Asko HI643g manual

Asko HI643g
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF
Installasjonsanvisninger
Induksjonstoppen ɂɇȾɍɄɐɂɈɇɇȺəɉɅɂɌȺ
Instructions d’installation
Plaque de cuisson induction
05
05
NO
Installation instructions
Induction hobs
GB
Installation
Induktionskogeplade
DK
Monteringsanvisningar
Induktionshäll
SE
FR
BE
Installationsanleitung
Induktionskochfeltd
DE
A (mm) C (mm) D (mm)
min. 650 min. 450 min. 40
A (mm) B (mm) C (mm) D (>mm) E (>mm)
HI13
290 600 490 40 --
HI16
560 600 490 40 --
HI17
750 600 490 40 46
HI18
780 600 490 40 46
HI19
860 600 490 40 46
L1 (W) L2 (W) L3 (W) Total load (W)
HI13
3700 3700
HI16, HI7, HI18
3700 3700 7400
HI19
3700 3700 3700 11100
D
C
E
A
B
A (mm) B (mm) C (mm)
HI13 330 522 43
HI16 644 522 43
HI17 774 522 43
HI18 804 522 43
HI19 904 522 43
A
B
C
Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein
This appliance must be earthed/Cet appareil doit être mis à la terre
Dette apparatet må alltid være jordet/Dette apparat skal altid jordes
Apparaten måste jordas/Ⱦɚɧɧɵɣɩɪɢɛɨɪɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɡɚɡɟɦɥɟɧ
Ȼԝɥԕԝɪɵɥԑɵɠɟɪɝɟɬԝɣɵԕɬɚɥɭɵɤɟɪɟɤ
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.
The electrical connection must comply with national and local regulations.
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.
De elektriske koblingene må være i henhold til nasjonale og lokale reguleringer.
Anslutningen måste stämma överens med nationella och lokala bestämmelser.
Den elektriske tilslutning skal overholde nationale og lokale bestemmelser.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɤɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɫɟɬɢɞɨɥɠɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɗɥɟɤɬɪɥɿɤԕɨɫɵɥɵɦԝɥɬɬɵԕɠԥɧɟɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿɡɚԙɞɚɪԑɚɫԥɣɤɟɫ
ɠɚɫɚɥɭɵɬɢɿɫ
Wichtig zu wissen
Important information/Important à savoir
Viktig informasjon/Viktig information/Vigtigt at vide
ȼɚɠɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɆɚԙɵɡɞɵɚԕɩɚɪɚɬ
Verwendete Piktogramme/Pictograms used
Pictogrammes utilisés/Piktogrammer som brukes/Använda diagram
Anvendte piktogrammer/ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦɵ
Ԕɨɥɞɚɧɵɥԑɚɧɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪ
Anschlussleistung/Connected load/Charge connectée
Tilkoblingseffekt/Tilslutningseffekt/Anslutningseffekt/ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ
Ԕɨɫɵɥԑɚɧɠԛɤɬɟɦɟ
Elektrische anschluß
Electrical connection/Branchement électrique
Elektrisk tilkobling/Elektrisk anslutning
Elektrisk tilslutning/ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɥɿɤԕɨɫɵɥɵɦ
A
B
min.
B+D
C
D
Freier Raum rundum das Gerät
Free space around appliance
Espace libre autour de l'appareil
Fritt rom omkring enheten
Fritt utrymme kring spisen
Fri plads rundt om komfuret
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟɡɚɡɨɪɵɜɨɤɪɭɝɩɪɢɛɨɪɚ
Ԕԝɪɵɥԑɵɚɣɧɚɥɚɫɵɧɞɚԑɵɛɨɫɤɟԙɿɫɬɿɤ
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered Corgi qualified installer. Please read the safety regulations.

Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.

Montering av apparatet må kun utføres av en sertifisert installatør. Vennligst les sikkerhetsforskriftene.
Montering av apparaten ska endast utföras av en certifierad installatör. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna.
Montering af apparatet bør kun udføres af en autoriseret installatør. Læs venligts disse sikkerhedsregler.
ɆɨɧɬɚɠɩɪɢɛɨɪɚɞɨɥɠɟɧɜɵɩɨɥɧɹɬɶɬɨɥɶɤɨɱɥɟɧȺɫɫɨɰɢɚɰɢɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɩɨɦɨɧɬɚɠɭ
ɝɚɡɨɜɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɈɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶɫɩɪɚɜɢɥɚɦɢɬɟɯɧɢɤɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵɨɪɧɚɬɭɬɟɤɬɿɪɤɟɥɝɟɧ&RUJLɝɚɡɨɪɧɚɬɭɲɵɫɵɚɪԕɵɥɵɠԛɪɝɿɡɿɥɭɿɬɢɿɫԔɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤɟɪɟɠɟɥɟɪɿɧɨԕɵɩɲɵԑɵԙɵɡ
oven
Zugänglichkeit!
Accessibility!
Accessibilité!
Tilgjengelighet!
Tillgänglighet!
Tilgængelighed!
Возможность доступа!
Ԕɨɥɠɟɬɿɦɞɿɥɿɤ

Vorbereitung der Montage/Preparations for installation

Préparation avant installation/Forberedelser før montering/Förberedelser för montering

Forberedelser før montagen/ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɦɨɧɬɚɠɭɈɪɧɚɬɭɞɚɣɵɧɞɵԕɬɚɪɵ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɦɨɧɬɚɠɭ
RU
Ɉɪɧɚɬɭɧԝɫԕɚɭɥɚɪɵ
KZ
(08-14)
Asko HI643g

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Asko HI643g or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Asko HI643g owners to properly answer your question.

View the manual for the Asko HI643g here, for free. This manual comes under the category Stoves and has been rated by 1 people with an average of a 5.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Asko HI643g or do you need help? Ask your question here

Asko HI643g specifications

General
Brand Asko
Model HI643g
Product Stove
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Asko HI643g.

Is your question not listed? Ask your question here