Bestway Hydrium 56574 manual

Bestway Hydrium 56574
8.9 · 2
PDF manual
 · 172 pages
English
manualBestway Hydrium 56574
Då du installerar och använder denna elektriska utrustning,
ska du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder,
inklusive följande:
• Pumpen får sin strömförsörjning av en
isoleradtransformator eller genom en jordfelsbrytare
(RCD)som har en fastställd tillslagsström som inte
överskrider 30 mA.
• Strömkällan på väggen ska vara minst 4 m ifrån poolen.
• Apparaten måste förses med ström från en jordad
strömkälla.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT - Pumpen får inte
användas medan någon är i poolen! Förbjud tillgång till
poolen om sandfiltret inte fungerar.
BRÄNN INTE KABELN. Placera kabeln så att den inte
utsätts för gräsklippare, häcktrimmers och annan
utrustning.
• För att minska risken för elektrisk stöt, byt omedelbart ut
en skadad kabel
• Om strömkabeln är skadad, måste den ersättas av
tillverkaren, dennes återförsäljare eller liknande
kvalificerade personer för att undvika risk för fara.
• Förlängningssladdar kan inte användas.
• Risk för elektrisk stöt. Det är farligt att använda sandfiltreet
med en felaktig strömförsörjning och det leder till
permanenta skador på sandfiltret.
• Ta inte bort jordningsstiftet och ändra inte kontakten på
något sätt. Använd inte adapters. Konsultera en
kvalificerad elektriker för eventuella frågor i samband med
kontakter eller jordning.
• Hantera sandfiltret med omsorg. Dra eller bär inte
sandfiltret genom att hålla i strömkabeln. Dra aldrig ut en
kontakt ur uttaget genom att rycka i kabeln. Skydda kabeln
mot avskavningar. Utsätt aldrig sandpumpen för vassa
föremål, olja, rörliga delar eller värme.
• Koppla alltid bort denna product från eluttaget innan du
avlägsnar, rengör, utför service eller reglerar apparaten.
• Koppla inte i eller ur apparaten med våta hander.
• Koppla alltid ur apparaten:
• på regniga dagar
• innan rengöring eller annat underhåll
• om den lämnas obevakad under semestrar
• När apparaten ej används under en längre tid, såsom
under vintern, ska poolsetet demonteras och förvaras
inomhus.
Varning: Läs instruktionerna innan apparaten tas i bruk
och före varje installation/montering.
• Säker förvaring av instruktionerna. För återuppbyggnad av
poolsetet, vänligen kontrollera instruktionerna varje gång.
• Om du saknar instruktionerna, vänligen kontakta Bestway
eller leta upp den på hemsidan: www.bestwaycorp.com
• Elektriska anläggningar måste följa nationella
anslutningsföreskrifter. Rådfråga en behörig elektriker om
du har frågor.
FÖRSIKTIGT: Detta sandfilter ska endast användas för
pooler som kan förvaras. Använd den inte för permanent
installerade poolar. En pool som kan förvaras är
konstruerad så att den kan demonteras lätt för förvaring och
sedan återmonteras för användning. En permanent
installerad pool är konstruerad på eller i marken eller i en
byggnad där den inte lätt kan demonteras för förvaring.
• Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap om de är
under uppsyn eller har instruerats gällande apparetens
sacra användande och förstår farorna I samband med
användandet. Barn bör inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll skall inte göras av barn utan
tillsyn. (För EU)
• Denna apparat är ej avsedd att användas av personer
(däribland barn), med begränsad fysisk, mental eller
sensoriskt förmåga, eller bristande erfarenhet och
kunskap, om inte denne har under uppsyn och instruktion
om apparatens användning av en person som är ansvarig
för dennes säkerhet. Barn bör hållas under uppsyn så de
ej leker med apparaten. (För länder utanför EU)
• Rengöring och underhåll måste utföras av en vuxen, 18 år
eller äldre, som är bekant med farorna med elektriska
stötar.
OBS:
• Placera sandfiltret på ett statigt och jämnt underlag. Se till
att sandfiltret är minst 2 meter från poolen. Håll avståndet
så långt det är möjligt.
• Var noga med poolens och sandfiltrets placering så att en
lämplig ventilation, tömning och åtkomst för rengöring
finns tillgänglig. Placera aldrig sandfiltret på en plats där
den kan samla vatten eller på en stig där många
människor går.
• Kontakten ska vara tillgänglig efter poolens installation.
Sandfiltrets kontakt ska vara på ett avstånd av minst 3,5m
från poolen.
• Väderförhållanden kan påverka sandfiltrets prestanda och
livslängd; vidta lämpliga åtgärder för att skydda sandfiltret
mot onödigt slitage som kan uppstå under perioder av kyla
eller varmt väder eller vid långvarig kontakt med solen.
• Undersök och kontrollera att alla sandfiltrets
beståndsdelar finns närvarande före användning.
Informera Bestway på kundserviceadressen som anges i
bruksanvisningen om eventuella fabrikationsfel eller delar
som saknades vid inköpstillfället.
• Det är viktigt att alla slitna delar byts ut så snart som
möjligt. Använd endast delar som tillverkaren har godkänt.
• Låt inte barn eller vuxna luta sig eller sitta på apparaten.
• Tillsätt inte kemikalier i sandfiltret.
• Om kemiska produkter används för att rena poolens
vatten, rekommenderar vi att följa den minimala
filtreringstiden för att skydda badarnas hälsa enligt
hälsoföreskrifterna.
• Bara det medium som tillhandahålls eller specificeras får
användas med produktinstallationen.
• Det är nödvändigt att kontrollera att sugöppningarna inte
är tilltäppta.
• Det är rekommenderat att stoppa filtreringen under
underhållsarbeten på filtreringssystemet.
• Regelbundet kontrollera tilltäppningsnivån på filtret.
• En veckokontroll för backspolning eller rengöring
rekommenderas. En minimal daglig filtreringstid på 8
timmar rekommenderas för att garantera rent poolvatten.
• Det är nödvändigt att byta skadat element eller skadade
element så fort som möjligt. Använd bara delar som är
godkända av den person som ansvarar för att släppa ut
produkten på marknaden.
• Alla filter och filtermedium ska regelbundet inspekteras för
att garantera att det inte finns någon uppbyggt slam som
förhindrar bra filtrering. Avyttring av använt filtermedium
ska ske i enlighet med tillämpliga regler/tillämplig
lagstiftning.
• Iaktta alla säkerhetskrav och rekommendationer som
beskrivs i manualen. Kontakta en kvalificerad installatör
eller tillverkaren/importören/distributören om du är osäker
på pumpen eller någon av cirkulationsanordningarna.
Installationen av vattencirkulationen ska överensstämma
med Europeiska och nationella/lokala bestämmelser,
särskilt när det handlar om elektriska frågor. Ändringar på
ventilens position, pumpens eller gallrets storlek kan
orsaka ett förändrat flöde och sughastigheten kan ökas.
• Denna produkt är inte avsedd för kommersiellt bruk.
LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA OCH SPARA DEN FÖR
FRAMTIDA BRUK.
SPARA DESSA ANVISNINGAR

(Du kommer att behöva en
skruvmejsel.)
1. Ta försiktigt bort alla delar ur förpackningen
och kontrollera att ingen del är skadad. Om
utrustningen är skadad, ska du omedelbart
informera återförsäljaren du köpte utrustningen
från.
2. Sandfiltret ska placeras på ett stabilt och jämnt
underlag, helst ett betongunderlag. Placera sandfiltret så att portar
och kontrollventiler är tillgängliga för användning, service och
vinterbehandling.
3. EN60335-2-41 TEST-standarderna kräver att sandfiltret är vertikalt
installerat på marken eller på en piedestal av trä eller cement innan
du använder det för att förhindra att sandfiltret plötsligt faller. Ett helt
monterat sandfilter överskrider 18 kg. Monteringshålen ska vara 8
mm i diameter och vara på 285 mm avstånd. Använd två muttrar
med max. 8 mm i diameter för att fästa sandfiltret vid piedestalen.
159

View the manual for the Bestway Hydrium 56574 here, for free. This manual comes under the category Above ground pools and has been rated by 2 people with an average of a 8.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bestway Hydrium 56574 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Bestway and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Bestway owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Bestway
Hydrium 56574 | 56574
Above ground pool
6942138932003, 6942138920499, 6942138955989, 6942138901061, 6941607311721
English
User manual (PDF)
Features
Intrastat code95069990
Pool typeFramed pool
ShapeRound
Maximum water level105 cm
Capacity10990 L
Assembly time120 min
Number of persons required for set up3 person(s)
Product colourBlue, Grey
MaterialPVC
Frame materialSteel
Ground cloth
Pool skimmer
CertificationCE, TÜV Rheinland
Maximum flow rate2006 l/h
SeasonAll seasons
Interleaved Two of Five (ITF-14)06941607311721
Logistics data
Products per pallet2 pc(s)
Minimum order quantity1 pc(s)
Packaging data
Package typeBox
Package width770 mm
Package depth520 mm
Package height1625 mm
Package weight111000 g
Technical details
Package volume697000 cm³
Weight & dimensions
Pool liner thickness0.3 mm
Pool top rail width160 mm
Height1200 mm
Wall thickness0.3 mm
Filtering
Hose diameter38 mm
Water filter typeSand filter
Filtration capacity2000 l/h
Pump voltage220 - 240 V
Pump power85 W
Packaging content
Pool ground cloth
User guide DVD included
Repair patch included
Ladder
Ladder
Ladder frame materialMetal
Ladder step materialPlastic
Ladder height1220 mm
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Bestway Hydrium 56574 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results