Bestway Hydrium 56574 manual

Bestway Hydrium 56574
8.9 · 2
PDF manual
 · 172 pages
English
manualBestway Hydrium 56574
Przy instalacji i korzystaniu z tego urządzenia elektrycznego należy
zawsze przestrzegać podstawowych procedur bezpieczeństwa,
łącznie z:
• Pompa powinna być zasilana poprzez izolowany transformator lub
urządzenie prądu szczątkowego (RCD), gdzie znamionowy prąd
roboczy nie przekracza 30 mA.
• Źródło zasilania na ścianie budynku powinno znajdować się w
odległości ponad 4 m od basenu.
• Urządzenie musi być zasilane przez uziemione źródło zasilania.
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM - Nie należy używać pompy jeśli w
basenie znajdują się osoby. Po uszkodzeniu filtra do piasku nie należy
korzystać z basenu.
NIE ZAKOPYWAĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO. Umieść przewód
tak, by zminimalizować zagrożenie ze strony kosiarek, przycinarek
żywopłotów i podobnych urządzeń.
• Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem natychmiast wymień
uszkodzony przewód.
• Jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający, musi on zostać
wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub inna
osobę posiadająca podobne uprawnienia, by uniknąć zagrożeń.
• Nie wolno korzystać z przedłużaczy.
• Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Podłączanie filtra
piaskowego do nieodpowiedniego zasilania jest niebezpieczne i
spowoduje jego uszkodzenie.
• Nie wolno usuwać styku uziemienia lub modyfikować wtyczki w
jakikolwiek sposób. Nie wolno stosować adapterów wtyczek.
Skonsultuj się z elektrykiem w sprawie pytań dotyczących uziemienia
lub wtyczek.
• Filtr piaskowy należy przenosić z zachowaniem ostrożności. Nie wolno
ciągnąc go lub nosić trzymając za przewód zasilania. Nigdy nie wolno
wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód. Nie dopuszczać do
przetarć przewodu zasilania. Filtr piaskowy należy trzymać z dala od
elementów ostrych, oleju, ruchomych części oraz od gorąca.
• Zawsze przed przystąpieniem do demontowanie, czyszczenia,
serwisowanie lub wykonywanie jakichkolwiek regulacji należy
odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
• Nie podłączać lub odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi rękami.
• Należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania:
• w deszczowe dni
• przed czyszczeniem lub innymi zabiegami konserwacyjnymi
• jeśli pozostawiony bez nadzoru na okres wakacyjny
• W dłuższych okresach w których produkt nie jest używany, na
przykład w zimie, zestaw basenowy powinien być demontowany i
przechowywany wewnątrz.
Uwaga: przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z instrukcją i
montuj/składaj produkt na nowo przed każdym użyciem.
• Instrukcje przechowywać w bezpiecznym miejscu. Za każdym razem
przy ponownym rozkładaniu basenu, zaleca się odnosić do instrukcji
obsługi.
• W przypadku utraty niniejszego podręcznika, należy skontaktować się
z firmą Bestway lub wyszukać go na naszej stronie internetowej:
www.bestwaycorp.com
• Instalacje elektryczne powinny być przeprowadzane w zgodzie z
krajowymi przepisami układania przewodów. Jeśli masz jakieś
pytania, zwróć się do wykwalifikowanego elektryka.
UWAGA: Filtr piaskowy jest przeznaczony tylko do składanych
basenów. Nie wolno używać jej do basenów stałych. Basen składany
jest skonstruowany tak, aby można było go rozmontować do
przechowywania i następnie złożyć do ponownego użycia. Stały basen
jest przeważnie zbudowany na ziemi lub wkopany tak, że nie można go
rozmontować do przechowywania.
• Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku
życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
zmysłowymi lub psychicznymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy,
tylko jeśli zapewniony jest im nadzór lub instrukcje dotyczące
użytkowania sprzętu w sposób bezpieczny I rozumieją związane z tym
zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie
oraz konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez
nadzoru. (Dla rynku UE)
Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające dostatecznej
wiedzy albo wystarczającego doświadczenia mogą używać tego
urządzenia tylko pod opieką lub pod warunkiem, że zostały
poinstruowane, przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo, o
bezpiecznym sposobie używania urządzenia. Dzieci powinny być
nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się tym produktem.
(Dla rynku innego niż UE)
Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez osobę
dorosłą - w wieku powyżej 18 roku życia, która jest świadoma ryzyka
porażenia prądem elektrycznym.
UWAGA:
Ustaw filtr piaskowy na twardym i równym podłożu. Należy zapewnić,
aby filtr piaskowy znajdował się, co najmniej 2 metry od brzegu
basenu. Trzymaj sprzęt jak najdalej.
Zwróć uwagę na ustawienie filtra piaskowego i basenu tak, aby była
zapewniona właściwa wentylacja, odprowadzenie wody oraz dostęp
do prac konserwacyjnych. Nigdy nie wolno ustawiać filtra piaskowego
w miejscu gdzie gromadzi się woda lub gdzie przechodzą osoby.
Po zainstalowaniu zestawu wtyczka musi być dostępna.Wtyczka filtra
piaskowego powinna znajdować się w odległości przynajmniej 3,5
metra od basenu.
Warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na wydajność i okres
żywotności pompy; należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby
chronić filtr piaskowy przez niepotrzebnym zużyciem, które może
wystąpić podczas okresów zimna, gorąca i lub wystawienia na
promienie słoneczne.
Przed rozpoczęciem użytkowania, sprawdź czy wszystkie części
składowe. Powiadom dział serwisu Bestway, przesyłając
zawiadomienie na adres wymieniony w niniejszej instrukcji, gdy po
zakupie odkryte zostaną części uszkodzone lub ich brak.Ważne jest,
aby jak najszybciej wymienić wszystkie zużyte części. Należy używać
wyłącznie części zatwierdzone przez producenta.
Nie pozwól, aby dzieci lub dorośli opierali się lub siadali na urządzeniu.
Nie wolno dodawać środków chemicznych do filtra piaskowego.
Jeśli do czyszczenia wody w basenie stosowane środki chemiczne,
dla zdrowia pływaków zaleca się, przestrzegania minimalnego czasu
filtrowania, zależnego od przepisów dotyczących zdrowia.
Do montażu produktu należy używać wyłącznie narzędzi załączonych
lub określonych przez producenta.
Konieczne jest sprawdzenie, czy otwory zasysające nie zamknięte.
Podczas operacji konserwacji przeprowadzanych na systemie
filtrującym zaleca się zatrzymanie filtrowania.
Regularnie sprawdzaj stopień zapchania filtra.
Zaleca się cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu
przeprowadzenia ewentualnego płukania zwrotnego lub czyszczenia.
W celu zapewnienia czystej wody zaleca się jej codzienne, 8-godzinne
filtrowanie.
Należy wymienić każdy zniszczony element lub zestaw elementów tak
szybko jak tylko jest to możliwe. Należy używać wyłącznie części
zatwierdzonych przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie
produktu na rynek.
Wszystkie filtry i media filtracyjne powinny być regularnie kontrolowane
w celu zapewnienia, że nie nagromadziły się w nich zanieczyszczenia,
mogłoby to utrudniać prawidłową filtrację wody. Utylizacja jakichkolwiek
zużytych mediów filtrujących powinna odbywać się w sposób zgodny z
obowiązującymi regulacjami/przepisami.
Należy przestrzegać wszystkich wymogów bezpieczeństwa i zaleceń
zamieszczonych w instrukcji obsługi. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących pompy czy jakichkolwiek innych elementów
układu obiegu wody, skontaktuj się ze specjalistą lub producentem/
importerem/dystrybutorem. Instalacja obiegu wody powinna być
zgodna z Europejskimi oraz krajowymi/lokalnymi przepisami, przede
wszystkim jeśli jest ona w kontakcie z elementami elektrycznymi.
Każda zmiana położenia zaworów, zmiana rozmiaru pompy czy krat,
może spowodować zmianę strumienia przepływu i zwiększenie
szybkości ssania.
Ten produkt nie jest przeznaczony do używania do celów
komercyjnych.
PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE TEJ
INSTRUKCJI OBSŁUGI DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

(Potrzebny Ci będzieśrubokręt.)
1. Ostrożnie wyjmij wszystkie części składowe z
opakowania i sprawdź czy czegoś nie brakuje.
Jeżeli czegoś brakuje należy od razu
poinformować o tym sprzedawcę.
2. Filtr piaskowy powinien być ustawiony na
solidnym, płaskim podłożu, najlepiej na płycie
betonowej. Ustaw filtr piaskowy tak, aby wszystkie
złącza i zawór kontrolny były dostępne do obsługi, serwisowania i zimowania.
3. Według normy EN60335-2-41 TEST, filtr piaskowy należy przymocować
jeszcze przed jego użyciem do podłoża albo stabilnego postumentu
drewnianego lub betonowego w pozycji pionowej, żeby zapobiec jego
ewentualnemu przewróceniu się. Zmontowany filtr piaskowy będzie ważyć
ponad 18 kg. Średnica otworów do mocowania powinna wynosić 8 mm i
powinny znajdować się od siebie w odległości 285 mm. Do przymocowania
filtra piaskowego do postumentu użyj dwóch śrub z nakrętkami o
maksymalnej średnicy 8 mm.
133

View the manual for the Bestway Hydrium 56574 here, for free. This manual comes under the category Above ground pools and has been rated by 2 people with an average of a 8.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bestway Hydrium 56574 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Bestway and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Bestway owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Bestway
Hydrium 56574 | 56574
Above ground pool
6942138932003, 6942138920499, 6942138955989, 6942138901061, 6941607311721
English
User manual (PDF)
Features
Intrastat code95069990
Pool typeFramed pool
ShapeRound
Maximum water level105 cm
Capacity10990 L
Assembly time120 min
Number of persons required for set up3 person(s)
Product colourBlue, Grey
MaterialPVC
Frame materialSteel
Ground cloth
Pool skimmer
CertificationCE, TÜV Rheinland
Maximum flow rate2006 l/h
SeasonAll seasons
Interleaved Two of Five (ITF-14)06941607311721
Logistics data
Products per pallet2 pc(s)
Minimum order quantity1 pc(s)
Packaging data
Package typeBox
Package width770 mm
Package depth520 mm
Package height1625 mm
Package weight111000 g
Technical details
Package volume697000 cm³
Weight & dimensions
Pool liner thickness0.3 mm
Pool top rail width160 mm
Height1200 mm
Wall thickness0.3 mm
Filtering
Hose diameter38 mm
Water filter typeSand filter
Filtration capacity2000 l/h
Pump voltage220 - 240 V
Pump power85 W
Packaging content
Pool ground cloth
User guide DVD included
Repair patch included
Ladder
Ladder
Ladder frame materialMetal
Ladder step materialPlastic
Ladder height1220 mm
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Bestway Hydrium 56574 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results