764). Tighten the bolts with the supplied fitting key*.
ATB bicycle (B)
Remove the handlebars from the A-head construction. Remove the 20-mm spacers. Use the hard plastic
parts (B) to secure the mounting bracket to the handlebar stem (28.6 mm, complying with the European
safety standard EN 14766). Reposition the handlebars and any spacers and tighten the bolts securely**.
2. Positioning/removing
Now mount the Bobike mini exclusive by inserting the two mounting rods (C) into the rearmost holes
of the mounting bracket. Check to see that the seat of the Bobike mini exclusive is lying horizontally. To
remove the Bobike mini exclusive, pull the handle at the bottom (D) and remove the Bobike mini exclusive
in an upward movement.
3. Foot support trays
The Bobike mini exclusive is equipped with foot support trays (E) that are easy to adjust. To adjust the
foot support trays to the proper height, pull the handle at the bottom of the foot support tray. Secure
your child’s feet with the straps for the foot support trays (F). The length of these straps is easy to adjust.
4. Safety belt
Before taking a bicycle ride, adjust the safety belt to the right size for your child. Begin by pulling the belt
system (G) out as far as possible. Place your child in the Bobike mini exclusive. Insert the belt clips into
the slots (H) above your child’s shoulders. Tighten the belt by pulling on the ends (I) of the safety belt.
* To a torque of 5 Nm.
** To the torque prescribed by the bicycle manufacturer.
Use
• Check that all the components have been tted rmly enough and adjust as necessary. Repeat this check
regularly from time to time.
• After tting the Bobike mini exclusive, check whether all the components of your bicycle still function
properly.
• Check whether the use of the Bobike mini exclusive is legally permitted for conveying children in the
country where you wish to use it.
• Check whether your bicycle is suitable for mounting the Bobike mini exclusive. Refer to the information
that accompanied the bicycle or consult the manufacturer of the bicycle.
• Check from time to time that your child is not too heavy or too large for the Bobike mini exclusive.
• Check regularly to see that no body parts or articles of clothing interfere with rotating or moving parts of
the bicycle. This will help prevent such accidents as a foot coming between the spokes or getting a finger
caught in the brake mechanism. Check this regularly as the child continues to grow.
• Always fasten the safety belt and the straps for the foot support trays, even when the Bobike mini exclusive
is not in use, to prevent the safety belt from getting between the spokes of the bicycle.
• Ensure that your child is always properly protected against the cold and rain when in the Bobike mini
exclusive. Remember that your child is sitting still in the seat and will therefore get colder more quickly
than the cyclist.
• Ensure that your child is always protected by wearing a properly tting child’s safety helmet.
• The seat of the Bobike mini exclusive can become very hot if it is exposed to direct sunlight for any length
of time. Remember this before sitting your child in the Bobike mini exclusive. Check the temperature of
the seat of the Bobike mini exclusive first.
• If the bicycle is transported on top of or on the back of a moving car, the Bobike mini exclusive must
be removed. Air turbulence can damage the Bobike mini exclusive and the mounting, resulting in a
hazardous situation.
• After mounting the Bobike mini exclusive, check to see whether all the parts of the bicycle are functioning
properly and make a test ride without your child in the seat.
• Additional mounting sets are available separately enabling your Bobike mini exclusive to be used on more
than one bicycle. Ask your Bobike stockist for information.
• Check that your child cannot operate any locks or other blocking devices present on the bicycle while
seated in the Bobike mini exclusive.
• Never convey more than one child in the Bobike mini exclusive.
• Always use the safety belt and the straps for the foot support trays when carrying your child in the Bobike
mini exclusive.
• Always check whether the safety belt and straps are fastened properly before you set o.
• Check that your child cannot touch any sharp parts such as brake cables.
Instructions
To increase the turning radius of the handlebars, it may be necessary to adjust the handlebars to a higher
position. If you can steer fewer than 45 degrees left or right, you will need to mount another set of
handlebars on the bicycle.
Warnings
• The Bobike mini exclusive must always be replaced after an accident, even if there is no visible damage.
• The cyclist must be at least 16 years old in order to carry a child in the Bobike mini exclusive. The law in
this area can vary by country.
• Do not attach any extra baggage to the Bobike mini exclusive. Whenever you carry extra baggage, secure
it to the other end of the bicycle from where your child is sitting so that the weight is evenly distributed
over the entire bicycle. Use a luggage carrier designed for the front of the bicycle or a rear luggage carrier,
possibly fitted with bags.
• The components of the Bobike mini exclusive must not be changed since doing so will nullify any claim on
a guarantee and/or liability. In addition, changing these components could reduce safety.
• The Bobike mini exclusive inuences the way you ride on your bicycle. Pay extra attention, therefore, to
steering, balancing and braking.
• Never leave your child alone in the seat if you leave the bicycle parked against a wall or on its stand. The
bicycle could fall over along with your child.
• The Bobike mini exclusive must not be used if any component is broken or does not function properly.
• The use of the Bobike mini exclusive can limit the steering angle.
Maintenance
The Bobike mini exclusive is simple to maintain. The cushion is easy to remove. Pull the knob forward to
loosen the cushion.
The cushion can be hand-washed. Clean the seat with lukewarm soapy water. Do not use any abrasive
cleaning agents.
These instructions are also available at www.bobike.com.
You can also consult our website for more information about Bobike and our products.
DE/
Bobike mini exclusive: eine sichere Wahl
Zusammen mit Ihrem Kind radeln. Das soll nicht nur angenehm, sondern auch sicher sein. Mit dem Bobike
mini exclusive sind Sie auf jeden Fall davon versichert. Die Sicherheit ist bei Bobike nämlich von größter
Bedeutung. Der Bobike mini exclusive entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 14344 und bietet
dem Kind optimalen Schutz und Sitzkomfort.
Von 9 Monaten bis 3 zu Jahren
Der Bobike mini exclusive eignet sich zum sicheren Transport eines Kindes von 9 Monaten bis zu 3 Jahren
mit dem Fahrrad. Das Höchstgewicht des Kindes im Bobike mini exclusive ist 15 kg. Für Kinder älter als 3
Jahre oder über 15 kg gibt es den Bobike maxi classic, Bobike maxi exclusive, Bobike maxi exclusive tour
und Bobike junior. Bobike empfiehlt den Bobike mini exclusive erst zu verwenden, wenn das Kind gut in der
Lage ist selbstständig zu sitzen.
Garantie
Bobike garantiert, dass der Bobike mini exclusive aus soliden Materialien und unter strenger
Qualitätssicherung hergestellt ist. Deshalb gewährt Bobike ein Jahr Garantie auf dieses Produkt.
Gegebenenfalls wenden Sie sich mit dem Kaufbeleg an den Fahrradhändler.
Montagevorschriften
Der Bobike mini exclusive kann an einem Standardfahrrad oder einem ATB Fahrrad montiert werden.
1. Standardfahrrad (A)
Befestigen Sie den Montagebügel mit den weichen Kunststoteilen (A) am Lenkervorbau (22 mm bis 28
mm, hat EN14764 zu entsprechen). Drehen Sie die Bolzen mit Hilfe des dazugehörigen Montageschlüssels
fest*.
ATB Fahrrad (B)
Entfernen Sie den Lenker von der Ahead-Konstruktion. Entfernen Sie die 20 mm Füllscheiben. Befestigen
Sie den Montagebügel mit den harten Kunststoteilen (B) am Lenkervorbau (28,6 mm, hat EN14766 zu
entsprechen). Befestigen Sie den Lenker und eventuell Füllscheiben, und drehen Sie daraufhin die Bolzen
kräftig fest**.
2. Anbringen/entfernen
Stecken Sie den Bobike mini exclusive mit den beiden Montagestiften (C) in die hintersten Löcher des
Montagebügels. Prüfen Sie, ob die Sitzäche des Bobike mini exclusive horizontal ist. Zum Entfernen des
Bobike mini exclusive ziehen Sie am Griff (D) unten. Daraufhin können Sie den Bobike mini exclusive
entfernen, indem Sie ihn nach oben bewegen.
3. Fußstützen
Der Bobike mini exclusive ist mit leicht verstellbaren Fußstützen (E) ausgerüstet. Wenn Sie den Griff unten
in der Fußstütze nach außen ziehen, können Sie die Fußstütze in der richtigen Höhe einstellen. Mit den
Fußgu ten können Sie die Füße des Kindes anschnallen (F). Auch sie sind leicht längenverstellbar.
4. Sicherheitsgurt
Bevor Sie anfangen Rad zu fahren, ist der Sicherheitsgurt richtig einzustellen. Verlängern Sie das
Gurtsystem (G) zunächst maximal. Setzen Sie das Kind in den Bobike mini exclusive. Stecken Sie die
Gurtclips in die Aussparungen (H) über den Schultern des Kindes. Spannen Sie den Gurt, indem Sie an
den Enden (I) des Gurtbandes ziehen.
* Mit einem Anziehmoment von 5 Nm.
** Mit einem Anziehmoment gemäß den Angaben des Fahrradherstellers.
Nutzung
• Kontrollieren Sie, ob alle Teile fest montiert sind, und montieren Sie einzelne Teile nötigenfalls fester. Diese
Kontrolle ist auch später regelmäßig zu wiederholen.
• Kontrollieren Sie nach der Montage des Bobike mini exclusive, ob alle Fahrradteile ordentlich funktionieren.
• Prüfen Sie, ob die Nutzung des Bobike mini exclusive in dem Land, in dem Sie den Bobike mini exclusive
verwenden möchten, gesetzlich erlaubt ist.
• Prüfen Sie, ob das Fahrrad sich zur Montage des Bobike mini exclusive eignet. Lesen Sie die mitgelieferten
Informationen, oder erkundigen Sie sich bei dem Hersteller des Fahrrades danach.
• Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit, ob das Kind nicht zu alt, zu schwer oder zu groß für den Bobike mini
exclusive ist.
• Kontrollieren Sie regelmäßig, ob keine Körperteile oder Kleidungsstücke in die Nähe sich drehender oder
beweglicher Teile des Fahrrades gelangen können, damit vermieden wird, dass beispielsweise ein Fuß
zwischen die Speichen oder ein Finger in den Bremsmechanismus gerät. Kontrollieren Sie dies während
des Wachstums des Kindes regelmäßig.
• Der Sicherheitsgurt und die Fußbänder sind immer zu schließen, auch wenn kein Kind im Bobike mini
exclusive sitzt. Sonst könnte der Sicherheitsgurt zwischen die Speichen des Fahrrades geraten.
• Sorgen Sie dafür, dass das Kind im Bobike mini exclusive gut vor Kälte und Regen geschützt ist. Das Kind
sitzt nämlich still, sodass ihm schneller kalt wird.
• Sorgen Sie dafür, dass das Kind jederzeit von einem gut passenden Kindersicherheitshelm geschützt wird.
• Wenn der Bobike mini exclusive lange in der Sonne steht, kann er heiß werden. Denken Sie daran, bevor
Sie das Kind in den Bobike mini exclusive setzen. Kontrollieren Sie zuvor die Temperatur des Fahrradsitzes.
• Wenn das Fahrrad auf oder an einem fahrenden Auto montiert wird, ist der Bobike mini exclusive zu
entfernen. Die Luftturbulenz kann den Bobike mini exclusive und die Befestigung beschädigen, was zu
einer unsicheren Situation führen kann.
• Kontrollieren Sie nach der Montage des Bobike mini exclusive, ob alle Fahrradteile ordentlich funktionieren,
und unternehmen Sie eine Probefahrt mit dem montierten leeren Fahrradsitz.
• Zusätzliche Montagesätze sind erhältlich, sodass Sie den Bobike mini exclusive auf mehreren Fahrrädern
montieren können. Erkundigen Sie sich bei dem Bobike Händler nach den Möglichkeiten.
• Kontrollieren Sie, ob das Kind keine Schlösser und keine sonstigen am Fahrrad vorhandenen Verschlüsse
aktivieren kann, während es im Bobike mini exclusive sitzt.
• Transportieren Sie niemals mehrere Kinder im Bobike mini exclusive.
• Kontrollieren Sie jederzeit, ob der Sicherheitsgurt und die Fußbänder gut geschlossen sind, bevor Sie
losfahren.
• Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt und die Fußbänder
• Sorgen Sie dafür, dass das Kind sich nicht an scharfen Teilen wie Bremszügen verletzen kann.
Anweisung
Zur Erweiterung des Drehwinkels des Lenkers kann es erforderlich sein, dass der Lenker höher angebracht
wird. Falls Sie weniger als 45 Grad nach links oder rechts lenken können, ist ein anderer Lenker zu montieren.
Warnungen
• Nach einem Unfall ist der Bobike mini exclusive jederzeit zu ersetzen, auch wenn es keinen erkennbaren
Schaden geben sollte.
• Der Radfahrer muss mindestens 16 Jahre alt sein, um ein Kind im Bobike mini exclusive transportieren zu
dürfen. Die einschlägige Gesetzgebung kann von Land zu Land verschieden sein.
• Befestigen Sie kein zusätzliches Gepäck am Bobike mini exclusive. Wenn Sie zusätzliches Gepäck
mitnehmen, sollen Sie das Gepäck am anderen Ende des Fahrrades tragen, damit das Gewicht
gleichmäßig über das Fahrrad verteilt ist. Dazu können Sie einen Front- oder Rückgepäckträger, eventuell
mit Taschen, benutzen.
• Die Teile des Bobike mini exclusive dürfen nicht verändert werden. Sonst wird jeder Anspruch auf Garantie
und/ oder Haftung erlöschen. Außerdem könnte die Sicherheit dadurch gefährdet werden.
• Der Bobike mini exclusive beeinusst das Fahrverhalten. Insbesondere beim Lenken, Balancieren und
Bremsen sollen Sie also zusätzlich aufpassen.
• Lassen Sie das Kind niemals alleine im Bobike mini exclusive zurück, wenn Sie das Fahrrad an eine Wand
lehnen oder auf den Ständer stellen. Das Fahrrad könnte zusammen mit dem Kind umkippen.
• Der Bobike mini exclusive darf nicht benutzt werden, falls ein Einzelteil gebrochen ist oder nicht gut
funktioniert.
• Der Lenkausschlag kann vom Bobike mini exclusive beschränkt werden.
Wartung
Die Wartung des Bobike mini exclusive ist leicht. Die Polsterung lässt sich leicht entfernen. Dazu ist die Kappe
nach vorne zu ziehen. Die Polsterung kann von Hand gewaschen werden.
Den Sitz reinigen Sie mit lauwarmem Seifenwasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
Diese Anleitung finden Sie auch auf der Website www.bobike.com.
Auch für weitere Informationen über Bobike und unsere Produkte können Sie unsere Website besuchen.
DK/
Bobike mini exclusive: et sikkert valg
På cykeltur sammen med dit barn. Det skal ikke kun være sjovt, det skal også være sikkert. Og det kan du
trygt stole på med en Bobike mini exclusive. Sikkerhed har nemlig høj prioritet hos Bobike. Bobike mini
exclusive er godkendt ifølge den europæiske sikkerhedsnorm EN 14344 og giver barnet optimal beskyttelse
og siddekomfort.
Fra 9 måneder til 3 år
Med en Bobike mini exclusive kan du sikkert og forsvarligt tage dit barn på mellem 9 måneder og 3 år med
på cyklen. Barnet, der skal sidde i Bobike mini exclusive, må højst veje 15 kg. Til børn på over 3 år eller over
15 kg har vi Bobike maxi classic, Bobike maxi exclusive, Bobike maxi exclusive tour og Bobike junior. Bobike
anbefaler en Bobike mini exclusive, hvis barnet selv er i stand til at sidde op uden støtte.
Garanti
Bobike garanterer, at Bobike mini exclusive er fremstillet af solide materialer og under streng kvalitetskontrol.
Bobike giver derfor et års garanti på produktet. I påkommende tilfælde kan du henvende dig til forhandleren
medbringende kvitteringen.
Montering
Bobike mini exclusive kan monteres på en standard cykel og på en ATB cykel.
1. Standard cykel (A)
Fastgør montagebøjlen med de bløde kunststof-dele (A) til frempinden (22 mm til 28 mm, overholder
EN14764). Stram boltene til med den medfølgende montagenøgle*.
ATB cykel (B)
Tag styret af a-head konstruktionen. Fjern afstandsringene med en højde på 20 mm. Fastgør
montagebøjlen med de hårde kunststof-dele (B) på frempinden (28,6 mm, overholder EN14766). Sæt
styret og eventuelt afstandsringe på og stram boltene godt til**.
2. Sådan sættes stolen på og tages af
Sæt nu Bobike mini exclusive med de to montagetapper (C) i de bagerste huller i montagebøjlen.
Kontroller, at siddeaden på Bobike mini exclusive er vandret. Bobike mini exclusive tages af ved at trække
i grebet (D) forneden og løfte stolen op.
3. Fodhvilere
Bobike mini exclusive har fodhvilere (E), som nemt kan indstilles. Træk grebet forneden i fodhvileren udad,
hvorefter fodhvilerens højde kan justeres. Barnets fødder sættes fast med fodremmen (F). Den kan også
let justeres i længden.
4. Sikkerhedssele
Før du begynder at cykle, skal sikkerhedsselen justeres, så den passer til barnet. Først forlænges
selesystemet (G) mest muligt. Sæt barnet i Bobike mini exclusive. Stik seleclipsene i udsparingerne (H)
over barnets skuldre. Selen strammes ved at trække i enderne (I) af selebåndet.
* Med et moment på 5 Nm.
** Med et moment ifølge cykelfabrikantens anvisninger.

Bobike

mini exclusive

NL/ A Zitje B Veiligheidsgordel insteek C Veiligheidsgordel D Bekleding E Stuurtje F Beendelen G Voetenbak
H Voetenbakgordel I Voetenbak verstelling
EN/ A Seat B Slot for inserting safety belt C Safety belt D Cushion E Handlebar F Legrests G Foot support
tray H Strap for foot support tray I Foot support tray adjustment
DE/ A Sitz B Einstecklöcher Sicherheitsgurt C Sicherheitsgurt D Polsterung E Lenker F Beinteile G
Fußstütze
H Fußband I Fußstützenverstellung
DK/ A Stol B Indstik til sikkerhedssele C Sikkerhedssele D Betræk E Lille styr F Bendele G Fodhviler H
Fodhvilerrem I Justering af fodhviler
ES/ A Asiento B Ranura para cinturón de seguridad C Cinturón de seguridad D Acolchado E Pequeño
manillar F Segmentos de piernas G Receptáculo reposapiés H Correa de receptáculo reposapiés I Ajuste
del receptáculo reposapiés
FR/ A Siège B Fente pour ceinture de sécurité C Ceinture de sécurité D Coussin E Petit guidon F Protection
des jambes G Repose-pied H Bride repose-pied I Réglage repose-pied
JP/ A
シート B 安全ベルトを挿入するためのスロット C 安全ベルト D クッション E ハンドルバー F 足りない部品
G
フットサポートトレイ H フットサポートトレー用ストラップ I フットサポートトレイの調整
PT/ A Banco B Ranhura para colocar o cinto de segurança C Cinto de segurança D Estofo E Guiador F
Apoio para perna G Base de apoio para pé H Correia para base de apoio para pé I Ajuste da base de
apoio para pé
ZH/ A 座椅 B 安全带插槽 C 安全带 D 坐垫 E 把手 F 腿部支撑 G 脚踏 H 脚踏系带 I 脚踏调整装置

www.bobike.com

Bobike

Avenida Ferreira de Castro 818 Fontanheira

3720-024 Carregosa / Portugal

www.bobike.com

legenda / legend / legende / signaturforklaring / leyenda / légende / 取り扱い説明書 / legenda / 说明

NL/ Gebruiksaanwijzing

EN/ User Instructions

DE/ Gebrauchsanweisung

DK/ Brugsanvisning

ES/ Instrucciones para el uso

FR/ Mode d’emploi

JP/

取り扱い説明書

PT/ Manual de instruções

ZH/

使用说明
43
2
4 stappen / 4 steps / 4 schritten / 4 skridt / 4 pasos / 4 étapes / 4 取り扱い説明書 / 4 etapas / 4 个步骤
A
C
G
F
H
I
B
D
E
1
Standard22mm - 28mmA-head11/8inch (28,6mm)
A
B
MAN0144
Bobike Exclusive mini Denim Deluxe

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Bobike Exclusive mini Denim Deluxe or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Bobike Exclusive mini Denim Deluxe owners to properly answer your question.

View the manual for the Bobike Exclusive mini Denim Deluxe here, for free. This manual comes under the category Bike Seats and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bobike Exclusive mini Denim Deluxe or do you need help? Ask your question here

Bobike Exclusive mini Denim Deluxe specifications

General
Brand Bobike
Model Exclusive mini Denim Deluxe
Product Bike Seat
EAN 5604415074486
Language English
Filetype PDF
Technical details
Mounting style Front mount
Maximum user weight 15 kg
Adjustable footrest
Footrest
Seat belt
Waterproof
Easy to assemble
Belt fastening type 3-point
Number of footrest positions 6
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Bobike Exclusive mini Denim Deluxe.

Is your question not listed? Ask your question here