Acme 100303 manual

Acme 100303
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF

Installation

1.Open the battery door and install
battery (1 x AA)
2.Connect the mouse’s wireless
receiver to a USB port on the
computer.
3.Set the power switch to ON
position.
4.Automatic connection process will
start between the mouse and the
wireless receiver.
5.Once the connection process is
complete, your mouse is available
for use.

Troubleshooting

•Check USB receiver connection; try
to inserting receiver to another USB
port on your computer.
•Take out the battery and reinstall it.
•Replace the battery.

Waste Electrical and

Electronic Equipment

(WEEE) Symbol

The use of the WEEE
symbol indicates that
this product may not
be treated as
household waste. By
ensuring this product is
disposed of correctly,
you will help protect the
environment. For more detailed
information about the recycling of
this product, please contact your
local authority, your household
waste disposal service provider or
the shop where you purchased the
product.

Prijungimas

1.Atidarykite baterijų skyrelio
dangtelį ir įdėkite bateriją (1 x AA).
2.Įkiškite pelės bevielį imtuvą į
kompiuterio USB lizdą.
3.Nustatykite įjungimo mygtuką į
ON poziciją.
4.Pelė ir bevielis imtuvas
automatiškai pradės susijungimo
procesą.
5.Iškart po to, kai susijungimo
procesas pasibaigs jūs galėsite
naudotis pele.

Gedimų šalinimas

•Patikrinkite USB imtuvo jungtį;
pabandykite prijungti imtuvą prie
kito kompiuterio USB prievado.
A-A
+
ON
OFF
1.
ON
OFF
3.
2.

wireless optical

mouse

Model: MW12
GB
LV
•Ištraukite akumuliatorių ir vėl jį
įdėkite.
•Pakeiskite akumuliatorių nauju.

Elektroninių atliekų ir

elektroninės įrangos

(WEEE) ženklas

WEEE ženklu nurodoma,
kad gaminys negali
būti panaudotas kaip
namų apyvokos atlieka.
Užtikrindami, kad šis
gaminys būtų išmestas
pagal taisykles, Jūs padėsite
aplinkai. Norėdami sužinoti daugiau
informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, susisiekite su savo
vietinės valdžios institucija, Jūsų
namų ūkiui priklausančiu atliekų
paslaugų teikėju arba parduotuve, iš
kurios pirkote šį gaminį.

Sagatavošana darbam

1.Atveriet bateriju nodalījuma
vāciņu un ielieciet bateriju (1 x AA).
2.Pievienojiet peles bezvadu
uztvērēju datora USB portam.
3.Pārbīdiet slēdzi ieslēgtā (ON)
pozīcijā.
4.Tiks uzsākts automātisks
savienošanas process starp peli un
bezvadu mikrouztvērēju.
5.Kad savienošanas process būs
pabeigts, Jūsu pele ir gatava
darbam.

Problēmu novēršana

•Pārbaudiet Nano uztvērēja
savienojumu, mēģiniet ievietot
Nano uztvērēju citā datora USB
pieslēgvietā.
•Izņemiet bateriju un ielieciet to
atpakaļ.
•Ielieciet citu bateriju.

Elektrisko un elektronisko

iekārtu atkritumu (WEEE)

simbols

WEEE simbols norāda,
ka šis izstrādājums nav
likvidējams kopā ar
citiem mājsaimniecības
atkritumiem. Likvidējot
šo izstrādājumu pareizi,
Jūs palīdzēsit aizsargāt
apkārtējo vidi. Sīkākai informācijai
par šā izstrādājuma pārstrādāšanu,
lūdzu, sazinieties ar vietējām
iestādēm, mājsaimniecības
atkritumu transportēšanas
uzņēmumu vai tirdzniecības vietu,
kur izstrādājumu iegādājāties.
LT

Paigaldamine

1.Avage patareiluuk ja pange patarei
sisse (1 x AA).
2.Ühendage hiire juhtmevaba
vastuvõtja arvuti USB-porti.
3.Kontrollige, kas hiire toitelüliti on
seatud asendisse ON (Sees).
4.Hiire ning juhtmevaba
mikrovastuvõtja vahel algab
automaatne ühendusprotsess.
5.Kui ühendamine on lõppenud, on
hiir kasutusvalmis.

Tõrkeotsing

•Kontrollige Nano vastuvõtja
ühendust – proovige panna Nano
vastuvõtja arvuti mõnda teise USB
porti.
•Võtke patarei välja ja paigaldage
see uuesti.
•Vahetage patarei välja.

Elektri- ja

elektroonikaseadmete

jäätmete (WEEE) sümbol

WEEE-sümbol
tähendab, et seda
toodet ei tohi visata
olmejäätmete hulka.
Toote õigel
kõrvaldamisel aitate
kaitsta keskkonda.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks
selle toote ümbertöötlemise kohta
pöörduge kohalikku omavalitsusse,
jäätmekäitlusettevõttesse või
kauplusesse, kust te toote ostsite.

Установка

1.Снимите крышку батарейного
отсека и вставьте батарейку (1
x AA).
2.Подключите беспроводной
приемник мыши к USB-порту
компьютера.
3.Переместите переключатель в
положение ON (ВКЛ.).
4.Начнется автоматический
процесс подключения между
мышью и беспроводным
микроприемником.
5.После завершения процесса
подключения мышь готова к
использованию.

Поиск и устранение

неисправностей

Проверьте подключение
Nano- приемника; попробуйте
подключить Nano – приемник
EE
RU
к другому порту USB вашего
компьютера.
•Выньте аккумулятор и повторно
установите на место.
•Замените аккумулятор.

Символ утилизации

отходов производства

электрического

и электронного

оборудования (WEEE)

Использование
символа WEEE
означает, что
данный продукт не
относится к бытовым
отходам. Убедитесь
в правильной
утилизации продукта, таким
образом Вы позаботитесь
об окружающей среде. Для
получения более подробной
информации об утилизации
продукта обратитесь в местные
органы власти, местную службу
по вывозу и утилизации отходов
или в магазин, в котором Вы
приобрели продукт.

Instalacja

1.Otworzyć drzwiczki baterii i
włożyć baterię (1 x AA).
2.Podłącz bezprzewodowy
odbiornik myszy do wolnego portu
USB komputera.
3.Przesuń wyłącznik zasilania, aby
włączyć mysz
4.Mysz rozpocznie
automatyczny proces łączenia
się z bezprzewodowym
mikroodbiornikiem.
5.Po wykryciu i podłączeniu myszy
jest ona gotowa do pracy.

Usuwanie usterek

•Aby sprawdzić połączenie
odbiornika Nano należy spróbować
wsunąć odbiornik Nano do innego
portu komputera.
•Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
•Wymień baterię.

Symbol zużytego

sprzętu elektrycznego i

elektronicznego (WEEE)

Symbol WEEE oznacza,
że niniejszy produkt nie
może być utylizowany
jak odpady domowe.
Aby pomóc chronić
środowisko naturalne
należy upewnić się, że
niniejszy produkt jest poprawnie
PL
utylizowany. Więcej informacji na
temat recyklingu niniejszego
produktu można uzyskać u
lokalnych władz, służb oczyszczania
lub w sklepie, w którym zakupiono
ten produkt.

Installation

1.Offnen Sie das Batteriefach und
setzen Sie die Batterie ein (1 x AA).
2.Den kabellosen Receiver der
Maus an einen USB-Anschluss am
Computer anschließen.
3.Darauf achten, dass der
Netzschalter der Maus auf AN
gestellt ist.
4.Zwischen der Maus und dem
kabellosen Mikroreceiver startet ein
automatischer Anschlussprozess.
5.Sobald der Anschlussprozess
abgeschlossen ist, kann die Maus
benutzt werden.

Fehlerbehebung

•Überprüfen Sie den Anschluss des
Nano-Empfängers; schließen Sie
den Nano-Empfänger an einem
anderen USB-Port Ihres Computers
an.
•Nehmen Sie die Batterie heraus
und setzen Sie sie wieder ein.
•Tauschen Sie die Batterie aus.

WEEE-Symbol (Richtlinie

über Elektro- und

Elektronik-Altgeräte)

Das WEEE-Symbol
zeigt Ihnen an, dass
dieses Produkt nicht
mit dem normalen
Hausmüll entsorgt
werden darf. Durch die
korrekte Entsorgung dieses Produkts
tragen Sie zum Umweltschutz
bei. Weitere Informationen zur
Entsorgung dieses Produkts
erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen
Kommunalverwaltung, bei Ihrem
Abfallentsorgungsunternehmen
oder bei dem Händler, bei dem Sie
das Produkt erworben haben.
DE
Acme 100303

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Acme 100303 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Acme 100303 owners to properly answer your question.

View the manual for the Acme 100303 here, for free. This manual comes under the category Mice and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Acme 100303 or do you need help? Ask your question here

Acme 100303 specifications

General
Brand Acme
Model 100303
Product Mouse
EAN 4770070873113
Language English
Filetype PDF
Mouse
Device interface RF Wireless
Buttons quantity 3
Movement detection technology Optical
Purpose Office
Recommended usage PC/notebook
Scroll
Movement resolution 1000 DPI
Number of scroll wheels 1
Scroll type Wheel
Buttons type Pressed buttons
Frequency band 2.4 GHz
Design
Product colour Black
Ergonomic design
Packaging data
Wireless receiver interface USB Type-A
Receiver included
Batteries included
User guide
Ergonomics
Plug and Play
Wireless range 15 m
Power
Power source Batteries
Number of batteries supported 1
Battery type AA
Power consumption 15 mA
Operational conditions
Storage temperature (T-T) -5 - 40 °C
Storage relative humidity (H-H) 20 - 90 %
Weight & dimensions
Width 96 mm
Depth 57 mm
Height 29 mm
Weight 71 g
Receiver weight 1.6 g
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Acme 100303.

Is your question not listed? Ask your question here