AudioSonic HP-1646 manual

AudioSonic HP-1646
7.1 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualAudioSonic HP-1646
PARTS DESCRIPTION
1. Previous key
2. Next key
3. Indicator light
4. Multifunction key
5. Volume down
6. Volume up
7. Built in microphone
8. Audio in jack
9. USB charging Jack
BEFORE THE FIRST USE
Charge the headset
Use the USB cable to connect the headset to your computer.
Red light on: charging
Red light off: fully charged
USE
Pairing mode
Make sure the headset is switched off. Press and hold the
multifunction key for about 9 seconds and release it until the indicator
light flash red and blue light.
Switch on
Press and hold the multifunction key for about 4 seconds and release
until the red light flash.
Switch off
Press and hold the multifunction key for about 5 seconds until
the headset switches off.
Note: in the pairing mode the headset is will automatically
switch to the standby mode if no pair is made with any
devices over 2 minutes.
Note: if no connection is made for 5 minutes the headset will
automatically be switched off.
Audio in jack
Insert the audio cable into the audio port on headset, you can listen
music from MP3, MP4, mobile phone and PC.
Pair with a cell phone
Make sure the distance between the headset and the cell
phone is within 1 meter.
Make the headset enter into the pairing mode.
Activate the Bluetooth function on the cell phone and search for
Bluetooth devices. Select "HP-164X" in the list.
After a successful connection, the blue light of the headset will
flash twice every four seconds.
Pair with the computer
Make sure you use a computer with Bluetooth function.
Make the headset enter into the pairing mode.
Activate the Bluetooth option on the computer, select "add
device" and select "HP-164X".
After a successful connection, the blue light of the headset
will flash twice every four seconds.
Note: once paired, no pairing will be needed next time.
Note: a Bluetooth version lower than V2.1 will require for the
password "0000"
Make and receive calls through the headset
Answering coming calls: press the multifunction key shortly
Refuse coming calls: Press and hold the multifunction key for
2 seconds.
Redial the last number: rapidly press the multifunction key
twice.
End call: press the multifunction key shortly.
Call switching: press and hold the multifunction key for 2
seconds, and release it until hearing the warning tone.
voice dial: press and hold the multifunction key for 2 seconds
and release it until you hear the warning tone.
Note: some cell phones are not applicable for the functions
listed above.
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage
at the end of its durability, but must be offered at a central point for
the recycling of electric and electronic domestic appliances. This
symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your
attention to this important issue. The materials used in this appliance
can be recycled. By recycling of used domestic appliances you
contribute an important push to the protection of our environment.
Ask your local authorities for information regarding the point of
recollection.
SUPPORT
You can find all available information and spare parts at
service.tristar.eu!
This product is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on:
www.tristar.eu
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Vorige knop
2. volgend knop
3. Indicatielampje
4. Multifunctionele knop
5. Volume omlaag
6. Volume omhoog
7. Ingebouwde microfoon
8. Audio in jackplug
9. USB oplaadingang
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Laad de headset op
Gebruik de USB-kabel om de headset te verbinden met de
computer.
Rood lampje aan: opladen
Rood lampje uit: volledig opgeladen
GEBRUIK
Koppelmodus
Wees er zeker van dat de headset is uitgeschakeld. Druk op de
multifunctionele knop en houd deze knop ca. 9 seconden lang
ingedrukt, totdat het indicatielampje rood en blauw knippert.
Inschakelen
Druk op de multifunctionele knop en houd deze knop ca. 4 seconden lang
ingedrukt, totdat het rode indicatielampje knippert.
Uitschakelen
Druk op de multifunctionele knop en houd deze knop ca. 5
seconden lang ingedrukt, totdat de headset wordt uitgeschakeld.
Opmerking: in de koppelmodus schakelt de headset
automatisch naar de standby-modus, als er binnen 2 minuten
geen koppeling wordt gemaakt met een ander apparaat.
Opmerking: als er binnen 5 minuten geen verbinding wordt
gemaakt, schakelt de headset automatisch uit.
Audio in jackplug
Steek de audiokabel in de audiopoort van uw hoofdtelefoon en u
kunt luisteren naar de muziek van MP3, MP4, mobiele telefoon en
computer.
Koppelen met een mobiele telefoon
Zorg ervoor dat de afstand tussen de headset en de mobiele
telefoon maximaal 1 meter bedraagt.
Schakel de headset in de koppelmodus.
Activeer de Bluetooth-functie op de mobiele telefoon en zoek
naar Bluetooth-apparaten. Selecteer "HP-164X" uit de lijst.
Als de verbinding succesvol is, zal het blauwe indicatielampje
van de headset elke vier seconden twee keer knipperen.
Koppelen met de computer
Gebruik een computer met Bluetooth-functie.
Wees er zeker van dat de headset in de koppelmodus is
geschakeld.
Activeer de Bluetooth-functie op de computer, selecteer
"apparaat toevoegen" en selecteer "HP-164X" uit de lijst.
Als de verbinding succesvol is, zal het blauwe indicatielampje
van de headset elke vier seconden twee keer knipperen.
Opmerking: als de koppeling heeft plaatsgevonden, zal het
niet nodig zijn om het apparaat de keer erna te koppelen.
Opmerking: een Bluetooth-versie lager dan V2.1 vereist het
wachtwoord "0000"
Bellen en oproepen ontvangen via de headset
Inkomende oproepen beantwoorden: druk kort op de
multifunctionele knop
Inkomende oproepen weigeren: houd de multifunctionele
knop 2 seconden lang ingedrukt.
Het laatste nummer herhalen: druk twee keer snel op de
multifunctionele knop.
Oproep beëindigen: druk kort op de multifunctionele knop.
Wisselgesprek: houd de multifunctionele knop 2 seconden
lang ingedrukt, totdat er een waarschuwingstoon klinkt.
Spraakoproep: houd de multifunctionele knop 2 seconden
lang ingedrukt, totdat er een waarschuwingstoon klinkt.
Opmerking: sommige mobiele telefoons zijn niet compatibel
met bovengenoemde functies.
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij
het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient
bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische
en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool
op het artikel, de gebruiksaanwijzing en de verpakking attendeert u
hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met
het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een
belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij
uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
ONDERSTEUNING
Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op
service.tristar.eu!
Dit product voldoet aan de basiseisen en andere relevante
bepalingen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.
De conformiteitsverklaring kan gevonden worden op:
www.tristar.eu
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Touche précédente
2. Touche suivante
3. Témoin lumineux
4. Touche multifonction
5. Volume bas
6. Volume haut
7. Microphone intégré
8. Prise audio Jack
9. Prise de rechargement USB
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Chargez le casque d'écoute
Utilisez le câble USB pour relier le casque d'écoute à votre ordinateur.
Témoin lumineux rouge allumé : en charge
Témoin lumineux rouge éteint : entièrement chargé
UTILISATION
Mode d'association
Vérifiez que le casque d'écoute est éteint. Appuyez de façon
prolongée sur la touche multifonction pendant environ 9 secondes
et relâchez après que le témoin lumineux clignote de rouge à bleu.
Mise en marche
Appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant environ
4 secondes et relâchez après que le témoin lumineux rouge clignote
Mise à l'arrêt
Appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant
environ 5 secondes jusqu'à ce que le casque d'écoute s'éteigne.
Remarque : en mode association, le casque d'écoute passera
automatique en mode veille si aucune association avec un
dispositif n'est établie après 2 minutes.
Remarque : si aucune connexion n'est établie après 5 minutes,
le casque d'écoute s'éteindra automatiquement.
Audio in jack
Branchez le câble audio dans la prise audio du casque, vous pouvez
écouter de la musique au format MP3, MP4, d'un téléphone portable
et d'un PC.
Association avec un téléphone mobile
Vérifiez que la distance entre le casque d'écoute et le
téléphone mobile ne dépasse pas 1 mètre.
Placez le casque d'écoute en mode d'association.
Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone mobile et
détectez les dispositifs Bluetooth disponibles. Sélectionnez le
dispositif "HP-164X" dans la liste.
Après avoir établi avec succès une connexion, le témoin lumineux
du casque d'écoute clignotera deux fois toutes les quatre secondes.
Association avec un ordinateur
Vérifiez que l'ordinateur dispose d'une fonction Bluetooth.
Placez le casque d'écoute en mode d'association.
Activez l'option Bluetooth sur l'ordinateur, sélectionnez "Ajout
d'un dispositif" et sélectionnez le dispositif "HP-164X".
Après avoir établi avec succès une connexion, le témoin
lumineux bleu du casque d'écoute clignotera deux fois toutes
les quatre secondes.
Remarque : une fois associée, il ne sera plus nécessaire
d'effectuer à nouveau l'association.
Remarque : l'association avec un dispositif Bluetooth inférieur
à la version 2.1 nécessite le mot de passe "0000"
Effectuer et recevoir des appels avec le casque d'écoute
Répondre à des appels entrants : Appuyez brièvement sur la
touche multifonction
Refuser des appels entrants : Appuyez de façon prolongée sur
la touche multifonction pendant 2 secondes.
Recomposer le dernier numéro : appuyez rapidement deux
fois sur la touche multifonction.
Mettre fin à un appel : appuyez brièvement sur la touche
multifonction,
Mettre un appel en attente : appuyez de façon prolongée sur
la touche multifonction pendant 2 secondes et relâchez-la
lorsque vous entendez un son d'avertissement.
Numérotation vocale : appuyez de façon prolongée sur la
touche multifonction pendant 2 secondes et relâchez-la
lorsque vous entendez un son d'avertissement.
Remarque : les fonctions ci-dessus ne sont pas disponibles
avec certains téléphones mobiles.
DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de
sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
d’emploi et l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important.
Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la
protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales
pour des renseignements concernant le centre de Recyclage.
SUPPORT
Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur
service.tristar.eu !
Ce produit est conforme aux conditions essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.
La déclaration de conformité peut être consultée sur :
www.tristar.eu
TEILEBESCHREIBUNG
1. Taste Zurück
2. Taste Weiter
3. Kontrolllampe
4. Multifunktionstaste
5. Lautstärke -
6. Lautstärke +
7. Integriertes Mikrofon
8. Audio Eingang
9. USB-Ladeanschluss
VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
Headset laden
Das Headset über das USB-Kabel mit dem Computer
verbinden.
Rote Leuchte an: Laden
Rote Leuchte aus: Vollständig aufgeladen
ANWENDUNG
Pairing-Modus
Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Halten Sie die
Multifunktionstaste ca. 9 Sekunden gedrückt und lösen Sie sie, wenn
die Kontrollleuchte rot und blau blinkt.
Einschalten
Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 4 Sekunden gedrückt und lösen
Sie sie, wenn die rot Leuchte blinkt.
Ausschalten
Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 5 Sekunden gedrückt,
bis sich das Headset ausschaltet.
Hinweis: Im Pairing-Modus schaltet das Headset automatisch
in den Standby-Modus, wenn innerhalb von 2 Minuten kein
Pairing mit anderen Geräten stattfindet.
Hinweis: Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung
hergestellt wird, schaltet sich das Headset automatisch aus.
Audio Eingang
Stecken Sie das Audiokabel in den Audioanschluss am Headset, Sie
können Musik von MP3, MP4, Mobiltelefon und PC anhören.
Pairing mit einem Mobiltelefon
Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Headset und
Mobiltelefon nicht größer als 1 m ist.
Rufen Sie am Headset den Pairing-Modus auf.
Aktivieren Sie am Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion und
suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie "HP-164X"
aus der Liste.
Nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt die blaue Leuchte
am Headset alle vier Sekunden zweimal.
Pairing mit dem Computer
Sie müssen einen Computer mit Bluetooth-Funktion
verwenden.
Rufen Sie am Headset den Pairing-Modus auf.
Aktivieren Sie am Computer die Bluetooth-Option, wählen Sie
"Gerät hinzufügen" und wählen Sie "HP-164X".
Nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt die blaue Leuchte
am Headset alle vier Sekunden zweimal.
Hinweis: Nach einem Pairing ist kein weiteres Pairing
erforderlich.
Hinweis: Eine Bluetooth-Version unter V2.1 erfordert das
Passwort "0000".
Über das Headset Anrufe tätigen und entgegennehmen
Eingehende Anrufe beantworten: Drücken Sie kurz die
Multifunktionstaste.
Eingehende Anrufe abweisen: Halten Sie die
Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt.
Wahlwiederholung: Drücken Sie die Multifunktionstaste
schnell zweimal.
Anfruf beenden: Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.
Anrufe umleiten: Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden
gedrückt und lösen Sie sie, wenn Sie den Warnton hören.
Sprachwahl: Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden
gedrückt und lösen Sie sie, wenn Sie den Warnton hören.
Hinweis: Einige Mobiltelefone sind für die oben aufgelisteten
Funktionen nicht anwendbar.
UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im
Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen
Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem
Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung lenkt Ihre
Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät
verwendete Material kann recycled werden. Durch das Recyclen
gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen
bezüglich einer Sammelstelle.
SUPPORT
Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf
service.tristar.eu
Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen
und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE Richtlinie
1999/5/EG.
Die Konformitätserklärung finden Sie an der folgenden Stelle:
www.tristar.eu
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1. Tecla anterior
2. Tecla siguiente
3. Indicador luminoso
4. Tecla multifunción
5. Bajar volumen
6. Subir volumen
7. Micrófono integrado
8. Toma de entrada de audio
9. Conector de carga USB
ANTES DEL PRIMER USO
Cargue los cascos
Utilice el cable USB para conectar los cascos al ordenador.
Luz roja encendida: cargando
Luz roja apagada: totalmente cargado
USO
Modo de emparejamiento
Asegúrese de que los cascos están apagados. Presione y mantenga
la tecla multifunción durante unos 9 segundos y suéltela hasta que el
indicador luminoso destelle en rojo y azul.
Encendido
Presione y mantenga la tecla multifunción durante unos 4 segundos y
suéltela hasta que destelle la luz rojo.
Apagado
Presione y mantenga la tecla multifunción durante unos 5
segundos y suéltela hasta que los cascos se apaguen.
Nota: en el modo de emparejamiento los cascos cambian
automáticamente al modo de espera si no se realiza un
emparejamiento con algún dispositivo en 2 minutos.
Nota: si no se hace una conexión durante 5 minutos los cascos
se apagarán automáticamente.
Toma de entrada de audio
Introduzca el cable de audio en el puerto de audio de los cascos,
podrá escuchar música desde MP3, MP4, teléfono móvil y PC.
Emparejar con un teléfono móvil
Asegúrese de que la distancia entre los cascos y el teléfono
móvil es menos de 1 metro.
Ponga los cascos en el modo de emparejamiento.
Active la función Bluetooth en el teléfono móvil y busque los
dispositivos Bluetooth. Seleccione "HP-164X" en la lista.
Después de una conexión exitosa, la luz azul de los cascos
destellarán dos veces cada cuatro segundos.
Emparejar con el ordenador
Asegúrese de que utiliza un ordenador con función Bluetooth.
Ponga los cascos en el modo de emparejamiento.
Active la opción Bluetooth en el ordenador, seleccione "añadir
dispositivo" y seleccione "HP-164X".
Después de una conexión exitosa, la luz azul de los cascos
destellarán dos veces cada cuatro segundos.
Nota: una vez emparejados, la próxima vez ya no es necesario
un emparejamiento.
Nota: una versión de Bluetooth inferior a la V2.1 necesitará la
contraseña "0000".
Haga y reciba llamadas a través de los cascos
Responder a llamadas entrantes: apriete brevemente la tecla
multifunción
Rechazo de llamadas entrantes: Apriete y mantenga la tecla
multifunción durante 2 segundos.
Remarcar el último número: apriete rápidamente la tecla
multifunción dos veces.
Fin de llamada: apriete brevemente la tecla multifunción.
Cambio de llamadas: apriete y mantenga la tecla multifunción
durante 2 segundos y suéltela hasta oír el todo de advertencia.
marcación por voz: apriete y mantenga la tecla multifunción
durante 2 segundos y suéltela hasta oír el todo de advertencia.
Nota: algunos teléfonos móviles no son compatibles con las
funciones enumeradas antes.
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Este aparato no se debe desechar con los residuos
domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe
ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos
domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones
y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales
utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje
de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener
información acerca del punto de recogida.
SOPORTE
Puede encontrar toda la información disponible, así como piezas de
repuesto, en service.tristar.eu!
Este producto cumple con los requisitos esenciales y con el resto
de indicaciones relevantes de la directiva R&TTE 1999/5/CE.
Puede encontrarse la Declaración de conformidad en:
www.tristar.eu
EN Instruction manual
Headphone
NL Gebruiksaanwijzing
Hoofdtelefoon
FR Mode d'emploi
Casque
DE Bedienungsanleitung
Kopfhörer
ES Manual de usuario
Auriculares
EN
Instruction Manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE
Bedienungsanleitung
ES
Manual de instrucciones
PT
Manual de Instruções
PL
Instrukcje użytkowania
IT
Istruzioni per l’uso
SV
Bruksanvisning
CS
Návod na použití
SK
Návod na použitie

Headphone

Bluetooth

HP-1645

HP-1646

HP-1647

1
5
2
6
3
4
9
10
8

Manual

View the manual for the AudioSonic HP-1646 here, for free. This manual comes under the category Headphones and has been rated by 1 people with an average of a 7.1. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the AudioSonic HP-1646 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the AudioSonic HP-1646 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other AudioSonic HP-1646 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

AudioSonic HP-1646 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the AudioSonic HP-1646.

When performance is your priority, rely on proven, trusted technology. With the cylindrical lithium-ion battery cell you...
General
Brand AudioSonic
Model HP-1646 | HP-1646
Product Headphone
EAN 8713016016461
Language English
Filetype Usermanual (PDF)
Weight & dimensions
Weight 270 g
Packaging content
Cables included USB
Battery
Standby time 150 h
Battery technology Lithium-Ion (Li-Ion)
Continuous audio playback time 10 h
Battery recharge time 2.5 h
Packaging data
Package weight 350 g
Package height 187 mm
Package width 72 mm
Package depth 131 mm
Ports & interfaces
Wireless range 10 m
Connectivity technology Wired & Wireless
Bluetooth
Performance
Operating keys Play/pause,Track <,Track >,Volume +,Volume -
Product type Headset
Product colour Black
Headset type Binaural
Wearing style Head-band
Headphones
Ear coupling Supraaural
show more

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the AudioSonic HP-1646 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results